Uradni list

Številka 74
Uradni list RS, št. 74/2003 z dne 30. 7. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 74/2003 z dne 30. 7. 2003

Kazalo

5970. Pravilnik o veterinarskih pregledih proizvodov pri vnosu na teritorij EU iz tretjih držav, stran 11309.

Na podlagi sedmega odstavka 24. člena in drugega odstavka 25. člena zakona o veterinarstvu (Uradni list RS, št. 33/01) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K*
o veterinarskih pregledih proizvodov pri vnosu
na teritorij EU iz tretjih držav
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina)
(1) Ta pravilnik določa način veterinarskega pregleda proizvodov pri vnosu na eno od območij Evropske Unije (v nadaljnjem besedilu: EU) iz Priloge 1, ki je sestavni del tega pravilnika, pogoje, ki jih morajo izpolnjevati mejne veterinarske postaje, veterinarske pogoje za prosto carinske cone oziroma skladišča ter carinska skladišča (v nadaljnjem besedilu: PCC), samozaščitne ukrepe ter sodelovanje z Evropsko Komisijo in drugimi državami članicami EU.
(2) Izvajanje veterinarskih pregledov iz prejšnjega odstavka na mejnih veterinarskih postajah opravljajo uradni veterinarji za inšpekcijski nadzor na meji (v nadaljnjem besedilu: uradni veterinarji MVP) oddelka Veterinarske uprave Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: VURS) za mejno veterinarsko inšpekcijo v uradu VURS za inšpekcijski nadzor.
(3) Izvajanje veterinarskih pregledov iz prvega odstavka tega člena v PCC opravljajo uradni veterinarji za inšpekcijski nadzor pristojnih območnih uradov VURS (v nadaljnjem besedilu: uradni veterinar OU), razen tam, kjer so mejne veterinarske postaje.
(4) Določbe tega pravilnika ne posegajo v obveznosti pravnih in fizičnih oseb, ki izhajajo iz carinskih predpisov.
2. člen
(pomen izrazov)
Izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo naslednji pomen:
1. proizvodi so tisti, ki morajo biti v skladu z veterinarskimi predpisi pod veterinarskim nadzorom in so navedeni v 1. členu odločbe Evropske Komisije 2002/349/ES ter v prilogi E odločbe Evropske Komisije 93/13/EGS;
2. neharmonizirani proizvodi so tisti proizvodi, za katere ni enotnih predpisov EU, temveč pogoje zanje določi vsaka država članica EU posebej;
3. neskladni proizvodi so harmonizirani ali neharmonizirani proizvodi, ki ne izpolnjujejo pogojev, predpisanih znotraj teritorija EU oziroma pogojev, ki so predpisani v posameznih nacionalnih zakonodajah držav članic EU;
4. veterinarski pregled je katerikoli pregled oziroma administrativna formalnost po tem pravilniku, ki je namenjen zaščiti zdravja ljudi oziroma živali;
5. popolni veterinarski pregled je izvedba dokumentacijskega, identifikacijskega in fizičnega pregleda pošiljke;
6. trgovanje je trgovanje med državami članicami EU z blagom, ki ustreza pomenu Pogodbe o ustanovitvi Evropske Skupnosti;
7. obrat so zgradbe ali prostori, kjer se proizvaja, skladišči ali predeluje proizvode po tem pravilniku;
8. dokumenti so veterinarski certifikati, drugi veterinarski dokumenti oziroma drugi dokumenti v skladu z veterinarskimi predpisi, ki spremljajo pošiljko;
9. dokumentacijski pregled je pregled dokumentov;
10. identifikacijski pregled je pregled, pri katerem se s pomočjo vizualnega pregleda zagotovi, da se dokumenti ujemajo s proizvodi;
11. fizični pregled je pregled zaradi ugotavljanja, če pošiljka oziroma proizvodi izpolnjujejo predpisane pogoje in so v primernem stanju za uporabo, navedeno na spremljajočem dokumentu, ki lahko vključuje preverjanje embalaže, temperature in jemanje vzorcev in laboratorijsko testiranje;
12. oseba, odgovorna za tovor, je vsaka pravna ali fizična oseba v skladu z Uredbo Sveta 2913/92/EGS;
13. pošiljka je količina proizvodov iste vrste, zajetih v istem dokumentu oziroma dokumentih, ki so z istim prevoznim sredstvom prispeli iz iste tretje države ali istega dela takšne države;
14. mejna veterinarska postaja je veterinarska postaja na mejnem prehodu območij iz Priloge 1 tega pravilnika, ki je v skladu s 6. členom tega pravilnika določena za izvajanje veterinarskih pregledov proizvodov, ki prihajajo iz tretjih držav;
15. uvoz je sprostitev proizvodov in namen sprostitve proizvodov za prost pretok blaga v skladu z 79. členom Uredbe Sveta 2913/92/EGS;
16. carinsko dovoljeno obdelovanje ali raba je obdelovanje ali uporaba proizvodov iz 15. točke 4. člena Uredbe Sveta 2913/92/EGS;
17. uvozni pogoji so veterinarski pogoji, ki jih določajo veterinarski predpisi za proizvode, ki bodo uvoženi na teritorij EU;
18. teritorij EU so območja iz Priloge 1 tega pravilnika;
19. Priloga B je potrdilo iz prvega odstavka 5. člena tega pravilnika, izpolnjeno na obrazcu iz Priloge 5, ki je sestavni del tega pravilnika.
II. ORGANIZACIJA IN OPRAVLJANJE PREGLEDOV
3. člen
(postopek za vnos pošiljke na teritorij EU)
(1) Nobena pošiljka iz tretje države ne sme biti vnešena na teritorij EU brez predhodno opravljenih veterinarskih pregledov po tem pravilniku.
(2) Pošiljke smejo biti vnesene na teritorij EU samo preko mejne veterinarske postaje (v nadaljnjem besedilu: MVP).
(3) Osebe, odgovorne za tovor, so dolžne MVP, kjer naj bi bili proizvodi pregledani, vnaprej posredovati podatke o pošiljki, ki naj bi se vnesla na teritorij EU, in sicer tako, da točno izpolnijo I. del Priloge B v štirih izvodih, od katerih eno kopijo dobi carinski organ, original in preostali dve kopiji pa se predložijo uradnemu veterinarju MVP. Priloga B mora biti v slovenskem jeziku in v jeziku države prejemnice. Uradni veterinar MVP lahko zahteva ladijske in letalske tovorne liste, da preveri, ali se ujemajo s predloženimi izjavami in dokumenti.
(4) Carinski organ na mejnem prehodu, na katerem je MVP, sprosti pošiljko na nameravano carinsko dovoljeno obdelavo ali uporabo v skladu s pogoji, določenimi v Prilogi B.
(5) Lista proizvodov, za katero mora carinski organ zahtevati Prilogo B, je določena z odločbama Evropske Komisije 2002/349/ES in 93/13/EGS.
4. člen
(veterinarski pregled)
(1) Uradni veterinar MVP mora vsako pošiljko veterinarsko pregledati.
(2) Uradni veterinar MVP mora za vsako pošiljko na podlagi podatkov iz tretjega odstavka prejšnjega člena in s pomočjo razpoložljive podatkovne baze preveriti, ali je bila pošiljka pri poskusu vnosa na teritorij EU že kdaj zavrnjena. Uradni veterinar MVP mora zagotoviti, da so izvedeni vsi postopki, potrebni za vzdrževanje te podatkovne baze.
(3) Vsaka pošiljka mora biti, ne glede na carinsko dovoljeno obdelavo ali uporabo, podvržena dokumentacijskemu pregledu, da se ugotovi ujemanje podatkov na dokumentih iz prvega odstavka 7. člena tega pravilnika s podatki, predloženimi vnaprej v skladu s tretjim odstavkom prejšnjega člena, pri uvozu pa, da iz podatkov v dokumentih izhaja, da so izpolnjena predpisana ali zahtevana jamstva. Za vsako pošiljko mora uradni veterinar MVP ugotoviti namen vnosa pošiljke in pristojni carinski organ. Pri pregledu veterinarskih dokumentov mora uradni veterinar MVP ugotoviti in potrditi:
a) da so veterinarski dokumenti originalni;
b) da pošiljka iz tretje države ali dela tretje države, ki je na listi odobrenih držav za izvoz v EU, določeni v predpisu EU za posamezen proizvod oziroma v primeru neharmoniziranih proizvodov, da obstaja dogovor med državo članico EU in tretjo državo;
c) da veterinarski dokumenti ustrezajo obrazcem, predpisanim za zadevne proizvode in za zadevno tretjo državo;
d) da je veterinarski dokument iz prejšne alinee izdan na enem samem listu papirja in je popolnoma izpolnjen;
e) da se datum izdaje veterinarskega dokumenta smiselno ujema z datumom odpošiljanja pošiljke;
f) da se veterinarski dokument glasi na enega samega prejemnika;
g) da se veterinarski dokument nanaša na obrat v tretji državi, ki je odobren za izvoz v EU ali v primeru neharmoniziranih proizvodov, na zadevno državo članico;
h) da je veterinarski dokument napisan vsaj v slovenskem jeziku;
i) da je veterinarski dokument podpisal uradni veterinar oziroma predstavnik pristojnega organa, da je na dokumentu čitljivo in s tiskanimi črkami napisano njegovo ime in službeni naziv, in da se uradni veterinarski žig tretje države barvno razlikuje od barve tiska veterinarskega dokumenta;
j) da se podatki iz predložene Priloge B ujemajo s podatki iz veterinarskih dokumentov.
(4) Razen v izjemnih primerih, določenih v 9. do 19. členu tega pravilnika, mora uradni veterinar MVP poleg dokumentacijskega pregleda izvesti tudi:
a) identifikacijski pregled vsake pošiljke:
– kadar proizvodi živalskega izvora prispejo v zabojnikih, se preveri, ali so zalivke, ki jih je namestil uradni veterinar ali pristojni organ v skladu z veterinarskimi predpisi, nedotaknjene in ali se podatki na njih ujemajo s podatki, navedenimi v spremljajočem dokumentu;
– za vse vrste ostalih proizvodov identifikacijski pregled obsega preverjanje ali so žigi, uradne oznake oziroma zdravstvene oznake, iz katerih je razvidna država in obrat izvora, v skladu s podatki, navedenimi v dokumentu, pri pakiranih proizvodih pa tudi preverjanje specifičnih etiket, predpisanih z veterinarskimi predpisi;
– ne glede na prejšnji dve alinei identifikacijski pregled ni obvezen za pošiljke v cisternah, določenih v Direktivi Sveta 92/118/EGS;
b) fizični pregled pošiljke. Ta pregled mora biti izveden v skladu s Prilogo 3, ki je sestavni del tega pravilnika. Med izvedbo fizičnega pregleda pošiljke se izvedejo laboratorijski testi na samem mejnem prehodu in uradno vzorčenje pošiljk za zagotovitev najhitrejše možne analize.
(5) Pogostnost fizičnih pregledov je navedena v Odločbi Evropske Komisije 94/360/ES.
5. člen
(Priloga B)
(1) Po opravljenih veterinarskih pregledih uradni veterinar MVP oziroma uradni veterinar OU izpolni II. del Priloge B, kjer se glede na rezultate veterinarskih pregledov odloči o tem, ali pošiljka izpolnjuje veterinarske pogoje za predlagani namen. Izpolnjena in podpisana Priloga B se šteje kot odločba v upravnem postopku, izdana po skrajšanem upravnem postopku.
(2) O ugotovitvah in odločitvi iz prejšnjega odstavka uradni veterinar MVP oziroma uradni veterinar OU seznani osebo, odgovorno za tovor. Če pošiljka ne izpolnjuje veterinarskih pogojev za predlagani namen, jo seznani tudi z razlogi za svojo odločitev, o možnosti pritožbe in roku za vložitev pritožbe.
(3) Uradni veterinar MVP oziroma uradni veterinar OU mora original Priloge B posredovati carinskemu organu, pri katerem je bila pošiljka najavljena, eno kopijo izroči osebi, odgovorni za tovor, preostalo kopijo pa skupaj z originalnimi veterinarskimi dokumenti arhivira za najmanj 3 leta.
(4) Priloga B mora spremljati pošiljko:
a) dokler je pošiljka pod carinskim nadzorom; v takem primeru se potrdilo sklicuje na carinski dokument;
b) v primeru uvoza do prvega namembnega obrata.
(5) Če se pošiljka razdeli, veljajo določbe prvega in drugega odstavka tega člena za vsak posamezen del pošiljke.
6. člen
(MVP)
(1) MVP je pod nadzorom vodje MVP – uradnega veterinarja, ki je neposredno odgovoren za izvedbo veterinarskih pregledov. Na MVP mora biti tudi dodatno osebje, in sicer uradni veterinarji in tehnično osebje. Vodja MVP je zadolžen za sprotni vnos podatkov v vse predpisane podatkovne baze.
(2) MVP mora biti lociran na območju carinskega organa, čim bližje geografski meji teritorija EU in mora izpolnjevati pogoje iz Priloge 2, ki je sestavni del tega pravilnika ter pogoje iz odločbe Evropske Komisije 2001/812/ES. Izpolnjevanje pogojev ugotovi komisija treh članov, ki jo imenuje generalni direktor VURS. Na podlagi pozitivnega mnenja komisije generalni direktor VURS izda ugotovitveno odločbo o izpolnjevanju pogojev. Na podlagi te odločbe VURS vloži vlogo pri Evropski Komisiji za uvrstitev MVP na listo evropsko odobrenih MVP. Pred uvrstitvijo na listo mora VURS omogočiti izvedbo inšpekcijskega pregleda strokovnjakov Evropske Komisije.
(3) VURS v posebnih primerih, predvsem kadar je ogroženo zdravje ljudi oziroma živali, začasno zapre MVP. O zaprtju in o vzrokih za to obvesti Evropsko Komisijo in ostale države članice EU.
(4) Če MVP ne izpolnjuje več predpisanih pogojev, Evropska Komisija zbriše MVP z liste evropsko odobrenih MVP na predlog VURS ali na predlog evropske veterinarske inšpekcije. Če se MVP zbriše z liste evropsko odobrenih MVP, poteka postopek ponovne uvrstitve MVP na listo v skladu z določbami drugega odstavka tega člena.
7. člen
(uvoz na teritorij EU)
(1) Vsako pošiljko, namenjeno uvozu na teritorij EU, morajo spremljati originalni veterinarski dokumenti v skladu z veterinarskimi predpisi, ki ostanejo na MVP.
(2) Vsaka pošiljka proizvodov iz tretje države, ki je namenjena uvozu na teritorij EU, mora prestati identifikacijski in fizični pregled v skladu s četrtim odstavkom 4. člena tega pravilnika.
(3) Carinski organ ne sme dovoliti uvoza pošiljke na teritorij EU, dokler ne dobi predloženega dokaza, da so bili izvršeni predpisani veterinarski pregledi z ustreznimi rezultati, Priloge B, iz katere je razvidno, da pošiljka izpolnjuje uvozne pogoje, ter dokaza, da je plačana ali zagotovila, da bo plačana pristojbina za veterinarski pregled.
(4) Če je uvoz v EU dovoljen, uradni veterinar MVP izda osebi, odgovorni za tovor, overjene kopije originalnih dokumentov.
(5) Po uvozu v EU se pošiljka obravnava v skladu s predpisi, ki urejajo notranji evropski trg.
8. člen
(posebni postopek pregleda)
(1) Uradni veterinar MVP mora preko računalniškega programa in omrežja ANIMO (v nadaljnjem besedilu: ANIMO) od pristojnega veterinarskega organa na namembnem kraju pošiljke dobiti ali pa mu posredovati dodatne informacije, če:
a) so proizvodi namenjeni v državo članico EU ali na območje na teritoriju EU, ki je pridobilo posebne zahteve v okviru veterinarskih predpisov EU;
b) so bili vzeti vzorci, vendar rezultati pred odhodom prevoznega sredstva z MVP niso znani;
c) gre za izredni uvoz pošiljke za posebne namene (npr. predelava ali uničenje odpadkov živalskega izvora ipd.), ki ga dovoljujejo veterinarski predpisi EU;
d) gre za uvoz dlakaste divjadi v koži.
(2) V primeru uvoza iz točk a) in c) prejšnjega odstavka, ko je pošiljka namenjena v drugo državo članico EU, mora uradni veterinar MVP opraviti dokumentacijski, identifikacijski in fizični pregled v skladu s tretjim in četrtim odstavkom 4. člena tega pravilnika. S pregledom mora ugotoviti, če pošiljka izpolnjuje dodatne zahtevane pogoje, ki veljajo za namembno državo ali območje namembne države. Če se pošiljke iz točk a) in c) prejšnjega odstavka znajdejo na teritoriju Republike Slovenije, ta pa ni namembna država, morata VURS in pristojni organ namembne države članice EU zagotoviti, da se pošiljka dostavi na namembni kraj.
(3) V primeru uvoza iz točke d) prejšnjega odstavka se na MVP opravi samo dokumentacijski pregled in izda Priloga B. Identifikacijski pregled, in če je to potrebno tudi fizični pregled pošiljke, se opravi na namembnem kraju. Uradni veterinar v namembnem kraju, ki je opravil dokončni pregled pošiljke, mora o rezultatih pregleda obvestiti uradnega veterinarja na MVP, ki je izdal Prilogo B. Do dokončnega rezultata pregleda mora biti pošiljka pod carinskim nadzorom, uvozi pa se na podlagi dokončne odločitve uradnega veterinarja na MVP. Če je glede na izid pregleda potrebno, se izvedejo ukrepi iz 27. člena tega pravilnika.
(4) Proizvodi iz prvega odstavka tega člena se v skladu z veterinarskimi predpisi EU nadzorujejo od vstopnega MVP do namembnega kraja in se iz vstopnega MVP odpošljejo pod naslednjimi pogoji:
a) zabojniki oziroma cisterne morajo biti zapečateni z zalivko uradnega veterinarja MVP, poleg tega pa morajo biti za proizvode iz točke c) prvega odstavka tega člena grajeni tako, da je onemogočeno iztekanje ali izcejanje;
b) uradni veterinar MVP mora uradnega veterinarja v namembnem kraju preko ANIMA obvestiti o namembnosti in statusu pošiljke;
c) uradni veterinar MVP mora preveriti ali je namembni obrat registriran za nameravano obdelavo proizvodov iz točke c) prvega odstavka tega člena.
(5) Vodstvo namembnega obrata mora uradnega veterinarja v namembnem kraju obvestiti o prihodu pošiljke na cilj. Uradni veterinar v namembnem kraju mora v roku 15 dni od dneva izdaje Priloge B obvestiti uradnega veterinarja MVP, ki je dovolil odpošiljanje pošiljke, o prihodu pošiljke. Če je dokazano, da pošiljka v tem roku ni prispela na namembni kraj, mora uradni veterinar MVP to prijaviti carinskemu organu, ki v skladu s carinskim predpisi sproži ustrezen postopek.
(6) VURS mora Evropski Komisiji posredovati listo odobrenih obratov v Republiki Sloveniji, ki opravljajo dejavnosti obdelave oziroma predelave proizvodov iz točke c) prvega odstavka tega člena.
(7) Če obrat iz prejšnjega odstavka ne obvesti uradnega veterinarja o prihodu pošiljke iz prvega odstavka tega člena, mu VURS lahko razveljavi odločbo o registraciji obrata in ukrene vse potrebno, da se zoper obrat sproži ustrezne postopke, odvisno od povzročenega tveganja.
9. člen
(postanek v pristaniščih in letališčih)
Če se pošiljka nahaja na carinskem območju v pristanišču ali na letališču, kjer je MVP, uvoz pa se ne bo izvedel preko tega MVP, ampak preko drugega MVP, ter se pošiljka samo preklada iz ladje na ladjo ali iz letala na letalo, je oseba, odgovorna za tovor, dolžna obvestiti uradnega veterinarja MVP o prihodu takšne pošiljke. Če je pošiljka na območju MVP na letališču več kot 12 ur oziroma v pristanišču več kot 7 dni, se obvezno opravi dokumentacijski pregled. Če se pošiljka zadržuje več kot 48 ur na letališču oziroma več kot 20 dni v pristanišču, mora uradni veterinar MVP opraviti pregled iz 4. člena tega pravilnika, v primeru suma ogrožanja zdravja ljudi ali živali pa lahko kadarkoli opravi popolni veterinarski pregled. O utemeljitvi tega suma mora sestaviti zapisnik.
10. člen
(manjša pogostnost fizičnih pregledov)
(1) Ne glede na določbe drugega odstavka 7. člena tega pravilnika je lahko z Odločbo Evropske Komisije 94/360/EGS predpisana manjša pogostnost fizičnih pregledov za uvoz določenih izdelkov iz določenih držav.
(2) Uradni veterinar MVP lahko kljub omejitvi iz prejšnjega odstavka opravi večje število fizičnih pregledov, če obstaja utemeljen sum, da bo fizični pregled pošiljke pokazal njeno neustreznost. O utemeljitvi suma mora sestaviti zapisnik.
11. člen
(tranzit preko teritorija EU)
(1) Uradni veterinar MVP ne more odobriti tranzita pošiljke preko teritorija EU iz ene tretje države v drugo tretjo državo, če ta pošiljka ne izpolnjuje veterinarskih pogojev.
(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka lahko uradni veterinar MVP v pristanišču ali na letališču dovoli prekladanje vseh pošiljk, tudi tistih, ki ne izpolnjujejo veterinarskih pogojev, z namenom tranzita, pod pogojem, da gre za edini postanek na teritoriju EU. Ta postanek na letališču ne sme trajati več kot 12 ur oziroma v pristanišču več kot 7 dni. Postopek uradnega veterinarja na MVP se izvaja v skladu z 9. členom tega pravilnika.
(3) Vsak tranzit mora odobriti uradni veterinar na vstopni MVP. Oseba, odgovorna za tovor, se z varščino o v višini polovice vrednosti pošiljke zaveže, da bo v primeru neizpolnjevanja pogojev za tranzit, pošiljko prevzela nazaj.
(4) Za odobritev tranzita mora biti pošiljka opremljena z originalnimi dokumenti v skladu s 7. členom tega pravilnika, ki so prevedeni tudi v slovenski jezik. Za pošiljke, za katere je prijavljen tranzit, je obvezen dokumentacijski in identifikacijski pregled, na podlagi katerih se izda Priloga B. V primerih tranzita z ladjo ali letalom, ko pošiljka ni razložena iz prevoznega sredstva, se dokumentacijski in identifikacijski pregled opravita samo na podlagi tovornih listov. V primeru utemeljenega suma ogrožanja zdravja ljudi ali živali lahko uradni veterinar MVP kadarkoli opravi popolni veterinarski pregled pošiljke. O utemeljitvi tega suma mora sestaviti zapisnik.
(5) V primeru odobrenega tranzita pošiljke po cesti ali železnici preko teritorija EU uradni veterinar MVP, ki odobri prevoz, o tem obvesti uradnega veterinarja na namembni izstopni MVP s pomočjo ANIMA. Pošiljka mora izstopiti preko izstopne MVP v 30 dneh. Uradni veterinar na namembni izstopni MVP potrdi v Prilogi B, da je pošiljka zapustila teritorij EU in po faksu pošlje kopijo dokumenta uradnemu veterinarju na vstopni MVP. Uradni veterinar na namembni izstopni MVP mora opraviti dokumentacijski in identifikacijski pregled pošiljke, da ugotovi istovetnost pošiljke. Po opravljenih pregledih potrdi istovetnost s podpisom in žigom MVP, ki mora poleg naziva MVP in datuma vsebovati naslednje besedilo: »Formalni postopek ob izhodu iz EU in kontrolni pregled blaga v tranzitu je potrjen v skladu s členom 11(2)(e) Direktive 97/78/ES.«. Uradni veterinar na vstopni MVP mora preverjati, če je tranzitna pošiljka zapustila teritorij EU v 30 dneh. Če uradni veterinar vstopne MVP ne dobi obvestila o izstopu pošiljke v tem roku, mora o tem obvestiti carinski organ.
(6) Vse predpisane veterinarske pristojbine za odobritev tranzita in stroške, povezane s tranzitom, mora poravnati oseba, odgovorna za tovor ali njen zastopnik, pred sprostitvijo pošiljke z vstopne oziroma izstopne MVP.
12. člen
(PCC in skladišča)
(1) Uradni veterinar na vstopni MVP mora opraviti popolni veterinarski pregled pošiljk iz tretjih držav, ki so namenjene v PCC, ki so pod nadzorom uradnega veterinarja na teritoriju EU. V najavi pošiljke mora oseba, odgovorna za tovor, podati izjavo, da je končni cilj pošiljke prost pretok blaga na teritoriju EU ali pa mora biti navedena kakšna druga končna uporaba v PCC ter izjava o izpolnjevanju ali neizpolnjevanju uvoznih pogojev. Šteje se, da je pošiljka namenjena uvozu, če končna uporaba proizvodov ni jasno navedena. V tem primeru mora pošiljka izpolnjevati uvozne pogoje. Fizični pregled pošiljke se ne izvede, če je že pri dokumentacijskem pregledu iz izjave osebe, odgovorne za tovor, razvidno, da pošiljka ne izpolnjuje uvoznih pogojev, razen če obstaja sum, da je ogroženo zdravje ljudi in živali. Takšne pošiljke morajo biti opremljene z dokumenti iz prvega odstavka 7. člena tega pravilnika.
(2) Uradni veterinar na vstopni MVP odobri vnos oziroma vnos pošiljke, če se pri popolnem veterinarskem pregledu ugotovi, da pošiljka izpolnjuje uvozne pogoje in izda Prilogo B, na kateri to označi.
(3) Če oseba, odgovorna za tovor, poda lažno izjavo iz prvega odstavka tega člena, se s proizvodi ravna v skladu s 21. členom tega pravilnika.
13. člen
(vnos pošiljke v PCC)
(1) Če pošiljka iz prvega odstavka prejšnjega člena ne izpolnjuje uvoznih pogojev, se lahko odobri vnos pošiljke z MVP le v PCC, ki je na listi EU odobrenih PCC.
(2) Pri odobritvi vnosa pošiljke iz prejšnjega odstavka z MVP na teritorij EU se smiselno uporabljajo določbe tega pravilnika, ki se uporabljajo za odobritev tranzita preko teritorija EU. Uradni veterinar MVP mora preveriti, če je namembni kraj ustrezen za sprejem takšne pošiljke. Če so izpolnjeni zahtevani veterinarski pogoji EU, uradni veterinar izda Prilogo B.
(3) Uradni veterinar, ki nadzoruje obrat v PCC, preverja:
a) ali se v skladiščih izpolnjujejo in izvajajo predpisani veterinarski pogoji EU;
b) da se ne skladišči skladnih in neskladnih proizvodov v istih prostorih;
c) učinkovitost notranjega nadzora dobave in odpreme proizvodov v obrat v PCC. VURS mora zagotoviti, da je uradni veterinar MVP oziroma uradni veterinar OU v delovnem času obrata v PCC na voljo. Uradni veterinar MVP oziroma uradni veterinar OU mora odobriti vsako posamezno odpremo neskladnih proizvodov. Prostori s takimi pošiljkami oziroma proizvodi morajo biti zapečateni z zalivko VURS;
d) izvajanje vseh kontrol za preprečevanje kakršnihkoli sprememb, zamenjav proizvodov, shranjenih v skladišču, ali sprememb v embalaži, pripravi za trg ali predelavi.
(4) Če PCC ne izpolnjuje predpisanih veterinarskih pogojev EU, lahko uradni veterinar MVP oziroma uradni veterinar OU pošiljkam proizvodov prepove vstop v obrat v PCC.
(5) Pošiljke ne smejo v PCC, če niso zapečatene s carinskimi zalivkami.
(6) Vse predpisane veterinarske pristojbine in stroške mora poravnati oseba, odgovorna za tovor ali njen zastopnik, pred sprostitvijo pošiljke z MVP.
14. člen
(PCC v Republiki Sloveniji)
(1) PCC v Republiki Sloveniji mora poleg ostalih predpisanih pogojev izpolnjevati tudi veterinarske pogoje iz Priloge 4, ki je sestavni del tega pravilnika. Če je v PCC obrat, se za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev uporabljajo določbe zakona, ki ureja veterinarstvo, o registraciji obratov. Če v PCC ni obrata, ugotavlja izpolnjevanje pogojev uradni veterinar, ki ga za to pooblasti direktor območnega urada VURS. Na podlagi pozitivnega mnenja uradnega veterinarja direktor območnega urada VURS izda odločbo o odobritvi PCC, s katero ugotovi, da ta izpolnjuje pogoje iz Priloge 4 tega pravilnika. O izdanih odločbah vodi območni urad VURS evidenco.
(2) VURS posreduje Evropski Komisiji seznam PCC na območju Republike Slovenije. Evropska Komisija objavi seznam PCC v Uradnem listu EU.
(3) Direktor območnega urada VURS v primerih, ko je ogroženo zdravje ljudi in živali zaradi nepravilnosti v PCC razveljavi odločbo iz prvega odstavka tega člena. O razveljavitvi in vzrokih zanjo mora VURS obvestiti Evropsko Komisijo. Ko so ponovno izpolnjeni pogoji, se PCC lahko odobri po postopku iz prvega odstavka tega člena.
(4) Direktor območnega urada VURS v primeru neizpolnjevanja pogojev iz Priloge 4 tega pravilnika izda PCC odločbo, s katero lahko PCC tudi začasno prepove opravljati dejavnost, povezane s proizvodi iz tega pravilnika in odredi odpravo nepravilnosti.
15. člen
(nadzor neskladnih proizvodov v PCC)
(1) Uradni veterinar MVP oziroma uradni veterinar OU mora pri vseh pošiljkah neskladnih proizvodov, prispelih v odobrene PCC:
a) opraviti dokumentacijski pregled pri vstopu pošiljke v PCC;
b) opraviti občasne kontrolne dokumentacijske in identifikacijske preglede neskladnih proizvodov med skladiščenjem ter opraviti obvezni dokumentacijski in identifikacijski pregled pred izhodom iz skladišča zaradi preverjanja izvora in namembnosti;
c) odobriti vsako odpremo pošiljk proizvodov;
d) če se vstopna pošiljka razdeli na več delov, preveriti, ali je osnovna embalaža neskladnih proizvodov nespremenjena.
(2) V primeru utemeljenega suma ogrožanja zdravja ljudi in živali lahko uradni veterinar MVP oziroma uradni veterinar OU izvede tudi fizične preglede vseh neskladnih proizvodov. O utemeljitvi tega suma mora pred pregledom sestaviti zapisnik.
16. člen
(pošiljanje neskladnih proizvodov)
(1) Pošiljke neskladnih proizvodov lahko zapustijo PCC tako, da se pošljejo:
a) v tretjo državo;
b) v skladišča registriranih oskrbovalcev ladij;
c) v uničenje.
(2) Pošiljke neskladnih proizvodov se pošljejo v tretjo državo pod naslednjimi pogoji:
a) da oseba, odgovorna za tovor, vnaprej prevzame odgovornost za uničenje pošiljke v primeru, da jo tretja država zavrne;
b) da je pošiljka opremljena z enako dokumentacijo kot tranzitne pošiljke iz 11. člena tega pravilnika;
c) da se jo glede izstopa iz EU obravnava kot tranzitno pošiljko iz 11. člena tega pravilnika.
(3) Pošiljke neskladnih proizvodov se lahko pošljejo v skladišča registriranih oskrbovalcev ladij pod pogoji iz 17. člena tega pravilnika.
(4) Pošiljke neskladnih proizvodov, ki se pošiljajo v uničenje, morajo biti pred odpremo denaturirane.
(5) Pošiljke neskladnih proizvodov iz tega člena se lahko odpošlje pod pogoji, ki zagotavljajo, da bo prevoz izvršen brez razkladanja blaga in pod nadzorom pristojnih organov, v vozilih, ki ne puščajo, ali v zabojnikih, ki so jih zapečatili pristojni organi.
(6) Promet neskladnih proizvodov med PCC na teritoriju EU ni dovoljen.
(7) Če se pošiljka neskladnih proizvodov razdeli na dva ali več delov v PCC, mora uradni veterinar MVP oziroma uradni veterinar OU izdati novo Prilogo B za vsak del pošiljke. Zaradi omogočanja sledljivosti se morajo vse novo izdane Priloge B sklicevati na originalno Prilogo B, ki je spremljala pošiljko proizvodov ob prispetju v PCC. Originalno Prilogo B mora shraniti uradni veterinar MVP oziroma uradni veterinar OU.
(8) Za odpremo pošiljk neskladnih proizvodov iz odobrenih PCC veljajo naslednji pogoji:
a) uradni veterinar, ki nadzoruje PCC, mora obvestiti pristojni organ v skladišču iz 17. člena tega pravilnika po postopku iz četrtega in petega odstavka 17. člena tega pravilnika;
b) zalivke, ki se uporabijo, morajo biti izdelane tako, da se ob vsakem odpiranju vozila ali kontejnerja, prelomijo;
c) kopenska prevozna sredstva, ki se uporabijo za prevoz neskladnih proizvodov, je treba po uporabi očistiti in dezinficirati;
d) pošiljke, namenjene v tretje države, oziroma pošiljke iz 17. člena tega pravilnika morajo prispeti na izstopno MVP oziroma v namembno skladišče iz 17. člena tega pravilnika najpozneje v 30 dneh od datuma odpošiljanja, sicer mora uradni veterinar MVP oziroma uradni veterinar OU o tem obvestiti carinski organ, ki sproži ustrezne postopke v skladu s carinskimi postopki.
(9) Nosilec dejavnosti obrata v PCC mora voditi evidenco vhodnih in izhodnih pošiljk iz 12. do 17. člena tega pravilnika. Evidenca mora zagotavljati sledljivost pošiljk ter omogočiti nadzor usklajenosti med vhodnimi in izhodnimi količinami proizvodov v skladišču. Poleg navedenega mora evidenca vsebovati tudi naslednje podatke:
a) državo izvora ter vstopno MVP za vstopne pošiljke;
b) neponovljivo referenčno številko veterinarskega spričevala iz priloge 6 tega pravilnika za vsako odposlano pošiljko;
c) namembno tretjo državo ter izhodno MVP ali referenčno številko in naslov namembnega skladišča iz 17. člena tega pravilnika oziroma namembno plovilo.
(10) Vse predpisane veterinarske pristojbine in stroške mora poravnati oseba, odgovorna za tovor ali njen zastopnik pred sprostitvijo pošiljke iz PCC.
17. člen
(registrirani oskrbovalci ladij)
(1) Oskrbovalci ladij, registrirani v Republiki Sloveniji, ki neposredno oskrbujejo morska prevozna sredstva, ki potujejo čez mejo teritorija EU, z neskladnimi proizvodi za oskrbovanje posadke in potnikov, morajo izpolnjevati zahteve iz prvega in drugega odstavka 12. člena, 13. člena ter iz druge, tretje in četrte točke prvega odstavka Priloge 4 tega pravilnika, poleg tega:
a) morajo biti registrirani kot oskrbovalci ladij s strani VURS. Registracija se izvede po postopku iz prvega odstavka 14. člena tega pravilnika, ki velja za PCC, v katerem ni obrata;
b) lahko skladiščijo zaloge neskladnih proizvodov, razen če surovina izpolnjuje veterinarske pogoje EU;
c) morajo imeti zaprte prostore, v katere vstop in izhod stalno nadzira odgovorna oseba. Če je skladišče v PCC, mora biti celotno območje zaprto in pod stalnim carinskim nadzorom;
d) morajo jamčiti, da se neskladni proizvodi ne bodo dali v promet na teritoriju EU;
e) morajo takoj, ko je mogoče, obvestiti uradnega veterinarja o dospetju proizvodov v skladišče.
(2) Registrirani oskrbovalci ladij:
a) smejo pošiljke neskladnih proizvodov odpremiti samo na namembno ladjo ali pa v posebej registrirano skladišče v pomorskem pristanišču, od koder pošiljke ne smejo nikamor drugam, razen na plovila. Za razliko od postopka izdaje Priloge B iz 5. člena tega pravilnika, se za odpremo pošiljke neskladnih proizvodov iz PCC izda veterinarski certifikat iz Priloge 6 tega pravilnika. Če se takšne pošiljke odpremljajo preko MVP, spremljata takšno pošiljko oba certifikata, in sicer Priloga B in veterinarski certifikat iz Priloge 6 tega pravilnika. Če gre pošiljka v posebej registrirano skladišče v pomorskem pristanišču, se mora uradni veterinar MVP prepričati, da to skladišče izpolnjuje pogoje za sprejem take pošiljke;
b) morajo o odpremi neskladne pošiljke vnaprej obvestiti pristojni organ pomorskega pristanišča od koder se pošiljka pošilja, in pristanišča, kamor je plovilo namenjeno, z navedbo datuma odpošiljanja in imenom namembnega plovila;
c) morajo VURS oziroma uradnemu veterinarju, ki je izdal veterinarsko spričevalo iz Priloge 6 tega pravilnika, dostaviti podpisan original veterinarskega spričevala iz Priloge 6 tega pravilnika v dokaz, da je pošiljka neskladnih proizvodov prispela v skladišče iz tega člena oziroma na plovilo;
d) morajo hraniti evidenco prispelih in odpremljenih pošiljk vsaj tri leta. Evidenca mora omogočiti opravljanje pregledov tistih delov pošiljk, ki so ostali v skladišču;
e) morajo zagotoviti, da se kopenska prevozna sredstva, ki se uporabijo za prevoz neskladnih proizvodov, po uporabi očistijo in dezinficirajo.
(3) Registrirani oskrbovalec ladij lahko oskrbuje ladje samo v pristanišču, kjer je MVP.
(4) Uradni veterinar MVP oziroma uradni veterinar OU, ki odpremi pošiljko iz tega člena, mora najpozneje pred odpremo pošiljke obvestiti pristojni organ v namembnem pristanišču po ANIMU. Zalivke, ki se uporabijo za pečatenje pošiljk, morajo biti izdelane tako, da se prelomijo ob vsakem odpiranju vozila ali kontejnerja. Pošiljke morajo prispeti v navedeno namembno skladišče v največ 30 dneh od datuma pošiljanja, sicer je treba zadevo posredovati carinskim organom v nadaljnjo preiskavo.
(5) Če je pošiljka namenjena na ladjo v pristanišče druge države članice EU, mora registrirani oskrbovalec ladij pristojnemu organu v pristanišču vnaprej najaviti pošiljko s kopijo veterinarskega certifikata iz Priloge 6 tega pravilnika. Po zaključeni dobavi proizvodov na plovilo mora veterinarski certifikat iz Priloge 6 tega pravilnika s podpisom potrditi pristojni organ ali pooblaščena oseba lastnika oziroma upravljalca plovila, registrirani oskrbovalec ladij pa mora podpisan original vrniti uradnemu veterinarju, ki ga je izdal. Takšen veterinarski certifikat je uradna potrditev dostave pošiljke.
(6) Če registrirani oskrbovalec ladij ne izpolnjuje več pogojev iz tega člena, VURS razveljavi odločbo o registraciji in o tem obvesti Evropsko Komisijo ter države članice EU. Ko so pogoji ponovno izpolnjeni, se oskrbovalec ladij lahko ponovno registrira po postopku iz točke a) prvega odstavka tega člena.
(7) VURS pošlje seznam oskrbovalcev ladij Evropski Komisiji, ki ta seznam posreduje drugim državam članicam EU.
18. člen
(sprememba namembnega kraja)
Če se pošiljki iz tretje države, ki je bila vnesena na teritorij EU v PCC z namenom uvoza, želi pred uvozom spremeniti namembni kraj ali carinsko dovoljena raba pošiljke, ki ju je odobril carinski organ, se na pošiljki v PCC ponovno opravi popolni veterinarski pregled, razen če se pošiljko uniči ali zavrne.
19. člen
(ponovni vnos pošiljke na teritorij EU)
(1) Uradni veterinar MVP lahko odobri ponovni vnos pošiljke, proizvedene v EU in izvožene iz EU v tretjo državo, ki jo je tretja država zavrnila, pod naslednjimi pogoji:
a) pošiljko mora spremljati originalni veterinarski dokument ali kopija, ki jo je overil uradni veterinar, skupaj s podrobnimi opisom razlogov za zavrnitev, garancijo, da so bili upoštevani pogoji, ki veljajo za skladiščenje in prevoz proizvodov, ter garancijo, da proizvodi niso bili podvrženi nikakršni manipulaciji. V primeru uradno zapečatenih kontejnerjev zadostuje pisna izjava prevoznika, da se z vsebino pošiljke ni manipuliralo in da pošiljka ni bila raztovorjena;
b) pri pošiljkah iz prejšnje točke mora uradni veterinar MVP opraviti dokumentacijski in identifikacijski pregled, v primerih iz 23. člena tega pravilnika pa tudi fizični pregled;
c) da se pošiljka pod pogoji iz 8. člena tega pravilnika vrne direktno v obrat v državi članici EU, kjer je bil izdan veterinarski dokument.
(2) Nobena država članica EU ne sme nasprotovati ponovnemu vnosu zavrnjene pošiljke proizvodov, katerih poreklo je v EU, ki jih je tretja država zavrnila, če je pristojni organ, ki je izdal originalni veterinarski dokument, izjavil, da sprejme pošiljko nazaj, in so izpolnjeni pogoji iz prejšnjega odstavka.
(3) Ponovni vnos pošiljke iz tega člena v EU je dovoljen samo s prevoznimi sredstvi, ki so grajena tako, da je preprečeno iztekanje ali izcejanje, ter so uradno zapečatena.
(4) Uradni veterinar MVP, ki odobri vstop zavrnjene pošiljke na teritorij EU, o tem obvesti pristojni organ oziroma uradnega veterinarja v namembnem kraju preko ANIMA.
(5) Vse predpisane veterinarske pristojbine za odobritev vrnitve zavrnjene pošiljke in stroške, povezane s postopkom vrnitve, mora pred sprostitvijo pošiljke z MVP poravnati oseba, odgovorna za tovor, ali njen zastopnik.
20. člen
(nedovoljen vnos pošiljk na območje Republike Slovenije)
(1) Pošiljke, ki so bile vnesene na teritorij Republike Slovenije, ne da bi bil opravljen veterinarski pregled na MVP v skladu z zahtevami 3. in 4. člena tega pravilnika, se zasežejo in uradni veterinar OU odloči, ali se uničijo ali na novo odpošljejo v skladu z drugim odstavkom tega člena.
(2) Če uradni veterinar MVP ali uradni veterinar OU pri veterinarskem pregledu proizvodov ugotovi, da ti ne izpolnjujejo veterinarskih uvoznih pogojev ali se pri veterinarskem pregledu ob uvozu ugotovijo nepravilnosti, se mora uradni veterinar MVP nemudoma, po posvetu z osebo, odgovorno za tovor, odločiti, ali se pošiljka:
a) odpošlje izven teritorija EU najpozneje v 60 dneh, razen če ni potrebno zaradi nujnih veterinarskih razlogov pošiljko takoj zavrniti. Ta rok pa se lahko tudi podaljša, če v 60 dneh ni mogoča dokončna veterinarska odločitev; ali
b) takoj uniči v najbližjem objektu, registriranem za uničevanje odpadkov.
(3) Pošiljka se brezpogojno uniči tudi, če se je iztekel rok iz točke a) prejšnjega odstavka.
(4) Do dokončne veterinarske odločitve o usodi pošiljke mora biti pošiljka skladiščena pod nadzorom uradnega veterinarja MVP ali uradnega veterinarja OU na stroške osebe, odgovorne za tovor.
(5) V primeru ponavljajočih se kršitev oziroma posamične hude kršitve veterinarskih predpisov EU se uporabijo določbe 25. in 27. člena tega pravilnika.
(6) Za pošiljke odpadkov živalskega izvora, za katere je uradni veterinar odobril predelavo proizvodov v obratu za predelavo odpadkov v skladu s predpisi EU, ki urejajo ravnanje z odpadki živalskega izvora, se ne uporabljajo določbe prvega odstavka tega člena, pod pogojem, da ni ogroženo zdravje ljudi oziroma živali.
(7) Uradni veterinar MVP mora podatke o zavrnjenih pošiljkah proizvodov iz tega člena vpisati v podatkovne baze, s katerimi se zagotavlja, da zavrnjena pošiljka ne more biti vnesena na teritorij EU na drugem MVP. Hkrati pa mora na originalnem veterinarskem dokumentu s pečatom »ZAVRNJENO« označiti, da je bila pošiljka zavrnjena.
(8) Stroške, ki nastanejo zaradi zavrnitve ali uničenja oziroma spremembe namembnosti proizvodov iz tega člena, mora poravnati oseba, odgovorna za tovor.
21. člen
(uvoz slame in sena)
Predmet veterinarskega pregleda na MVP sta tudi slama in seno. Seznam tretjih držav ali delov tretjih držav, iz katerih je dovoljeno uvažati slamo in seno na teritorij EU, je naveden v Prilogi 7, ki je sestavni del tega pravilnika.
22. člen
(kršitev veterinarskih predpisov)
(1) Uradni veterinar MVP ali VURS mora v primeru suma, da so bili kršeni veterinarski predpisi oziroma veterinarski predpisi niso bili upoštevani, ali če obstaja dvom glede:
– istovetnosti ali dejanskega namembnega kraja proizvoda,
– izpolnjevanja jamstev, predpisanih s predpisi EU za to vrsto proizvodov,
– izpolnjevanja jamstev za zdravje ljudi in živali, predpisanih s predpisi EU,
izvesti vse veterinarske preglede, ki jih uradni veterinar MVP ali VURS določi kot ustrezne, da se sum potrdi ali zavrne.
(2) Proizvodi iz prejšnjega odstavka morajo ostati pod nadzorom uradnega veterinarja, dokler niso znani izidi preverjanja.
(3) Če je sum iz prvega odstavka tega člena potrjen, je treba poostriti pregledovanje proizvodov istega porekla v skladu z 21. členom tega pravilnika.
23. člen
(izjeme)
(1) Določbe 3. do 19. člena tega pravilnika ne veljajo za:
a) proizvode, ki so sestavni del osebne prtljage potnikov in ne presegajo količin, določenih s carinskimi predpisi, pod pogojem, da izvirajo iz EU ali tretje države, iz katere uvoz v EU sicer ni prepovedan;
b) manjše pošiljke proizvodov, ki se pošiljajo zasebnikom brez namena trgovanja v EU in ne presegajo količin, določenih s carinskimi predpisi, in ki izvirajo iz tretje države, iz katere uvoz v EU sicer ni prepovedan;
c) proizvode, ki se nahajajo na mednarodnem prevoznem sredstvu in so namenjeni oskrbi posadke in potnikov, pod pogojem, da ne pridejo na teritorij EU. Odpadki, ki nastanejo v teh prevoznih sredstvih, se morajo uničiti na mestu razkladanja, razen če se na istem letališču oziroma pristanišču preložijo na drugo prevozno sredstvo, ki zapušča EU;
d) vnos pošiljk, ki ne presegajo količin iz točk a) in b) tega odstavka, če so pošiljke prešle termično obdelavo v konzervah s F(0) vrednosti 3,oo ali več in so del osebne prtljage oziroma se pošiljajo kot male pošiljke zasebnikom brez namena trgovanja v EU;
e) proizvode, ki so poslani kot tržni vzorci ali namenjeni za razstave, pod pogojem, da niso namenjeni prodaji na trgu EU in imajo predhodno dovoljenje pristojnega organa za takšno rabo;
f) proizvode, ki so namenjeni posebnim raziskavam ali analizam, če je mogoče na podlagi uradnega pregleda ugotoviti, da takšni proizvodi niso namenjeni za prehrano ljudi in da bodo ti proizvodi, razen količin, ki so bile porabljene za analizo, po končani preiskavi ali po izvedenih raziskavah ali analizah uničeni ali na novo razposlani, pod pogoji, ki jih predpiše pristojni organ.
(2) Pošiljkam iz točk e) in f) prejšnjega odstavka je prepovedano spreminjati namembnost, zaradi katere so bile vnesene na teritorij EU.
(3) Ne glede na točko a) prvega odstavka tega člena je količina mesa oziroma mesnih proizvodov omejena na en kilogram na osebo.
(4) Ne glede na točki b) in d) prvega odstavka tega člena je količina takšnih proizvodov omejena na skupno težo enega kilograma.
III. VARNOSTNI UKREPI
24. člen
(ukrepi)
(1) VURS lahko zahteva, da Evropska Komisija nemudoma sprejme, odvisno od situacije, enega od naslednjih ukrepov:
a) začasna ustavitev uvoza iz vseh delov zadevne tretje države in kjer je potrebno, iz tretje države, preko katere je potovala pošiljka, ali iz posameznega obrata;
b) določitev posebnih pogojev za proizvode, ki prihajajo iz vseh delov zadevne tretje države;
c) sestava zahteve za ustrezne preglede na podlagi dejanskih ugotovitev, ki lahko vključujejo še posebej iskanje nevarnosti za zdravje ljudi in živali in glede na rezultate teh pregledov, pogostejše izvajanje fizičnih pregledov.
(2) Ukrepi iz prejšnjega odstavka se lahko predlagajo, če se pri veterinarskih pregledih na MVP ugotovijo razlogi za takšen predlog zaradi zaščite pred resnim tveganjem za zdravje ljudi in živali.
(3) VURS mora takoj sprejeti naslednje ukrepe:
a) zaseg in uničenje zadevne pošiljke; odločbo o zadržanju in uničenju izda uradni veterinar MVP oziroma OU;
b) obvestitev ostalih MVP in Evropske Komisije o ugotovitvah in poreklu pošiljke, če kateri od pregledov iz tega pravilnika nakaže, da lahko pošiljka pomeni nevarnost za zdravje ljudi ali živali.
(4) Če po uradnem zahtevku Evropski Komisiji za uvedbo sprejetja varnostnih ukrepov, Evropska Komisija ne izvede uradnega postopka, lahko VURS izvede ukrepe iz tega člena samostojno za dobo največ 10 delovnih dni. O tem, za katero državo oziroma obrat v tretji državi gre, mora obvestiti Evropsko Komisijo in ostale države članice EU.
IV. SODELOVANJE Z EVROPSKO KOMISIJO
IN DRŽAVAMI ČLANICAMI EU
25. člen
(nadzor Evropske Komisije)
VURS mora omogočiti veterinarskim strokovnjakom Evropske Komisije, da preverijo izvajanje tega pravilnika v praksi. Natančnejši postopek in način preverjanja je določen v odločbi Evropske Komisije 98/139/ES, ki je sestavni del tega pravilnika.
26. člen
(program nadzora)
(1) VURS pripravi program nadzora nad uvoznimi pošiljkami (v nadaljnjem besedilu: program nadzora), katerih namembni kraj je v Republiki Sloveniji. Pri pripravi programa nadzora upošteva tveganje, povezano s posameznimi vrstami proizvodov.
(2) VURS posreduje program nadzora iz prejšnjega odstavka Evropski Komisiji, ki o programih nadzora držav članic EU obvesti vse MVP. Vsaka MVP je dolžna pri svojem delu upoštevati program nadzora nad uvoznimi pošiljkami vsake države članice EU. Vzorce, ki jih je potrebno jemati v skladu s temi programi nadzora, mora jemati uradni veterinar MVP.
(3) V program nadzora morajo biti vključene vse uvozne pošiljke iz prvega odstavka tega člena, laboratorijsko pa se testira samo tiste, ki so za to predvidene v tem programu.
(4) Natančnejša vsebina programa nadzora, ki ga pripravi VURS, in ravnanje s pošiljkami, ki se laboratorijsko testirajo v okviru programov nadzora iz prvega in drugega odstavka tega člena, sta določena v Prilogi 8, ki je sestavni del tega pravilnika.
(5) VURS mora obvestiti pristojni organ druge države članice EU in Evropsko Komisijo o neustreznih izvidih laboratorijskih preiskav, ugotovljenih pri izvajanju programa nadzora. Če VURS prejme obvestilo o pozitivnih izvidih laboratorijskih preiskav se lahko spremeni nacionalni program nadzora.
(6) Evropska Komisija o neustreznih izvidih iz prejšnjega odstavka obvesti vse MVP, ki so dolžne izvajati strožje preglede pošiljk istega porekla, zlasti pa so dolžne zadržati sprostitev na trg naslednjih 10 pošiljk proizvodov istega porekla, ki predstavljajo enako tveganje, do pridobitve izvidov laboratorijskih preiskav za te pošiljke.
(7) Oseba, odgovorna za tovor, mora pred odvzemom vzorcev položiti varščino v višini stroškov veterinarskega pregleda, vključno s stroški za odvzem uradnih vzorcev, za laboratorijske teste iz tega člena in za morebitno skladiščenje.
27. člen
(ukrepi v primeru večjih nepravilnosti v EU)
(1) Če se pri veterinarskih pregledih pošiljk oziroma proizvodov ugotovijo večje nepravilnosti ali ponavljajoče kršitve glede veterinarskih predpisov, mora VURS o tem obvestiti Evropsko Komisijo.
(2) Evropska Komisija o nepravilnostih oziroma kršitvah iz prejšnjega odstavka obvesti vse MVP. Uradni veterinarji MVP morajo izvajati strožje preglede pošiljk istega porekla, zlasti pa je potrebno na MVP zaustaviti naslednjih 10 pošiljk istega porekla in preveriti nepravilnosti oziroma kršitve iz prejšnjega odstavka.
(3) VURS mora obvestiti Evropsko Komisijo o ugotovitvah iz prejšnjega odstavka, če je katera od pošiljk iz prejšnjega odstavka ustavljena na MVP na območju Republike Slovenije.
(4) Oseba, odgovorna za tovor, mora položiti varščino v višini stroškov veterinarskega pregleda, vključno z morebitnimi stroški za odvzem uradnih vzorcev in za laboratorijske teste iz tega člena ter za skladiščenje.
28. člen
(ukrepi v primeru pomanjkljivosti pri nadzoru na MVP
ali v PCC države članice EU)
(1) Če se na trgu Republike Slovenije znajdejo proizvodi iz tretje države, ki ne izpolnjujejo zahtev veterinarskih predpisov, pri čemer se ugotovi, da je to posledica pomanjkljivosti oziroma nepravilnosti pri izvajanju Direktive Sveta 97/78/ES na MVP ali v PCC druge države članice EU, VURS o tem nemudoma obvesti pristojni veterinarski organ zadevne države.
(2) V primeru iz prejšnjega odstavka lahko VURS skupaj z zadevno državo članico EU prouči možnosti za odpravo pomanjkljivosti, če je potrebno, tudi z obiskom zadevne države članice EU.
(3) Če se napake iz prvega odstavka tega člena ponavljajo, mora VURS o tem obvestiti Evropsko Komisijo in zadevno državo članico EU. VURS lahko od Evropske Komisije zahteva, da v zadevno državo članico EU, kjer so se napake zgodile, pošlje strokovnjake Evropske Komisije.
(4) VURS lahko odredi povečano število pregledov pošiljk, ki pridejo iz MVP ali PCC iz prvega odstavka tega člena, o čemer mora obvestiti lastnika pošiljke oziroma njegovega zastopnika.
29. člen
(ukrepi v primeru pomanjkljivosti pri nadzoru na MVP
ali v PCC v Republiki Sloveniji)
(1) Če se na teritoriju EU znajde pošiljka iz tretje države, ki ne izpolnjuje zahtev veterinarskih predpisov EU, pošiljka pa je bila vnesena ali uvožena na teritorij EU preko MVP na območju Republike Slovenije in druga država članica ugotovi, da je to posledica pomanjkljivosti oziroma nepravilnosti pri izvajanju Direktive Sveta 97/78/ES na MVP ali v PCC v Republiki Sloveniji, mora VURS:
a) po obvestilu druge države članice EU ugotoviti vzroke za nastale pomanjkljivosti oziroma nepravilnosti,
b) ukreniti vse potrebno, da se nepravilnosti oziroma pomanjkljivosti odpravijo in
c) o ugotovitvah ter izvedenih ukrepih obvestiti državo članico iz točke a) tega odstavka.
(2) Če država članica EU iz prejšnjega odstavka meni, da izvedeni ukrepi niso zadovoljivi, lahko zahteva, da se ravna v skladu z drugim odstavkom prejšnjega člena.
30. člen
(program za izmenjavo uradnih veterinarjev)
(1) VURS mora z drugimi državami članicami EU pripraviti program za izmenjavo uradnih veterinarjev, ki opravljajo veterinarske preglede proizvodov, ki prihajajo iz tretjih držav.
(2) Program iz prejšnjega odstavka odobri Stalni veterinarski odbor Evropske Komisije.
(3) VURS mora zagotoviti vse pogoje za izvajanje odobrenega programa iz prejšnjega odstavka.
(4) VURS mora pri načrtovanju programa upoštevati izkušnje, pridobljene iz izvedenih odobrenih programov.
31. člen
(izobraževanje uradnih veterinarjev)
VURS mora zagotoviti sodelovanje in udeležbo uradnih veterinarjev, ki opravljajo preglede po tem pravilniku, v posebnih izobraževalnih programih, ki jih pripravi, organizira in financira Evropska Komisija.
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
32. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve tega pravilnika prenehajo veljati vse odločbe in sklepi o prepovedi uvoza oziroma o prepovedi uvoza in prevoza določenih pošiljk zaradi preprečitve vnosa kužnih bolezni, izdani na podlagi prvega odstavka 21. člena Zakona o veterinarstvu (Uradni list RS, št. 33/01), ki so še v veljavi na dan uveljavitve tega pravilnika.
33. člen
(prenehanje uporabe)
Z dnem uveljavitve tega pravilnika se prenehajo uporabljati:
– vse odredbe o prepovedi uvoza oziroma o prepovedi uvoza in prevoza določenih pošiljk zaradi preprečitve vnosa kužnih bolezni, izdane na podlagi Zakona o veterinarstvu (Uradni list RS, št. 82/94, 21/95, 16/96, 98/99-ZZZiv, 101/99, 8/00-ZUT in 33/01 ZVet-1), ki so še v veljavi na dan uveljavitve tega pravilnika;
– Pravilnik o načinu nakladanja, prekladanja in razkladanja pošiljk živali, proizvodov, surovin in odpadkov živalskega izvora, pogojih, ki jih mora izpolnjevati prevozno sredstvo, higiensko-tehničnih pogojih, ki jih mora izpolnjevati pošiljka in obrazcu zdravstvenega spričevala za pošiljko (Uradni list SFRJ, št. 69/90 in Uradni list RS, št. 39/92);
– Pravilnik o vrstah pošiljk živali in proizvodov živalskega izvora, za katere ni potrebna odločba o veterinarsko – sanitarnih pogojih, ki jih morajo te pošiljke izpolnjevati pri uvozu (Uradni list RS, št. 20/92).
34. člen
Ta pravilnik začne veljati z dnem pristopa Republike Slovenije k Evropski Uniji.
Št. 323-488/2003
Ljubljana, dne 23. julija 2003.
EVA 1998-2311-0015
mag. Franc But l. r.
Minister
za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
* Ta pravilnik vsebinsko povzema Direktivo Sveta 97/78/ES ter Odločbe Evropske Komisije 93/13/EGS, 2000/25/EGS, 94/369/EGS, 2000/208/EGS, 98/139/ES in 2000/571/EGS in 2001/812/ES.
                                 Priloga 1

OBMOČJA NA TERITORIJU EU

1. Ozemlje Kraljevine Belgije;
2. Ozemlje Kraljevine Danske, razen otočja Faroe in Grenlandije;
3. Ozemlje Zvezne republike Nemčije;
4. Ozemlje Kraljevine Španije, razen Ceute in Mellile;
5. Ozemlje Helenske republike;
6. Ozemlje Francoske republike;
7. Ozemlje Republike Irske;
8. Ozemlje Italijanske republike;
9. Ozemlje Velikega vojvodstva Luksemburga;
10. Ozemlje Kraljevine Nizozemske v Evropi;
11. Ozemlje Portugalske republike;
12. Ozemlje Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske;
13. Ozemlje Republike Avstrije;
14. Ozemlje Republike Finske;
15. Ozemlje Kraljevine Švedske;
16. Ozemlje Republike Slovenije ter ozemlja držav, ki se
  pridružijo EU 1. maja 2004.
                                Priloga 2

  I. SPLOŠNI POGOJI ZA MVP

  MVP morajo imeti:
  a) osebje, potrebno za pregledovanje dokumentov, ki spremljajo
pošiljko,
  b) glede na količino proizvodov, ki jih pregleduje MVP, dovolj
veterinarskega in pomožnega osebja, posebej usposobljenega za
pregledovanje, ali se proizvodi ujemajo s spremljajočimi dokumenti in za
sistematične fizične preglede vsake pošiljke proizvodov,
  c) dovolj osebja za jemanje in obdelovanje naključnih vzorcev pošiljk
proizvodov, ki prispejo na MVP,
  d) dovolj velike prostore za osebje, odgovorno za opravljanje
veterinarskih pregledov,
  e) ustrezne higienske prostore in opremo za opravljanje rutinskih
analiz in jemanje vzorcev v skladu s tem pravilnikom,
  f) ustrezne higienske prostore in opremo za jemanje in obdelovanje
vzorcev za rutinsko preverjanje, predpisano v veterinarskih predpisih EU
(mikrobiološki standardi),
  g) storitve specializiranega laboratorija, usposobljenega za specialno
analizo vzorcev, vzetih na tej MVP,
  h) prostore in hladilnice za skladiščenje delnih pošiljk, vzetih za
analizo, in proizvodov, katerih sprostitve za prost pretok ni odobril
uradni veterinar MVP,
  i) ustrezno opremo za hitro izmenjavo podatkov, zlasti z drugimi MVP,
v skladu z veterinarskimi predpisi EU,
  j) usluge obratov, registriranih za uničevanje proizvodov po tem
pravilniku.


  II. POSEBNI POGOJI ZA MVP

  Za odobritev in vpis v seznam morajo biti mejne kontrolne točke
ustrezno zgrajene in zagotavljati ustrezno stopnjo higiene, in
preprečevati navzkrižno kontaminacijo.
  Prostori mejne kontrolne točke ali inšpekcijske enote morajo imeti:
  – stene z gladkimi, pralnimi površinami; tako stene kot tla morajo
biti enostavni za čiščenje in dezinfekcijo ter imeti ustrezen odvodni
sistem;
  – čist strop, enostaven za čiščenje;
  – ustrezno naravno in umetno osvetlitev;
  – ustrezno oskrbo s toplo in hladno vodo v vseh inšpekcijskih
prostorih.

  1. Tehnična oprema
  (a) Mejne kontrolne točke in inšpekcijske enote morajo, v najmanjšem
obsegu, vedno imeti na voljo:
  – opremo (ali dostop do opreme), usposobljeno za tehtanje pošiljk, za
katere se zahtevajo kontrolni pregledi;
  – vso opremo, potrebno za odpiranje in pregledovanje pošiljk,
predloženih v pregled;
  – opremo za temeljito čiščenje in dezinfekcijo, ustrezno uskladiščeno
in ustrezno potrebam mejne kontrolne točke, ali učinkovit in dokumentiran
sistem čiščenja ter dezinfekcije, ki ju izvaja zunanja institucija;
  – opremo za vzdrževanje ustreznega nivoja temperature v prostorih z
nadzorovanim temperaturnim režimom.
  (b) V prostorih za inšpekcijske preglede mora biti, v najmanjšem
obsegu:
  – delovna miza z gladko, pralno površino, enostavna za čiščenje in
dezinfekcijo;
  – oprema za vzorčenje – žaga, nož, odpirač za konzerve, sredstva za
vzorčenje pošiljk in vsebnikov;
  – pečatni trak in oštevilčeni pečati ali nalepke, jasno označeni za
zagotavljanje sledljivosti;
  – termometer za merjenje temperature na površini in v jedru, tehtnica
za tehtanje, in merilec pH za sveže izdelke;
  – oprema za tajanje ali mikrovalovna pečica;
  – prostori za začasno skladiščenje vzorcev pod nadzorovanim
temperaturnim režimom do njihovega pošiljanja v laboratorij. Na voljo
morajo biti tudi ustrezni vsebniki za prevoz teh vzorcev.
  (c) Mejne kontrolne točke in inšpekcijske enote z omejeno navedbo v
seznamu morajo imeti:
  – predmete, navedene v točkah a) in b) tega dela, kakor je ustrezno za
proizvode, ki se obravnavajo na zadevni mejni kontrolni točki.

  2. Osebje
  1. Za delovanje mejnih kontrolnih točk je treba določiti odgovornega
uradnega veterinarja, ali v primeru proizvodov ribištva bodisi uradnega
veterinarja bodisi uradnega zastopnika, omenjenega v odločbi 93/352/EGS,
ki mora biti prisoten na mejni kontrolni točki ter v inšpekcijskih enotah
med kontrolnimi pregledi proizvodov. Mejna kontrolna točka mora
zaposlovati dovolj osebja za izvajanje vseh kontrolnih pregledov, ki se
zahtevajo na zadevni mejni kontrolni točki;
  2. Uradnemu veterinarju lahko pomagajo posebej usposobljeni pomočniki,
ki z njegovim pooblastilom izvajajo:
  (a) kontrolne preglede dokumentov;
  (b) kontrolne preglede istovetnosti ter fizične preglede, jemljejo
vzorce ter izvajajo splošne analize;
  (c) administrativne naloge in postopke.
  Uradni veterinar je odgovoren za dokončne odločitve.
  Za osebje mejne kontrolne točke je treba voditi/hraniti evidenco
usposabljanja o izvajanju veterinarskih inšpekcijskih pregledov.

  3. Dokumentacija
  Mejna kontrolna točka mora hraniti naslednje informacije.
  Do uvedbe sistema Shift mora uradni veterinar, odgovoren za kontrolne
preglede na mejni kontrolni točki, imeti na voljo v pooblaščenem osrednjem
uradu vsaj:
  1. najnovejši seznam tretjih držav ali delov tretjih držav, odobrenih
za pošiljanje proizvodov v Skupnost ali, če je primerno, v določene države
članice;
  2. izvode raznih odločb Skupnosti ali držav članic, ki opredeljujejo
vzorce zdravstvenih ali javno zdravstvenih/veterinarskih spričeval ali
katerekoli druge dokumente, ki morajo spremljati proizvode iz tretjih
držav, ki se pošiljajo v Skupnost ali, če je primerno, v določene države
članice;
  3. najnovejši seznam obratov v tretjih državah, odobrenih za
pošiljanje proizvodov v Skupnost, ali nacionalnih odobrenih obratov v
primeru neusklajenih proizvodov;
  4. izvode katerihkoli zaščitnih odločb, ki prepovedujejo ali omejujejo
uvoz proizvodov v Skupnost;
  5. najnovejši seznam odobrenih mejnih kontrolnih točk, ki navaja vse
razpoložljive podrobnosti o zadevnih mejnih kontrolnih točkah;
  6. veljaven seznam brezcarinskih con, brezcarinskih skladišč, in
carinskih skladišč, odobrenih skladno s členom 12.4, in upravljavcev,
odobrenih skladno s 13. členom Direktive 97/78/ES, v vseh državah
članicah;
  7. najnovejši seznam obratov, odobrenih za sprejem proizvodov,
poslanih po posebni poti, za zadevno državo članico, v skladu s šestim
odstavkom 8. člena Direktive 97/78/ES;
  8. najnovejšo veljavno zakonodajo EU v zvezi s proizvodi in postopki,
ki jih zajemajo veterinarski inšpekcijski pregledi.

  4. Evidence
  Treba je voditi naslednje evidence:
  1. najnovejše informacije o pošiljkah proizvodov, za katere je bil
zavrnjen uvoz ali vstop v EU, in ki so bile ponovno odposlane; vsaka
država članica mora sporočati drugim državam članicam ter Komisiji vse
informacije v zvezi s ponovno odposlanimi pošiljkami; osrednji pristojni
organ oblasti mora sporočati te informacije vsaki mejni kontrolni točki;
  2. register v skladu z odločbo Komisije 97/394/ES z dne 6. junija
1997, “ki določa minimalne podatke, ki se zahtevajo za bazo podatkov
živali in živalskih proizvodov, ki vstopajo v Skupnost”;
  3. register vseh pošiljk bodisi ponovno odposlanih v skladu z odločbo
Komisije 97/152/ES bodisi uničenih, ali za katere uradni veterinar na
mejni kontrolni točki odobri uporabo v druge namene razen za prehrano
ljudi; v tem registru morajo biti evidentirani vsi primeri, v katerih je
določen skrajni rok za ukrepanje ali odziv uradnega veterinarja v zvezi z
zavrnjenim blagom, odposlanim v tranzitu ali po posebni poti, in kjer so
potrebni stiki z vpletenimi strankami še po izvedenem pošiljanju;
  4. register vseh vzorcev, odvzetih na mejni kontrolni točki za namene
laboratorijskih testov, skupaj s podrobnimi navedbami zahtevanih
laboratorijskih testov ter rezultatov (ugodnih in neugodnih) takih testov;
  5. register, ki se zahteva skladno z odločbo Komisije 94/360/ES, “o
zmanjšani pogostosti fizičnih pregledov pošiljk določenih proizvodov, ki
se uvažajo iz tretjih držav, skladno z direktivo 90/675/EGS”, če je
potrebno, v elektronski obliki.

  5. Postopki
  1. Pristojni organi oblasti se morajo prizadevati za zagotavljanje
tesnega sodelovanja med raznimi službami, vpletenimi v inšpekcijske
preglede proizvodov iz tretjih držav.
  2. Vsi fizični inšpekcijski pregledi ter pregledi istovetnosti, razen
pregledov pečatov, morajo potekati v inšpekcijskem objektu. Vse take
preglede je treba izvajati tako, da se prepreči možnost navzkrižne
kontaminacije, in kjer je potrebno, se upošteva poseben temperaturni
režim, pod katerim se prevažajo proizvodi. V primeru neembaliranih
izdelkov za prehrano ljudi je treba vse kontrolne preglede izvajati pod
nadstreškom, ki ščiti pred vremenskimi vplivi, poskrbeti je treba za
higiensko ravnanje ter zaščito takih izdelkov med raztovarjanjem in
natovarjanjem.
  3. Uradni veterinar mora imeti vsaj primerno znanje o postopkih za
odstranjevanje odpadnih proizvodov živalskega izvora, ki se raztovorijo s
prevoznih sredstev v območju, za katerega je uradno pristojen. Če so v
njegovi pristojnosti tudi postopki odstranjevanja, mora voditi evidenco
kontrolnih pregledov ter ugotovljenih nepravilnosti. Če spada
odstranjevanje v odgovornost drugih pristojnih organov oblasti, mora
uradni veterinar tesno sodelovati s temi organi ter imeti na voljo vse
ustrezne in potrebne informacije.
  4. Uradni veterinar mora biti primerno seznanjen z vsakršnimi
brezcarinskimi conami, brezcarinskimi skladišči, carinskimi skladišči ali
ladijskimi dobavitelji znotraj območja mejne kontrolne točke ali v tesni
povezavi z njo. Izvajati mora redne kontrolne preglede zadevnih skladišč
ali dobaviteljev, v uradu mejne kontrolne točke pa mora voditi ustrezno
evidenco za dokaz teh pregledov.
                                Priloga 3

  FIZIČNI PREGLEDI PROIZVODOV

  Namen fizičnih pregledov živalskih proizvodov je zagotoviti, da
proizvodi še vedno izpolnjujejo namen, naveden na veterinarskem potrdilu
ali spričevalu: zagotovila o poreklu, ki jih je potrdila tretja država,
morajo biti ustrezno preverjena, pri čemer je treba zagotoviti, da
naknadni prevoz proizvoda ni vplival na prvotno zagotovljeno stanje.
Fizični pregledi se morajo izvajati v pogojih, ki omogočajo ustrezno
izvedbo posamezne preiskave. Izvaja se z:
  a) organoleptičnim pregledom: vonj, barva, trdnost, okus;
  b) preprostimi fizičnimi ali kemičnimi testi: rezanje, odtajanje,
kuhanje;
  c) laboratorijskimi testi za odkrivanje:
   – usedlin,
   – patogenih organizmov,
   – kužnih klic,
   – dokazov spreminjanja.
  Ne glede na vrsto proizvoda je treba izvesti naslednje:
  a) preverjanje okoliščin prevoza in prevoznega sredstva, da se ugotovi
zlasti vsaka kršitev ali prekinitev hladilne verige in da se ugotovi, če
je izpolnjen predpisan temperaturni režim;
  b) primerjati je treba resnično težo pošiljke s težo, navedeno na
veterinarskem potrdilu ali dokumentu, in če je potrebno, stehtati celotno
pošiljko oziroma na podlagi teže posamezne enote proizvoda in števila enot
potrditi težo navedeno v veterinarskem dokumentu;
  c) preveriti je treba ovojne materiale in vse oznake (žigi, etikete)
na njih, da se zagotovi njihovo ujemanje z veterinarskimi predpisi EU;
  d) ugotoviti je potrebno, če so pogoji prevoza ustrezni za zadevne
proizvode;
  e) ovreči je potrebno vsakršen sum, da so nastale kakršne koli
pomanjkljivosti med prevozom;
  f) z namenom, da se zagotovi pregled celotne pošiljke, je potrebno
odvzeti vzorce iz različnih šarž, ki sestavljajo pošiljko, da se preveri
skladnost z veterinarskimi predpisi EU oziroma nacionalne veterinarske
zakonodaje. Pošiljka se lahko tudi delno raztovori, da je mogoče doseči
vse njene dele. Posebno skrbno je potrebno izvesti vizualni pregled
pošiljke z namenom, da se ugotovi, če proizvodi še ustrezajo nameravani
rabi ali uporabi, ki je navedena na veterinarskem dokumentu.
  Pregled mora zajeti 1% embalažnih enot ali paketov v pošiljki, od
najmanj dveh do največ desetih.
  Pred organoleptično preiskavo ter fizičnim, kemičnim in
laboratorijskim testiranjem je treba pregledati celotno serijo vzorcev pri
razsutem tovoru. Pri razsutem blagu je treba vzeti vzorce na vsaj petih
različnih delih pošiljke.
  Poleg zgoraj omenjenih fizičnih pregledov pa je pri živilih živalskega
izvora obvezno izmeriti temperaturo proizvoda in opraviti oziroma izvesti
pregled zaradi ugotovitve sprememb konsistence, barve, vonja in kjer je
potrebno tudi okusa. V primeru zamrznjenih živil je le-te potrebno prej
odmrzniti. Vendar pa lahko uradni veterinar MVP, odvisno od proizvodov in
okoliščin, zahtevajo obsežnejše preglede. O takšnem pregledu mora uradni
veterinar MVP napisati zapisnik;
  g) pri naključnih laboratorijskih testih, ki ne dajo takojšnjega
rezultata in če ni neposredne nevarnosti za zdravje ljudi ali živali, se
lahko pošiljka sprosti.
  Vendar pa se pošiljka, če so bili laboratorijski testi izvedeni zaradi
suma nepravilnosti ali pozitivnih rezultatov predhodnih testov, ne sme
sprostiti, dokler rezultati niso negativni;
  h) prevozno sredstvo je treba povsem raztovoriti samo v naslednjih
primerih:
   – če je bilo natovorjeno tako, da vseh delov pošiljke ni mogoče
doseči samo z delnim razkladanjem,
   – če je testiranje vzorcev odkrilo nepravilnosti,
   – če so bile nepravilnosti pri predhodni pošiljki,
   – če uradni veterinar sumi na nepravilnosti;
  i) po končanem fizičnem pregledu mora uradni veterinar MVP potrditi
pregled tako, da zapre in uradno ožigosa vse odprte zavoje in na novo
zapečati zabojnike ter vpiše številko zalivke na Prilogo B.
                                 Priloga 4

  POGOJI ZA PCC

  (1) Skladišča v prosto carinskih conah oziroma skladiščih oziroma
carinskih skladiščih morajo imeti dovoljenje VURS za skladiščenje
proizvodov, ki so pod veterinarskim nadzorom. Za pridobitev tega
dovoljenja morajo poleg splošnih zahtev iz tega pravilnika izpolnjevati še
naslednje pogoje:
  a) zgrajena morajo biti kot zaprti prostori z vstopnimi in izhodnimi
točkami, ki so pod stalnim nadzorom vodstva skladišča. Če je skladišče v
prostem območju, mora biti celotno območje zaprto in pod stalnim carinskim
nadzorom,
  b) izpolnjevati morajo veterinarske pogoje, ki veljajo za grosistična
skladišča,
  c) imeti morajo postopke za dnevno knjiženje vseh pošiljk, ki vstopajo
v skladišče ali ga zapuščajo, s podrobnostmi o vrsti in količini izdelkov
za vsako pošiljko ter ime in naslov prejemnika. Te evidence morajo hraniti
vsaj tri leta,
  d) imeti morajo prostore, ki omogočajo ločeno skladiščenje izdelkov,
ki niso v skladu z veterinarskimi predpisi EU.
  e) VURS lahko v obstoječih skladiščih dovoli ločeno skladiščenje
takšnih izdelkov v istem prostoru, če je omogočeno, da so proizvodi, ki ne
izpolnjujejo veterinarskih predpisov EU, shranjeni v ogradah, ki jih je
mogoče zakleniti,
  f) na voljo morajo imeti prostore, rezervirane za osebje, ki opravlja
veterinarske preglede,
  g) imeti na voljo telefaks in telefon za uporabo uradnega veterinarja.
  (2) Pošiljke proizvodov, ki ne izpolnjujejo veterinarskih predpisov
EU, uskladiščenih v prosto carinskih conah oziroma skladiščih oziroma
carinskih skladiščih, morajo biti vedno označene na vsaki enoti z
neponovljivo številko ustrezne Priloge B, v pomoč pri ugotavljanju
istovetnosti.
                                 Priloga 7

  SEZNAM DRŽAV ALI DELOV DRŽAV, IZ KATERIH DRŽAVE ČLANICE EU ODOBRIJO
UVOZ SENA IN SLAME

  Avstralija

  Belorusija

  Bolgarija

  Kanada

  Čile

  Hrvaška

  Grenland

  Island

  Nova Zelandija

  Norveška

  Romunija

  Južna Afrika (z izjemo dela območja pod nadzorom zaradi slinavke in
parkljevke v veterinarski regiji Severni in Vzhodni Transvaal, pokrajina
Ingwavuma, veterinarska regija Natal, in v obmejnem območju z Botsvano,
vzhodno od zemljepisne širine 28°)

  Švica

  Združene države Amerike
                                 Priloga 8

  PRAVILA ZA LABORATORIJSKO TESTIRANJE IZDELKOV

  1. VURS mora pripraviti program nadzora uvoznih pošiljk glede
ugotavljanja ostankov škodljivih snovi (rezidua), patogenih organizmov ali
drugih substanc, ki so nevarne ljudem, živalim in okolju, namenjenih za
uvoz na teritorij EU in ugotavljati skladnost pošiljk z veterinarski
predpisi EU oziroma predpisi držav članic.
  Ta program za spremljanje mora upoštevati naravo proizvodov in
tveganje, ki ga predstavljajo.
  V vseh primerih mora uradni veterinar MVP, ki je izvedel preskuse po
programu za spremljanje, obvestiti pristojne organe oblasti v namembnem
kraju po ANIMU in te preskuse navesti v Prilogi B, ki se izda kot
potrdilo, da so bili izvedeni veterinarski pregledi. Če se izvaja
laboratorijsko testiranje substance ali patogenih mikroorganizmov, ki
predstavljajo neposredno tveganje za zdravje živali ali ljudi, lahko
uradni veterinar MVP, ki je odvzel vzorce za testiranje ali pristojni
organ oblasti v namembnem kraju, ki je bil o tem obveščen, zadrži uvoz
pošiljke, dokler niso znani rezultati laboratorijskih testov.
  2. Pošiljka ostane pod nadzorom uradnega veterinarja MVP, ki je
izvedel veterinarske preglede, če VURS odloči, da se bodo izvedli
laboratorijski pregledi. Tako odločitev lahko VURS sprejme:
  – po pregledu pošiljke ali
  – na podlagi informacij, ki jih prejmejo od druge države članice ali
Komisije, ali
  – na podlagi rezultata neugodnega pregleda predhodne pošiljke.
  Pošiljko je dovoljeno poslati v namembni kraj le pod pogojem, da so
rezultati naročenega laboratorijskega testa oziroma pregleda skladni z
zahtevami veterinarskih predpisov.

AAA Zlata odličnost