Uradni list

Številka 101
Uradni list RS, št. 101/2003 z dne 21. 10. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 101/2003 z dne 21. 10. 2003

Kazalo

4532. Odlok o ustanovitvi in izdajanju glasila Naš časopis, stran 14098.

Na podlagi 9. člena zakona o medijih (Uradni list RS, št. 35/01), statuta Občine Vrhnika (Uradni list RS, št. 99/99, 39/00 in 36/01), statuta Občine Borovnica (Uradni list RS, št. 42/99), statuta Občine Horjul (Uradni list RS, št. 18/99) in statuta Občine Dobrova–Polhov Gradec (Uradni list RS, št. 42/95) je bil na Občinskem svetu občine Vrhnika, dne 11. 9. 2003, na Občinskem svetu občine Borovnica, dne 19. 6. 2003 na Občinskem svetu občine Horjul, dne 5. 6. 2003 in na Občinskem svetu občine Dobrova-Polhov Gradec, dne 28. 5. 2003 sprejet
O D L O K
o ustanovitvi in izdajanju glasila Naš časopis
1. člen
(uvodna določba)
S tem odlokom se ustanavlja in ureja izdajanje glasila Občine Vrhnika, Občine Borovnica, Občine Horjul in Občine Dobrova-Polhov Gradec kot informativno glasilo omenjenih občin.
2. člen
(ime)
Ime glasila je Naš časopis, s podnaslovom Glasilo občin Vrhnika, Borovnica, Horjul in Dobrova-Polhov Gradec.
3. člen
(ustanovitelj in izdajatelj)
Ustanoviteljica glasila je Občina Vrhnika.
Izdajateljica glasila je Občina Vrhnika (sedež: Tržaška cesta 1, Vrhnika) in soizdajateljice Občina Borovnica (sedež: Paplerjeva 22, Borovnica), Horjul (sedež: Slovenska cesta 7, Horjul) in Občina Dobrova-Polhov Gradec (sedež: Ulica Vladimirja Dolničarja 2, Dobrova).
4. člen
(izhajanje)
Glasilo izhaja praviloma enkrat mesečno. Lahko izide tudi kot dvojna ali izredna številka.
Glasilo je brezplačno in ga prejmejo vsa gospodinjstva v občini izdajateljici in vseh občinah soizdajateljicah.
5. člen
(naslov uredništva)
Naslov uredništva glasila je: Naš časopis, Tržaška cesta 1, Vrhnika.
6. člen
(jezik)
Glasilo izhaja v slovenskem jeziku.
7. člen
(namen in naloge)
Glasilo je namenjeno obveščanju javnosti o dogodkih v občini izdajateljici in vseh občinah soizdajateljicah ter o hotenjih in interesih prebivalcev teh občin.
Opravlja nalogo osrednjega informatorja o življenju in delu v občini izdajateljici in vseh občinah soizdajateljicah. Objavlja objektivne in celovite informacije o vseh področjih življenja in dela v občini izdajateljici in občinah soizdajateljicah, obenem pa je tudi javna demokratična tribuna prebivalcev teh občin.
8. člen
(programska zasnova)
Programsko zasnovo glasila sprejme občinski svet občine ustanoviteljice s soglasjem komisije za izdajanje glasila, na predlog odgovornega urednika. S programsko zasnovo se podrobneje določijo namen izdajanja in temeljna vsebinska izhodišča glasila.
Programska zasnova se objavi v Našem časopisu.
9. člen
(komisija za izdajanje glasila)
Občinski svet občine izdajateljice in občinski sveti občin soizdajateljic imajo skupno komisijo za izdajanje glasila (v nadaljnjem besedilu: komisija), ki je imenovana za štiriletno mandatno obdobje na predlog komisije za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in administrativne zadeve občine ustanoviteljice.
Komisija je sestavljena iz predstavnikov občine izdajateljice in vseh občin soizdajateljic glasila, pri čemer vsak občinski svet občin soizdajateljic vanjo imenuje dva predstavnika, občinski svet občine izdajateljice pa tri.
Občinski svet lahko iz upravičenih razlogov na predlog komisije za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in administrativne zadeve odpokliče člana komisije pred iztekom mandata, lahko tudi na predlog najmanj tretjine članov občinskega sveta.
Naloge komisije so:
– predlaga občinskemu svetu imenovanje odgovornega urednika,
– obravnava programsko zasnovo glasila in daje soglasje k njej,
– obravnava in sprejema stališča v zvezi z uresničevanjem,
– programske zasnove,
– obravnava pobude, mnenja in predloge sodelavcev in urednikov, ki se nanašajo na urejanje glasila in o njih sprejema stališča,
– opozarja na spoštovanje določil kodeksa novinarske poklicne etike pri uresničevanju programske zasnove glasila,
– obravnava finančna poročila in daje mnenja o ekonomskih in drugih vprašanjih v zvezi z glasilom,
– obravnava in predlaga vse spremembe, ki določajo frekvenco izhajanja in razširjenost glasila,
– pisno obvešča občinske svete o uresničevanju programske zasnove in materialnih vprašanj glasila najkasneje do 30. 4. v letu za preteklo leto, po potrebi ali na željo posamezne občine pa tudi med letom.
10. člen
(odgovorni urednik)
Odgovornega urednika glasila imenuje Občinski svet občine Vrhnika na predlog komisije za izdajanje glasila.
Mandat odgovornega urednika traja štiri leta.
Za odgovornega urednika je lahko imenovan kandidat, ki poleg zakonskih, izpolnjuje naslednje pogoje:
– najmanj višja izobrazba družboslovne smeri,
– najmanj tri leta izkušenj na uredniških delovnih mestih.
Občinski svet občine Vrhnika lahko odgovornega urednika razreši, če deluje v nasprotju z zakonom, sprejeto programsko zasnovo, ali zoper uredniško politiko glasila.
Odgovorni urednik:
– predlaga programsko zasnovo glasila,
– odgovarja za uresničevanje uredniške politike,
– angažira sodelavce in sodeluje pri izbiranju urednikov za posamezne občine,
– naroča, pripravlja in ureja besedila in sodeluje pri vseh fazah nastajanja glasila, vključno s koordinacijo z izvajalci tiskarskih storitev,
– skrbi za smotrno organizacijo dela, usklajuje delo z vsemi občinskimi upravami,
– predlaga občinskim svetom sprejem cenika avtorskih honorarjev in cenika oglasnega prostora ter drugih sporočil,
– oblikuje predloge za nagrajevanje sodelavcev časopisa in za pridobivanje drugih prihodkov časopisa,
– enkrat letno pred novim proračunskim letom pisno poroča komisiji o uresničevanju uredniške politike in o gmotnem stanju časopisa.
Odgovorni urednik izvaja tudi druge naloge in pooblastila na podlagi zakona ter skrbi za izvajanje kodeksa novinarske poklicne etike.
11. člen
Vsa tehnična opravila razpisa za imenovanje komisije za izdajanje glasila in odgovornega urednika opravi komisija za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in administrativne zadeve občine izdajateljice, ki tudi določi roke za izvedbo posameznih postopkov.
Stroške v zvezi z imenovanjem nosijo občina izdajateljica in občine soizdajateljice sorazmerno glede na delež pri nakladi glasila.
12. člen
(tehnična in organizacijska opravila)
Posamezna tehnična in organizacijska opravila (pisarna in uprava glasila, računovodske storitve) opravlja občinska uprava občine izdajateljice ali soizdajateljice, vendar se posamezna tehnična in organizacijska opravila lahko na podlagi razpisa prenesejo tudi na zunanjega izvajalca.
13. člen
(viri financiranja)
Viri financiranja glasila so naslednji:
– proračunska sredstva občine izdajateljice in občin soizdajateljic,
– prihodki od propagandnih in drugih sporočil,
– drugi prihodki.
Glasilo sme izhajati samo na podlagi zagotovljenih sredstev.
14. člen
(poraba sredstev)
Sredstva iz prejšnjega člena se smejo nameniti samo za:
– stroške priprave in tiska glasila,
– stroške pridobivanja propagandnih sporočil,
– stroške razpečevanja,
– materialne stroške uredništva,
– avtorske honorarje,
– druge stroške, ki so neposredno povezani s pripravljanjem, urejanjem in izdajanjem glasila.
15. člen
(volilna kampanja)
Med volilno kampanjo ob razpisu lokalnih volitev mora glasilo del prostora brezplačno nameniti predstavitvi kandidatov in kandidatnih list. Prostor se nameni brezplačno tudi ob razpisu volitev v državni zbor in državni svet, vendar vsebinsko povezano s predstavitvijo državnih strank in list na lokalne razmere in politiko.
Ravnanje ob razpisu volitev se ravna po zakonu o volilni kampanji, komisija za izdajanje glasila pa lahko ob tem občinskim svetom v presojo predloži tudi poseben pravilnik.
16. člen
Občinski svet občin izdajateljice in soizdajateljic pristop novih občin in izstop obstoječih občin urejajo s sklepom.
17. člen
(prehodna določba)
Komisija za izdajanje glasila, imenovana po določilih prejšnjega odloka o ustanovitvi in izdajanju glasila Naš časopis, ohrani mandat.
Občinski svet občine Dobrova-Polhov Gradec imenuje dva predstavnika v komisijo po sprejetju tega odloka. Mandat jima poteče hkrati z mandatom komisije iz prešnjega odstavka tega člena.
18. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o ustanovitvi in izdajanju glasila Naš časopis (Uradni list RS, št. 46/96, 76/97, 21/00 in Naš časopis št. 267/00).
19. člen
(končna določba)
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS, objavi pa se tudi v glasilu občin Naš časopis.
Št. 11/200600-01/02
Vrhnika, dne 12. septembra 2003.
Župan
Občine Vrhnika
dr. Marjan Rihar l. r.
 
Župan
Občine Borovnica
Alojz Močnik l. r.
 
Župan
Občine Horjul
Danijel Fortuna l. r.
 
Župan
Občine Dobrova-Polhov Gradec
Lovro Mrak l. r.

AAA Zlata odličnost