Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/2004 z dne 15. 3. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/2004 z dne 15. 3. 2004

Kazalo

1059. Spremembe in dopolnitve statuta Občine Žetale, stran 2810.

Na podlagi 64. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odl. US 45/94 – odl. US, 57/94, 14/95, 20/95 – odl. US, 63/95 – obvezna razlaga, 9/96 – odl. US, 44/96 – odl. US, 26/97, 70/97, 10/8, 68/98 – odl. US 74/98, 59/99 – odl US, 70/00 in 51/02) in 16. člena statuta Občine Žetale (Uradni list RS, št. 24/99, 11/01 in 5/03), je Občinski svet občine Žetale na 12. redni seji dne 27. 2. 2004 sprejel
S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E
S T A T U T A
Občine Žetale
1. člen
V statutu Občine Žetale (Uradni list, št. 24/99, 11/01 in 5/03), se spremenijo naslednji členi:
Drugi odstavek 1. člena se spremeni tako, da se glasi:
Sedež občine je v Žetale 4.
2. člen
V 29. členu, v prvem odstavku se beseda državljani zamenja z besedo volivci.
VII. PREMOŽENJE IN FINANCIRANJE OBČINE
3. člen
87. člen se spremeni tako, da se glasi:
Premoženje občine sestavljajo nepremičnine in premičnine stvari v lasti občine, denarna sredstva in pravice.
Občina mora s premoženjem gospodariti kot dober gospodar.
Odločitev o odtujitvi nepremičnega premoženja občine sprejme občinski svet.
Letni program prodaje občinskega finančnega in stvarnega premoženja v postopku sprejemanja proračuna sprejme občinski svet na predlog župana. Med izvrševanjem proračuna lahko občinski svet na predlog župana spremeni in dopolni letni program prodaje.
O pridobitvi in odtujitvi premičnega premoženja občine odloča župan.
Za brezplačno pridobitev premoženja je treba pridobiti predhodno soglasje občinskega sveta, če bi takšna pridobitev povzročila večje stroške ali če je lastništvo povezano s pogoji, ki bi lahko povzročili obveznosti za občino.
Odprodaja ali zamenjava finančnega in stvarnega premoženja v lasti občine se izvede po postopku in na način, kot ga določa zakon.
Če z zakonom to ni urejeno, se odprodaja ali zamenjava občinskega finančnega in stvarnega premoženja izvedeta v skladu s predpisi, ki veljajo za odprodajo in zamenjavo državnega premoženja.
4. člen
V 88. členu se doda novi drugi odstavek:
Občina je upravičena do finančne izravnave pod pogoji, določenimi z zakonom.
5. člen
89. člen se v celoti spremeni, tako da se glasi:
Prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki občine so predvideni v proračunu občine.
Proračun občine sestavljajo splošni del, posebni del in načrt razvojnih programov.
Splošni del proračuna sestavljajo skupna bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja.
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov.
Načrt razvojnih programov sestavljajo letni načrti oziroma plani razvojnih programov neposrednih uporabnikov, ki so opredeljeni z dokumenti dolgoročnega načrtovanja.
6. člen
91. člen se spremeni tako, da se glasi:
Za pripravo in izvrševanje proračuna je odgovoren župan.
Župan mora predložiti občinskemu svetu predlog proračuna v roku, ki ga določa zakon.
Župan je odredbodajalec za sredstva proračuna. Za izvrševanje proračuna občine lahko župan pooblasti posamezne delavce občinske uprave ali podžupana.
Župan je dolžan v mesecu juliju predložiti v obravnavo občinskemu svetu poročilo o izvrševanju proračuna. Poročilo mora vsebovati podatke in informacije, ki jih določa zakon.
7. člen
92. člen se dopolni z besedilom, tako da se glasi:
Župan mora predložiti občinskemu svetu:
– predlog proračuna z obrazložitvami,
– predlog prodaje občinskega finančnega in stvarnega premoženja z obrazložitvami,
– predlog finančnih načrtov javnih skladov in agencij, katerih ustanovitelj je občina z obrazložitvami,
– predlog predpisov občine, ki so potrebni za izvršitev proračuna.
Sestavni del obrazložitve predloga proračuna so načrti delovnih mest in načrt nabav z obrazložitvami.
8. člen
93. člen se spremeni tako, da se glasi:
Postopek sprejemanja proračuna se določi s poslovnikom občinskega sveta.
9. člen
94. člen se zamenja in se glasi:
Občinski svet mora sprejeti proračun v roku, ki omogoča uveljavitev proračuna s prvim januarjem leta, za katerega se sprejema.
10. člen
95. člen se spremeni tako, da se v celoti črta in nadoknadi z novim besedilom, ki se glasi:
Predlogi za povečanje izdatkov proračuna morajo obsegati predloge za povečanje prejemkov proračuna ali za zmanjšanje drugih izdatkov proračuna v isti višini, pri čemer ti ne smejo biti v breme proračunske rezerve ali splošne proračunske rezerve ali v breme dodatnega zadolževanja.
11. člen
96. člen se spremeni, tako da se glasi:
Če proračun ni sprejet pred začetkom leta, na katero se nanaša, se financiranje funkcij občine ter njenih nalog začasno nadaljuje na podlagi proračuna za preteklo leto in za iste programe kot v preteklem letu in tiste nove naloge, ki imajo podlago v novo sprejetih zakonih in še niso do sedaj vključene v proračun.
Če proračun ni sprejet pred začetkom leta, na katero se nanaša, sprejme župan sklep o začasnem financiranju, ki traja največ tri mesece. Če tudi v tem roku ni sprejet proračun občine, se začasno financiranje lahko podaljša na predlog župana s sklepom občinskega sveta, še za obdobje treh mesecev.
12. člen
97. člen se spremeni, tako da se glasi:
Občinski svet sprejme proračun z odlokom o proračunu občine.
Odlok o proračunu občine določa ukrepe za zagotavljanje likvidnosti proračuna, prerazporejanje sredstev, začasno zadržanje izvrševanja, ukrepe za zagotavljanje proračunskega ravnovesja ter druge ukrepe za izvrševanje proračuna.
V odloku o proračunu se določijo tudi obseg zadolževanja in vseh predvidenih poroštev občine in drugi elementi, ki jih določa zakon, ter posebna pooblastila župana pri izvrševanju proračuna.
13. člen
Te spremembe in dopolnitve statuta začnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 062-01-0012/2004
Žetale, dne 27. februarja 2004.
Župan
Občine Žetale
Anton Butolen l. r.

AAA Zlata odličnost