Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2004 z dne 19. 3. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2004 z dne 19. 3. 2004

Kazalo

1150. Pravilnik o postopku za izbiro in merilih za sofinanciranje programov s področja socialnega in zdravstvenega varstva v Občini Lendava, stran 3004.

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odl. US RS, 57/94, 14/95, 20/95 – odl. US RS, 63/95 – obvezna razlaga, 73/95 – odl. US RS, 9/96 – odl. US RS, 39/96 – odl. US RS, 44/96 – odl. US RS, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 – odl. US RS, 74/98, 59/99 – odl. US RS in 70/00) in 17. člena statuta Občine Lendava (Uradni list RS, št. 26/99 in 119/00 in 69/02) je Občinski svet občine Lendava na 8. redni seji dne 8. 3. 2004 sprejel
P R A V I L N I K
o postopku za izbiro in merilih za sofinanciranje programov s področja socialnega in zdravstvenega varstva v Občini Lendava
I. SPLOŠNA DOLOČILA
1. člen
S tem pravilnikom se določijo:
a) kriteriji za izbor izvajalcev,
b) postopek za izbiro programov, ki se sofinancirajo iz proračuna Občine Lendava,
c) merila za vrednotenje programov in za razdelitev sredstev.
2. člen
Občina Lendava vsako leto v proračunu določi višino sredstev za sofinanciranje programov za posamezna področja socialnega in zdravstvenega varstva v občini.
3. člen
Sredstva, ki se razdelijo na podlagi tega pravilnika niso namenjena za sofinanciranje:
– programov, ki jih posamezni izvajalci izvajajo kot redno zakonsko dejavnost.
II. KRITERIJI ZA IZBOR IZVAJALCEV PROGRAMOV
4. člen
Izvajalci programov, ki se sofinancirajo na podlagi tega pravilnika so lahko:
a) invalidska in humanitarna društva, registrirana v skladu z zakonom o društvih,
b) javni zavodi, ustanove in druge fizične ali pravne osebe, registrirane za opravljanje dejavnosti na področju socialnega in zdravstvenega varstva,
c) druga društva in organizacije, ki izvajajo programe s področja socialnega in zdravstvenega varstva.
5. člen
Posebni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci programov:
– da imajo sedež v občini Lendava ali izvajajo dejavnost na območju občine oziroma ne glede na sedež, če je program dela oziroma dejavnost namenjena za občane občine Lendava,
– da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za uresničitev programov in dejavnosti,
– da imajo urejeno evidenco o članstvu (velja za društva).
III. POSTOPEK ZA IZBOR PROGRAMOV
6. člen
Postopek javnega razpisa vodi in predlog razdelitve sredstev opravi tričlanska komisija, ki jo s sklepom imenuje župan.
Pripravljen predlog razdelitve sredstev posreduje komisija županu, ki o razdelitvi sredstev odloča s sklepom.
Na podlagi sklepa župana, občinska uprava pripravi pogodbe s posameznimi upravičenci o sofinanciranju programov in projektov. Pogodba vsebuje poleg določil o višine sredstev, načinu nadzora tudi določilo o vračilu sredstev v primeru nenamenske porabe. Pogodbo podpišeta župan in izvajalec.
7. člen
Objava razpisa mora vsebovati:
– navedbo naročnika (naslov in drugi podatki),
– področja dejavnosti, ki so predmet sofinanciranja,
– pogoje, ki jih morajo izvajalci izpolnjevati,
– določitev obdobja za porabo sredstev,
– razpisni rok,
– način dostave predlogov,
– navedbo oseb občinske uprave, pooblaščene za dajanje informacij,
– informacijo o razpisni dokumentaciji,
– rok, v katerem bodo predlagatelji obveščeni o izidu razpisa.
Razpisni rok ne sme biti krajši od enega meseca in ne daljši od dveh mesecev.
IV. MERILA ZA IZBOR PROGRAMOV
8. člen
Program se oceni glede na vsebino posameznih dejavnosti, pestrost programa, množičnost vključevanja, sodelovanje ponudnika z okoljem in odmevnost programa, ki se izvaja v širši okolici.
9. člen
Merila za izbor in ocenitev programov:
a) program je usmerjen v preprečevanje, lajšanje ali zmanjševanje socialnih stisk posameznikov ali skupin občanov ter ohranjanje socialne vključenosti, ima postavljene jasne cilje in izhaja iz potreb članov oziroma drugih uporabnikov ter je izvajanje programa v interesu Občine Lendava,
b) realna finančna konstrukcija in ocena stroškov izvedbe programa v primerjavi z učinkovitostjo oziroma udeležbo,
c) program omogoča udeležencem lažje komuniciranje z okoljem (za primere, ko telesna okvara ali invalidnost onemogoča posamezniku, da bi se samostojno in enakovredno vključeval v vsakdanje življenje),
d) reference ponudnika – program se izvaja že daljše časovno obdobje, izvajalec programa že več let uspešno deluje na območju občine,
e) metode dela, strokovna ravnanja in druge aktivnosti v programu zagotavljajo dosego zagotovljenega cilja,
f) program je namenjen pomoči družinam in posameznikom izven organizacije,
g) program vsebuje organizacije predavanj, delavnic in druga izobraževanja za člane in širšo okolico,
h) program dopolnjuje dejavnosti javnih zavodov oziroma vsebuje elemente javnih služb s področja socialnega in zdravstvenega varstva,
i) sodelovanje prostovoljcev v izvajanju programa,
j) izvajalec organizira dobrodelne prireditve ali sodeluje pri javnih prireditvah s posameznega področja.
Za izpolnjevanje posameznega pogoja se dodeli 10 točk.
10. člen
Posebej se dodelijo točke glede na število članov oziroma predvideno udeležbo:
a) 10 do 20 članov – 5 točk,
b) 20 do 50 članov – 10 točk,
c) več kot 50 članov – 15 točk.
Upoštevajo se člani oziroma udeleženci, ki so občani Občine Lendava.
11. člen
Posamezni program, katerega izvedba je v posebnem interesu občine se lahko dodatno točkuje v višini 40% doseženih točk oziroma z največ 60 točkami.
12. člen
Sredstva se razdelijo glede na:
– doseženo število točk,
– višino razpoložljivih sredstev,
– vrednost predloženega programa.
Vsak projekt in program mora doseči najmanj 50% od maksimalno določenega od maksimalno določenega števila točk pri posamezni skupini.
V. KONČNA DOLOČBA
13. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01503-0021/2004
Lendava, dne 8. marca 2004.
Župan
Občine Lendava
mag. Anton Balažek l. r.

AAA Zlata odličnost