Uradni list

Številka 133
Uradni list RS, št. 133/2003 z dne 29. 12. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 133/2003 z dne 29. 12. 2003

Kazalo

5792. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč, stran 19721.

Na podlagi 58., 60. in 61. člena zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list SRS, št. 18/84, 32/85, 33/86 in Uradni list RS, št. 44/97), 218. člena zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 110/02) in 16. člena statuta Občine Rogatec (Uradni list RS, št. 35/99, 55/01) je Občinski svet občine Rogatec na 8. redni seji dne 23. 12. 2003 sprejel
O D L O K
o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta odlok določa območja na katerih se v Občini Rogatec plačuje nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča (v nadaljnjem besedilu: nadomestilo), merila za določitev višine nadomestila neposrednim uporabnikom stavbnih zemljišč ter merila za oprostitev plačila nadomestila.
1.a člen
Za stavbno zemljišče po 1. členu tega odloka se štejejo zazidana in nezazidana stavbna zemljišča.
Kot zazidana stavbna zemljišča se štejejo zemljišča, na katerih so gradbene parcele z zgrajenimi stavbami in gradbenimi inženirskimi objekti, ki niso objekti gospodarske javne infrastrukture in tista zemljišča, na katerih se je na podlagi dokončnega gradbenega dovoljenja začelo z gradnjo stavb in gradbenih inženirskih objektov, ki niso objekti gospodarske javne infrastrukture. Če določena stavba gradbene parcele še nima določene, se do njene določitve za zazidano stavbno zemljišče šteje tisti del površine zemljiške parcele, na kateri stoji takšna stavba (fundus), pomnožena s faktorjem 1,5, preostali del površine takšne zemljiške parcele pa se šteje za nezazidano stavbno zemljišče.
Kot nezazidana stavbna zemljišča se štejejo tista zemljišča, za katera je z izvedbenim prostorskim aktom določeno, da je na njih dopustna gradnja stanovanjskih in poslovnih stavb, ki niso namenjene za potrebe zdravstva, socialnega in otroškega varstva, šolstva, kulture, znanosti, športa in javne uprave in da je na njih dopustna gradnja gradbenih inženirskih objektov, ki niso objekti gospodarske javne infrastrukture in tudi niso namenjeni za potrebe zdravstva, socialnega in otroškega varstva, šolstva, kulture, znanosti, športa in javne uprave.
1.b člen
Nadomestilo za uporabo zazidanega stavbnega zemljišča se plačuje od stanovanjske oziroma poslovne površine stavbe in drugih poslovnih površin
Stanovanjska površina stanovanj in objektov za občasno bivanje (vikendi, vinske kleti in gospodarsko bivalni objekti) je čista tlorisna površina stanovanjskih prostorov (sob, predsob, hodnikov, kuhinje, kopalnice, shramb, kurilnice, garaže v objektu ter drugih zaprtih prostorov) kakor tudi čista tlorisna površina prostostoječih garaž.
V primeru vinskih kleti, ki imajo urejene tudi bivalne površine ter gospodarsko bivalnih objektov, se pri odmeri nadomestila upošteva čista tlorisna površina vseh prostorov, ki so zgrajeni nad kletjo in se uporabljajo za občasno bivanje.
Poslovna površina je čista tlorisna površina poslovnega prostora in vseh prostorov, ki so funkcionalno povezani s poslovnim prostorom, kakor tudi čista tlorisna površina pokritih in nepokritih skladišč, delavnic na prostem, deponij, internih parkirišč ipd.
Nadomestilo za uporabo nezazidanega stavbnega zemljišča se plačuje od površine zemljiške parcele, na kateri je glede na izvedbeni prostorski akt (prostorski izvedbeni akt) dopustna gradnja stanovanjskih ali poslovnih stavb.
II. OBMOČJA, NA KATERIH SE PLAČUJE NADOMESTILO
2. člen
Območja, na katerih se plačuje nadomestilo, se razvrstijo v tri kakovostne skupine. Kakovostne skupine so določene po kriterijih, ki upoštevajo lokacijske ugodnosti posameznih stavbnih zemljišč, in sicer:
– gostoto javnih funkcij in poslovnih dejavnosti,
– dostopnost z javnimi prometnimi sredstvi,
– opremljenost s komunalno infastrukturo,
– ustrezno namensko rabo po prostorskem dokumentu.
Znotraj posameznih območij je mogoče oblikovati na osnovi kriterijev iz tega člena podobmočje:
1. kakovostna skupina obsega naselje Rogatec,
2. kakovostna skupina obsega območja naselij Brezovec pri Rogatcu, Sv. Jurij, Tlake, del Dobovca pri Rogatcu, del Donačke gore, del Trličnega in del Žahenberca,
3. kakovostna skupina obsega območja naselij Log, del Dobovca pri Rogatcu, del Donačke gore, del Trličnega in del Žahenberca.
3. člen
Območja iz prejšnjega člena tega odloka so vrisana na grafičnih kartah, ki so sestavni del tega odloka in so na vpogled na Občini Rogatec.
Pri opredeljevanju lege in namembnosti stavbnega zemljišča se upoštevajo območja veljavnih prostorskih izvedbenih aktov občine po zakonu o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (PUP, zazidalni načrti, ureditveni načrti in lokacijski načrti) in vsa območja kasnejše sprejetih izvedbenih prostorskih aktov občine v skladu z zakonom o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03).
III. ZAVEZANCI ZA PLAČILO NADOMESTILA
4. člen
Zavezanec za plačilo nadomestila je neposredni uporabnik zemljišča oziroma stavbe ali dela stavbe (lastnik zemljišča ali stavbe oziroma dela stavbe, najemnik stanovanjskih površin ali poslovnih prostorov, zakupnik, uživalec ipd.).
IV. MERILA ZA DOLOČITEV VIŠINE NADOMESTILA
5. člen
Za določitev višine nadomestila za zazidano stavbno zemljišče se upoštevajo naslednja merila:
1. opremljenost stavbnega zemljišča s komunalnimi in drugimi objekti ter napravami ter dejanska možnost priključitve na te objekte in naprave,
2. lega in namembnost stavbnega zemljišča,
3. smotrna izkoriščenost stavbnega zemljišča,
4. izjemne ugodnosti za pridobivanje dohodka v gospodarskih dejavnostih,
5. zapuščenost in dotrajanost objekta in stavbnega zemljišča na območju 1. skupine.
Za določitev višine nadomestila za nezazidano stavbno zemljišče se upoštevata naslednji merili:
1. opremljenost stavbnega zemljišča s komunalnimi in drugimi objekti ter napravami ter dejanska možnost priključitve na te objekte in naprave in
2. lega in namembnost stavbnega zemljišča glede na izvedbeni prostorski akt.
6. člen
Opremljenost stavbnega zemljišča s komunalnimi in drugimi objekti in napravami individualne in skupne rabe ali dejanska možnost priključka na te objekte in naprave se vrednoti z naslednjim številom točk:
1. asfaltna cesta               10
2. urejena parkirišča             10
3. urejene zelene površine           5
4. kanalizacija                10
5. vodovod                   10
6. plinovod                   5
7. elektrika                  5
8. javna razsvetljava             10
9. telefon                   5
Šteje se, da ima stavbno zemljišče možnost priključka na asfaltno cesto, kanalizacijsko omrežje, javno vodovodno, električno omrežje, plinovod in telekomunikacijsko omrežje, če je omrežje, na katerega se je možno priključiti, oddaljeno od meje stavbnega zemljišča največ 50 m in obstaja dejanska možnost priključitve in koriščenja teh komunalnih objektov.
7. člen
Namen uporabe stavbnega zemljišča se razvrsti glede na lego, namembnost in smotrno uporabo zemljišča v vseh treh kakovostnih skupinah in se jim določi naslednje število točk:
-----------------------------------------------------------------------------
Namembnost stavbnega zemljišča              Kakovostne skupine
-----------------------------------------------------------------------------
                             1.   2.    3.
-----------------------------------------------------------------------------
I.  Stanovanjski objekti
   – stanovanjske površine               15   10    5
II.  Počitniški objekti ali površine za občasno
   bivanje (vinske kleti, gosp.bivalni objekti)    100   120   120
III. Dejavnosti – poslovne površine
A   – kmetijstvo, lov, gozdarstvo           100   50    20
B   – ribištvo                     100   50    20
C   – rudarstvo                    170   150   100
D   – predelovalne dejavnosti             220   180   100
E   – oskrba z elektriko, plinom in vodo        200   150    70
F   – gradbeništvo                   220   180   110
G   – trgovina, popravila motornih vozil in
   izdelkov široke porabe               200   120   100
H   – gostinstvo                    250   170   150
I   – promet, skladiščenje in zveze          270   190   150
J   – finančno posredništvo              270   170   120
K   – poslovanje z nepremičninami najem
   in poslovne storitve                250   170   150
L   – izobraževanje                   50   50    30
M   – zdravstvo in socialno varstvo           50   50    30
N   – druge javne, skupne in osebne
   storitvene dejavnosti                50   50    30
O   – zasebna gospodinjstva z zaposlenim
   osebjem                      100   50    50
-----------------------------------------------------------------------------
7.a člen
Namen uporabe nezazidanega stavbnega zemljišča se razvrsti glede na lego v opredeljenih kakovostnih skupinah in glede na namembnost območja, kot jo določa izvedbeni prostorski akt – IPA in se jim določi naslednje število točk:
-----------------------------------------------------------------------------
Namembnost območja po IPA                 Kakovostne skupine
-----------------------------------------------------------------------------
                             1.   2.    3.
-----------------------------------------------------------------------------
Območja za izgradnjo stanovanjskih stavb         15   10    5
Območja za izgradnjo stanovanjskih
ali poslovnih stavb                    20   15    10
Območja za izgradnjo poslovnih stavb           30   20    10
-----------------------------------------------------------------------------
8. člen
Odprta skladišča, interna parkirišča, delavnice na prostem, so po tem odloku poslovne površine in se jih točkuje samo po vrsti dejavnosti oziroma namenu uporabe, kot določa 7. člen tega odloka.
9. člen
Za smotrnost uporabe stavbnega zemljišča se stanovanjski objekti razvrstijo v štiri razrede objektov ter se točkujejo z naslednjim številom točk:
-----------------------------------------------------------------------------
št. mik. Vrste stanovanjskih objektov           Kakovostne skupine
-----------------------------------------------------------------------------
                             1.   2.    3.
-----------------------------------------------------------------------------
1.    Individualne stanovanjske hiše         20   15    10
2.    Objekti z 2–4 stanovanji            15   10    5
3.    Objekti s 5–10 stanovanji            10    5    5
4.    Objekti z 11–30 stanovanji in več        5    5    5
-----------------------------------------------------------------------------
10. člen
V posameznih dejavnostih se pri uporabi stavbnega zemljišča upoštevajo izjemne ugodnosti v zvezi s pridobivanjem dohodka v gospodarskih dejavnostih, ki je posledica izrazito ugodne lokacije stavbnega zemljišča. Izjemno ugodne lokacije so na stavbnih zemljiščih znotraj 1. kakovostne skupine iz 6. člena tega odloka.
Dodatne točke za vrednotenje nadomestila na izjemno ugodnih lokacijah iz prvega odstavka tega člena se obračunajo naslednjim dejavnostim:
-----------------------------------------------------------------------------
Št. mik.  Št. DURS  Vrste stanovanjskih objektov        Število točk
-----------------------------------------------------------------------------
9.     G     – trgovina, popravila motornih vozil
           in izdelkov široke porabe              50
10.    H     – gostinstvo                     50
12.    J     – finančno posredništvo               100
-----------------------------------------------------------------------------
11. člen
Vsi zapuščeni in dotrajani objekti na zazidanih stavbnih zemljiščih na območju 1. kakovostne skupine se dodatno ovrednotijo z naslednjim številom točk:
V območju 1. kakovostne skupine       100
Kriteriji za zapuščen in dotrajan objekt so:
1. nenaseljen objekt, brez stanovalcev ali poslovne dejavnosti,
2. nevzdrževan zunanji videz objekta ali pripadajočega stavbnega zemljišča,
3. nedograjen objekt več kot 5 let od izdaje gradbenega dovoljenja.
Objekti na stavbnih zemljiščih iz tega člena se ovrednotijo s pripadajočim številom točk, če se ugotovita najmanj dva kriterija za stanje objekta.
Glede namembnosti objekta se upošteva zadnja namembnost objekta ali zadnja aktivna dejavnost, ki se je odvijala v objektu.
V. OPROSTITVE PLAČILA NADOMESTILA
12. člen
Nadomestilo se ne plačuje za zazidana in nezazidana stavbna zemljišča, ki so namenjena gospodarski javni infrastrukturi (podlaga področni materialni zakoni: zakon o vodah, energetski zakon, zakon o železniškem prometu…).
Nadomestilo se ne plačuje za nezazidana stavbna zemljišča ki so namenjeni za potrebe zdravstva, socialnega in otroškega varstva, šolstva, kulture, znanosti, športa, javne uprave.
Nadomestilo se ne plačuje za zemljišča, ki se uporabljajo za potrebe obrambe, za objekte tujih držav, ki jih uporabljajo tuja diplomatska in konzularna predstavništva, za objekte mednarodnih in meddržavnih organizacij, ki jih uporabljajo te organizacije, če ni v mednarodnem sporazumu drugače določeno in za stavbe, ki jih uporabljajo verske skupnosti za svojo versko dejavnost.
Nadomestilo se ne plačuje za zemljišča in objekte, ki jih uporabljajo humanitarna, kulturna in športna društva.
Nadomestilo se ne plačuje za zemljišča in objekte v lasti občine in krajevnih skupnosti, kateri so namenjeni za opravljanje njene lastne dejavnosti.
Nadomestila se na lastno zahtevo za dobo 5 let oprosti občan, ki je kupil novo stanovanje kot posamezen del stavbe ali zgradil družinsko stanovanjsko hišo, če je v ceni plačal stroške za urejanje stavbnega zemljišča po določbah zakona o stavbnih zemljiščih.
Nadomestila so oproščeni občani, ki jih prizadene škodni dogodek iz razlogov višje sile (poplava, potres, požar ipd.) do odprave posledic, praviloma največ do 5 let.
Nadomestila ne plačujejo občani, ki so prejemniki stalne oblike denarne socialne pomoči kot edinega vira preživljanja ali varstvenega dodatka po zakonu, ki ureja pokojninsko in invalidsko zavarovanje.
Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča v območjih 1., 2. in 3. kakovostne skupine se ne plačuje od gospodarskih objektov, kot so: objekti za rejo živali, silosi, shrambe za orodje, kozolci, kašče, lope za hrambo krme in stelje, začasna zavetišča za živino, čebelnjaki, rastlinjaki, lope za hrambo kmetijske mehanizacije.V slučaju pridobitne dejavnosti se nadomestilo plačuje.
Nadomestila ne plačujejo občani, ki imajo klasično vinsko klet brez bivalnih prostorov.
13. člen
Pisno zahtevo za oprostitev plačila ter dokazila (potrdilo ali odločba socialne službe, odločba o komunalnem prispevku, uporabno dovoljenje ipd.) za oprostitev plačila nadomestila mora zavezanec vložiti najkasneje do 31. 1. za tekoče leto na Občino Rogatec.
O oprostitvi plačila nadomestila odloči Občinska uprava občine Rogatec s sklepom in o oprostitvah obvesti občinski svet enkrat letno.
Zahteve za oprostitev plačila nadomestila, kolikor ne gre za primer iz 12. člena, obravnava Odbor za komunalo, gospodarske javne službe in varstvo okolja, ki svojo odločitev sporoči občinski upravi, ki o zahtevi izda ustrezen upravni akt.
VI. DOLOČANJE VIŠINE NADOMESTILA
14. člen
Mesečna višina nadomestila za zazidano stavbno zemljišče po merilih iz 6., 7., 8., 9., 10. in 11. člena tega odloka se določi tako, da se skupno število točk pomnoži s stanovanjsko ali poslovno površino zavezančevega objekta in z vrednostjo točke za izračun nadomestila.
Mesečna višina nadomestila za nezazidano stavbno zemljišče po merilih iz 6 in 7.a člena tega odloka se določi tako, da se skupno število točk pomnoži s površino nezazidanega stavbnega zemljišča in vrednostjo točke za izračun nadomestila ter pomnoži s faktorjem 0,20.
15. člen
Vrednost točke za izračun nadomestila določa s sklepom Občinski svet občine Rogatec.
Vrednost točke se določi letno, najkasneje do 31. 3. tekočega leta in se usklajuje z indeksom rasti cen na drobno.
16. člen
Za izračun nadomestila se uporabljajo podatki iz uradnih evidenc, ki jih obdeluje in hrani občinska uprava.
Zavezanec je dolžan prijaviti Občinski upravi občine Rogatec podatke, potrebne za odmero nadomestila in prijaviti vse spremembe, ki vplivajo na odmero nadomestila najkasneje v 15 dneh od nastanka.
Kolikor zavezanec po pozivu občinske uprave ne sporoči podatkov, jih le-ta pridobi iz razpoložljivih uradnih evidenc.
17. člen
Odločbo o odmeri nadomestila izda zavezancu Ministrstvo za finance, Davčna uprava RS, Izpostava Šmarje pri Jelšah, na osnovi veljavnega sklepa o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč na območju občine Rogatec in podatkov, ki jih posreduje Občinska uprava občine Rogatec.
VII. KAZENSKE DOLOČBE
18. člen
Z denarno kaznijo 150.000 SIT se kaznuje za prekršek pravna oseba, ki je zavezanec za plačilo nadomestila, če ne vloži prijave za odmero nadomestila v skladu s tem odlokom ali če v prijavi navede neresnične podatke.
Z denarno kaznijo 30.000 SIT se kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
Z denarno kaznijo 80.000 SIT se kaznuje samostojni podjetnik posameznik, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
Z denarno kaznijo 30.000 SIT se kaznuje fizična oseba, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
19. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča Občine Rogatec (Uradni list RS, št. 21/98 in 79/03).
20. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 06202-102/2003
Rogatec, dne 23. decembra 2003.
Župan
Občine Rogatec
Martin Mikolič, univ. dipl. inž. l. r.