Uradni list

Številka 42
Uradni list RS, št. 42/2004 z dne 23. 4. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 42/2004 z dne 23. 4. 2004

Kazalo

1906. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Dornava za leto 2003, stran 5200.

Na podlagi 98. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02 in 56/02) in 16. člena statuta Občine Dornava (Uradni list RS, št. 47/99, spremembe in dopolnitve statuta (Uradni vestnik Občine Dornava, št. 2/00 in 1/03) je Občinski svet občine Dornava na 13. seji dne 3. 3. 2004 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Dornava za leto 2003
1. člen
S tem odlokom se sprejme zaključni račun proračuna Občine Dornava za leto 2003, ki zajema bilanco prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja.
2. člen
Zaključni račun je realiziran v naslednjih zneskih:
A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV v tisoč tolarjev
Skupina/Podskupina kontov           Proračun leta 2003
l. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)           358.526
TEKOČI PRIHODKI (70+71)                 120.848
70 DAVČNI PRIHODKI                    107.175
   700 Davki na dohodek in dobiček           80.718
   703 Davki na premoženje               13.253
   704 Domači davki na blago in storitve        13.204
   706 Drugi davki
71 NEDAVČNI PRIHODKI                   13.673
   710 Udeležba na dobičku in dohodki
   od premoženja                     3.863
   711 Takse in pristojbine               1.436
   712 Denarne kazni                    151
   713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
   714 Drugi nedavčni prihodki              8.223
   715 KAPITALSKI PRIHODKI
   720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
   721 Prihodki od prodaje zalog
   722 Prihodki od prodaje zemljišč in
   nematerialnega premoženja
73 PREJETE DONACIJE
   730 Prejete donacije iz domačih virov
   731 Prejete donacije iz tujine
74 TRANSFERNI PRIHODKI                  237.678
   740 Transferni prihodki iz drugih
   javnofinančnih institucij              237.678
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)            284.488
40 TEKOČI ODHODKI                     74.512
   400 Plače in drugi izdatki zaposlenim        14.890
   401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost    2.095
   402 Izdatki za blago in storitve           57.514
   403 Plačila domačih obresti               13
   404 Rezerve
41 TEKOČI TRANSFERI                    93.623
   410 Subvencije                    2.320
   411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom     41.290
   412 Transferi neprofitnim organizacijam
   in ustanovam                     16.430
   413 Drugi tekoči domači transferi          33.583
   414 Tekoči transferi v tujino
42 INVESTICIJSKI ODHODKI                 101.028
   420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev       101.028
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI                15.325
   430 Investicijski transferi             15.325
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-lI.)
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
 
B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN
PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
   750 Prejeta vračila danih posojil
   751 Prodaja kapitalskihz deležev
   752 Kupnine iz naslova privatizacije
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH
DELEŽEV (440+441+442)
44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH
DELEŽEV
   440 Dana posojila
   441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb
   442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE
KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
 
C) RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500)
50 ZADOLŽEVANJE
   500 Domače zadolževanje
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)
55 ODPLAČILA DOLGA
   550 Odplačila domačega dolga
IX. PREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU
(I.+IV+VII.-LL.-V.-VIII.) 79.711
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.-IX.)
XI. NETO FINANCIRANJE (VI. + X)
3. člen
Stanje sredstev na računih se prenese v proračun Občine Dornava za leto 2004.
4. člen
Stanje sredstev rezerv je 4,663.550 SIT in se prenese v rezerve proračuna za leto 2004.
5. člen
Bilanca prihodkov in odhodkov sta sestavni del tega odloka.
6. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 402-01-177/04
Dornava, dne 3. marca 2003.
Župan
Občine Dornava
Franc Šegula, inž. l. r.

AAA Zlata odličnost