Uradni list

Številka 59
Uradni list RS, št. 59/2004 z dne 28. 5. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 59/2004 z dne 28. 5. 2004

Kazalo

2739. Odredba o poslovnem času, uradnih urah in delovnem času v Občinski upravi občine Šempeter-Vrtojba, stran 7620.

Na podlagi 9. člena statuta Občine Šempeter-Vrtojba (Uradne objave, št. 3/99) je Občinski svet občine Šempeter–Vrtojba na 14. seji, dne 6. 5. 2004 sprejel
O D R E D B O
o poslovnem času, uradnih urah in delovnem času v Občinski upravi občine Šempeter–Vrtojba
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
Ta odredba ureja poslovni čas in uradne ure Občinske uprave občine Šempeter–Vrtojba ter določa osnove za razporeditev delovnega časa javnih uslužbencev v Občinski upravi občine Šempeter–Vrtojba.
II. POSLOVNI ČAS
2. člen
Poslovni čas je čas poslovanja z drugimi organi: ministrstva, upravni organi in upravne organizacije v sestavi ministrstva, upravne enote, službe Vlade Republike Slovenije in upravni organi lokalnih skupnosti.
3. člen
Med poslovnim časom mora biti zagotovljeno poslovanje občinske uprave, in sicer pet dni v tednu: ponedeljek, torek, sreda, četrtek in petek.
Predstojnik lahko v izjemnih okoliščinah ali v primeru, da je to nujno potrebno za izvajanje uradnih ur s strankami ali za opravljanje dela, ki mora biti opravljeno brez prekinitve oziroma določenega dne ali določenem roku, odredi, da občinska uprava začasno posluje v soboto, nedeljo, na državni praznik ali na drug z zakonom določen dela prost dan.
Izjemne okoliščine so primeri višje sile, ki je že nastopila (epidemija, potres, požar, poplava in druge naravne nesreče) ali se jo neposredno pričakuje in drugi primeri, ko so ogrožena človeška življenja in zdravje ljudi ali če je treba preprečiti materialno škodo, ki grozi upravnemu organu.
4. člen
Poslovni čas se začne v ponedeljek, torek, sredo in četrtek ob 8. uri in konča ob 15. uri, v petek pa se začne ob 8. uri in konča ob 14. uri.
III. URADNE URE
5. člen
Uradne ure so namenjene poslovanju s strankami, in sicer vsak ponedeljek, sredo in petek v dopoldanskem času od 8. do 12. ure in v popoldanskem času vsako sredo od 14. do 16.30.
Neposredno poslovanje s strankami za področje družbenih dejavnosti se izvaja vsako sredo v dopoldanskem času od 8. do 12. ure in v popoldanskem času od 14. do 16.30 ure.
Župan neposredno sprejema stranke vsako sredo od 15. do 17. ure po predhodnem dogovoru.
6. člen
Uradne ure po telefonu in elektronskih medijih so v času uradnih ur, ki so namenjene za neposredno poslovanje s strankami.
IV. OBJAVA URADNIH UR
7. člen
Razpored uradnih ur in uradnih ur po telefonu ter po elektronskih medijih mora biti objavljen in na viden način označen v poslovnih prostorih, na telefonskem odzivniku za občino in v elektronski obliki.
Vsaka sprememba razporeda uradnih ur mora biti objavljena in na viden način označena v poslovnih prostorih najmanj štirinajst dni pred začetkom njene uveljavitve.
V. NADOMESTITEV URADNIH UR
8. člen
Če zaradi državnega praznika ali drugega z zakonom določenega prostega dneva ni mogoče opraviti uradnih ur v skladu z objavljenim razporedom uradnih ur, se uradne ure zagotovijo naslednji poslovni dan v obsegu štirih ur, in sicer v dopoldanskem času od 8. do 12. ure.
VI. OSNOVE ZA RAZPOREDITEV DELOVNEGA ČASA
9. člen
Polni delovni čas traja 40 ur v tednu in je razporejen z določitvijo premakljivega začetka in konca delovnega časa javnega uslužbenca.
Če je potrebno za zagotovitev boljše organizacije dela ali zaradi organiziranja uradnih ur za stranke ali zaradi dela v izjemnih okoliščinah, je polni delovni čas lahko razporejen kot delo v izmeni, delo v deljenem delovnem času, kot nočno delo ali drugače.
Polni delovni čas razporeja predstojnik ali po njegovem pooblastilu druga oseba.
10. člen
Pri razporejanju delovnega čas mora biti zagotovljen počitek javnega uslužbenca med dvema zaporednima delovnima dnevoma v nepretrganem trajanju najmanj 12 ur in tedenski počitek v nepretrganem trajanju najmanj 24 ur v obdobju vsakih sedem dni.
11. člen
Predstojnik ali po njegovem pooblastilu druga oseba lahko začasno prerazporedi polni delovni čas in odredi, da mora javni uslužbenec opraviti v posameznem tednu več oziroma manj kot 40 ur na teden.
Iz razlogov začasne prerazporeditve iz prejšnjega odstavka lahko predstojnik tudi v okviru pomanjkljivega začetka in konca delovnega časa odredi uro prihoda ali odhoda z dela.
12. člen
V primeru začasne prerazporeditve, polni delovni čas ne sme preseči 50 ur in ne sme biti krajši kot 30 ur.
Pri prerazporeditvi polnega delovnega časa, dnevna delovna obveznost ne sme biti krajša kot štiri ure. Pri začasni prerazporeditvi se upošteva polni delovni čas kot povprečna delovna obveznost zaposlenega v obdobju največ enega leta.
13. člen
O začasni prerazporeditvi mora biti javni uslužbenec seznanjen najmanj štirinajst dni pred njenim začetkom, v primeru začasne prerazporeditve pri opravljanju dela v izjemnih okoliščinah pa v roku 48 ur od nastanka teh okoliščin. Začasno prerazporeditev odredi s pisno odredbo predstojnik ali po njegovem pooblastilu druga oseba. S pisno odredbo se določi čas trajanja začasne prerazporeditve in tedensko obveznost javnega uslužbenca, da dela več oziroma manj kot polni delovni čas.
14. člen
Premakljiv začetek delovnega časa je med 7.30 in 8. uro, premakljiv konec delovnega časa pa med 15.30 in 16. uro, oziroma v sredo med 16.30 in 17.30 in v petek med 14. in 14.30.
Obvezna prisotnost javnega uslužbenca na delu je od 8. do 15.30, oziroma v sredo od 8. do 16.30 in v petek od 8. do 14. ure.
15. člen
Javni uslužbenec lahko razporeja polni delovni čas v okviru posameznega tedna tako, da ta traja več ali manj kot 40 ur, vendar v posameznem tednu ne več kot 50 ur.
16. člen
Presežek oziroma primanjkljaj ur je razlika med mesečno delovno obveznostjo, določeno na podlagi 40-urnega polnega delovnega časa v tednu, in dejansko opravljenimi urami dela v določenem mesecu v okviru delovnega časa.
V okviru delovnega časa mora javni uslužbenec praviloma izravnati tedenske presežke in primanjkljaje v tekočem mesecu. Javni uslužbenec lahko prenese iz meseca v mesec največ 20 ur oziroma primanjkljaj največ 10 ur.
Javni uslužbenec, ki preseže dovoljeni mesečni primanjkljaj 10 ur, predstojnik ali po njegovem pooblastilu druga oseba, določi uro začetka in konca delovnega časa do izravnave primanjkljaja.
17. člen
Javni uslužbenec ima pravico izkoristiti dovoljeni presežek ur v okviru delovnega časa, izjemoma pa tudi v obliki prostih ur v času obvezne prisotnosti na delu ali kot proste dni.
Dovoljeni presežek ur se izkoristi v obliki prostih ur v času obvezne prisotnosti na delu ali kot proste dno s predhodnim soglasjem neposredno nadrejenega tako, da ni oviran delovni proces.
18. člen
Javni uslužbenec ima pravico do dnevnega vpogleda v stanje števila opravljenih ur in do mesečnega pisnega izpisa števila opravljenih Uradni
19. člen
Delo preko polnega delovnega časa se sme odrediti pod pogoji, določenimi z zakonom, in sicer s pisno odredbo praviloma vnaprej. Če zaradi narave dela oziroma nujnosti naloge to ni možno, se lahko delo preko polnega delovnega časa odredi ustno, pisno odredbo pa se izda naknadno, najkasneje do konca delovnega tedna po opravljenem nadurnem delu.
20. člen
Za delo preko polnega delovnega časa se štejejo opravljene ure na podlagi pisne odredbe pred premakljivim začetkom in po premakljivem koncu delovnega časa.
21. člen
Javni uslužbenci evidentirajo prihod in odhod z dela v skladu z navodilom za evidentiranje prisotnosti in odsotnosti z dela.
22. člen
V delovno obveznost se štejejo:
– ure prisotnosti na delu
– letni dopust
– državni prazniki in drugi z zakonom določeni dela prosti dnevi
– ure odsotnosti z dela s pravico do nadomestila plače.
23. člen
Za ure odsotnosti, ki jih ni potrebno nadomestiti z delom, se ob predložitvi dokazila šteje odsotnost zaradi:
– iskanja nujne zdravstvene pomoči in spremstva v takšnih primerih ter zdravniških in specialističnih pregledov, ki jih ni mogoče opraviti izven delovnega časa
– darovanja krvi
– opravljanja funkcij v državnih organih
– sodelovanja v nadzornih in drugih organih upravljanja za izvrševanje pravic ustanovitelja
– opravljanja dela sodnika porotnika
– sodelovanje v sodnem al upravnem postopku kot priča
– izvajanja obrambnih dolžnosti in dolžnosti zaščite in reševanja
– opravljanja drugega dela v interesu delodajalca
– drugih primerov, določenih z zakonom, podzakonskimi predpisi ali kolektivno pogodbo za javni sektor.
24. člen
V primeru službene poti se javnemu uslužbencu prizna toliko ur prisotnosti na delu, kolikor traja pot in dejansko opravljanje dela, vendar ne več kot deset ur dnevno, razen v primeru, ko je dejansko opravljanje dela trajalo več kot deset ur.
Ne glede na določbo iz prejšnjega odstavka se javnemu uslužbencu ure prisotnosti na delu ne priznajo, če je javni uslužbenec v soboto, nedeljo, na državni praznik ali na drug z zakonom določen dela prost dan na službeni poti in dela dejansko ne opravlja.
25. člen
Z navodilom za evidentiranje prisotnosti in odsotnosti z dela lahko predstojnik oziroma z njegove strani pooblaščena oseba, podrobneje uredi posamezna vprašanja v poslovnem času, uradnih urah in delovnem času.
VII. KONČNI DOLOČBI
26. člen
Ta odredba začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
27. člen
Z dnem uveljavitve te odredbe preneha veljati Odredba o razporeditvi delovnega časa (Uradne objave, št. 12/2000).
Št. 030-41-3/2004-12
Šempeter pri Gorici, dne 6. maja 2004.
Župan
Občine Šempeter–Vrtojba
Dragan Valenčič l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti