Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2004 z dne 19. 3. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2004 z dne 19. 3. 2004

Kazalo

1119. Pravilnik o spremembi in dopolnitvah pravilnika o zootehniških standardih za čistopasemsko plemensko govedo, stran 2945.

Na podlagi tretjega odstavka 29. člena, četrtega odstavka 36. člena in drugega odstavka 44. člena zakona o živinoreji (Uradni list RS, št. 18/02, 110/02–ZUreP-1 in 110/02–ZGO-1) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K
o spremembi in dopolnitvah pravilnika o zootehniških standardih za čistopasemsko plemensko govedo*
1. člen
V pravilniku o zootehniških standardih za čistopasemsko plemensko govedo (Uradni list RS, št. 94/03) se v 1. členu doda besedilo:
»Ta pravilnik ureja tudi zootehniške pogoje za promet s čistopasemskim plemenskim govedom, njihovim semenom, jajčnimi celicami in zarodki na območje držav članic Evropske unije.«.
2. člen
V 2. členu se dodata 4. in 5. točka, ki se glasita:
»4. promet znotraj Evropske unije je promet s čistopasemskim plemenskim govedom, njihovim semenom, jajčnimi celicami in zarodki na območju držav članic Evropske unije;
5. uvoz iz tretjih držav pomeni uvoz čistopasemskega plemenskega goveda, njihovega semena, jajčnih celic in zarodkov na območje držav članic Evropske unije iz držav, ki niso članice Evropske unije.«.
3. člen
V 3. členu se prvi odstavek dopolni tako, da se glasi:
»(1) Rodovniška knjiga je vsaka knjiga, register, evidenca ali podatkovni medij, ki jo vodi rejska organizacija, ki jo uradno prizna država članica Evropske unije, v kateri je rejska organizacija ustanovljena, in v katero se vpišejo ali registrirajo čistopasemske plemenske živali določene pasme goveda, z navedbo njihovih prednikov. V Republiki Sloveniji rodovniško knjigo vodi priznana rejska organizacija iz 86. člena zakona o živinoreji (Uradni list RS, št. 18/02, 110/02–ZUreP-1 in 110/02–ZGO-1; v nadaljnjem besedilu: zakon).«.
4. člen
V 8. členu se dodajo drugi, tretji, četrti in peti odstavek, ki se glasijo:
»(2) Iz zootehniških razlogov se ne sme prepovedati, omejevati ali ovirati prometa s čistopasemskim plemenskim govedom, njihovim semenom, jajčnimi celicami in zarodki na območju držav članic Evropske unije.
(3) Uvoz čistopasemskega plemenskega goveda, njihovega semena, jajčnih celic in zarodkov iz tretjih držav ne sme potekati pod ugodnejšimi zootehniškimi pogoji kot veljajo za promet na območju držav članic Evropske unije.
(4) Uvoz čistopasemskega plemenskega goveda iz tretjih držav v Republiko Slovenijo ni dovoljen, če tega ne spremlja zootehniško spričevalo, ki potrjuje, da je govedo vpisano ali registrirano v rodovniški knjigi tretje države izvoznice. Predložiti je treba dokazilo, da so živali vpisane ali registrirane in primerne za vpis v rodovniško knjigo v Evropski uniji.
(5) Uvoz iz tretjih držav in promet na območju držav članic Evropske unije s čistopasemskim plemenskim govedom, njihovim semenom, jajčnimi celicami in zarodki lahko poteka samo v skladu z Direktivama Sveta 94/28/ES in 77/504/EGS.«.
5. člen
V 10. členu se črta peta alinea.
6. člen
Ta pravilnik začne veljati 1. maja 2004.
Št. 321-06-29/2004
Ljubljana, dne 11. marca 2004.
EVA 2004-2311-0125
mag. Franci But l. r.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
* Ta pravilnik vsebinsko povzema Direktive Sveta 77/504/EGS UL L 206, 79/268/EGS UL L 62, 91/174/EGS UL L 85, 94/28/ES UL L 178

AAA Zlata odličnost