Uradni list

Številka 116
Uradni list RS, št. 116/2003 z dne 27. 11. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 116/2003 z dne 27. 11. 2003

Kazalo

5062. Pravilnik o uporabi poslovnih prostorov, stran 15890.

Na podlagi 10. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00 in 51/02) ter 6. in 16. člena statuta Občine Hrpelje-Kozina (Uradni list RS, št. 34/99, 65/02 in 24/03) je Občinski svet občine Hrpelje-Kozina na 9. redni seji dne 23. 10. 2003 sprejel
P R A V I L N I K
o uporabi poslovnih prostorov
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta pravilnik določa postopek pridobitve dovoljenja ter osnove in merila za določitev nadomestila uporabe poslovnih prostorov občine.
Poslovni prostori (v nadaljnem besedilu: prostori) po tem odloku so: osrednja dvorana, sejna soba in avla Kulturnega doma v Hrpeljah, Reška cesta 14.
II. POSTOPEK PRIDOBITVE DOVOLJENJA ZA UPORABO PROSTOROV
2. člen
Poslovni prostori iz 1. člena tega pravilnika so neprofitnega značaja. Prostore lahko v okviru svoje dejavnosti uporabljajo fizične osebe, društva in druge organizacije javnega in zasebnega prava pod pogoji tega pravilnika.
3. člen
Zainteresirana organizacija ali posameznik mora na občino vložiti prošnjo za uporabo poslovnega prostora najmanj (14) dni pred pričetkom dejavnosti.
V vlogi navede:
– ime in priimek, bivališče oziroma naziv in sedež organizacije,
– odgovorno osebo,
– naziv poslovnega prostora za katerega prosi za uporabo,
– datum in termin predvidene uporabe,
– uporabo odrske tehnike, snemalne tehnike, ogrevanja in potrebno prisotnost upravitelja,
– dejavnost in namen uporabe prostora,
– program in izvajalce aktivnosti,
– davčno številko in izjavo ali je organizator davčni zavezanec,
– predvideno število udeležencev.
4. člen
O dovoljenju za uporabo prostorov odloča župan ali druga od župana pooblaščena oseba. O uporabi prostorov se vodita evidenca in razpored.
Uporabnik prostorov je dolžan ob predaji prostora le-tega zapustiti v urejenem stanju.
Župan lahko določi morebitne druge pogoje v zvezi z uporabo prostora, če to izhaja iz programa dejavnosti.
5. člen
Prednost pri dodelitvi prostorov so prosilci, ki so prej vložili prošnjo in organizacije, ki se ukvarjajo z nepridobitno dejavnostjo izobraževanja, umetnosti, kulture in politične stranke.
Če je predvidenih več kot 150 udeležencev je organizator dolžan poskrbeti za urejanje prometa in po potrebi za redarsko službo.
6. člen
Župan lahko zavrne prošnjo za uporabo prostorov v primerih, ko:
– dejavnost ali namen dejavnosti škoduje ugledu lokalne skupnosti ali države,
– sta pred tem organizacija ali posameznik uporabljala poslovne prostore v nasprotju z določili tega pravilnika,
– je časovni termin neprimeren oziroma če poslovne prostore v tem terminu že uporablja drug uporabnik,
– je program dejavnosti tak, da lahko ovira nemoteno delo občinskih organov.
7. člen
Župan lahko kadarkoli prekliče dovoljenje za uporabo poslovnih prostorov brez nadomestila in povračila stroškov organizacije in izvedbe dejavnosti, če:
– uporabnik tudi po opominu lastnika uporablja prostor v nasprotju s programom ali na način, ki povzroča škodo na imetju lastnika,
– dejavnost v prostorih škoduje ugledu lokalne skupnosti ali države,
– prostor uporabljajo ali za svoje delo potrebujejo organi občine,
– v drugih primerih po odločitvi župana.
III. OSNOVE IN MERILA ZA DOLOČITEV NADOMESTILA ZA UPORABO PROSTOROV
8. člen
Nadomestilo za uporabo prostora se obračunava po sistemu točkovanja glede na vrsto in način uporabe prostora. Vrednost točke določi Občinski svet s sklepom in je po tem odloku 200 SIT. Nadomestilo plača uporabnik na račun občine v roku sedmih dni od zaključene dejavnosti.
-----------------------------------------------------------------------------------
           Izhodišče  Ogrevanje  Odrska   Prisotnost   Snemalna
                        tehnika   tehnika   upravitelja
-----------------------------------------------------------------------------------
Osrednja dvorana     50      30     10      X      10
Avla           15      X      X      10      10
Sejna soba        15      10      X      10      10
-----------------------------------------------------------------------------------
Izhodiščno nadomestilo velja za 6 ur uporabe in se za vsako uro poveča za 10% izhodišča.
Organizatorju likovnih in drugih razstav se obračuna samo izhodiščno nadomestilo, ne glede na trajanje dejavnosti, ki pa ne more biti daljše od 30 koledarskih dni v tekočem letu.
9. člen
Pri uporabi osrednje dvorane je prisotnost upravitelja obvezna. Za prireditve, razstave, srečanja, izobraževanja, seminarje in poslovne dogodke, ki jih organizira občina ali druga organizacija v njenem imenu, se nadomestilo ne plačuje.
Javni zavodi in druge organizacije katerih ustanovitelj ali soustanovitelj je občina plačujejo (70)% izračunanega nadomestila.
Poslovni prostori se za potrebe ožjih delov občine in humanitarnih dejavnosti dodelijo brez plačila nadomestila stroškov vendar ne več kot petkrat v koledarskem letu za posamezno organizacijo.
Za vaje pri uporabi osrednje dvorane se prva vaja ne obračunava, vsaka naslednja pa (25%) izračunanega nadomestila.
10. člen
Župan lahko zniža ali oprosti plačilo nadomestila za uporabo prostorov tistim organizacijam ki:
– ne prejemajo finančne pomoči iz občinskega proračuna,
– ki opravljajo družbeno koristno dejavnost,
– spodbujajo aktivnosti mladih,
– kadar je to v posebnem interesu občine.
O tem župan odloči s sklepom.
11. člen
Če občina ne obračuna nadomestila se šteje, da je to prispevek občine tej dejavnosti ali organizaciji.
IV. KONČNA DOLOČBA
12. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 0851-1/2003
Hrpelje, dne 23. oktobra 2003.
Župan
Občine Hrpelje-Kozina
Albert Pečar l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti