Uradni list

Številka 118
Uradni list RS, št. 118/2003 z dne 3. 12. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 118/2003 z dne 3. 12. 2003

Kazalo

5160. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Komen, stran 16030.

Na podlagi 218. člena zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 110/02), 179. člena zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr.), 56. člena zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list RS, št. 44/97) in 16. člena statuta Občine Komen (Uradni list RS, št. 46/01) je Občinski svet občine Komen na seji dne 20. 11. 2003 sprejel
O D L O K
o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Komen
1. člen
Za uporabo stavbnega zemljišča se na celotnem območju Občine Komen plačuje nadomestilo, s katerim se zagotavljajo sredstva za gradnjo, rekonstrukcijo in vzdrževanje omrežja komunalnih objektov in naprav primarnega pomena, ki so namenjena za skupno rabo.
2. člen
Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča se plačuje za zazidane in nezazidane površine, ki so s prostorskimi akti za območje Občine Komen določene za širitev naselij in so opremljena najmanj z vodovodnim in električnim omrežjem.
3. člen
Za zazidana stavbna zemljišča se štejejo tista zemljišča, na katerih so gradbene parcele z zgrajenimi stavbami in gradbenimi inženirskimi objekti, ki niso objekti gospodarske javne infrastrukture in tista zemljišča, na katerih se je na podlagi dokončnega gradbenega dovoljenja začelo z gradnjo stavb in gradbenih inženirskih objektov, ki niso objekti gospodarske javne infrastrukture. Če določena stavba gradbene parcele še nima določene, se do njene določitve za zazidano stavbno zemljišče šteje tisti del površine zemljiške parcele, na kateri stoji takšna stavba (fundus), pomnožena s faktorjem 1,5, preostali del površine takšne zemljiške parcele pa se šteje za nezazidano stavbno zemljišče.
Nadomestilo za uporabo zazidanega stavbnega zemljišča se plačuje od stanovanjske oziroma poslovne površine stavbe in nepokritih površin:
– za uporabno tlorisno površino stanovanja se šteje čista tlorisna površina sob, predsob, hodnikov v stanovanju, kuhinje, kopalnice, shrambe in drugih zaprtih prostorov stanovanja ter zaprtih garažnih prostorov v stavbi ali posebnem objektu,
– za uporabno površino poslovnega prostora se šteje tlorisna površina poslovnega prostora in vseh prostorov, ki tvorijo funkcionalno celoto s poslovnim prostorom,
– nepokrite površine so: nepokrita skladišča, parkirišča, delavnice na prostem in podobno.
4. člen
Nadomestilo za uporabo nezazidanega stavbnega zemljišča se plačuje od stavbnih zemljišč, za katere je z izvedbenim prostorskim aktom določeno, da je na njih dopustna gradnja stanovanjskih in poslovnih stavb, ki niso namenjena za potrebe zdravstva, socialnega in otroškega varstva, šolstva, kulture, znanosti, športa in javne uprave in da je na njih dopustna gradnja gradbenih inženirskih objektov, ki niso objekti gospodarske javne infrastrukture in tudi niso namenjeni za potrebe zdravstva, socialnega in otroškega varstva, šolstva, kulture, znanosti, športa in javne uprave.
5. člen
Pri določanju višine nadomestila se uporabljajo naslednja merila:
– opremljenost stavbnega zemljišča s komunalnimi objekti in napravami in možnost priključitve na te objekte in naprave,
– lega stavbnega zemljišča,
– namembnost uporabe stavbnega zemljišča,
– izjemna ugodnost v zvezi z ustvarjanjem dohodka.
6. člen
Opremljenost stavbnega zemljišča s komunalnimi objekti in napravami ali možnost priključitve na komunalne objekte in naprave se ovrednoti z naslednjimi točkami:
– električno omrežje – 10 točk,
– vodovod brez hidrantne mreže – 10 točk,
– telefonsko naročniško omrežje – 15 točk,
– vodovod s hidrantno mrežo – 15 točk,
– kanalizacija – 15 točk,
– javna cesta z asfaltiranim cestiščem in javno razsvetljavo – 20 točk,
– javne parkirne prostore – 20 točk,
– javno cesto v makadamski izvedbi – 10 točk.
7. člen
Stavbna zemljišča se glede na lego razdelijo na dve območji:
– 1. območje zajema naselje Komen,
– 2. območje zajema ostala naselja v Občini Komen.
8. člen
Glede na namembnost uporabe so stavbna zemljišča razvrščena:
– na stavbna zemljišča za stanovanjske namene,
– na stavbna zemljišča za proizvodne namene gospodarske dejavnosti,
– na stavbna zemljišča za poslovne namene (trgovska, turistična in gostinska dejavnost),
– na stavbna zemljišča za družbene dejavnosti.
9. člen
Glede na lego in namembnost uporabe se za m2 stavbnega zemljišča določijo točke po naslednji tabeli:
------------------------------------------------------------------------------------
 Lega zemljišča    Za       Za     Za poslovne namene     Za
         stanovanjske  proizvodne  (trgovska, turistična in  družbene
           namene     namene    gostinska dejavnost)   dejavnosti
------------------------------------------------------------------------------------
  1. stopnja     30       90         100         45
  2. stopnja     15       45         80         25
------------------------------------------------------------------------------------
V posameznih dejavnostih se pri uporabi stavbnega zemljišča upoštevajo izjemne ugodnosti v zvezi s pridobivanjem dohodka. Dodatne točke za vrednotenje nadomestila za izjemne ugodnosti v zvezi s pridobivanjem dohodka v gospodarskih dejavnostih se obračunavajo za naslednje vrste dejavnosti:
– igralniška dejavnost – 5000 točk,
– trgovina z naftnimi derivati – 4000 točk.
10. člen
Pri določanju višine nadomestila za uporabo nezazidanega stavbnega zemljišča se uporabijo merila kot so določena v 5., 6., 7., 8. in 9. členu tega odloka.
Nadomestilo za uporabo nezazidanega stavbnega zemljišča se ovrednoti v višini 45% od vrednosti nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča.
11. člen
Nadomestilo za uporabo nepokritih površin, ki se uporabljajo kot poslovni prostori se plačuje v višini 60% od vrednosti nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča.
12. člen
Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča mora plačati lastnik ali neposredni uporabnik zemljišča oziroma stavbe ali dela stavbe, lastnik ali najemnik stanovanja oziroma poslovnega prostora.
13. člen
Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča se ne plačuje za zemljišča skladno z 59. členom zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list SRS, št. 18/84, 32/85, 33/89).
Plačevanja nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča so oproščeni tudi:
– prejemniki denarnih pomoči, ki na podlagi odločbe pristojnega centra za socialno delo prejemajo denarni dodatek.
Zavezanca se oprosti plačevanja nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na njegovo zahtevo. Vlogo mora vložiti pri Občinski upravi občine Komen za tekoče leto.
14. člen
Odločbo o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča izda zavezancu pristojna izpostava Davčne uprave Republike Slovenije.
Glede postopka za odmero in pobiranje ter vračanje nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, prisilne izterjave, dopisa zaradi neizterljivosti, zastaranja in plačila obresti od nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, ki ga zavezanec ni plačal v predpisanem roku, se uporabljajo določbe zakona o davčni službi in zakona o davčnem postopku.
15. člen
Zavezancu za plačilo nadomestila po tem odloku se višino nadomestila določi z upoštevanjem metode točkovanja, določene s tem odlokom in ob upoštevanju vrednosti točke za določitev višine nadomestila.
Višina nadomestila za m2 stavbnega zemljišča se določi na podlagi skupnega števila točk glede na razporeditev zemljišča v ustrezno območje in ustrezno stopnjo komunalne opremljenosti ter po vrednosti točke. Višina nadomestila za m2 stavbnega zemljišča je zmnožek skupnega števila točk in vrednosti točke.
16. člen
Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Komen določi s sklepom občinski svet do konca leta za naslednje koledarsko leto.
17. člen
Administrativna in ostala opravila v zvezi s pobiranjem in izterjavo nadomestila opravlja pristojna davčna služba, navedena v 14. členu tega odloka, ki vodi tudi evidenco zavezancev.
Nadomestilo se zavezancu odmeri na podlagi podatkov, ki jih davčni službi posreduje občinska uprava Občine Komen. Za izračun nadomestila se uporabljajo podatki iz uradnih evidenc in podatki, ki so jih občinski upravi sporočili zavezanci. Zavezanci za plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča so dolžni v roku 15 dni po zahtevi, občinski upravi sporočiti potrebne podatke za odmero nadomestila, kakor tudi podatke o spremembah.
Davčna služba mora občinsko upravo sproti obveščati o spremembah, ki jih posredujejo zavezanci in o neplačnikih prispevka.
18. člen
Zavezancem za plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, ki podatkov občinski upravi ne sporočijo, se odmeri nadomestilo od 200 m2 za stanovanja v individualnih stanovanjskih hišah, od 100 m2 za stanovanja v tri ali več stanovanjskih hišah in od 500 m2 za površine, ki se namenjajo za poslovno dejavnost. Če občinska uprava oceni, da se poslovna dejavnost opravlja na več kot 500 m2 površine, pa zavezanec podatkov ne sporoči, se nadomestilo lahko odmeri od celotne površine parcele oziroma parcel, ki jih zavezanec uporablja.
19. člen
Z denarno kaznijo najmanj 100.000 SIT se kaznuje za prekršek pravna oseba, ki je zavezanec za plačilo nadomestila, če:
– prijavi nepravilne osnove za odmero nadomestila,
– v določenem roku ne sporoči podatkov o dejstvih, ki so osnova za določitev nadomestila, kakor tudi podatkov o spremembi.
Z denarno kaznijo najmanj 20.000 SIT se kaznuje odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
Z denarno kaznijo najmanj 20.000 SIT se kaznuje fizična oseba, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
20. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka, preneha veljati odlok o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč na območju Občine Sežana (Uradne objave, št. 10/87, 4/88 in 10/94).
21. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne od 1. januarja 2004 dalje.
Št. 42306-01/03-8
Komen, dne 20. novembra 2003.
Župan
Občine Komen
Uroš Slamič l. r.

AAA Zlata odličnost