Uradni list

Številka 100
Uradni list RS, št. 100/2003 z dne 17. 10. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 100/2003 z dne 17. 10. 2003

Kazalo

4434. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega komunalnega podjetja Komunalno podjetje Cankova d.o.o., stran 13952.

Na podlagi 25. in 28. člena zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93), 408. člena zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 30/93) 16. člena statuta Občine Cankova (Uradni list RS, št. 21/99, 12/01 in 69/02), 5. člena odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Cankova (Uradni list RS, št. 46/00) in odloka o ustanovitvi javnega komunalnega podjetja Komunalno podjetje Cankova d.o.o. (Uradni list RS, št. 79/03) je Občinski svet občine Cankova na svoji 9. redni seji dne 2. 10. 2003 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega komunalnega podjetja Komunalno podjetje Cankova d.o.o.
1. člen
Spremeni se naslov odloka o ustanovitvi javnega komunalnega podjetja Komunalno podjetje Cankova d.o.o. (Uradni list RS, št. 79/03), in sicer tako, da se glasi »odlok o ustanovitvi javnega komunalnega podjetja KomunalCA d.o.o.«
2. člen
Spremeni se besedilo v 1. členu »Komunalno podjetje Cankova d.o.o.«, in sicer tako, da se glasi »KomunalCA d.o.o.«
3. člen
Spremeni se besedilo 2. člena, in sicer tako, da se glasi:
»Firma družbe je: KomunalCA, javno komunalno podjetje, d.o.o.
Skrajšana firma družbe je: KomunalCA d.o.o.
Sedež družbe je: Cankova.«
Doda se nov stavek: »Poslovni naslov določa poslovodja – direktor družbe.«
4. člen
Spremeni se besedilo 3. člena, in sicer tako, da se glasi:
»Družba ima pečat z naslednjo vsebino: KomunalCA, javno komunalno podjetje, d.o.o.«
5. člen
Spremeni se 4. člen, tako da se glasi:
   »Po standardni klasifikaciji dejavnosti se dejavnosti družbe glasijo:
 
A/01.411  Urejanje in vzdrževanje parkov, vrtov in zelenih športnih površin
DD/20.100  Žaganje, skobljanje ter impregniranje lesa
E/40.200  Oskrba s plinastimi gorivi po plinovodni mreži
E/40.300  Oskrba s paro in toplo vodo
E/41.000  Zbiranje, čiščenje in distribucija vode
F/45.110  Rušenje objektov in zemeljska dela
F/45.120  Raziskovalno vrtanje in sondiranje
F/ 45.210  Splošna gradbena dela
F/45.220  Postavljanje ostrešij in krovska dela
F/45.230  Gradnja cest, železniških prog, letališč in športnih objektov
F/45.240  Hidrogradnja in urejanje voda
F/45.250  Druga gradbena dela, tudi dela specialnih strok
F/45.310  Električne inštalacije
F/45.320  Izolacijska dela
F/45.330  Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije
F/45.340  Druge inštalacije pri gradnjah
F/45.410  Fasaderska in štukaterska dela
F/45.420  Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva
F/45.430  Oblaganje tal in sten
F/45.440  Soboslikarska in steklarska dela
F/45.450  Druga zaključna gradbena dela
F/45.500  Dajanje strojev in naprav za gradnjo in rušenje v najem, skupaj z
      upravljavci strojev
G/51.510  Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi
G/51.530  Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo
G/52.481  Trgovina na drobno s športno opremo
G/52.484  Trgovina na drobno s kurivom
G/52.488  Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.
G/52.620  Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah
H/55.220  Dejavnost kampov
I/60.230  Drug kopenski potniški promet
I/60.240  Cestni tovorni promet
I/63.210  Druge pomožne dejavnosti v kopenskem prometu
I/63.300  Dejavnost potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom
      povezane dejavnosti, d.n.
K/70.120  Trgovanje z lastnimi nepremičninami
K/70.200  Dajanje lastnih nepremičnin v najem
K/70.320  Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi
K/71.401  Izposoja športne opreme
K/74.201  Geodetsko, geološko, geofizikalno, geokemično in drugo opazovanje,
      meritve in kartiranje
K/74.202  Prostorsko planiranje in urbanistično načrtovanje
K/74.203  Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z njim povezano tehnično
      svetovanje
K/74.204  Drugo projektiranje in tehnično svetovanje
K/74.300  Tehnično preizkušanje in analiziranje
K/74.400  Oglaševanje
K/74.600  Poizvedovalne dejavnosti in varovanje
K/74.700  Čiščenje stavb
K/74.832  Fotokopiranje in drugo razmnoževanje
K/74.841  Prirejanje razstav, sejmov in kongresov
O/90.001  Zbiranje in odvoz odpadkov
O/90.002  Dejavnost deponij, sežiganje in drugi načini odstranjevanja trdih
      odpadkov
O/90.003  Ravnanje s posebnimi odpadki,
O/90.004  Kanalizacija in delovanje čistilnih naprav
O/90.005  Druge dejavnosti javne higiene
O/92.320  Obratovanje objektov za kulturne prireditve
O/92.330  Dejavnost sejmišč in zabaviščnih parkov
O/92.521  Dejavnost muzejev
O/92.530  Dejavnost botaničnih in živalskih vrtov ter naravnih rezervatov
O/92.720  Druge dejavnosti za sprostitev
Družba lahko opravlja tudi druge dejavnosti, ki so potrebne za njen obstoj, ne pomenijo pa neposredno opravljanje dejavnosti.«
6. člen
Spremeni se 9. člen, ki se po novem glasi:
»Osnovni kapital družbe znaša 6,900.000 SIT. Osnovni kapital družbe je sestavljen iz denarnega vložka v višini 2,300.000 SIT, ki je v celoti vplačan pred vpisom v sodni register ustanovitve družbe in iz stvarnega vložka, in sicer poslovni prostor v izmeri 89,01 m2, ki se nahaja v objektu Cankova 25, ki stoji na parcelni številki 1015/2 k.o. Cankova. Stvarni vložek znaša 4,600.000 SIT, kot ga je ocenil tudi sodni cenilec Marija Milanov, po cenilnem zapisniku z dne 29. 9. 2003.«
7. člen
Doda se nov 11.a člen, ki se glasi:
»Vse sklepe vpisuje edini družbenik v notarsko potrjeno knjigo sklepov, sicer nimajo pravnega učinka.«
8. člen
Spremeni se besedilo 13. člena, in sicer tako, da se črta prva alinea, ki se glasi »v pritožbah odloča kot organ druge stopnje«.
9. člen
Spremeni se besedilo v 23. členu »Komunalno podjetje Cankova d.o.o.«, in sicer tako, da se glasi: »KomunalCA d.o.o.«
10. člen
Te spremembe in dopolnitve odloka začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 35201-27/2003
Cankova, dne 2. oktobra 2003.
Župan
Občine Cankova
Drago Vogrinčič l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti