Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2004 z dne 26. 3. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2004 z dne 26. 3. 2004

Kazalo

1256. Pravilnik o merilih za vrednotenje materialnih stroškov dijaškim domovom, stran 3382.

Na podlagi prvega odstavka 84. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 115/03 – prečiščeno besedilo) izdaja minister za šolstvo, znanost in šport
P R A V I L N I K
o merilih za vrednotenje materialnih stroškov dijaškim domovom
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina pravilnika)
Ta pravilnik določa merila za vrednotenje materialnih stroškov dijaškim domovom, ki izvajajo vzgojni program za dijaške domove.
II. MERILA ZA VREDNOTENJE MATERIALNIH STROŠKOV IN VREDNOST POSAMEZNIH ELEMENTOV
2. člen
(stroški ogrevanja, električne energije in vode)
Stroški ogrevanja, električne energije in vode so določeni v odvisnosti od števila vzgojnih skupin. Na vzgojno skupino se prizna 93 m2.
V izračunu stroškov na vzgojno skupino se upošteva naslednja normirana poraba:
1. za ogrevanje:
– 146 KWh/m2 v III. klimatski coni,
– 131 KWh/m2 v II. klimatski coni,
– 117 KWh/m2 v I. klimatski coni;
2. za električno energijo: 39 KWh/m;
3. za vodo: 2,2 m3/m2.
3. člen
(drugi materialni stroški)
Na podlagi števila vzgojnih skupin se za posamezni dijaški dom priznajo sredstva za:
– pisarniški material,
– poštne storitve,
– stroške elektronskih komunikacij,
– izdajo domskih publikacij,
– tehnično varovanje stavbe,
– tekoče vzdrževanje osnovnih sredstev,
– nabavo knjižničnega gradiva,
– druge splošne materialne stroške.
Za stroške iz prejšnjega odstavka se prizna 72 točk letno na vzgojno skupino.
Sredstva za domsko dokumentacijo se priznajo na podlagi števila dijakov oziroma vajencev (v nadaljnjem besedilu: dijaki).
Sredstva za stalno strokovno spopolnjevanje delavcev in za zdravniške preglede delavcev se priznajo na podlagi zasedbe sistemiziranih delovnih mest.
Sredstva za druge izredne namene določi s posamičnimi sklepi minister, pristojen za šolstvo.
4. člen
(izračun števila vzgojnih skupin)
Število vzgojnih skupin iz 2. in 3. člena tega pravilnika se za posamezni dijaški dom določi oziroma izračuna tako, da se število vpisanih dijakov v dijaški dom deli s 27. Na ta način izračunano število vzgojnih skupin se določi na eno decimalko natančno.
5. člen
(cena elementa, vrednost točke)
Ceno posameznega elementa materialnih stroškov oziroma vrednost točke določi minister, pristojen za šolstvo, v skladu z letnim finančnim načrtom Ministrstva za šolstvo, znanost in šport.
III. KONČNI DOLOČBI
6. člen
(prenehanje veljave)
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati sklep o normativih in standardih za vrednotenje materialnih stroškov v dijaških domovih, št. 403-48/96 z dne 16. 5. 1996.
7. člen
(veljavnost pravilnika)
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. aprila 2004.
Št. 011-03-189/2003
Ljubljana, dne 26. februarja 2004.
EVA 2003-3311-0235
dr. Slavko Gaber l. r.
Minister
za šolstvo, znanost in šport