Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/2003 z dne 28. 2. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/2003 z dne 28. 2. 2003

Kazalo

820. Uredba o spremembi in dopolnitvi uredbe o ustanovitvi družbe Rudnik Senovo v zapiranju, d.o.o., stran 2580.

Na podlagi 409. člena zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 30/93, 29/94, 82/94, 20/98, 32/98, 37/98, 84/98, 6/99, 54/99, 36/00, 45/01, 59/01 in 50/02), 6. in 21. člena zakona o Vladi Republike Slovenije, (Uradni list RS, št. 4/93, 71/94, 23/96, 47/97, 23/99, 119/00, 30/01 in 52/02) in 2. člena zakona o zagotavljanju sredstev za zaprtje rudnikov rjavega premoga Zagorje, Senovo in Kanižarica (Uradni list RS, št. 1/95) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembi in dopolnitvi uredbe o ustanovitvi družbe Rudnik Senovo v zapiranju, d.o.o.
1. člen
V uredbi o ustanovitvi družbe Rudnik Senovo v zapiranju, d.o.o., (Uradni list RS, št. 42/95), se v 3. členu za tretjo alineo dodajo alinee, ki se glasijo:
»– CB/14.12 Pridobivanje apnenca, sadre in krede,
– CB/14.21 Pridobivanje gramoza in peska,
– DA/15.98 Proizvodnja mineralnih vod in brezalkoholnih pijač,
– E/41.00 Zbiranje, čiščenje in distribucija pitne vode«.
Dosedanja četrta do enaindvajseta alinea postanejo osma do petindvajseta alinea.
2. člen
V 5. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Osnovni kapital družbe znaša 105,660.487,92 SIT. Osnovni kapital je sestavljen iz osnovnega vložka, ki predstavlja en poslovni delež.
Osnovni kapital je sestavljen iz ustanovitvenega vložka Republike Slovenije, ki predstavlja premične in nepremične stvari ter poslovna sredstva ob ustanovitvi družbe, v znesku 90,748.000 SIT in stvarnega vložka Republike Slovenije, ki predstavlja terjatve v znesku 14,912.487,92 SIT.«.
3. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 310-04/2001-5
Ljubljana, dne 20. februarja 2003.
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost