Uradni list

Številka 108
Uradni list RS, št. 108/2003 z dne 7. 11. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 108/2003 z dne 7. 11. 2003

Kazalo

4760. Obvezna razlaga odloka o posebni in podrejeni rabi javnih površin, stran 14840.

Na podlagi 27. člena statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 26/01 in 28/01) in 122. člena poslovnika Mestnega sveta mestne občine Ljubljana (Uradni listi RS, št. 84/02) je Mestni svet mestne občine Ljubljana na 5. seji dne 13. 10. 2003 sprejel
O B V E Z N O R A Z L A G O O D L O K A
o posebni in podrejeni rabi javnih površin
1. člen
V odloku o posebni in podrejeni rabi javnih površin (Uradni list RS, št. 90/99), se drugi odstavek 6. člena glasi:
“Za postopek javnega razpisa se smiselno uporabljajo določbe zakona o javnih naročilih.”
se razlaga tako, da mora Mestna občina Ljubljana (v nadaljevanju: MOL) kot naročnik v postopku izvedbe javnega razpisa zaradi zagotovitve izbire ponudnikov za pridobitev odločbe za posebno rabo javne površine:
– zagotoviti spoštovanje temeljnih načel zakona o javnih naročilih (v nadaljevanju: ZJN(1)),
– zagotoviti javno objavo javnega razpisa,
– zagotoviti dostopnost razpisne dokumentacije ponudnikom,
– zagotoviti komisijsko izvedbo postopka javnega razpisa med prispelimi pravočasnimi in popolnimi ponudbami po kriterijih in merilih iz razpisne dokumentacije in
– vročiti odločbo pristojnega organa mestne uprave (v nadaljevanju: MU) MOL vsem ponudnikom kot strankam v upravnem postopku, z obrazložitvijo in pravnim poukom.
O vseh morebitnih ugovorih strank, vloženih med postopkom javnega razpisa, se odloči z odločbo iz prejšnjega odstavka, katere vročitev, skladno z zakonom o upravnem postopku (v nadaljevanju: ZUP), predstavlja zaključek tega postopka na prvi stopnji.
2. člen
Izrazi, ki se uporabljajo v 1. členu pomenijo:
– “naročnik” pomeni MOL, ki po pristojnem organu MU MOL odloča o posebni rabi javnih površin;
– “javni razpis” pomeni javno objavo podatkov o naročniku, predmetu in času naročila, pogojev za sodelovanje, meril in kriterijev, podatkov o času in kraju dviga razpisne dokumentacije, o času in kraju oddaje ponudb, okvirni datum odločbe in navedbo kontaktne osebe; če komisija oceni za potrebno lahko javni razpis vsebuje tudi druge podatke, pomembne za izvedbo konkretnega postopka;
– “zagotovitev izbire” pomeni komisijsko ocenjevanje ponudb v okviru meril in kriterijev, ki jih vsebuje razpisna dokumentacija in se zaključi s predlogom komisije direktorju MU MOL zaradi izdaje odločbe;
– “ponudnik” pomeni zainteresirano pravno ali fizično osebo, ki odda ponudbo in ima status stranke po ZUP, v konkretnem razpisnem postopku;
– “odločba” pomeni odločitev o izdaji ali zavrnitvi izdaje dovoljenja, ki jo po pooblastilu direktorja MU MOL izda pooblaščeni uslužbenec pristojnega oddelka MU MOL skladno z ZUP in pomeni zaključek razpisnega postopka na prvi stopnji;
– “spoštovanje temeljnih načel” pomeni zavezanost komisije k upoštevanju načel ZJN (1) (načela zagotavljanja konkurence med ponudniki, načela transparentnosti in načela enakopravnosti ponudnikov) v definiranju meril in kriterijev javnega razpisa;
– “javna objava” pomeni objavo javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije, v enem od dnevnih časopisov in na spletni strani MOL;
– “dostopnost razpisne dokumentacije” pomeni implementacijo načela transparentnosti in načela enakopravnosti ponudnikov;
– “komisija” pomeni predsednika in najmanj štiri člane – strokovnjake z različnih področij, ki se po svojih specialnostih navezujejo na predmet razpisa, in jih imenuje direktor MU MOL izmed uslužbencev MU MOL, zaradi izvedbe postopka javnega razpisa;
– “ponudba” pomeni skupek vseh dokumentov, s katerimi ponudniki dokazujejo izpolnjevanje pogojev, meril in kriterijev za posebno rabo javne površine;
– “stranka” je skupen naziv za ponudnike, ki jih naročnik obravnava v postopku zaradi priznanja pravice posebne rabe javne površine in jih obravnava po pravilih ZUP;
– “zaključek postopka na prvi stopnji” pomeni vročitev odločbe pristojnega organa MU MOL.
3. člen
Ta obvezna razlaga se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 347-13/2003-88
Ljubljana, dne 13. oktobra 2003.
Županja
Mestne občine Ljubljana
Danica Simšič l. r.

AAA Zlata odličnost