Uradni list

Številka 81
Uradni list RS, št. 81/2004 z dne 23. 7. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 81/2004 z dne 23. 7. 2004

Kazalo

3603. Statut KOP, Javnega komunalnega podjetja Zagorje ob Savi, d.o.o., stran 9856.

Skupščina KOP, Javnega komunalnega podjetja Zagorje ob Savi, d.o.o., je dne 29. 6. 2004 sprejela
S T A T U T
KOP, Javnega komunalnega podjetja Zagorje ob Savi, d.o.o.
I. TEMELJNE DOLOČBE
1. člen
Javno komunalno podjetje Zagorje ob Savi, p.o., Cesta zmage 57, Zagorje ob Savi (v nadaljevanju: podjetje) se preoblikuje v družbo z omejeno odgovornostjo d.o.o.
Glede na to, da je obstoječe podjetje od 2. 1. 1994 v 100% lasti Občine Zagorje ob Savi, se podjetje preoblikuje v d.o.o. katere edini družbenik je Občina Zagorje ob Savi.
2. člen
1. Osnovni kapital družbe
Vsa denarna in poslovna sredstva obstoječega Javnega komunalnega podjetja Zagorje ob Savi, p.o., ugotovljena z bilanco stanja na dan 31. 12. 1993, se kot osnovni kapital prenesejo v novoustanovljeno družbo z omejeno odgovornostjo.
Izjema so infrastrukturni objekti in naprave po seznamu, ki je priloga temu odloku.
Osnovni kapital družbe znaša 56.562.333,70 SIT.
3. člen
2. Firma družbe
Družba bo poslovala z naslednjo firmo:
˝KOP˝, Javno komunalno podjetje Zagorje ob Savi, d.o.o.
4. člen
3. Skrajšana firma družbe
Družba bo uporabljala naslednjo skrajšano firmo: KOP Zagorje ob Savi, d.o.o.
5. člen
Sedež družbe je v Zagorju ob Savi, C. zmage 57.
6. člen
4. Žig družbe
Družba ima žig okrogle oblike z naslednjo vsebino: v sredini žiga so kratice družbe iz skrajšane firme (KOP), okoli kratic pa firma družbe.
7. člen
5. Odgovornost
Družba odgovarja za obveznosti s svojim premoženjem.
Družba za svoje obveznosti ne odgovarja z občinskimi infrastrukturnimi objekti in napravami, ki jih Občina Zagorje ob Savi prenese družbi v upravljanje zaradi izvajanja gospodarskih javnih služb iz 9. člena tega odloka.
Družbenik za obveznosti družbe ne odgovarja.
8. člen
Ustanovitelj odgovarja v materialnem in finančnem pogledu za posledice vpliva na poslovanje družbe pri izvajanju gospodarskih javnih služb iz 9. člena.
Kolikor skupščina družbe sprejme sklep, da je zmanjšanje prihodka oziroma izguba v poslovanju družbe kot celote oziroma posamezne gospodarske javne službe posledica:
– neodobrenih oziroma nepravočasno odobrenih ekonomskih cen proizvodov in storitev,
– nezadostnega oziroma nepravočasnega proračunskega financiranja gospodarskih javnih služb s katerimi se zagotavljajo javne dobrine, katerih uporaba ni individualno izmerljiva (ob upoštevanju z odlokom določenih standardov in normativov),
– diferenciranih cen proizvodov in storitev,
– drugih primerov za katere tako ugotovi skupščina družbe,
pokrije tako ugotovljeno zmanjšanje prihodka oziroma izgubo v poslovanju ustanovitelj družbe.
II. GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE
9. člen
Družba opravlja naslednje gospodarske javne službe:
– oskrba s pitno vodo iz javnega vodovoda,
– odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih in padavinskih voda,
– ravnanje s komunalnimi odpadki,
– odlaganje ostankov komunalnih odpadkov,
– javna snaga in čiščenje javnih površin,
– urejanje lokalnih cest,
– urejanje javnih poti, površin za pešce in zelenih površin,
– urejanje ulic, trgov in cest v mestu Zagorje, Kisovec in Izlake, ki niso razvrščene med magistralne, regionalne in lokalne ceste,
– urejanje pokopališč in oddajanje prostorov za grobove v najem,
– pogrebne storitve in storitve v zvezi z upepeljevanjem,
– urejanje in vzdrževanje tržnic,
– urejanje javnih parkirišč,
– oskrba s toplotno energijo iz lokalnega omrežja, ki zajema proizvodnjo in distribucijo toplotne energije.
Gospodarske javne službe iz prejšnjega odstavka, ki jih izvaja družba, se lahko spremenijo le z odlokom ustanovitelja.
Obračun poslovanja družbe se vodi ločeno za vsako gospodarsko javno službo.
10. člen
Gospodarske javne službe iz 9. člena tega statuta opravlja družba v skladu z odloki, ki določajo način opravljanja gospodarskih javnih služb.
III. DEJAVNOST DRUŽBE
11. člen
Dejavnost družbe, usklajena s standardno klasifikacijo dejavnosti je naslednja:
Šifra  Vsebina
01.120 Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen in sadik
01.411 Urejanje in vzdrževanje parkov, vrtov in zelenih športnih površin
01.412 Druge storitve za rastlinsko pridelavo
02.010 Gozdarstvo
14.210 Pridobivanje gramoza in peska
15.980 Proizvodnja mineralnih vod in brezalkoholnih pijač
26.660 Proizvodnja drugih izdelkov iz betona, cementa, mavca
26.700 Obdelava naravnega kamna
28.110 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih delov
28.120 Proizvodnja kovinskega stavbnega pohištva
28.512 Druga površinska in toplotna obdelava kovin
28.520 Splošna mehanična dela
28.750 Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov, d. n.
29.130 Proizvodnja pip in ventilov
29.140 Proizvodnja ležajev, zobnikov in elementov za mehanski prenos
    energije
29.220 Proizvodnja dvigalnih in transportnih naprav
29.310 Proizvodnja traktorjev
29.420 Proizvodnja drugih strojev za obdelavo kovin
29.430 Proizvodnja drugih obdelovalnih strojev
29.520 Proizvodnja rudarskih in gradbenih strojev
37.100 Reciklaža kovinskih ostankov in odpadkov
37.200 Reciklaža nekovinskih ostankov in odpadkov
40.300 Oskrba s paro in toplo vodo
41.000 Zbiranje, čiščenje in distribucija vode
45.110 Rušenje objektov in zemeljska dela
45.210 Splošna gradbena dela
45.220 Postavljanje ostrešij in krovska dela
45.230 Gradnja cest, železniških prog, letališč in športnih objektov
45.240 Gradnja vodnih objektov
45.250 Druga gradbena dela, tudi dela specialnih strok
45.330 Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije
45.340 Druge inštalacije pri gradnjah
45.410 Fasaderska in štukaterska dela
45.420 Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva
45.430 Oblaganje tal in sten
45.442 Pleskarska dela
45.450 Druga zaključna gradbena dela
45.500 Dajanje strojev in naprav za gradnjo in rušenje v najem, skupaj z
    upravljalci strojev
50.200 Vzdrževanje in popravila motornih vozil
51.110 Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih
    surovin, polizdelkov
51.120 Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij
51.130 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala
51.140 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
    letal
51.150 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in
    naprav, drugih kovinskih izdelkov
51.160 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
    izdelkov
51.170 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov
51.180 Posredništvo, specializirano za prodajo drugih določenih izdelkov
51.190 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov
51.570 Trgovina na debelo z ostanki in odpadki
52.482 Dejavnost cvetličarn
52.483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi
52.484 Trgovina na drobno s kurivom
52.620 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah
55.100 Dejavnost hotelov in podobnih obratov
55.301 Dejavnost restavracij in gostiln
55.302 Dejavnost okrepčevalnic, samopostrežnih restavracij
55.400 Točenje pijač
60.230 Drug kopenski potniški promet
60.240 Cestni tovorni promet
63.110 Prekladanje
63.120 Skladiščenje
63.210 Druge pomožne dejavnosti v kopenskem prometu
70.200 Dajanje lastnih nepremičnin v najem
70.320 Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi
71.100 Dajanje avtomobilov v najem
71.210 Dajanje drugih kopenskih vozil v najem
71.320 Dajanje gradbenih strojev in opreme v najem
71.340 Dajanje drugih strojev in opreme v najem
71.403 Izposojanje drugih izdelkov široke porabe
72.300 Obdelava podatkov
74.120 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno
    svetovanje
74.140 Podjetniško in poslovno svetovanje
74.400 Oglaševanje
74.700 Čiščenje objektov in opreme
74.852 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje
74.853 Druga splošna tajniška opravila
74.871 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov
74.872 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo
74.873 Druge poslovne dejavnosti, d. n.
90.010 Ravnanje z odplakami
90.021 Zbiranje in odvoz odpadkov
90.022 Dejavnost deponij, sežiganje in drugi načini odstranjevanja trdnih
    odpadkov
90.023 Ravnanje z nevarnimi odpadki
90.032 Druge dejavnosti javne higiene
92.610 Obratovanje športnih objektov
93.030 Pogrebna dejavnost
93.050 Druge osebne storitve.
IV. SKUPŠČINA DRUŽBE
12. člen
1. Sestava skupščine
Skupščino družbe sestavljajo predsednik, člani odbora občinskega sveta za okolje in prostor oziroma člani drugega organa, ki ga pooblasti občinski svet ter predstavnika sveta delavcev družbe.
Predsednik skupščine družbe je po funkciji župan Občine Zagorje ob Savi.
Če nastopijo razlogi zaradi katerih predsednik skupščine ne more opravljati svoje funkcije, opravlja naloge predsednika skupščine predsednik odbora za okolje in prostor oziroma predsednik drugega organa, ki ga pooblasti občinski svet.
Če tudi predsednik odbora oziroma organa iz prejšnjega odstavka ne more opravljati naloge predsednika skupščine družbe, prevzame naloge predsednika najstarejši član skupščine družbe.
13. člen
2. Pristojnosti skupščine
Skupščina družbe:
– odloča o posebnih pogojih za izvajanje dejavnosti,
– odloča o pogojih za zagotavljanje in uporabo javnih dobrin,
– določa cene oziroma tarife proizvodov in storitev na predlog direktorja,
– določa dejavnost družbe na predlog direktorja,
– odloča o poslovnem poročilu družbe na predlog direktorja,
– odloča o obračunih in zaključnem računu družbe na predlog direktorja,
– sprejema statut družbe na predlog direktorja družbe,
– odloča o imenovanju in odpoklicu direktorja družbe,
– določa ukrepe za pregled in nadzor dela direktorja družbe,
– odloča o delitvi morebitnega dobička na predlog direktorja,
– odloča o vsakem vprašanju s področja vodenja poslov družbe, če tako zahteva direktor družbe,
-določa strategijo razvoja družbe na predlog direktorja družbe, določa letne programe dela v posameznih dejavnostih družbe na predlog direktorja,
– odloča o drugih zadevah določenih z zakonom in statutom družbe.
14. člen
3. Delovanje in odločanje skupščine
Skupščina družbe deluje in odloča v skladu z zakonom in statutom družbe ter smiselno uporabo poslovnika občinskega sveta.
Kolikor je izid glasovanja skupščine družbe neodločen, odloči glas predsedujočega.
V vabilu za sejo skupščine družbe se določi naknadni dan zasedanja skupščine, če ta ob prvem sklicu ne bi bila sklepčna.
15. člen
4. Sklic skupščine
V primerih določenih z zakonom in tem statutom skliče skupščino direktor družbe s priporočenim pismom, ki ga mora član skupščine prejeti najmanj en teden pred dnem zasedanja skupščine, v njem mora biti naveden tudi dnevni red skupščine in priloženo gradivo k posamezni točki dnevnega reda s predlogi sklepov.
16. člen
Skupščina zaseda na sedežu družbe.
17. člen
Skupščine družbe se poleg članov skupščine udeleži tudi direktor družbe.
18. člen
5. Vodenje zapisnika
Na seji skupščine se vodi zapisnik.
Zapisnik mora vsebovati glavne podatke o poteku seje skupščine, zlasti pa:
– kraj in datum zasedanja skupščine,
– dnevni red,
– imena na skupščini udeleženih članov skupščine,
– podatke o navzočnosti drugih oseb,
– imena razpravljavcev,
– izid glasovanja in predsednikova ugotovitev o sprejetju sklepov skupščine,
– druge z zakonom ali odlokom določene podatke.
Zapisniku se priloži seznam članov skupščine, ki so se zasedanja skupščine udeležili in dokazila o sklicu.
V zapisnik se vnesejo tudi ločena mnenja oziroma stališča, ki so jih člani skupščine izjavili o določeni zadevi, če to zahtevajo takoj po sprejemu sklepa skupščine do katerega imajo drugačno stališče.
V primeru iz prejšnjega odstavka mora član skupščine takoj na zapisnik formulirati tekst ločenega mnenja oziroma stališča katerega vnos v zapisnik zahteva.
19. člen
Zapisnik o poteku skupščine vodi zapisnikar.
Zapisnikar celoten potek skupščine posname na magnetofonski trak, ki je osnova za pisno izdelavo zapisnika.
Magnetofonski trak s posnetim potekom zasedanja skupščine se arhivira 4 leta.
20. člen
Zapisnik skupščine podpišeta zapisnikar in predsednik skupščine družbe.
Pisna izvedba zapisnika se v 8 dneh po zaključku seje pošlje s priporočeno pošiljko vsem članom skupščine in direktorju družbe.
V. DIREKTOR DRUŽBE
21. člen
Direktorja družbe imenuje in odpokliče skupščina družbe.
Skupščina lahko odpokliče direktorja samo iz naslednjih razlogov:
– če huje krši obveznosti,
– če ni sposoben voditi poslov,
– če mu skupščina izreče nezaupnico iz utemeljenih razlogov,
– iz ekonomsko-poslovnih razlogov (reorganizacija, večja sprememba dejavnosti ipd.)
– če odpoklic zahteva direktor sam,
– če direktor pri svojem delu ne ravna po predpisih in splošnih aktih družbe,
– če direktor ne izvršuje sklepov skupščine družbe, ali ravna v nasprotju z njimi,
– če direktor s svojim nevestnim, negospodarnim, ali nestrokovnim delom povzroči družbi večjo škodo,
– če direktor zanemarja ali malomarno opravlja svoje obveznosti do družbe in zaradi tega nastanejo hujše motnje pri opravljanju dejavnosti družbe.
22. člen
1. Razpisni pogoji
Za direktorja podjetja je lahko imenovan kandidat, ki poleg z zakonom določenih pogojev, izpolnjuje tudi naslednje razpisne pogoje:
– najmanj višja ali visoka izobrazba, prednost pri izbiri imajo kandidati z izobrazbo naravoslovno tehnične smeri,
– najmanj 5 let delovnih izkušenj na vodilnih delovnih mestih,
– poznavanje dejavnosti, ki jih izvaja družba.
Za direktorja družbe je lahko imenovan le kandidat, ki je državljan Republike Slovenije.
23. člen
2. Postopek imenovanja direktorja
Javni razpis za zbiranje prijav kandidatov za direktorja družbe objavi skupščina družbe.
O datumu poteka mandata mora direktor obvestiti skupščino družbe najmanj 120 dni pred potekom.
Razpis iz prvega odstavka tega člena se objavi v Uradnem listu RS.
Razpis iz prvega odstavka tega člena se objavi največ 90 in najmanj 60 dni pred potekom direktorjevega mandata.
24. člen
Kandidati morajo prijave na razpis poslati na sedež skupščine družbe s pripisom – "za razpis".
Prijavi morajo kandidati priložiti dokazila o izpolnjevanju z razpisom določnih pogojev ter življenjepis.
25. člen
V javnem razpisu mora biti, poleg pogojev iz 22. člena in dokazil ter življenjepisa iz drugega odstavka 24. člena tega statuta, določen tudi rok za prijavo na razpis.
Rok iz prejšnjega odstavka ne sme biti krajši od 8 dni.
26. člen
Za direktorja družbe je imenovan kandidat, ki prejme več kot polovico glasov vseh članov skupščine.
Skupščina lahko imenuje za direktorja vsakega izmed v roku prijavljenih kandidatov, ki so vložili popolno prijavo in izpolnjujejo razpisne pogoje iz 22. člena tega statuta.
Kolikor skupščina ne imenuje direktorja med kandidati iz prejšnjega odstavka, se postopek za izbiro ponovi.
27. člen
Če direktor v postopku imenovanja ni imenovan ali, če družba med trajanjem mandata ostane brez direktorja, skupščina družbe imenuje vršilca dolžnosti direktorja za čas do imenovanja novega direktorja, vendar največ za dobo 1 leta.
28. člen
3. Pristojnosti direktorja družbe
Direktor družbe:
– zastopa in predstavlja družbo brez omejitev,
– predlaga strategijo razvoja družbe,
– predlaga letne programe dela posameznih dejavnosti družbe,
– samostojno, na lastno odgovornost in v dobro družbe organizira in vodi posle ter določa oziroma izvaja cenovno politiko družbe v skladu s predpisi in sklepi skupščine družbe,
– samostojno vodi kadrovsko politiko družbe,
– imenuje in razrešuje delavce s posebnimi pooblastili in odgovornostmi,
– določa delavcem obseg posebnih pooblastil in odgovornosti,
– razporeja razrešene delavce s posebnimi pooblastili in odgovornostmi na dela, ki ustrezajo stopnji njihove strokovne usposobljenosti,
– odloča na I. stopnji v vseh zadevah iz delovnih razmerij v skladu z zakonom,
– izvaja zakone, odloke, statut, druge akte družbe in sklepe skupščine,
– sprejema vse akte družbe, za katere po zakonu, odloku in tem statutu ni določeno, da jih sprejema skupščina družbe,
– pripravlja predloge ukrepov iz pristojnosti skupščine,
– pripravlja pogodbe in druge akte v skladu s sklepi in smernicami skupščine družbe,
– izvršuje druge zadeve določene z zakonom, odlokom ali sklepom skupščine.
29. člen
4. Pravice direktorja
Direktor družbe ima pravico:
– sklicati skupščino družbe, če je to nujno za interese družbe,
– do povrnitve škode, ki jo je utrpel zaradi odstopa od pogodbe, če razlog za odstop od pogodbe ni na strani direktorja, po pravilih s katerimi so urejena obligacijska razmerja kolikor pravica do odškodnine ni dogovorjena s pogodbo o zaposlitvi.
30. člen
5. Obveznosti direktorja
Direktor mora:
– poročati skupščini o načrtovani poslovni politiki in drugih načelnih vprašanjih poslovanja,
– poročati skupščini o poteku poslov in finančnem stanju družbe,
– posredovati druga poročila in informacije, ki jih zahteva skupščina,
– obveščati svet delavcev družbe o zadevah določenih z zakonom,
– zahtevati skupno posvetovanje s svetom delavcev družbe v zadevah določenih z zakonom,
– predložiti v soglasje svetu delavcev predloge odločitev v zadevah določenih z zakonom,
– opraviti druga dejanja določena z zakonom, odlokom ali sklepom skupščine družbe.
31. člen
Obvezno ravnanje direktorja v primeru izgube, prezadolženosti ali plačilne nesposobnosti družbe, določa smiselna uporaba 257. člena zakona o gospodarskih družbah.
32. člen
6. Odgovornost direktorja
Direktor družbe mora pri vodenju poslov ravnati s skrbnostjo vestnega in poštenega gospodarstvenika in varovati poslovno skrivnost družbe.
Direktor odgovarja za škodo, ki je nastala kot posledica kršitve njegovih dolžnosti, razen, če dokaže, da je pošteno in vestno izpolnjeval svoje dolžnosti.
33. člen
Direktor je družbi dolžan povrniti škodo, ki je družbi bila povzročena z dejanji direktorja katera predhodno ni odobrila skupščina družbe:
– če razdeli premoženje družbe,
– če se izvršijo plačila, potem, ko je nastopila plačilna nesposobnost družbe ali njena prezadolženost.
Direktorju ni treba povrniti škode, če dejanja iz prejšnjega odstavka temeljijo na zakonitem sklepu skupščine družbe.
34. člen
Druge pravice, obveznosti in odgovornosti direktorja se podrobneje določijo s pogodbo med direktorjem in družbo.
VI. PROKURA
35. člen
Na predlog direktorja družbe lahko skupščina družbe imenuje enega ali več prokuristov.
Po postopku iz prejšnjega odstavka je za prokurista lahko imenovana oseba z najmanj VI/1 stopnjo strokovne izobrazbe.
Predlog iz prvega odstavka mora vsebovati:
– število prokuristov,
– podatke o osebah predlaganih za prokuriste,
– stopnjo in smer izobrazbe predlaganih oseb,
– obseg prokure.
VII. NOTRANJA ORGANIZACIJA DRUŽBE
36. člen
Notranja organizacija družbe se usklajuje s predpisi in dejavnostjo družbe, določeno z občinskimi odloki in sklepi skupščine družbe ter se prilagaja spremembam tehnike, tehnologije in pogojev poslovanja.
Notranjo organizacijo (sektorji, oddelki, enote, delovna mesta, zahtevani pogoji, delovna mesta s posebnimi pooblastili in odgovornostmi idr.) določi direktor družbe s posebnim organizacijskim aktom.
Število izvajalcev znotraj posamezne organizacijske enote določi direktor ob upoštevanju sprejetih standardov in veljavnih normativov za dejavnosti, ki se izvajajo v okviru posamezne organizacijske enote družbe.
37. člen
Pri določanju posameznih organizacijskih enot družbe direktor v aktu iz prejšnjega člena upošteva predvsem:
– značilnosti posamezne dejavnosti in delovnega procesa,
– pogoje dela v posamezni dejavnosti,
– problematiko in specifičnost posameznih organizacijskih enot družbe,
– druge organizacijske dejavnike, ki lahko vplivajo na ekonomičnost in učinkovitost poslovanja posamezne organizacijske enote in družbe kot celote.
VIII. POSLOVNA SKRIVNOST IN PREPOVED KONKURENCE
38. člen
1. Poslovna skrivnost
Skupščina družbe lahko na predlog direktorja s pisnim sklepom opredeli za poslovno skrivnost podatke, katerih posredovanje tretjim bi družbi lahko povzročilo škodo.
39. člen
Varovanje poslovne skrivnosti zavezuje tako člane skupščine, direktorja, kakor tudi zaposlene v družbi.
Kršitev varovanja poslovne skrivnosti ima za posledico uveljavljanje disciplinske in materialne odgovornosti.
40. člen
Način varovanja poslovne skrivnosti in odgovornost kršiteljev oziroma oseb, ki so dolžne varovati poslovno skrivnost, določi skupščina družbe na predlog direktorja.
41. člen
2. Prepoved konkurence
1/ Prepoved med trajanjem članstva oziroma delovnega razmerja
Med trajanjem članstva v skupščini družbe član ne sme biti ustanovitelj ali soustanovitelj družbe ali začeti opravljati samostojno dejavnost, niti za svoj ali tuj račun opravljati del in sklepati poslov za podobno ali enako dejavnost kot je določena v 9. členu tega statuta, če bi to lahko, ali če negativno vpliva na interese družbe oziroma predstavlja za družbo konkurenco.
Ravnanje v nasprotju s prejšnjim odstavkom ima lahko za posledico izključitev člana skupščine družbe in uveljavljanje njegove materialne odgovornosti.
42. člen
Med trajanjem zaposlitve v družbi ne sme nihče biti ustanovitelj ali soustanovitelj družbe, opravljati samostojno dejavnost, niti za svoj ali tuj račun opravljati del in sklepati poslov, ki sodijo v delovno področje ali dejavnost družbe, določeno v 9. členu tega statuta, če bi to lahko, ali, če negativno vpliva na interese družbe oziroma za družbo predstavlja konkurenco.
Ravnanje v nasprotju s prejšnjim odstavkom ima lahko za posledico prenehanje zaposlitve v družbi in uveljavljanje materialne odgovornosti.
43. člen
Izjemo od pravil iz 41. in 42. člena lahko odobri skupščina družbe.
44. člen
Ukrep prenehanja članstva iz drugega odstavka 41. člena in delovnega razmerja iz drugega odstavka 42. člena se obvezno izreče v primerih kršitve določb prvega odstavka 41. in prvega odstavka 42. člena tega statuta, če je zaradi takšne kršitve:
– družba v posamezni dejavnosti izgubila več kot 2% stalnih uporabnikov storitev,
– ogroženo ali prenehano izvajanje posamezne dejavnosti družbe,
– ugotovljen najmanj 2% padec prihodka v posamezni dejavnosti družbe.
45. člen
2/ Po prenehanju članstva ali delovnega razmerja
Član skupščine in zaposleni v družbi v roku 2 let po prenehanju članstva oziroma zaposlitve v družbi:
– ne sme biti ustanovitelj oziroma soustanovitelj družbe, ne sme opravljati samostojno dejavnost, niti za svoj ali tuj račun opravljati del in sklepati poslov, ki sodijo v delovno področje ali dejavnost družbe, določeno v 9. členu tega statuta, če bi to lahko, ali če negativno vpliva na interese družbe oziroma za družbo predstavljalo konkurenco,
– ne sme skleniti delovnega razmerja, pogodbe o delu ali pogodbe o avtorskem delu pri delodajalcu s podobno ali enako dejavnostjo kot jo ima družba po 9. členu tega statuta, če bi to lahko, ali če negativno vpliva na interese družbe oziroma za družbo predstavljalo konkurenco.
Prepovedi iz prejšnjega odstavka ne veljajo, če je družba kot celota prenehala in sicer z dnem prenehanja družbe.
Prepovedi iz prvega odstavka tega člena ne veljajo za dejavnost, ki jo družba preneha izvajati in sicer z dnem prenehanja dejavnosti.
46. člen
Podrobnejša razmerja med družbo in prizadetim zaradi konkurenčnih prepovedi se uredijo s pogodbo o zaposlitvi oziroma s posebno pogodbo.
IX. AKTI DRUŽBE
47. člen
Splošni akti družbe morajo biti v skladu z zakonom, odloki in tem statutom.
Sprejeti splošni akt prične veljati osmi dan po objavi na oglasni deski družbe, izjemoma pa lahko prične veljati z dnem objave, če je v aktu tako določeno.
Posamični akti morajo biti v skladu z veljavnimi splošnimi akti družbe.
Za obsežnejši splošni akt se šteje, da je objavljen, ko je na oglasni deski nabito obvestilo, da je akt sprejet in na vpogled v tajništvu družbe.
Za obsežnejši akt iz prejšnjega odstavka se šteje akt, ki je napisan na več kot treh straneh formata A4.
48. člen
Veljavnost splošnega akta za nazaj ni mogoča, razen, če akt ne poseže v že pridobljene pravice zaposlenih v družbi.
X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
49. člen
Do uskladitve se neposredno oziroma smiselno uporabljajo tiste določbe splošnih aktov, veljavnih na dan preoblikovanja družbe, ki niso v nasprotju z zakonom, odlokom in tem statutom.
50. člen
Pravice zaposlenih se uredijo po določbah zakona in v skladu s splošno ter panožno kolektivno pogodbo.
51. člen
Spremembe in dopolnitve splošnih aktov družbe se sprejemajo po enakem postopku kot so se sprejemali.
52. člen
Z dnem veljave tega statuta preneha veljati prečiščeno besedilo statuta družbe, ki ga je sprejela skupščina družbe dne 27. 3. 2002.
Ta statut začne veljati z dnem objave v Uradnem listu RS.
Zagorje ob Savi, dne 29. junija 2004.
Predsednik
skupščine družbe
Janez Vovk, univ. dipl. inž. rud. l. r.

AAA Zlata odličnost