Uradni list

Številka 27
Uradni list RS, št. 27/2004 z dne 23. 3. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 27/2004 z dne 23. 3. 2004

Kazalo

1198. Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Šmartno pri Litiji, stran 3083.

Na podlagi prvega odstavka 140. člena ustave Republike Slovenije, 3. in 7. člena zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93), 26. in 105. člena zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93 III 1/96), in 16. člena statuta Občine Šmartno pri Litiji (Uradni list RS, št. 33/03 in 106/03) je Občinski svet občine Šmartno pri Litiji na 11. redni seji dne 26. 2. 2004 sprejel
O D L O K
o gospodarskih javnih službah v Občini Šmartno pri Litiji
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta odlok ureja gospodarske javne službe (v nadaljevanju: javne službe) v Občini Šmartno pri Litiji (v nadaljevanju: občini), način njihovega izvajanja, strokovno-tehnične, organizacijske in razvojne naloge, varstvo uporabnikov, financiranje gospodarskih javnih služb in druga vprašanja v zvezi z izvajanjem gospodarskih javnih služb.
2. člen
Kot gospodarske javne službe se opravljajo dejavnosti, ki so z zakonom določene kot obvezne gospodarske javne službe in dejavnosti, ki so kot izbirne javne službe določene s tem odlokom.
Obvezne javne službe se izvajajo na podlagi predpisanih tehničnih, oskrbovalnih, stroškovnih, organizacijskih in drugih standardov in normativov ministra pristojnega za varstvo okolja, za izbirne javne službe pa jih določa občina. Da se gospodarske javne službe opravljajo racionalno, v funkcionalno in prostorsko zaokroženih oskrbovalnih sistemih, je pristojen občinski upravni organ.
II. GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE
3. člen
Na območju Občine Šmartno pri Litiji se kot gospodarske javne službe opravljajo naslednje dejavnosti:
1. oskrba s pitno vodo
2. odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih in padavinskih voda
3. ravnanje s komunalnimi odpadki
4. odlaganje ostankov komunalnih odpadkov
5. javna snaga in čiščenje javnih površin
6. urejanje in vzdrževanje javnih poti, cest, površin za pešce in zelenih površin, pešpoti in drugih javnih površin
7. pregledovanje, nadzorovanje in čiščenje kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva zraka
8. gasilska služba
9. urejanje pokopališč ter pokopališka in pogrebna dejavnost
10. upravljanje in vzdrževanje javne razsvetljave v naseljih
11. plakatiranje, obešanje transparentov in zastav, okrasitev naselij
12. deratizacija in dezinfekcija
13. upravljanje, vzdrževanje in razvoj sistemov za kabelski prenos RTV signalov
14. upravljanje z javnimi objekti in površinami.
Javne službe iz prejšnjega odstavka se opravljajo na celotnem območju občine, če s tem odlokom ali odlokom iz 4. člena tega odloka za posamezno javno službo ni določeno drugače.
Dejavnosti od 1. do vključno 10. točke prvega odstavka so obvezne lokalne javne službe, dejavnosti od 11. do vključno 14. točke pa so izbirne lokalne javne službe.
Kot izbirne gospodarske javne službe se lahko opravljajo tudi druge gospodarske javne službe, ki jih določi Občinski svet občine Šmartno pri Litiji.
Uporaba javnih dobrin, ki se zagotavljajo z obveznimi javnimi službami, je obvezna, če zakon ali na njegovi podlagi izdan predpis, ne določa drugače.
4. člen
Občina z odlokom podrobneje uredi način opravljanja posamezne ali več javnih služb v skladu s 7. členom zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93).
5. člen
Javne službe se izvajajo na podlagi predpisanih tehničnih, oskrbovalnih, stroškovnih, organizacijskih in drugih standardov ter normativov. V primerih, ko le-ti niso predpisani za celotno državo, se predpišejo z odlokom.
III. NAČINI IZVAJANJA GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB
6. člen
Izvajanje gospodarskih javnih služb zagotavlja občina neposredno v občinski upravi, režijskem obratu, v njeni sestavi, z ustanavljanjem, javnih gospodarskih zavodov, javnih podjetji, z dajanjem koncesij in z vlaganjem javnega kapitala v osebe zasebnega prava ter z neposrednim prenosom po 35. členu zakona o gospodarskih javnih službah.
7. člen
Režijski obrat se lahko ustanovi kadar ni pogojev za ustanovitev javnega podjetja, ker bi bilo to neekonomično ali neracionalno zaradi majhnega obsega dejavnosti gospodarske javne službe, hkrati pa ni pogojev za podelitev koncesije ali ta ne bi bila smotrna.
Vse podrobnosti delovanja režijskega obrata se določijo s posebnim odlokom.
8. člen
Opravljanje javne službe v javnem podjetju se uredi kadar gre za opravljanje ene ali več gospodarskih javnih služb večjega obsega ali kadar to narekuje narava dejavnosti, ki je določena kot gospodarska javna služba, gre pa za dejavnost, ki jo je mogoče opravljati kot profitno.
Ustanovitev javnega podjetja, razmerja v podjetju in njegovo delovanje ter druge podrobnosti v zvezi z javnim podjetjem se opredelijo s posebnim odlokom. Ustanoviteljske pravice v javnem podjetju izvršuje občinski svet.
9. člen
Opravljanje javne službe v javnem gospodarskem zavodu se uredi kadar gre za opravljanje ene ali več gospodarskih javnih služb, ki jih zaradi njihove narave ni mogoče opravljati kot profitno dejavnost oziroma, če je to njihov cilj.
10. člen
Koncesija se lahko podeli osebi zasebnega prava, ki je registrirana in izpolnjuje pogoje za opravljanje javne službe, ki je predmet koncesije.
Koncesija se podeli na podlagi odloka o koncesijskem aktu. Za oblikovanje koncesijskega akta se smiselno uporabljajo določbe 33. člena zakona o gospodarskih javnih službah.
Občina lahko podeli koncesijo za opravljanje javne službe za celotno območje občine ali za del območja občine.
11. člen
Koncesionarja izbere občinski svet občine na podlagi javnega razpisa. Razpis pripravi in objavi občinski upravni organ. Izbor koncesionarja opravi občinski svet na predlog občinskega upravnega organa. Na podlagi odločitve občinskega sveta izda upravni organ občine upravno odločbo o izboru.
Vsi udeleženci javnega razpisa imajo položaj stranke v upravnem postopku.
Z izbranim koncesionarjem sklene pogodbo o koncesiji župan občine.
Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena se lahko postopek javnega razpisa in način izbire koncesionarja določi s posebnim aktom občine.
12. člen
Za sklenitev koncesijske pogodbe, prenehanje koncesijskega razmerja, prenos koncesije, obvezno koncesijo, višjo silo, odgovornost koncesionarja za ravnanje zaposlenih in odgovornost koncedenta za ravnanje koncesionarja se primerno uporabljajo določbe zakona o gospodarskih javnih službah.
13. člen
Opravljanje določene javne službe lahko občina zagotavlja tudi z vlaganjem javnega kapitala v dejavnost oseb zasebnega prava.
O tem sprejme občinski svet poseben odlok.
IV. STROKOVNO-TEHNIČNE, ORGANIZACIJSKE IN RAZVOJNE NALOGE
14. člen
Strokovno-tehnične, organizacijske in razvojne naloge na področju gospodarskih javnih služb v občini, se opravlja v okviru občinske uprave.
Ne glede na določbo prejšnjega odstavka tega člena se lahko posamezna dela iz prvega odstavka tega člena, ki jih opravlja občinska uprava, s pogodbo, ki jo podpiše župan občine, prenesejo na za to dejavnost ustrezno registrirano pravno ali fizično osebo, če je to smiselno z vidika ekonomičnosti in racionalnosti.
Za opravljanje nalog iz prejšnjega odstavka se primerno uporabljajo določbe 12. člena zakona o gospodarskih javnih službah.
V. VARSTVO UPORABNIKOV
15. člen
Za varstvo uporabnikov javnih dobrin skrbi svet za varstvo uporabnikov javnih dobrin, ki šteje pet članov in ga imenuje občinski svet izmed občanov na predlog svetniških skupin v občinskem svetu.
Svet za varstvo uporabnikov javnih dobrin iz naslova varstva uporabnikov po tem odloku:
– zastopa in usklajuje interese občanov in predlaga skupne predloge občinskemu svetu in županu občine
– zastopa interese občanov v zvezi z načrtovanjem, funkcioniranjem in financiranjem javnih služb in s tem povezanih objektov in naprav v razmerju do občine
16. člen
V primeru kršitve dolžnosti sklenjene pogodbe s strani izvajalca javnih služb, lahko uporabnik od upravnega organa občine zahteva izdajo odločbe, s katero naj ta odloči o pravici uporabnika do storitve in naloži izvajalcu ustrezno ravnanje.
17. člen
Občinski svet in župan sta dolžna obravnavati pripombe in predloge sveta za varstvo uporabnikov javnih dobrin iz naslova varstva uporabnikov po tem odloku.
Občinski svet je dolžan obvestiti svet za varstvo uporabnikov javnih dobrin o svojih stališčih in ukrepih v skladu s poslovnikom o svojem delu, župan pa najkasneje v roku 30 dni od dneva, ko je prejel njegovo pripombo ali predlog.
VI. FINANCIRANJE JAVNIH SLUŽB
18. člen
Javne službe se financirajo:
– s ceno proizvoda ali storitve, ki je lahko tudi v obliki tarife, takse, nadomestila ali povračila,
– iz sredstev proračuna,
– iz davka lokalne skupnosti,
– iz prihodkov izvajalcev javnih služb,
– iz posojil,
– dotacije in subvencije.
19. člen
Dotacije in subvencije iz proračuna občine dane koncesionarju in osebi zasebnega prava iz 14. člena tega odloka se štejejo za njun prihodek.
20. člen
Storitve javnih služb, ki so individualno določljive in izmerljive, se financirajo iz cene, ki jo plačujejo njihovi uporabniki glede na količino porabe.
Predlog cene posamezne storitve izdela izvajalec in ga s potrebno dokumentacijo predloži pristojnemu organu občine.
Občinski svet lahko določi, da se cene posameznih storitev plačujejo diferencialno glede na posamezne vrste uporabnikov ali za posamezne količine porabljenih storitev.
Uporabniki, katerim so zagotovljene storitve obveznih gospodarskih javnih služb, morajo te storitve obvezno uporabljati in plačevati.
21. člen
Storitve gospodarskih javnih služb, pri katerih ni mogoče ugotoviti njihovega uporabnika, ali je to povezano z nesorazmerno velikimi stroški, se financirajo iz proračunskih sredstev, ter iz drugih virov, določenih z zakonom ali občinskim odlokom.
22. člen
Koncesionar in oseba zasebnega prava iz 13. člena tega odloka morata za javno službo, ki jo opravljata voditi poslovne knjige po določilih zakona o gospodarskih družbah. Imeti morata tudi letne računovodske izkaze v skladu z zakonom. Pri reviziji se ugotavlja namenskost, učinkovitost in racionalnost uporabe proračunskih sredstev.
VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
23. člen
Postopek za ustanovitev sveta uporabnikov javnih dobrin se izvede v roku dveh mesecev po uveljavitvi tega odloka.
24. člen
Do ustrezne zakonske razmejitve financiranja obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb med državo in občino se za proračunsko financiranje obveznih lokalnih javnih služb uporabljajo določbe veljavnih predpisov.
25. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka se v Občini Šmartno pri Litiji preneha uporabljati odlok o gospodarskih javnih službah Občine Litija (Uradni list RS, št. 6/96).
Javni zavodi oziroma javna podjetja, katerih solastnik je Občina Šmartno pri Litiji, nadaljujejo opravljanje gospodarskih javnih služb, za opravljanje katerih so ustanovljeni, skladno s tem odlokom
26. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 353-04/2004
Šmartno pri Litiji, 26. februarja 2004,
Župan
Občine Šmartno pri Litiji
Milan Izlakar l. r.