Uradni list

Številka 114
Uradni list RS, št. 114/2004 z dne 22. 10. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 114/2004 z dne 22. 10. 2004

Kazalo

4731. Odlok o ustanovitvi Medobčinskega inšpektorata občin Beltinci, Črenšovci, Odranci, Turnišče in Velika Polana, stran 13645.

Na podlagi 49.a člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 45/94, 57/94, 14/95, 20/95, 73/95, 9/96, 39/96, 44/96, 26/97, 70/97, 68/98 – odločbe US RS, 74/98, 12/99, 16/99,70/00, 87/01, 51/02 – sklepi in popravki sklepov US RS, 108/03) in na podlagi določb občinskih statutov občin Beltinci, Črenšovci, Odranci, Turnišče in Velika Polana so:
– Občinski svet občine Beltinci na 16. redni seji dne 5. 8. 2004
– Občinski svet občine Črenšovci na 14. redni seji dne 2. 9. 2004,
– Občinski svet občine Odranci na 10. redni seji dne 23. 9. 2004,
– Občinski svet občine Turnišče na 12. redni seji dne 30. 9. 2004,
– Občinski svet občine Velika Polana na 16. redni seji dne 16. 9. 2004
sprejeli:
O D L O K
o ustanovitvi Medobčinskega inšpektorata občin Beltinci, Črenšovci, Odranci, Turnišče
in Velika Polana
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom občine Beltinci, Črenšovci, Odranci, Turnišče in Velika Polana (v nadaljnjem besedilu: ustanoviteljice) ustanavljajo Medobčinski inšpektorat občin Beltinci, Črenšovci, Odranci, Turnišče in Velika Polana(v nadaljevanju: inšpektorat) kot organ skupne občinske uprave teh občin, za izvrševanje upravnih, strokovnih in drugih nalog na področju inšpekcijskega nadzora.
2. člen
Inšpektorat ima status samostojnega skupnega upravnega organa občin iz 1. člena tega odloka.
Sedež inšpektorata je v Beltincih, Mladinska ul. št. 2.
Inšpektorat ima za vsako občino ustanoviteljico pečat okrogle oblike; ob zgornjem robu krožnice je napis “Medobčinski inšpektorat“ na spodnjem robu krožnice pa napis občine ustanoviteljice (Občina Beltinci, Občina Črenšovci, Občina Odranci, Občina Turnišče, Občina Velika Polana).
II. ORGANIZACIJA IN DELOVNO PODROČJE
3. člen
Inšpektorat izvaja upravne, strokovne in druge naloge izvajanje inšpekcijskega nadzora, na področjih, ki jih urejajo predpisi občin ustanoviteljic, skladno z zakonom.
Administrativna in finančna opravila za inšpektorat se izvajajo v Občinski upravi občine Beltinci.
4. člen
Pri izvrševanju upravnih, strokovnih in drugih nalog nastopa inšpektorat kot organ tiste občine ustanoviteljice, v katere krajevno pristojnost zadeva spada.
Upravni akti, ki jih izdajajo pooblaščene osebe imajo v glavi naziv inšpektorata, izdajajo pa se v imenu krajevno pristojne občine ustanoviteljice Inšpektorat mora pri izvrševanju upravnih nalog ravnati po usmeritvah župana in nalogih tajnika občine ustanoviteljice, v katere krajevno pristojnost zadeva spada, glede splošnih vprašanj organiziranja in delovanja inšpektorata pa po skupnih usmeritvah vseh županov občin ustanoviteljic.
III. NAČIN DELA, POOBLASTILA IN ODGOVORNOST DELAVCEV
5. člen
Inšpektorat vodi predstojnik, ki ga soglasno imenujejo in razrešujejo župani občin ustanoviteljic. Predstojnik mora imeti najmanj univerzitetno ali visoko strokovno izobrazbo pravne, upravne ali tehnične smeri in najmanj 5 let delovnih izkušenj.
6. člen
Predstojnik kot odgovorna oseba za delovanje inšpektorata predstavlja inšpektorat, organizira izvrševanje njegovih nalog, skrbi za izdelavo in realizacijo programa dela inšpektorata ter opravlja druge organizacijske naloge, ki so potrebne za: redno, pravočasno, strokovno in učinkovito delo, in sicer:
– strokovno, učinkovito in racionalno izvrševanje nalog inšpektorata;
– zakonito, pravočasno in učinkovito uresničevanje pravic, interesov in obveznosti strank in drugih udeležencev v postopkih;
– učinkovito sodelovanje z drugimi organi in institucijami.
7. člen
Predstojnik inšpektorata odloča v upravnih, strokovnih in drugih zadevah, za katere je inšpektorat organiziran, v skladu s svojimi pooblastili in pristojnostmi. Pri reševanju skupnih zadev sodeluje z občinskimi upravami občin ustanoviteljic. V okviru svoje pristojnosti sodeluje tudi z državnimi in drugimi organi.
Pri izvajanju nalog delavcev inšpektorata, se je predstojnik inšpektorata dolžan posvetovati in upoštevati mnenja in priporočila županov vseh občin ustanoviteljic.
8. člen
Predstojnik inšpektorata je za izvrševanje nalog, ki spadajo v krajevno pristojnost posamezne občine, odgovoren županu in tajniku te občine. Za delo inšpektorata v celoti je predstojnik odgovoren vsem županom občin ustanoviteljic.
9. člen
O izločitvi predstojnika inšpektorata ali zaposlenega v inšpektoratu odloča tajnik občine ustanoviteljice, v katere krajevno pristojnost zadeva spada, ki v primeru izločitve predstojnika o stvari tudi odloči.
10. člen
Javnost dela inšpektorata se zagotavlja z uradnimi sporočili, z novinarskimi konferencami, z udeležbo na konferencah, okroglih mizah in drugih oblikah sodelovanja, s predstavniki sredstev javnega obveščanja, oziroma na drug ustrezen način, ki omogoča javnosti, da se seznani z delom inšpektorata. Uradna sporočila za javnost, informacije, obvestila, pojasnila in druge podatke v smislu prejšnjega odstavka dajejo predstavnikom sredstev javnega obveščanja župani občin ustanoviteljic, po njihovem pooblastilu pa tudi predstojnik inšpektorata.
IV. FINANCIRANJE
11. člen
Sredstva za redno delo inšpektorata zagotavljajo občine ustanoviteljice v svojih proračunih. Stroške dela zaposlenih delavcev in materialne stroške financirajo občine ustanoviteljice, v razmerju števila prebivalcev posamezne občine ustanoviteljice do števila vseh prebivalcev teh občin.
12. člen
Župani občin ustanoviteljic sklenejo pisni sporazum, s katerim se podrobneje določijo pravice in obveznosti občin ustanoviteljic do inšpektorata, načrtovanje dela, način poročanja, način financiranja, opravljanje administrativno-strokovnih, pomožnih in drugih del za inšpektorat ter druge, za nemoteno delo inšpektorata pomembne zadeve.
13. člen
Kolikor druge občine izrazijo interes, lahko pristopijo k ustanovljenemu inšpektoratu, če sklep o tem sprejmejo na pristojnem organu občine in se s pristopom strinjajo občine ustanoviteljice. Predstojnik inšpektorata opravi preračun zagotavljanja sredstev za delo inšpektorata po 11. členu tega odloka.
V. PRENEHANJE INŠPEKTORATA
14. člen
Inšpektorat lahko občine ustanoviteljice ukinejo s soglasno odločitvijo. Sporazum o prenehanju inšpektorata mora vsebovati dolžnosti občin do delavcev zaposlenih v inšpektoratu.
V primeru da nobena od občin ustanoviteljic ne prevzame delavcev inšpektorata, so jim občine dolžne zagotoviti pravice, ki jih določa zakonodaja glede presežnih delavcev. Finančne obveznosti, ki izhajajo iz prejšnjega odstavka so občine dolžne zagotoviti po kriteriju, ki izhaja iz razmerja dela inšpektorata za posamezno občino v preteklem obdobju.
15. člen
O izstopu iz inšpektorata odločajo občine ustanoviteljice samostojno in avtonomno z najavo 6 mesecev pred izstopom. Pred izstopom mora občina, ki izstopi poravnati vse obveznosti do inšpektorata v tekočem proračunskem letu izstopa.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
16. člen
Ta odlok je sprejet, ko ga sprejmejo občinski sveti vseh občin ustanoviteljic v enakem besedilu.
Spremembe in dopolnitve tega odloka, se izvedejo po enakem postopku kot njegov sprejem.
17. člen
Inšpektorat začne z delom v 60 dneh po začetku veljavnosti tega odloka. Inšpektorat prevzame od občin ustanoviteljic upravne, strokovne in druge naloge in pristojnosti na področjih iz 3. člena tega odloka.
18. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Za objavo odloka poskrbi Občina Beltinci.
Št. 032-01/2004-16-253/III
Beltinci, dne 5. avgusta 2004.
Župan
Občine Beltinci
Milan Kerman l. r.
Št. 71/14-04
Črenšovci, dne 2. septembra 2004.
Župan
Občine Črenšovci
Anton Törnar l. r.
Št. 91-10/2004
Odranci, dne 23. septembra 2004.
Župan
Občine Odranci
Ivan Markoja l. r.
Št. 147/12-2004
Turnišče, dne 30. septembra 2004.
Župan
Občine Turnišče
Jožef Kocet l. r.
Št. 5-16/04
Velika Polana, dne 16. septembra 2004.
Župan
Občine Velika Polana
Andrej Lebar l. r.

AAA Zlata odličnost