Uradni list

Številka 133
Uradni list RS, št. 133/2003 z dne 29. 12. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 133/2003 z dne 29. 12. 2003

Kazalo

5740. Odlok o proračunu Občine Cerkvenjak za leto 2004, stran 19670.

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93), 29. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00 in 79/01 in 30/02) in 15. člena statuta Občine Cerkvenjak (Uradni list RS, št.19/99) je Občinski svet občine Cerkvenjak na 7. redni seji dne 19. 12. 2003 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Cerkvenjak za leto 2004
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se za Občino Cerkvenjak za leto 2004 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna 2004 (v nadaljnjem besedilu: proračun) določajo višina proračuna, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
II. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
2. člen
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
------------------------------------------------------------------------
  Proračun leta 2004
Konto Naziv                     Znesek v tisoč SIT
------------------------------------------------------------------------
I. SKUPAJ PRIHODKI
  (70+71+72+73+74)                       246.345
  TEKOČI PRIHODKI (70+71)                    82.190
70 DAVČNI PRIHODKI                        61.435
  700 Davki na dohodek in dobiček                43.820
  703 Davki na premoženje                     7.261
  704 Domači davki na blago in storitve             10.354
  706 Drugi davki                           –
71 NEDAVČNI PRIHODKI                       20.755
  710 Udeležba na dobičku in dohodki od
    premoženja                         1.803
  711 Takse in pristojbine                    1.104
  712 Denarne kazni                         50
  713 Prihodki od prodaje blaga in storitev            7.588
  714 Drugi nedavčni prihodki                  10.210
72 KAPITALSKI PRIHODKI                        300
  720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
  721 Prihodki od prodaje zalog                    -
  722 Prihodki od prodaje zemljišč in
    nematerialnega premoženja                   300
73 PREJETE DONACIJE                          50
  730 Prejete donacije iz domačih virov               50
  731 Prejete donacije iz tujine                   -
74 TRANSFERNI PRIHODKI                      163.805
  740 Transferni prihodki iz drugih
    javnofinančnih institucij                 163.805
II.  SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)               299.656
40 TEKOČI ODHODKI                         75.821
  400 Plače in drugi izdatki zaposlenim             24.375
  401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost         4.050
  402 Izdatki za blago in storitve                42.496
  403 Plačila domačih obresti                   1.700
  409 Rezerve                           3.200
41 TEKOČI TRANSFERI                        85.132
  410 Subvencije                         3.234
  411 Transferi posameznikom in
    gospodinjstvom                       45.055
  412 Transferi neprofitnim organizacijam in
    ustanovam                          8.232
  413 Drugi tekoči domači transferi               28.612
  414 Tekoči transferi v tujino                    –
42 INVESTICIJSKI ODHODKI                     122.078
  420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev            122.078
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI                    16.625
  430 Investicijski transferi                  16.625
III.  PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)                  -
    (PRORAČUNSKI PRIMANKLJAJ)                 -53.311
 
B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
  IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN
  PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
  (750+751+752)
75PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
  750 Prejeta vračila danih posojil
  751 Prodaja kapitalskih deležev
  752 Kupnine iz naslova privatizacije
V. DANA POSOILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH
  DELEŽEV (440+441+442)
44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE
  KAPITALSKIH DELEŽEV
  440 DANA POSOJILA IN POVEČANJE
  KAPITALSKIH DELEŽEV
  441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb
  442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
  VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA
  IN SPREMEMBE
  KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
  VII. SKUPNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)
  PRIHODKI MINUS ODHODKI TER SALDO
  PREJETIH IN DANIH POSOJIL                  - 53.311
 
C) RAČUN FINANCIRANJA                 Proračun leta 2004
  VIII. ZADOLŽEVANJE (500)
50 ZADOLŽEVANJE
  500 Domače zadolževanje
  IX. ODPLAČILO DOLGA (550)                    2.400
55 ODPLAČILO DOLGA                         2.400
  550 Odplačilo domačega dolga                  2.400
  X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.-IX.)             -2.400
  XI. POVEČANJA (ZMANJŠANJA)
  SREDSTEV NA RAČUNIH                     - 55.711
  STANJE SREDSTEV NA RAČUNU
  DNE 31.12.2003                         55.711
------------------------------------------------------------------------
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na področja proračunske porabe. Področja proračunske porabe so razdeljena na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Splošni del občinskega proračuna na ravni podskupin kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Cerkvenjak.
III. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. členu ZJF, tudi naslednji prihodki:
1. Prihodki požarne takse po 59. členu zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93 in 87/01).
2. Prihodki od lastne dejavnosti neposrednih uporabnikov proračuna (sofinanciranja občanov pri investicijah, prihodki iz naslova vzdrževanja pokopališča).
Prihodki proračuna se pobirajo in vplačujejo v proračun v skladu s predpisi. Prihodki, ki jih občinska uprava ustvari s svojo dejavnostjo, so prihodek proračuna.
4. člen
Na predlog predlagateljev finančnih načrtov neposrednega uporabnika župan odloča o prerazporeditvah pravic porabe med konti v okviru proračunske postavke in med proračunskimi postavkami v okviru posameznega področja proračunske porabe v posebnem delu proračuna.
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna o realizaciji januar-junij 2004 in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2004 in njegovi realizaciji.
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali reabalans proračuna.
5. člen
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke in investicijske transfere ne sme presegati 50% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika, od tega:
– v letu 2005 40% navedenih pravic porabe in
– v ostalih prihodnjih letih 10% navedenih pravic porabe.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 20% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami.
Prevzete obveznosti iz prvega in drugega odstavka tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.
6. člen
Od prihodkov proračuna za leto 2004 izkazanih v bilanci prihodkov in odhodkov, se oblikuje proračunska rezerva v višini 2.100 SIT.
Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višini 2.100 SIT župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.
Rezerva se uporablja za pokrivanje stroškov ukrepov ter pomoč prizadetim pri odpravljanju posledic naravnih in drugih nesreč; kot so suša, potres, požar, poplave in druge naravne oziroma ekološke nesreče v skladu z zakonom, epidemije, živalske kužne bolezni in rastlinski škodljivci.
7. člen
V proračunu se del predvidenih proračunskih prejemkov v višini 1.100 SIT vnaprej ne razporedi, ampak zadrži kot splošna proračunska rezervacija, ki se v proračunu posebej izkazuje.
Sredstva splošne proračunske rezervacije se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva, ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati. O uporabi sredstev proračunske rezervacije odloča župan. Dodeljena sredstva splošne proračunske rezervacije se razporedijo v finančni načrt neposrednega uporabnika.
8. člen
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan. Župan je odredbodajalec za sredstva proračuna.
IV. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA
9. člen
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, pa lahko župan dolžniku do višine 20.000 SIT odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga.
10. člen
Pristojni občinski organ lahko opravlja nadzor nad materialnim finančnim in računovodskim poslovanjem porabnikov proračuna po namenu, obsegu in dinamiki porabe. Uporabniki proračuna pa so dolžni predložiti vse zahtevane podatke potrebne za analizo porabe sredstev.
Uporabnikom proračunskih sredstev, ki ne ravnajo v skladu s prvim odstavkom tega člena, lahko župan delno ali v celoti začasno ustavi proračunsko financiranje, dokončno pa občinski svet na predlog župana. Župan o tem poroča občinskemu svetu na prvi naslednji seji.
V. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA
11. člen
Za kritje presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačilo dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2004 lahko zadolži do višine 5% zadnjega sprejetega proračuna.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
12. člen
V obdobju začasnega financiranja Občine Cerkvenjak v letu 2004, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
13. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2004 dalje.
Št. 40302-01/03
Cerkvenjak, dne 19. decembra 2003.
Župan
Občine Cerkvenjak
Jože Kraner l. r.

AAA Zlata odličnost