Uradni list

Številka 10
Uradni list RS, št. 10/2004 z dne 5. 2. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 10/2004 z dne 5. 2. 2004

Kazalo

456. Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki na območju Občine Osilnica, stran 1161.

Na podlagi 3. in 7. člena zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93), 4., 26. in 30. člena zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93), 3. in 25. člena zakona o prekrških (Uradni list SRS, št. 25/83, 42/85, 47/87, 5/90 in Uradni list RS, št. 10/91, 13/93, 66/93, 35/97, 73/97 – odl. US, 87/97, 73/98, 31/00 in 24/01) in 22. člena statuta Občine Osilnica (Uradni list RS, št. 25/95, 35/95 in 8/99) je Občinski svet občine Osilnica na 8. redni seji dne 9. 1. 2004 sprejel
O D L O K
o ravnanju s komunalnimi odpadki na območju Občine Osilnica
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta odlok določa način opravljanja obvezne lokalne gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki (v nadaljnjem besedilu: javna služba) na celotnem območju Občine Osilnica, in sicer v vaseh: Belica, Bezgarji, Bezgovica, Bosljiva Loka, Grintovec, Križmani, Ložec, Malinišče, Mirtoviči, Osilnica, Padovo, Papeži, Podvrh, Ribjek, Sela, Spodnji Čačič, Strojiči, Zgornji Čačič in Žurge in je obvezen za vse povzročitelje komunalnih odpadkov oziroma uporabnike javne službe.
Ravnanje s komunalnimi odpadki zajema sortiranje, zbiranje, prevažanje, predelavo in odstranjevanje komunalnih odpadkov, vključno s kontrolo tega ravnanja.
2. člen
Cilji ravnanja s komunalnimi odpadki po tem odloku so:
– zagotoviti ustrezno organiziranost izvajanja javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v skladu s pozitivnimi predpisi,
– zagotoviti učinkovito sortiranje komunalnih odpadkov,
– preprečevanje nastajanja in zmanjševanje količin odpadkov,
– preprečevanje neorganiziranega oziroma divjega odlaganja odpadkov,
– okoljevarno urejeno deponiranje odpadkov.
3. člen
Subjekti ravnanja s komunalnimi odpadki so:
– Občina Osilnica (v nadaljnjem besedilu: občina),
– izvajalec obvezne lokalne javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki na območju Občine Osilnica (v nadaljnjem besedilu: izvajalec),
– povzročitelj komunalnih odpadkov (v nadaljnjem besedilu: povzročitelj) torej vsaka fizična in pravna oseba, ki je lastnik, najemnik, uporabnik ali upravljalec stanovanjskih, počitniških, poslovnih in drugih objektov ter površin na območju Občine Osilnica in katera stalno, začasno ali občasno povzroča komunalne odpadke.
4. člen
Komunalni odpadki (v nadaljnjem besedilu: odpadki) so odpadki, ki nastajajo v gospodinjstvih in njim po naravi in sestavi podobni odpadki iz industrije, obrti in storitvenih dejavnosti, ki so pretežno trdni ter po svoji sestavi heterogeni.
Določbe tega odloka ne veljajo za posebne odpadke, ki vsebujejo nevarne snovi in je treba ravnati z njimi v skladu s posebnimi predpisi.
5. člen
Povzročitelj odpadkov je oseba, katere delovanje ali dejavnost povzroča nastajanje odpadkov.
Uporaba storitev javne službe za povzročitelje je obvezna.
Vsi povzročitelji na območju občine se morajo v skladu s tem odlokom obvezno vključiti v sistem ravnanja z odpadki in ravnati z odpadki v skladu s predpisi.
II. ZBIRANJE KOMUNALNIH ODPADOV
6. člen
Odpadki se zbirajo in odvažajo na naslednja načina:
– odpadki, kateri se redno zbirajo in odvažajo,
– odpadki, kateri se odvažajo občasno in se zbirajo na za to določenih začasnih mestih.
7. člen
V sistem zbiranja odpadkov so se dolžni vključiti vsi povzročitelji, ki imajo v občini stalno ali začasno prebivališče, nadalje lastniki, najemniki oziroma upravljalci stanovanjskih, počitniških in drugih objektov, izvajalci dejavnosti, pri katerih nastajajo odpadki, organizatorji javnih shodov in prireditev, taborniki ter drugi povzročitelji odpadkov.
8. člen
Povzročitelji so dolžni ločeno zbirati odpadke v tipiziranih vrečkah za odpadke iz 15. člena tega odloka. Odpadke v vrečkah morajo povzročitelji teh odpadkov hraniti v času do prevzema odpadkov v prostorih, kjer odpadki nastajajo. Odpadke v vrečkah so povzročitelji dolžni na dan odvoza dostaviti na odjemno mesto, od koder izvajalec redno odvaža odpadke. Odjemno mesto za odpadke je ob objektu ali v bližini objekta na stavbni parceli (oziroma funkcionalnem zemljišču).
9. člen
Izvajalec nalaga odpadke v vrečkah tako, da ne onesnaži odjemnega mesta ali njegove okolice.
Če pri nalaganju vrečk pride do onesnaženja odjemnega mesta ali njegove okolice, mora izvajalec zagotoviti odstranitev odpadkov in čiščenje onesnaženih površin.
10. člen
Če so odpadki iz drugih virov taki, da jih ni možno odlagati v tipizirane vrečke, mora pravna oseba ali posameznik, ki opravlja gospodarsko ali drugo dejavnost skleniti pogodbo z izvajalcem za odvoz odpadkov, v kateri se določi drugi način odlaganja.
Dogovorjeni način odlaganja ne sme biti v nasprotju s sanitarnimi in higiensko-tehničnimi predpisi.
11. člen
Organizatorji kulturnih, športnih in drugih javnih prireditev in aktivnosti na prostem, pri katerih nastajajo odpadki, morajo v času trajanja prireditev prireditveni prostor opremiti z vrečkami za zbiranje odpadkov.
Po končani prireditvi pa takoj oziroma v osmih urah, morajo poskrbeti, da se prireditveni prostor očisti in da odpadke odpelje na odlagališče pooblaščeni izvajalec za ravnanje z odpadki, najkasneje v štiriindvajsetih urah.
III. ODVAŽANJE KOMUNALNIH ODPADKOV
12. člen
Reden odvoz odpadkov opravlja izvajalec skladno z razporedom odvoza in programom ločenega zbiranja odpadkov. Razpored mora ustrezati količinam in vrstam odpadkov. Razpored se mora objaviti na krajevno običajen način.
Izvajalec je dolžan upoštevati naslednje minimalno število odvozov odpadkov:
– komunalni odpadki iz gospodinjstev, industrije, obrti in storitvenih dejavnosti 1x štirinajstdnevno,
– sortirani odpadki (steklo, pločevinke, plastične mase) 1x mesečno (ali po potrebi),
– kosovni odpadki 1x letno.
Večjo pogostost odvoza lahko zahteva povzročitelj proti plačilu.
V primeru izpada odvoza zaradi višje sile (sneg, okvara vozila, ipd.), je izvajalec dolžan opraviti odvoz odpadkov v najkrajšem možnem času po odstranitvi ovire.
13. člen
Odpadke iz 4. člena tega odloka je izvajalec dolžan odvažati redno.
Odpadki iz 14. člena tega odloka se odvažajo občasno. Te odpadke je možno delno dati v ponovno predelavo.
14. člen
Kosovni odpadki so odpadki, ki zaradi svoje velikosti, oblike ali teže niso primerni za odlaganje v vrečkah za odpadke.
Kosovne odpadke in zavržena neuporabna vozila mora povzročitelj odložiti na za to določena mesta to je na začasne deponije največ štiri dni pred odvozom.
Odpadkov, ki niso kosovni odpadki, ni dovoljeno odlagati kot kosovne odpadke. Če odpadkov, ki niso kosovni odpadki, izvajalec ne prevzame, mora povzročitelj še isti dan zagotoviti odstranitev teh odpadkov z začasne deponije.
Odpadki navedeni v prvem odstavku tega člena se odvažajo enkrat letno praviloma v spomladanskem času. Odvoz teh odpadkov se objavi na krajevno običajen način. V času med posameznimi akcijami, povzročitelji zbirajo in hranijo te odpadke doma.
IV. ODLAGANJE KOMUNALNIH ODPADKOV
15. člen
Povzročitelji morajo skladno z navodili občine odlagati odpadke v tipizirane vrečke za steklo, drobne kovine (predvsem pločevinke) in plastične mase, ki jih določi in z ustreznim logotipom označi občina.
Vrečke iz prvega odstavka tega člena povzročitelji nabavijo pri izvajalcu.
16. člen
V vrečke, ki so namenjene odlaganju odpadkov, je prepovedano odložiti:
– odpadni gradbeni material, kamenje ali zemljo,
– kosovne odpadke,
– usedline iz kanalizacije in cestnih požiralnikov,
– odpadke v tekočem stanju, gošče in usedline ne glede na vrsto odpadka,
– kužen odpadni material,
– tople ogorke in topel pepel,
– tleče, lahko vnetljive, eksplozivne, dražljive in strupene odpadke ter druge nevarne snovi,
– poginule živali in kože.
V primerih iz prvega odstavka tega člena, izvajalec ni dolžan odpeljati odpadkov.
17. člen
Izvajalec je dolžan odpadke odvažati na določen dan odvoza po programu.
Izvajalec odpadke sortira (razvrsti) v tipizirane zabojnike. Neškodljive odpadke po stiskanju pa odloži na lokalni deponiji (v nadaljnjem besedilu: odlagališče).
18. člen
Odlagališče upravlja izvajalec. Izvajalec skrbi na odlagališču za način odlaganja oziroma ravnanja z odpadki na odlagališču.
Posebnih odpadkov, ki vsebujejo nevarne snovi ni dovoljeno odlagati na odlagališče, ampak na za to določenih mestih.
V. PRAVICE IN OBVEZNOSTI POVZROČITELJEV
19. člen
Opustitev uporabe storitev javne službe ter kopičenje odpadkov, njihovo odlaganje v objektih ali na zemljiščih, ki niso namenjena za odstranjevanje odpadkov, je prepovedano.
20. člen
Povzročitelj, ki odpadke kopiči, jih odlaga izven odlagališča, ki je namenjeno odlaganju odpadkov, je dolžan na svoje stroške zagotoviti odstranitev teh odpadkov, skladno s predpisi o ravnanju odpadkov.
Če povzročitelj iz prejšnjega člena ne zagotovi odstranitev odpadkov, to na njegove stroške izvede izvajalec na podlagi odločbe občinske uprave.
VI. VIRI FINANCIRANJA JAVNE SLUŽBE
21. člen
Občina pridobiva sredstva:
– iz plačila uporabnikov za storitve javne službe,
– iz drugih virov.
VII. OBRAČUN STORITEV RAVNANJA S KOMUNALNIMI ODPADKI
22. člen
Stroške za ravnanje z odpadki so dolžni plačevati vsi povzročitelji odpadkov, za katere je organizirano ravnanje z odpadki.
Stroške ravnanja z odpadki praviloma plačuje lastnik, najemnik, uporabnik oziroma upravljalec objekta ter organizator javnih shodov in prireditev, na podlagi obračuna storitev ravnanja z odpadki, ki mu ga izstavi občina.
Obračun storitev velja za uporabnika storitev s prvim dnem naslednjega meseca po vselitvi v stavbo, po dnevu začetka uporabe objekta za izvajanje dejavnosti ali po zaključku javnega shoda oziroma prireditve.
Občinski svet lahko po svoji presoji oprosti plačila storitev ravnanja z odpadki posameznega socialno ogroženega povzročitelja.
VIII. OBLIKOVANJE CEN STORITEV RAVNANJA S KOMUNALNIMI ODPADKI
23. člen
Cene storitev ravnanja z odpadki sprejme občinski svet ob upoštevanju veljavnih predpisov, ki urejajo to področje. Cena se uveljavi po izvedbi postopka, ki ga določa veljavna zakonodaja s področja oblikovanja cen komunalnih storitev.
24. člen
Cena za ravnanje z odpadki vsebuje:
– stroške zbiranja in odvoza odpadkov,
– stroške obdelave odpadkov
– stroške prevoza odpadkov od sortirnega mesta do odlagališča,
– stroške odlaganja odpadkov na odlagališče,
– stroške nabave tipiziranih vrečk.
Cene storitev se oblikujejo za enoto posamezne storitve iz prvega odstavka tega člena. Enota storitve je m³ odpadkov, ki jih ustvari uporabnik javne službe.
Stroške za organiziran odvoz kosovnih odpadkov iz gospodinjstev krije občina iz proračuna.
25. člen
Osnova za obračun storitev v gospodinjstvih je količina vseh odpadkov, ki jih povzroči povzročitelj – gospodinjstvo v odvisnosti od števila članov gospodinjstva.
26. člen
Povzročitelji so dolžni sporočiti občini vse podatke, ki se nanašajo na obračun stroškov zbiranja, odlaganja in odvažanja odpadkov ter nastale spremembe.
27. člen
Če povzročitelji v roku 30 dni od sprememb ne sporočijo zahtevanih podatkov, si občina pridobi podatke iz razpoložljivih uradnih evidenc na stroške povzročiteljev.
28. člen
Povzročitelji plačujejo stroške ravnanja z odpadki po tem odloku na podlagi izstavljenega računa občine. Povzročitelj mora plačati račun najkasneje v 15 dneh po njegovi izstavitvi.
V nasprotnem primeru mora občina povzročitelja z opominom pozvati k plačilu. V opominu mora določiti dodaten rok plačila in opozoriti povzročitelja na posledice neplačila. Po izteku roka, določenega v opominu, občinska uprava uvede postopek za izterjavo neporavnanih obveznosti.
29. člen
Povzročitelj, ki so mu bili obračunani stroški ravnanja z odpadki lahko v 8 dneh po prejemu računa vloži pisni ugovor občini, če meni, da mu stroški niso pravilno obračunani.
IX. NADZOR
30. člen
Nadzor nad izvajalcem določb tega odloka opravljajo pristojne inšpekcijske službe in Občinska uprava občine Osilnica, vsak v okviru svojega delovnega področja in zakonskih pooblastil. Občinska uprava je dolžna kršitelja najprej opozoriti, mu določiti rok za odpravo pomanjkljivosti, šele nato ukrepati s kazenskimi sankcijami.
Organi navedeni v prvem odstavku tega člena, lahko pri opravljanju nadzora izdajajo odločbe ter odrejajo druge ukrepe, katerih namen je zagotoviti izvrševanje določb tega odloka.
31. člen
Izvajalec in občina sta dolžna ugotavljati nepravilno ravnanje z odpadki v skladu s tem odlokom. V primeru kršitev tega odloka sta dolžna kršitelja prijaviti pristojni inšpekciji.
X. KAZENSKE DOLOČBE
32. člen
Z denarno kaznijo 100.000 tolarjev se kaznuje za prekršek povzročitelj, ki je pravna oseba, če;
1. ne uporablja storitev zbiranja komunalnih odpadkov, kot to določa 7. člen tega odloka,
2. ravna v nasprotju s 14. členom tega odloka,
3. ravna v nasprotju z določbami 8., 15., 16., 19. in 20. člena tega odloka;
4. pri organiziranju kulturnih, športnih in drugih javnih prireditev ravna v nasprotju z določbami 13. člena tega odloka,
33. člen
Z denarno kaznijo 50.000 tolarjev se kaznuje za prekršek povzročitelj, ki je fizična oseba, če;
1. ne uporablja storitev zbiranja komunalnih odpadkov, kot to določa 7. člen tega odloka,
2. ravna v nasprotju s 14. členom tega odloka,
3. ravna v nasprotju z določbami 8., 15., 16., 19. in 20. člena tega odloka.
XI. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI
34. člen
Občina je dolžna vzpostaviti in voditi evidenco vseh povzročiteljev odpadkov iz 3. člena tega odloka v roku treh mesecev po uveljavitvi tega odloka.
35. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 002-15/04
Osilnica, dne 9. januarja 2004.
Župan
Občine Osilnica
Anton Kovač l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti