Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/2004 z dne 16. 1. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/2004 z dne 16. 1. 2004

Kazalo

142. Odlok o proračunu Občine Gorišnica za leto 2005, stran 364.

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in dopolnitve) 29. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00 in 79/01) in 16. člena statuta Občine Gorišnica (Uradni list RS, št. 34/99 in 37/02) je Občinski svet občine Gorišnica na 9. redni seji dne 18. 12. 2003 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Gorišnica za leto 2005
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se za proračun Občine Gorišnica za leto 2005 (v nadaljnjem besedilu: proračun) določajo višina proračuna, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine.
2. VIŠINA PRORAČUNA
2. člen
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
-----------------------------------------------------------------------------------
A)  BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV                   v 1000 SIT
-----------------------------------------------------------------------------------
   Skupina/Podskupina kontov                 proračun leta 2005
-----------------------------------------------------------------------------------
I.  SKUPAJ PRIHODKI ( 70+71+72+73+74 )                  759.850
 
   TEKOČI PRIHODKI ( 70+71 )                       409.440
 
70  DAVČNI PRIHODKI                            290.419
   700 Davki na dohodek in dobiček                    186.582
   703 Davki na premoženje                        85.233
   704 Domači davki na blago in storitev                 18.604
71  NEDAVČNI PRIHODKI                           119.021
   710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja            88.012
   711 Takse na pristojbine                        4.943
   712 Denarne kazni                              7
   714 Drugi nedavčni prihodki                      26.059
72  KAPITALSKI PRIHODKI                           1.060
   722 Prihodki od prodaje zemljišč in nematerialnega premoženja      1.060
74  TRANSFERNI PRIHODKI                          274.350
   740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij      274.350
   PRESEŽEK IZ LETA 2003                         75.000
 
II.  SKUPAJ ODHODKI ( 40+41+42+43 )                    759.850
40  TEKOČI ODHODKI                            156.200
   400 Plače in drugi izdatki zaposlenim                 29.900
   401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost             6.000
   402 Izdatki za blago in storitve                   120.300
41  TEKOČI TRANSFERI                           285.840
   410 Subvencije                             17.780
   411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom             108.200
   412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam          47.630
   413 Drugi tekoči domači transferi                   112.230
42  INVESTICIJSKI ODHODKI                         282.610
   420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev                282.610
43  INVESTICIJSKI TRANSFERI                        35.200
   430 Investicijski transferi                      35.200
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK ( I. - II. )
-----------------------------------------------------------------------------------
Splošni del občinskega proračuna – odhodki, sestavljen po področjih funkcionalne klasifikacije javnofinančnih izdatkov in posebni del ter načrt razvojnih programov so priloga k temu odloku.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi prihodki požarne takse po 59. členu zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93 in 87/01).
4. člen
Na predlog predlagateljev finančnih načrtov neposrednega uporabnika ali zaradi racionalne rabe proračunskih sredstev sme župan:
– prerazporediti sredstva med proračunskimi postavkami v okviru posameznega področja proračunske porabe,
– prerazporediti proračunska sredstva med področji proračunske porabe v višini 5% prejemkov občinskega proračuna za leto 2005.
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu juliju in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2005 in njegovi realizaciji.
5. člen
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke, investicijske transfere ne sme presegati 70 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami.
6. člen
Proračunski sklad je:
1. račun proračunske rezerve, oblikovane po ZJF.
Proračunska rezerva se v letu 2005 ne oblikuje.
O uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF odloča župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.
7. člen
Župan lahko odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga, če bi bili stroški postopka izterjave v nesorazmerju z višino terjatve.
8. člen
Uporabniki proračuna morajo svoje naloge izvrševati v mejah sredstev, ki so jim dodeljena s proračunom.
Uporabniki ne smejo prevzemati na račun proračuna obveznosti, ki presegajo z njim določena sredstva.
9. člen
Odredbodajalec sredstev vseh delov proračuna za vse dejavnosti je župan.
Za izvrševanje proračuna Občine Gorišnica je odgovoren župan.
10. člen
Župan lahko zmanjša obseg sredstev razporejenih za določene namene ali zadrži uporabo teh sredstev, če prihodki občinskega proračuna med letom ne dotekajo v predvideni višini. O svoji odločitvi in predlaganih ukrepih mora predhodno obvestiti občinski svet.
11. člen
Župan je pooblaščen, da odloča o:
– uporabi tekoče proračunske rezerve za financiranje posameznih namenov javne porabe, ki jih ob sprejemanju proračuna ni bilo mogoče predvideti ali zanje ni bilo mogoče predvideti zadostnih sredstev in o tem obvešča občinski svet,
– prenosih sredstev med različnimi postavkami istega namena, na podlagi odredbe iz objektivnih razlogov, ki so usklajeni s porabniki,
– uporabi sredstev rezerv za premostitev likvidnostnih problemov proračuna,
– uporabi sredstev rezerv za namene iz 12. člena zakona o financiranju občin,
– o začasni uporabi likvidnostnih proračunskih presežkov zaradi ohranjanja njihove realne vrednosti.
4. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA
12. člen
Za kritje presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačilo dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2005 lahko zadolži do višine 42,000.000 tolarjev.
Javna podjetja in javni zavodi, katerih ustanoviteljica je občina, se smejo zadolževati le s soglasjem ustanovitelja. O dajanju soglasij odloča svet občine.
5. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
13. člen
V obdobju začasnega financiranja Občine Gorišnica v letu 2005, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep župana.
14. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 002-03-116/2003
Gorišnica, dne 18. decembra 2003.
Župan
Občine Gorišnica
Jože Kokot l. r.

AAA Zlata odličnost