Uradni list

Številka 126
Uradni list RS, št. 126/2004 z dne 25. 11. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 126/2004 z dne 25. 11. 2004

Kazalo

5324. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Sv. Andraž v Slov. goricah za leto 2004, stran 15247.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93) in 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00 in 79/01) in 89. člena Statuta Občine Sv. Andraž v Slovenskih goricah (Uradni list RS, št. 18/99) je Občinski svet občine Sv. Andraž v Slovenskih goricah na 14. redni seji dne 18. 11. 2004 sprejel
O D L O K
o spremembi Odloka o proračunu Občine
Sv. Andraž v Slov. goricah za leto 2004
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Sv. Andraž v Slov. goricah za leto 2004 (Uradni list RS, št. 17/04) se 2. člen spremeni tako, da se glasi:
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
A)  BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV          v tisoč tolarjev
----------------------------------------------------------------------
Skupina /Podskupina kontov                  leto 2004
----------------------------------------------------------------------
I.  Skupaj prihodki (70+71+72+73+74)             207.772
   Tekoči prihodki                      52.004
70  Davčni prihodki                      33.197
   700 Davki na dohodek in dobiček              23.030
   703 Davek na premoženje                  4.436
   704 Domači davki na blago in storitve           5.731
   706 Drugi davki                        –
71  Nedavčni prihodki                     18.807
   710 Udeležba na dobičku in dohodki
     od premoženja                     4.235
   711 Takse in pristojbine                   791
   712 Denarne kazni                       –
   713 Prihodki od prodaje blaga in storitev           –
   714 Drugi nedavčni prihodki                13.781
72  Kapitalski prihodki                    1.500
   720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev         1.500
   721 Prihodki od prodaje zalog                 –
   722 Prihodki od prodaje zemljišč in nematerialnega
     premoženja                         –
73  Prejete donacije                      1.300
   730 Prejete donacije iz domačih virov           1.300
   731 Prejete donacije iz tujine                 –
74  Transferni prihodki                   152.968
   740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih
     institucij                      152.968
 
II.  Skupaj odhodki (40+41+42+43)               257.570
40 Tekoči odhodki                        58.803
   400 Plače in drugi izdatki zaposlenim           21.864
   401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost       3.705
   402 Izdatki za blago in storitve             32.034
   403 Plačila domačih obresti                  –
   409 Rezerve                        1.200
41  Tekoči transferi                     48.756
   410 Subvencije                       1.500
   411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom       25.535
   412 Transferi neprofitnim organizacijam
     in ustanovam                      5.024
   413 Drugi tekoči domači transferi             16.728
   414 Tekoči transferi v tujino                 –
42  Investicijski odhodki                  146.381
   420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev          146.381
43  Investicijski transferi                  3.600
   430 Investicijski transferi                3.600
 
III. Proračunski presežek (I.–II.)
(proračunski primanjkljaj)                   –49.798
 
B)  RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
----------------------------------------------------------------------
Skupina /Podskupina kontov                  leto 2004
----------------------------------------------------------------------
IV.  Prejeta vračila danih posojil in prodaja            –
   kapitalskih deležev (750+751+752)
75  Prejeta vračila danih posojil                 –
   750 Prejeta vračila danih posojil
   751 Prodaja kapitalskih deležev
   752 Kupnine iz naslova privatizacije
 
V.  Dana posojila in povečanje kapitalskih
   deležev (440+441+442)
44  Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev         –
   440 Dana posojila
   441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb
   442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
 
VI.  Prejeta minus dana posojila in spremembe
   kapitalskih deležev (IV.–V.)
 
C)  RAČUN FINANCIRANJA
----------------------------------------------------------------------
Skupina / Podskupina kontov                 leto 2004
----------------------------------------------------------------------
VII. Zadolževanje (500)                       –
50  Zadolževanje
   500 Domače zadolževanje
 
VIII. Odplačilo dolga (550)                     –
55  Odplačilo dolga
   550 Odplačilo domačega dolga
 
IX.  Sprememba stanja sredstev na računih
   (I.+IV.+VII.-V.-VIII.)
 
X. Neto zadolževanje (VII.–VIII.–IX.)
 
XI. Neto financiranje (VI. +X.)
Stanje sredstev na računih ob koncu leta 2003          49.798
----------------------------------------------------------------------
Splošni del občinskega proračuna, sestavljen po področjih funkcionalne klasifikacije javnofinančnih izdatkov in posebni del proračuna je sestavni del občinskega proračuna.
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 405-02/04-02
Vitomarci, dne 18. novembra 2004.
Župan
Občine Sv. Andraž v Slov. goricah
Franci Krepša l. r.

AAA Zlata odličnost