Uradni list

Številka 2
Uradni list RS, št. 2/2004 z dne 15. 1. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 2/2004 z dne 15. 1. 2004

Kazalo

64. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o zdravstveni inšpekciji (ZZdrI-A), stran 161.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o zdravstveni inšpekciji (ZZdrI-A)
Razglašam zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o zdravstveni inšpekciji (ZZdrI-A), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 17. decembra 2003.
Št. 001-22-120/03
Ljubljana, dne 29. decembra 2003.
Predsednik
Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O ZDRAVSTVENI INŠPEKCIJI (ZZdrI-A)
1. člen
V zakonu o zdravstveni inšpekciji (Uradni list RS, št. 99/99) se 1. člen spremeni tako, da se glasi:
"Zdravstvena inšpekcija (v nadaljnjem besedilu: inšpekcija) opravlja zaradi varovanja javnega zdravja inšpekcijski nadzor nad izvajanjem zakonov in drugih predpisov, ki urejajo področja:
– nalezljivih bolezni;
– zdravstvene ustreznosti oziroma varnosti živil in hrane;
– zdravstvene ustreznosti pitne vode;
– objektov in naprav za javno preskrbo s pitno vodo;
– zdravstvene ustreznosti mineralnih vod;
– izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z živili;
– kozmetičnih proizvodov;
– igrač;
– tobaka, tobačnih izdelkov;
– omejevanja porabe alkohola;
– higienske ustreznosti kopalnih vod;
– minimalnih sanitarno zdravstvenih pogojev v javnih zdravstvenih zavodih, pri pravnih in fizičnih osebah, ki opravljajo zdravstveno dejavnost, v kopališčih, v dejavnostih na področjih otroškega varstva, vzgoje, izobraževanja, gostinstva, turizma, higienske nege, sociale, zdravstveno-higienskega stanja začasnih bivališč ob naravnih nesrečah in evakuacijah;
– splošne varnosti proizvodov v pristojnosti Ministrstva za zdravje (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo), razen kemikalij, zdravil, medicinskih pripomočkov in virov sevanj;
– ravnanja z odpadki, ki nastanejo pri opravljanju zdravstvene dejavnosti, v objektih, namenjenih tej dejavnosti.
Inšpekcija opravlja tudi druge naloge v skladu s posebnimi predpisi oziroma izvaja nadzor nad drugimi predpisi z delovnega področja ministrstva.
Inšpekcija opravlja nadzor nad osebami, prevoznimi sredstvi ter blagom na državni meji, če z zakonom ni drugače določeno.".
2. člen
Naslov drugega poglavja in 2. člen se spremenita tako, da se glasita:
"II. SMERNICE, MNENJA, PROJEKTNI POGOJI IN SOGLASJA
2. člen
Zaradi varovanja zdravja ljudi organ, ki opravlja inšpekcijo, izdaja smernice za načrtovanje in mnenja k prostorskim aktom ter projektne pogoje in soglasja k projektnim rešitvam za objekte s področij iz prejšnjega člena, in sicer v zvezi z vprašanji, glede katerih so ti objekti oziroma dejavnosti, ki se opravljajo v njih, pod nadzorom tega organa.".
3. člen
3. člen se črta.
4. člen
V 4. členu se številka "10" nadomesti s številko "11".
5. člen
V prvem odstavku 5. člena se beseda "Inšpektorat" nadomesti z besedilom "Organ, ki opravlja inšpekcijo".
V drugem odstavku se beseda "nadzorstva" nadomesti z besedo "nadzora".
Za drugim odstavkom se dodata nova tretji in četrti odstavek, ki se glasita:
"Laboratorijske analize oziroma preiskave v okviru programov inšpekcijskega nadzora, ki ga izvaja organ, ki opravlja inšpekcijo, opravljajo akreditirani laboratoriji, ki jih imenuje minister, pristojen za zdravje (v nadaljnjem besedilu: minister).
Merila za oblikovanje cen laboratorijskih analiz oziroma preiskav iz prejšnjega odstavka predpiše minister s pravilnikom.".
6. člen
V prvem odstavku 6. člena se beseda "Inšpektorat" nadomesti z besedilom "Organ, ki opravlja inšpekcijo".
7. člen
V prvem odstavku 7. člena se beseda "inšpektorata" nadomesti z besedilom "organ, ki opravlja inšpekcijo".
V tretjem odstavku se beseda "posebno" nadomesti z besedo "službeno", za besedo "izkaznico" dodata besedi "in značko", beseda "pooblašča" pa nadomesti z besedo "pooblaščata".
Za tretjim odstavkom se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
"Posamezna dejanja v postopku pred izdajo odločbe z namenom ugotovitve spoštovanja zakonov in drugih predpisov, lahko opravljajo osebe, ki nimajo statusa zdravstvenega inšpektorja s tem, da odločbo na podlagi ugotovitev teh oseb izda zdravstveni inšpektor.".
8. člen
Drugi odstavek 8. člena se črta.
9. člen
9. člen se spremeni tako, da se glasi:
"Inšpektor se je dolžan udeleževati strokovnega usposabljanja in izpopolnjevanja po programu organa, ki opravlja inšpekcijo.
Program iz prejšnjega odstavka določi glavni zdravstveni inšpektor.".
10. člen
10. člen se spremeni tako, da se glasi:
"Za zagotavljanje zakonitosti, kakovosti in učinkovitosti dela inšpektorjev, se izvaja strokovni in organizacijski nadzor nad njihovim delom.
Strokovni in organizacijski nadzor nad delom inšpektorjev izvajajo uradniki organa, ki opravlja inšpekcijo, ki jih določi glavni zdravstveni inšpektor.
Uradniki iz prejšnjega odstavka morajo izpolnjevati pogoje, ki so določeni za opravljanje nalog inšpektorja.
O opravljenem strokovnem in organizacijskem nadzoru nad delom inšpektorjev uradniki iz drugega odstavka tega člena podajo poročilo glavnemu zdravstvenemu inšpektorju in predlagajo potrebne ukrepe.".
11. člen
Drugi odstavek 13. člena se spremeni tako, da se glasi:
"Pri opravljanju nadzora ima inšpektor pravico pregledati objekte, prostore, naprave, priprave, opremo, blago, delovno okolje, snovi, opraviti zaslišanje, pregledati dokumentacijo, zapise meritev in listine, s katerimi se ugotovi istovetnost oseb, brezplačno odvzeti vzorce, opraviti meritve in druga dejanja, ki so v skladu z namenom inšpekcijskega nadzora.".
Za drugim odstavkom se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
"Pri opravljanju nadzora ima inšpektor pravico opraviti pogovor z nosilcem dejavnosti oziroma zaposlenimi z namenom zbiranja podatkov za potrebe izvajanja nadzora na posameznem področju.".
V sedanjem tretjem odstavku, ki postane četrti odstavek, se beseda "nadzorstva" nadomesti z besedo "nadzora".
12. člen
14. člen se spremeni tako, da se glasi:
"Pogostost izvajanja postopkov inšpekcijskega nadzora nad objekti, prostori, opremo, napravami, procesi, dejavnostmi, osebami, blagom ali snovmi, ki so pod nadzorom inšpekcije, se določi z oceno tveganja.".
13. člen
V prvem odstavku 15. člena se 1. točka spremeni tako, da se glasi:
"1. odrediti, da se odpravijo nepravilnosti oziroma pomanjkljivosti, ugotovljene pri izvajanju inšpekcijskega nadzora nad objekti, prostori, opremo, napravami, procesi, dejavnostmi, osebami, blagom ali snovmi;".
V 2. točki se za besedo "analize" postavi vejica, beseda "in" pa nadomesti z besedama "meritve oziroma".
V 3. točki se za besedama "mineralne vode" črta vejica in besedi "zdravilne vode".
5. točka se črta.
6. točka se spremeni tako, da se glasi:
"6. prepovedati uporabo prostorov, opreme, naprav, blaga in snovi, izvajanje procesov oziroma opravljanje dejavnosti, če zavezanec v določenemu roku ne odpravi ugotovljenih nepravilnosti ali pomanjkljivosti;".
7. točka se spremeni tako, da se glasi:
"7. prepovedati uporabo prostorov, opreme, naprav, blaga in snovi, izvajanje procesov oziroma opravljanje dejavnosti, da bi se odvrnila neposredna nevarnost za življenje ali zdravje ljudi;".
14. člen
V drugem odstavku 16. člena se beseda "osem" nadomesti z besedo "petnajst".
15. člen
V prvem odstavku 17. člena se v prvi alinei beseda "nadzorstva" nadomesti z besedo "nadzora".
V drugem odstavku se besedilo "bilo opravljeno inšpekcijsko nadzorstvo" nadomesti z besedilom "bil opravljen inšpekcijski nadzor".
16. člen
V prvem odstavku 18. člena se beseda "nadzorstva" nadomesti z besedo "nadzora".
17. člen
V prvem odstavku 20. člena se beseda "nadzorstva" nadomesti z besedo "nadzora", za besedo "prekrška" pa črtajo vejica in besedi "gospodarskega prestopka".
V tretjem odstavku se beseda "nadzorstva" nadomesti z besedo "nadzora".
18. člen
V 21. členu se beseda "nadzorstva" nadomesti z besedo "nadzora".
19. člen
22. člen se spremeni tako, da se glasi:
"Z globo od 500.000. do 1,500.000 tolarjev se kaznuje pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki stori prekršek:
1. če ne omogoči inšpektorju nemotenega opravljanja inšpekcijskega nadzora ali ga pri tem ovira, žali ali če mu noče dati potrebnih podatkov, pojasnil ali potrebnih predmetov (13. člen);
2. če odpečati ali poškoduje pečat na objektih, prostorih, napravah ali snoveh, ki so bile zapečatene, ali opravi kakršnokoli dejanje v zvezi s pečatom oziroma žigom inšpekcije na pečatu (15. člen);
3. če se ne ravna po izvršljivi odločbi, s katero je inšpektor odredil izvršitev ukrepov, ki jih določa ta zakon ali drug predpis v roku, ki je določen z odločbo (15. člen).
Z globo od 50.000 do 150.000 tolarjev se kaznuje odgovorna oseba pravne osebe ali odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka.
Z globo od 50.000 do 150.000 tolarjev se kaznuje posameznik - fizična oseba, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.".
20. člen
23. člen se spremeni tako, da se glasi:
"Z globo od 400.000 do 1,000.000 tolarjev se kaznuje pravna oseba, ki v treh dneh od vročitve ne izvrši sklepa inšpektorja (drugi odstavek 15. člena).
Z globo od 50.000 do 150.000 tolarjev se kaznuje odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka.".
21. člen
Globe, določene s tem zakonom, se do začetka uporabe zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 7/2003) v postopku o prekršku izrekajo kot denarne kazni v mejah, ki so določene v 19. in 20. členu tega zakona (22. in 23. člen zakona), razen za odgovorno osebo samostojnega podjetnika posameznika.
22. člen
Z dnem uveljavitve tega zakona prenehajo veljati:
– določba četrtega odstavka 39. člena zakona o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč (Uradni list SRS, št. 34/84 in Uradni list RS, št. 26/90);
– besedilo "oziroma sanitarni" in ",če obstoji nevarnost zastrupitve s plinom" v drugem odstavku 8. člena zakona o dimnikarski službi (Uradni list SRS, št 16/74 in Uradni list RS, št. 14/90);
– besedilo "nad izvajanjem določb 21. člena pa tudi inšpektorat, pristojen za zdravstvo" v 29. členu uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda iz virov onesnaževanja (Uradni list RS, št. 35/96 in 21/2003);
– besedilo "in inšpektorji, pristojni za zdravstveno varstvo prebivalstva" v 16. členu uredbe o vnosu nevarnih snovi in rastlinskih hranil v tla (Uradni list RS, št. 68/96 in 35/2001);
– besedilo "Zdravstveni inšpektorat Republike Slovenije in" v 15. členu odredbe o osebni varovalni opremi (Uradni list RS, št. 97/2000);
– besedi "zdravstveni inšpektorat" v prvem in drugem odstavku in besedi "zdravstveni inšpektor" v tretjem odstavku 28. člena zakona o proizvodnji in prometu s prepovedanimi drogami (Uradni list RS, št. 108/99 in 44/2000);
– besedilo "Zdravstveni inšpektorat Republike Slovenije" v prvem odstavku 53. člena zakona o prevoz nevarnega blaga (Uradni list RS, št. 79/99 in 96/2002);
– besedilo "Zdravstveni inšpektorat Republike Slovenije" v prvem odstavku 47. člena zakona o preskrbi s krvjo (Uradni list RS, št. 52/2000).
23. člen
Z dnem uveljavitve tega zakona se:
– v prvem in drugem odstavku 28. člena zakon o proizvodnji in prometu s prepovedanimi drogami (Uradni list RS, št. 108/99 in 44/2000) besedi "zdravstveni inšpektorat" nadomestita z besedilom "organ, pristojen za zdravila in medicinske pripomočke oziroma organ, pristojen za kemikalije, v tretjem odstavku beseda "zdravstveni" nadomesti z besedo "pristojni";
– v prvem odstavku 53. člena zakona o prevozu nevarnega blaga (Uradni list RS, št. 79/99) besedilo "Zdravstveni inšpektorat Republike Slovenije" nadomesti z besedilom "organ, pristojen za varstvo ljudi pred ionizirajočimi sevanji";
– v prvem odstavku 47. člena zakona o preskrbi s krvjo (Uradni list RS, št. 52/2000) besedilo "Zdravstveni inšpektorat Republike Slovenije" nadomesti z besedilom "organ, pristojen za zdravila in medicinske pripomočke", v drugem odstavku beseda "zdravstveni" nadomesti z besedo "pristojni";
– v 174. členu zakona o vodah (Uradni list RS, št. 67/2002) besedilo "na vodovarstvenih območjih pa tudi inšpektorji, pristojni za zdravje" nadomesti z besedilom "na notranjem območju vodovarstvenega območja neposredno ob zajetju pa zdravstveni inšpektorji.";
– v prvem odstavku 53. člena zakona o fitofarmacevtskih sredstvih (Uradni list RS, št. 11/2001) besedi "zdravstveni inšpektor" nadomestita z besedilom "inšpektor, pristojen za kemikalije", v naslovu 56. člena besedi "zdravstvenega inšpektorja" nadomestita z besedilom "inšpektorja, pristojnega za kemikalije", v prvem odstavku 56. člena besedi "zdravstveni inšpektor" nadomestita z besedilom "inšpektor, pristojen za kemikalije".;
– v 1. točki prvega odstavka 13. člena zakona o kemičnem orožju (Uradni list RS, št. 36/99) črta beseda "Zdravstveni".
24. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 530-01/99-1/2
Ljubljana, dne 17. decembra 2003.
EPA 945-III
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Borut Pahor l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti