Uradni list

Številka 114
Uradni list RS, št. 114/2004 z dne 22. 10. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 114/2004 z dne 22. 10. 2004

Kazalo

4719. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o izvrševanju pripora, stran 13631.

Na podlagi prvega odstavka 84. člena zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o kazenskem postopku (Uradni list RS, št. 72/98) izdaja ministrica za pravosodje
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah pravilnika
o izvrševanju pripora
1. člen
V besedilu pravilnika o izvrševanju pripora (Uradni list RS, št. 36/99 in 39/02) se beseda »upravnik« v različnih sklonih nadomesti z besedo »direktor« v ustreznem sklonu.
V 3. in 67. členu se beseda »direktor« v različnih sklonih nadomesti z besedama »generalni direktor« v ustreznem sklonu.
2. člen
V drugem odstavku 35. člena se stavek »Celodnevna hrana mora vsebovati 2800 kalorij.« nadomesti s stavkom »Obroki prehrane se pripravljajo na podlagi normativov in jedilnikov, ki so verificirani pri pristojni državni instituciji in se enotno uporabljajo v vseh zavodih.«.
3. člen
Prvi in drugi odstavek 47. člena se spremenita tako, da se glasita:
»Obiski pripornika se izvajajo v posebnem prostoru, ki je pregrajen s stekleno pregrado, ali v prostoru brez pregrade, o čemer odloča direktor zavoda.
Obiski se prvih štirinajst dni po sprejemu v pripor praviloma izvajajo v posebnem prostoru, ki je pregrajen s stekleno pregrado. Direktor zavoda lahko odloči, da se obiski izvajajo v prostoru s stekleno pregrado tudi kasneje, če so podani utemeljeni varnostni razlogi oziroma obstaja nevarnost, da bo obiskovalec priporniku izročil prepovedano drogo, alkohol ali druga opojna sredstva ter predmete, namenjene za napad ali pobeg.«
4. člen
Prvi odstavek 52. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Priporniki lahko enkrat tedensko sprejemajo pošiljke z obleko, perilom in drugimi predmeti, ki jih smejo po ZKP in tem pravilniku imeti pri sebi.«
Za prvim odstavkom se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Priporniki lahko enkrat na mesec sprejemajo tudi pošiljke s hrano.«
V dosedanjem drugem odstavku, ki postane tretji odstavek, se besedi »prejšnjega odstavka« nadomestita z besedama »prejšnjih odstavkov tega člena«.
Dosedanja tretji in četrti odstavek postaneta četrti in peti odstavek.
5. člen
70. člen se spremeni tako, da se glasi:
»70. člen
Če pripornik meni, da delavci zavoda z njim neustrezno ravnajo oziroma postopajo, se lahko pritoži predsedniku pristojnega okrožnega sodišča oziroma generalnemu direktorju uprave. Generalni direktor pošlje v 30 dneh pisni odgovor na njegovo pritožbo.«
6. člen
V prvem odstavku 71. člena se besedilo »po predhodnem mnenju direktorja uprave upravnik zavoda.« nadomesti z besedilom »v soglasju z generalnim direktorjem uprave direktor zavoda.«.
7. člen
Zavodi morajo hišni red uskladiti z določbami tega pravilnika v treh mesecih po njegovi uveljavitvi.
8. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 792-1/99
Ljubljana, dne 12. oktobra 2004.
EVA 2004-2011-0056
Zdenka Cerar l. r.
Ministrica
za pravosodje

AAA Zlata odličnost