Uradni list

Številka 59
Uradni list RS, št. 59/2004 z dne 28. 5. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 59/2004 z dne 28. 5. 2004

Kazalo

2745. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Trebnje, stran 7623.

Na podlagi 3., 7. in 35. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98), 26. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93, 1/96) ter 19. in 68. člena Statuta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 50/95, 80/98) je Občinski svet občine Trebnje na 11. redni seji dne 18. 5. 2004 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka
o gospodarskih javnih službah
v Občini Trebnje
1. člen
V Odloku o gospodarskih javnih službah v Občini Trebnje (Uradni list RS, št. 72/95) se 7. člen spremeni tako, da se glasi:
Izvajanje gospodarskih javnih služb zagotavlja občina v javnem podjetju ali z dajanjem koncesij osebam zasebnega prava.
Kadar to narekuje lokacijska pogojenost ali potrebe lokalnega prebivalstva lahko posamezno lokalno gospodarsko javno službo občina z odlokom neposredno prenese v opravljanje zasebnim, zadružnim ali drugim organizacijskim oblikam uporabnikov javnih dobrin.
Gospodarsko javno službo iz prejšnjega odstavka lahko opravlja organizacijska oblika iz prejšnjega odstavka sama ali druga pravna ali fizična oseba, če so izpolnjeni vsi predpisani tehnični, sanitarni in drugi standardi in normativi.
2. člen
V 8. členu odloka se prvi odstavek črta, dosedanji drugi odstavek pa postane prvi.
3. člen
V 9. členu se dodata četrti in peti odstavek, ki se glasita:
V skladu z drugim in tretjim odstavkom 7. člena odloka občina s tem odlokom za prehodno obdobje do pridobitve trajne rešitve izvajanja čiščenja odpadnih voda na Mirni neposredno prenaša gospodarsko javno službo čiščenja odpadnih voda v naselju Mirna z okolico v opravljanje družbi GOP d.o.o. Mirna, Sokolska ulica 1, Mirna.
Občina in družba GOP d.o.o. Mirna uredita medsebojna razmerja v zvezi z opravljanjem gospodarske javne službe iz prejšnjega odstavka s pogodbo.
4. člen
Te spremembe in dopolnitve odloka začnejo veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 03230-2/2004
Trebnje, dne 18. maja 2004.
Županja
Občine Trebnje
Marica Škoda, univ. dipl. ek. l. r.