Uradni list

Številka 51
Uradni list RS, št. 51/2004 z dne 7. 5. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 51/2004 z dne 7. 5. 2004

Kazalo

2323. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o živilih, obsevanih z ionizirajočim sevanjem, stran 6835.

Na podlagi 6. točke drugega odstavka 6. člena Zakona o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z živili (Uradni list RS, št. 52/00 in 42/02), izdaja minister za zdravje v soglasju z ministrom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah pravilnika o živilih, obsevanih z ionizirajočim sevanjem*
1. člen
V Pravilniku o živilih, obsevanih z ionizirajočim sevanjem (Uradni list RS, št. 71/02 in 86/03) se 9. člen spremeni tako, da se glasi:
"Uradni nadzor nad obsevanimi živili ter, v okviru svojih pristojnosti, nadzor nad objekti za obsevanje živil, izvaja Zdravstveni inšpektorat Republike Slovenije.".
2. člen
Napovedni stavek 10. člena se spremeni tako, da se glasi:
"Ministrstvo, pristojno za zdravje predloži Evropski komisiji:"
Napovedni stavek drugega odstavka se spremeni tako, da se glasi:
"Vsako leto ministrstvo, pristojno za zdravje predloži Evropski komisiji:"
Za drugim odstavkom se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
"Ministrstvo, pristojno za zdravje obvesti Evropsko komisijo o organu ali organih, ki so pristojni za:
– predhodno odobritev objektov za obsevanje živil,
– dodelitev uradne referenčne številke za odobrene objekte za obsevanje živil,
– za uradni nadzor nad obsevanjem živil,
– preklic ali spremembo odobritve objektov za obsevanje živil.".
3. člen
Kadar ministrstvo, pristojno za zdravje na podlagi novih informacij ali ponovne presoje obstoječih informacij utemeljeno meni, da obsevanje določenih živil ogroža zdravje ljudi, čeprav je v skladu z določbami tega pravilnika, minister, pristojen za zdravje začasno ustavi ali omeji uporabo tega pravilnika. O tem takoj obvesti Evropsko komisijo in druge države članice Evropske unije in navede razloge za svojo odločitev.
4. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0220-27/2004
Ljubljana, dne 20. aprila 2004.
EVA 2004-2711-0059
dr. Dušan Keber l. r.
Minister
za zdravje
 
Soglašam!
dr. Milan Pogačnik l. r.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
* Ta pravilnik vsebinsko povzema Direktivo Evropskega Parlamenta in Sveta 1999/2/ES

AAA Zlata odličnost