Uradni list

Številka 112
Uradni list RS, št. 112/2004 z dne 15. 10. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 112/2004 z dne 15. 10. 2004

Kazalo

4632. Ustanovitveni akt Javnega sklada Republike Slovenije za podjetništvo, stran 13449.

Na podlagi prvega in drugega odstavka 4. člena Zakona o javnih skladih (Uradni list RS, št. 22/00) in drugega odstavka 22. člena Zakona o podpornem okolju za podjetništvo (Uradni list RS, št. 40/04) je Vlada Republike Slovenije sprejela
U S T A N O V I T V E N I A K T
Javnega sklada Republike Slovenije
za podjetništvo
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(preoblikovanje sklada)
S tem ustanovitvenim aktom se v skladu z Zakonom o podpornem okolju za podjetništvo (Uradni list RS, št. 40/04) (v nadaljnjem besedilu: zakon) Javni sklad Republike Slovenije za razvoj malega gospodarstva, ki je bil ustanovljen z Aktom o ustanovitvi Javnega sklada Republike Slovenije za razvoj malega gospodarstva (Uradni list RS, št. 96/00, 108/00 in 23/04), preoblikuje v Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo, skrajšano ime Slovenski podjetniški sklad.
2. člen
(oblika sklada)
Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo (v nadaljnjem besedilu: sklad) je javni finančni sklad.
Sklad je ustanovljen za nedoločen čas.
Ustanoviteljica sklada je Republika Slovenija (v nadaljnjem besedilu: ustanovitelj), pravice in obveznosti ustanovitelja izvaja Vlada Republike Slovenije.
3. člen
(ime in sedež sklada)
Ime sklada je: Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo.
Skrajšano ime, ki ga sklad uporablja v poslovanju, je: Slovenski podjetniški sklad.
V mednarodnem poslovanju sklad uporablja angleški prevod imena, ki se glasi Slovene Enterprise Fund.
Sedež sklada je v Mariboru.
Naslov sklada je Trubarjeva 11, Maribor.
Sprememba naslova ne pomeni spremembe akta o ustanovitvi.
4. člen
(storitveni znak)
Sklad pri svojem poslovanju poleg firme uporablja storitveni znak, zaščiten s storitveno znamko, prijavljeno pri pristojnem organu.
II. NAMEN DELOVANJA IN DEJAVNOST SKLADA
5. člen
(namen delovanja sklada)
Namen delovanja sklada je izboljšanje dostopa mikro, malih in srednje velikih podjetij (v nadaljnjem besedilu: podjetje) do virov financiranja razvojnih naložb v skladu s programom ukrepov za spodbujanje podjetništva iz 4. člena zakona (v nadaljnjem besedilu: program ukrepov).
6. člen
(področje delovanja sklada)
Sklad razvija in izvaja storitve ter finančne spodbude v skladu s programom ukrepov na naslednjih področjih:
– zagotavljanje storitev in začetnega kapitala za hitrejše nastajanje in zagon novih podjetij z neposrednimi spodbudami za začetno financiranje podjetniških projektov v fazi nastajanja in zagona podjetij;
– zagotavljanje ugodnejših virov financiranja za razvojne naložbe podjetij s subvencijami, ugodnimi kreditnimi viri in garancijami za najete kredite;
– spodbujanje zasebnih vlaganj in financiranja podjetniških projektov v vseh fazah razvoja z lastniškim kapitalom, z zagotavljanjem ugodnih kreditnih virov in garancij za investitorje.
Sklad izvaja ukrepe v obliki storitev, neposrednih finančnih spodbud sklada in posrednih finančnih spodbud preko poslovnih bank, skladov tveganega kapitala in drugih finančnih institucij, subjektov inovativnega okolja ter drugih pravnih oseb javnega in zasebnega prava.
Pri zagotavljanju začetnega kapitala in spodbujanju zasebnih vlaganj z lastniškim kapitalom iz prvega odstavka tega člena, lahko sklad vlaga kapitalske naložbe v imenu ustanovitelja in po postopku, določenem v zakonu, ki ureja javne finance. Za upravljanje in razpolaganje s tako pridobljenimi kapitalskimi naložbami ustanovitelja veljajo določbe zakona, ki ureja javne finance, in zakona, ki ureja vlado.
7. člen
(dejavnost sklada)
Dejavnosti sklada po Standardni klasifikaciji dejavnosti so:
– 75.13 – Urejanje gospodarskih področij za učinkovitejše poslovanje;
– 74.14 – Podjetniško in poslovno svetovanje;
– 65.21 – Finančni zakup (leasing);
– 65.22 – Drugo kreditiranje;
– 65.23 – Drugo finančno posredništvo d.n.
8. člen
(instrumenti sklada)
Sklad uresničuje namen, za katerega je ustanovljen, in opravlja dejavnosti iz prejšnjega člena z naslednjimi instrumenti:
– ugodnimi posrednimi in neposrednimi krediti za razvojne naložbe podjetij;
– garancijami za najete kredite za razvojne naložbe podjetij;
– subvencijami obrestnih mer, stroškov kreditiranja in stroškov garancij;
– subvencijami fizičnim osebam za ustanovitev in zagon podjetij v subjektih inovativnega okolja;
– subvencijami za razvojne projekte podjetij;
– ugodnimi posrednimi in neposrednimi krediti za kapitalska vlaganja v podjetja;
– garancijami za najete kredite za kapitalske naložbe zasebnih vlagateljev;
– vlaganja v razvoj poslovne infrastrukture za pospeševanje naložb.
Sklad sme dodeljevati sredstva in druge spodbude samo na podlagi javnega razpisa.
9. člen
(poslovni načrt sklada)
Podrobnejši obseg, namen in način usmerjanja finančnih spodbud in storitev se določi v Poslovnem načrtu sklada.
Poslovni načrt, ki ga pripravi sklad v skladu z usmeritvami programa ukrepov, sprejme nadzorni svet sklada in ga posreduje ustanovitelju v soglasje.
10. člen
(splošni pogoji poslovanja sklada)
Podrobnejši pogoji, merila in kriteriji za izvajanje instrumentov sklada se določijo v splošnih pogojih poslovanja sklada, ki jih sprejme uprava sklada ob predhodnem soglasju nadzornega sveta.
Sklad mora sprejeti splošne pogoje poslovanja v treh mesecih po sprejetju akta o njegovi ustanovitvi.
III. SREDSTVA SKLADA
11. člen
(viri sredstev za opravljanje dejavnosti)
Viri sredstev za opravljanje dejavnosti sklada so:
– namensko premoženje sklada, ki ga zagotavlja in prenaša na sklad v obliki sredstev in stvarnega premoženja države ustanovitelj;
– sredstva proračuna, ki jih ustanovitelj prenese na sklad za izvajanje sprejetih ukrepov;
– mednarodni viri in prispevki pravnih in fizičnih oseb.
Sredstva proračuna pridobiva sklad za razvoj storitev in izvajanje drugih finančnih spodbud v skladu s programom ukrepov na osnovi pogodbe, ki jo sklene z ministrstvom, pristojnim za gospodarstvo. S pogodbo se določi način izvajanja ukrepov. Sredstva se uporabljajo tudi za dodeljevanje neposrednih subvencij države za podjetniške projekte in razvojne naložbe podjetij in za oblikovanje rezervacij za kritje rizikov iz naslova izdanih garancij in kreditnih tveganj.
12. člen
(vrednost namenskega premoženja)
Ob ustanovitvi znaša vrednost namenskega premoženja sklada 8.719,057.978,88 SIT.
Namensko premoženje iz prejšnjega odstavka, kakor tudi povečanje in zmanjšanje namenskega premoženja, se vpiše v sodni register.
13. člen
(predmet namenskega premoženja)
Predmet namenskega premoženja sklada ob ustanovitvi je premoženje Javnega sklada Republike Slovenije za razvoj malega gospodarstva v:
– denarju,
– vrednostnih papirjih,
– terjatvah in
– drugem finančnem premoženju (kratkoročne in dolgoročne finančne naložbe).
14. člen
(razporejanje presežka)
Presežek prihodkov na dohodki sklada se razporedi v:
– namensko premoženje,
– sredstva za delo sklada in
– rezervni sklad.
Delež sredstev za namen iz prejšnjega odstavka določi ustanovitelj na predlog nadzornega sveta ob obravnavi poslovnega poročila sklada.
IV. SREDSTVA ZA DELO SKLADA
15. člen
(vrednost sredstev za delo sklada)
Ob ustanovitvi znaša vrednost sredstev za delo sklada 182,264.582,19 SIT, po revidiranih računovodskih izkazih na dan 31. 12. 2003.
16. člen
(predmet sredstev za delo sklada)
Sredstva za delo sklada so:
– denarna sredstva za izplačilo plač ter drugih materialnih stroškov, povezanih z delom zaposlenih, in za izplačilo sejnin in drugih povračil članom nadzornega sveta;
– denarna sredstva za kritje stroškov pisarniškega materiala in drugega drobnega inventarja;
– oprema in poslovni prostori.
17. člen
(viri sredstev za delo sklada)
Sredstva za delo sklada se lahko zagotavljajo na naslednje načine:
– v državnem proračunu,
– iz prejemkov od upravljanja namenskega premoženja sklada,
– iz prihodkov dejavnosti, ki se nanaša na namensko premoženje,
– iz prihodkov v postopkih odločanja o posamičnih zadevah in
– iz drugih prihodkov.
V. ODGOVORNOST SKLADA ZA OBVEZNOSTI
18. člen
(odgovornost sklada za obveznosti)
Sklad odgovarja upnikom za svoje obveznosti:
– z namenskim premoženjem, če so obveznosti nastale v zvezi z namenom, zaradi katerega je sklad ustanovljen;
– za druge obveznosti s premoženjem, ki ga kot sredstva za delo sklada zagotovi ustanovitelj.
Ustanovitelj za obveznosti sklada ne odgovarja.
VI. ORGANI SKLADA
19. člen
(organi sklada)
Organa sklada sta nadzorni svet in enočlanska uprava – direktor (v nadaljnjem besedilu: direktor).
20. člen
(nadzorni svet)
Nadzorni svet ima predsednika in šest članov.
Predsednik nadzornega sveta je minister, pristojen za gospodarstvo.
Člane nadzornega sveta imenuje in razrešuje ustanovitelj na predlog ministra, pristojnega za gospodarstvo, in sicer po enega predstavnika:
– ministrstva, pristojnega za gospodarstvo,
– ministrstva, pristojnega za finance,
– ministrstva, pristojnega za kmetijstvo,
– ministrstva, pristojnega za delo, družino in socialne zadeve,
– Gospodarske zbornice Slovenije in Obrtne zbornice Slovenije.
Člani so imenovani za dobo štirih let in so lahko ponovno imenovani.
Člani nadzornega sveta ne morejo biti osebe, ki so zaposlene v skladu, ter druge osebe, katerih funkcija ali dejavnost je v skladu z zakonom nezdružljiva s članstvom v nadzornem svetu.
21. člen
(pristojnosti nadzornega sveta)
Nadzorni svet:
– skrbi za zagotavljanje delovanja sklada v javnem interesu;
– sprejema poslovni načrt, finančni načrt in letno poročilo sklada, ki jih predloži v soglasje ustanovitelju;
– daje soglasje direktorju k določitvi organizacije sistema notranje kontrole;
– daje soglasje direktorju k izbiri zunanjega revizorja;
– daje soglasje direktorju k določitvi splošnih pogojev poslovanja;
– daje predhodno mnenje k imenovanju in razrešitvi direktorja uprave;
– daje ustanovitelju in direktorju predloge in mnenja o posameznih vprašanj;
– odloča o drugih zadevah, za katere je tako določeno z zakonom ali tem aktom.
Nadzorni svet lahko pregleduje poslovne knjige in poslovno dokumentacijo sklada.
Direktor mora nadzornemu svetu na njegovo zahtevo predložiti poročilo o posameznih poslih v zvezi z upravljanjem namenskega premoženja oziroma drugimi zahtevami, povezanimi s poslovanjem sklada.
22. člen
(dolžnosti in odgovornosti članov nadzornega sveta)
Člani nadzornega sveta morajo pri svojem delu ravnati s skrbnostjo dobrega gospodarja in varovati poslovno skrivnost sklada.
23. člen
(povrnitev stroškov dela)
Člani nadzornega sveta so upravičeni do sejnin ter povračila drugih stroškov v skladu s predpisom Vlade Republike Slovenije, ki ureja sejnine in povračila stroškov članom nadzornih svetov javnih skladov.
24. člen
(odgovornost članov nadzornega sveta)
Člani nadzornega sveta so odgovorni za škodo, ki je nastala kot posledica kršitve njihovih dolžnosti.
25. člen
(poročanje ustanovitelju)
Nadzorni svet mora ustanovitelju na njegovo zahtevo predložiti poročilo o posameznih poslih v zvezi z upravljanjem namenskega premoženja oziroma drugimi zadevami, povezanimi s poslovanjem sklada.
26. člen
(poslovnik nadzornega sveta)
Način dela, sklicevanje sej ter druga vprašanja, povezana z delovanjem nadzornega sveta, se določijo v Poslovniku nadzornega sveta, ki ga sprejme nadzorni svet z večino glasov vseh članov.
27. člen
(predčasna razrešitev članov nadzornega sveta)
Član nadzornega sveta je lahko predčasno razrešen:
– na njegovo pisno prošnjo;
– če ne izpolnjuje nalog določenih v zakonu oziroma v tem aktu;
– če ravna v nasprotju s svojimi obveznostmi, določenimi v zakonu;
– zaradi drugih utemeljenih razlogov.
28. člen
(direktor)
Direktorja imenuje in razrešuje ustanovitelj na podlagi javnega natečaja in po predhodnem mnenju nadzornega sveta. Javni natečaj določi nadzorni svet.
Direktor je imenovan za dobo štirih let in je lahko ponovno imenovan.
Za direktorja je lahko imenovana oseba, ki ima najmanj visoko strokovno izobrazbo in najmanj pet let delovnih izkušenj ter ni bila pravnomočno nepogojno obsojena na kazen zapora več kot treh mesecev, če še ni izbrisana.
29 člen
(postopek imenovanja direktorja)
Javni natečaj za direktorja pripravi in objavi sklad najmanj 60 dni pred potekom mandata direktorja.
Formalni preizkus prispelih vlog opravi pooblaščeni delavec sklada, ki pripravi preglednico prispelih vlog za obravnavo na nadzornem svetu.
Nadzorni svet po proučitvi popolnih in pravočasno prispelih vlog in po morebitnih osebnih razgovorih s kandidati oblikuje predhodno mnenje, ki ga posreduje ustanovitelju skupaj s prispelimi vlogami.
Sklep o izboru kandidata in obvestila neizbranim kandidatom posreduje kandidatom ustanovitelj v zakonsko določenem roku.
Na podlagi sklepa o imenovanju direktorja predsednik nadzornega sveta sklene z direktorjem pogodbo o zaposlitvi.
30. člen
(pristojnosti, obveznosti in odgovornosti direktorja)
Direktor:
– zastopa in predstavlja sklad,
– organizira in vodi delo ter poslovanje sklada in
– izdaja pravne akte v posamičnih zadevah iz pristojnosti sklada.
Pri odločanju o javnopravnih stvareh se uporabljajo postopki, določeni z zakonom, ki ureja splošni upravni postopek.
Pri svojem delu je direktor dolžan varovati poslovno tajnost sklada.
Direktor mora zagotoviti, da sklad posluje v skladu z zakonom in tem aktom.
Direktor odgovarja skladu za škodo, ki je nastala zaradi njegovega nevestnega ali protipravnega ravnanja.
31. člen
(predčasna razrešitev direktorja)
Direktor je lahko predčasno razrešen:
– na podlagi njegove pisne prošnje;
– če ne izpolnjuje nalog, določenih z zakonom in tem aktom;
– če ravna v nasprotju z obveznostmi, določenimi v zakonu in tem aktu.
Če direktor umre, postane poslovno nesposoben, je razrešen ali mu je potekel mandat in zaradi tega ne more zastopati in predstavljati sklada, opravlja funkcijo direktorja predsednik nadzornega sveta, vendar najdalj eno leto.
VII. MINISTRSTVO, PRISTOJNO ZA PODROČJE DELOVANJA SKLADA IN NADZOR
32. člen
(pristojno ministrstvo)
Ministrstvo, pristojno za področje delovanja sklada, je ministrstvo, pristojno za gospodarstvo.
33. člen
(nadzor nad delom sklada)
Nadzor nad delom in poslovanjem sklada izvaja ministrstvo, pristojno za gospodarstvo.
Nadzor nad smotrnim upravljanjem z namenskim premoženjem javnega sklada opravlja ustanovitelj.
VIII. PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA
34. člen
(pravno nasledstvo)
Sklad je pravni naslednik Javnega sklada Republike Slovenije za razvoj malega gospodarstva in prevzame vse njegove zaposlene delavce, vsa sredstva, pravice in obveznosti, notranje akte, dokumentacijo in arhiv.
Direktor Javnega sklada Republike Slovenije za razvoj malega gospodarstva opravlja funkcijo direktorja sklada do izteka mandata, za katerega je bil imenovan.
Člani nadzornega sveta Javnega sklada Republike Slovenije za razvoj malega gospodarstva opravljajo funkcijo članov nadzornega sveta sklada do izteka mandata, za katerega so bili imenovani.
35. člen
(razveljavitev dosedanjega akta)
Z dnem uveljavitve tega ustanovitvenega akta preneha veljati Akt o ustanovitvi Javnega sklada Republike Slovenije za razvoj malega gospodarstva (Uradni list RS, št. 96/00, 108/00 in 23/04).
36. člen
(uveljavitev)
Ta ustanovitveni akt začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 308-06/2004-1
Ljubljana, dne 7. oktobra 2004.
EVA 2004-2111-0095
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost