Uradni list

Številka 27
Uradni list RS, št. 27/2004 z dne 23. 3. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 27/2004 z dne 23. 3. 2004

Kazalo

1194. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o priznanjih Občine Prebold, stran 3078.

Na podlagi 6. in 15. člena statuta Občine Prebold (Uradni list RS, št. 21/99) je Občinski svet občine Prebold na 15. redni seji dne 11. 3. 2004 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o priznanjih Občine Prebold
1. člen
V odloku o priznanjih Občine Prebold (Uradni list RS, št. 37/00) se spremeni 5. člen tako, da glasi:
Zlati grb Občine Prebold se podeljuje:
– posamezniku za življenjsko delo, večletne uspehe ali enkratne izjemne dosežke trajnejšega pomena,
– skupinam občanov, društvom in drugim pravnim osebam za večletne uspehe in dosežke s katerimi povečujejo ugled občine na gospodarskem, družbenem ali drugem področju življenja in dela.
V koledarskem letu se lahko podeli en zlati grb Občine Prebold.
2. člen
Spremeni se 6. člen tako, da glasi:
Srebrni grb Občine Prebold se podeljuje posameznikom, družbam, zavodom, skupnostim, društvom in drugim pravnim osebam za zelo pomembne dosežke v daljšem obdobju.
V koledarskem letu se podelita dva srebrna grba Občine Prebold.
3. člen
Spremeni se 7. člen tako, da glasi:
Bronasti grb Občine Prebold se podeljuje posameznikom, družbam, zavodom, skupnostim, društvom in drugim pravnim osebam za pomembne dosežke.
V koledarskem letu se podeli tri bronaste grbe Občine Prebold.
4. člen
Spremeni se 9. člen tako, da glasi:
Priznanje Občine Prebold je umetniško oblikovana listina. Podeljuje se posameznikom, družbam, zavodom, skupnostim, društvom in drugim pravnim osebam za izkazano prizadevnost na različnih področjih delovanja, ob posameznih jubilejih in priložnostih, kakor tudi uglednim gostom oziroma delegacijam, če je njihovo delovanje pomembno za razvoj posamezne organizacije ali skupnosti v občini. Listino podpiše župan.
5. člen
Spremeni se 11. člen tako, da glasi:
Priznanja Občine Prebold se podeljujejo na podlagi javnega razpisa. Razpis za podelitev priznanj objavi komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja na krajevno običajen način, najkasneje tri mesece pred občinskim praznikom za tekoče leto.
Skladno s kriteriji iz tega odloka komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja oblikuje ustrezen sklep o podelitvi priznanj, pripravi ustrezne utemeljitve in jih posreduje v obravnavo in sprejem občinskemu svetu.
Priznanja se podelijo na svečan način ob posebnih slovesnostih, ob svečanem sprejemu, ob dogodkih ali datumih pomembnih za občino ali dobitnike priznanj.
6. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 001-08/02/04
Prebold, dne 11. marca 2004.
Župan
Občine Prebold
Vinko Debelak, univ. dipl. inž. grad. l. r.