Uradni list

Številka 93
Uradni list RS, št. 93/2003 z dne 29. 9. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 93/2003 z dne 29. 9. 2003

Kazalo

4233. Pravilnik o veterinarskih pregledih živali pri vnosu na teritorij EU iz tretjih držav, stran 13373.

Na podlagi sedmega odstavka 24. člena in drugega odstavka 25. člena zakona o veterinarstvu (Uradni list RS, št. 33/01) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K
o veterinarskih pregledih živali pri vnosu
na teritorij EU iz tretjih držav*
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina)
(1) Ta pravilnik določa način veterinarskega pregleda živali pri vstopu na teritorij Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: EU) iz tretjih držav.
(2) Določbe tega pravilnika se ne uporabljajo za veterinarske preglede hišnih živali, ki potujejo skupaj z lastniki za nekomercialne namene, razen kopitarjev.
(3) Določbe tega pravilnika ne posegajo v obveznosti pravnih in fizičnih oseb, ki izhajajo iz carinskih predpisov.
2. člen
(izrazi)
Za potrebe tega pravilnika se uporabljajo izrazi, navedeni v pravilniku, ki ureja veterinarske preglede pri trgovanju z živalmi na teritoriju EU, in naslednji izrazi:
1. veterinarski dokumenti so veterinarski certifikati, drugi veterinarski dokumenti oziroma drugi dokumenti, ki v skladu z veterinarskimi predpisi spremljajo pošiljko;
2. pošiljka so živali iste vrste, zajete v istem veterinarskem dokumentu, ki z istim prevoznim sredstvom prispejo iz iste države ali istega dela takšne države;
3. teritorij EU so ozemlja, ki so navedena v Prilogi 1, ki je sestavni del tega pravilnika;
4. dokumentacijski pregled je pregled veterinarskih dokumentov v skladu s Prilogo 5, ki je sestavni del tega pravilnika;
5. identifikacijski pregled je pregled v skladu s Prilogo 6, ki je sestavni del tega pravilnika, pri katerem se s pomočjo vizualnega pregleda zagotovi, da se veterinarski dokumenti ujemajo z živalmi in da so živali pravilno označene;
6. fizični pregled je pregled posamezne živali v skladu s Prilogo 7, ki je sestavni del tega pravilnika, in obsega tudi odvzem vzorcev in potrebne preiskave, vključno z dodatnimi preiskavami v karantenskem centru;
7. popolni pregled je pregled, ki obsega dokumentacijski, identifikacijski in fizični pregled živali;
8. uvoznik je vsaka fizična ali pravna oseba, ki prijavi živali za veterinarski pregled z namenom uvoza na teritorij Evropske unije;
9. oseba, odgovorna za tovor, je vsaka pravna ali fizična oseba v skladu z uredbo Sveta 2913/92/EEC;
10. mejna veterinarska postaja (v nadaljnjem besedilu: MVP) je veterinarska postaja, ki je v skladu s tem pravilnikom odobrena za izvajanje veterinarskih pregledov živali, ki prihajajo iz tretjih držav;
11. harmonizirane živali so živali, za katere obstajajo enotni predpisi EU;
12. Priloga A je veterinarski dokument, ki spremlja pošiljko, izpolnjen na obrazcu iz Priloge 4, ki je sestavni del tega pravilnika.
II. MEJNA VETERINARSKA POSTAJA
3. člen
(pogoji za MVP)
(1) MVP mora izpolnjevati naslednje pogoje:
a) da je locirana na območju carinskega organa, čim bližje geografski meji teritorija EU;
b) da izpolnjuje pogoje iz Priloge 2, ki je sestavni del tega pravilnika;
c) da ima na voljo storitve karantenskega centra, ki mora izpolnjevati pogoje iz Priloge 3, ki je sestavni del tega pravilnika;
d) da je imenovana in odobrena pri Evropski Komisiji v skladu z drugim odstavkom tega člena;
e) da je pod nadzorom vodje MVP- uradnega veterinarja, ki je neposredno odgovoren za izvedbo veterinarskih pregledov in zadolžen za sprotni vnos podatkov v predpisane podatkovne baze. Na MVP mora biti tudi dodatno osebje, sestavljeno iz uradnih veterinarjev in tehničnega osebja.
(2) Za uvrstitev MVP na listo odobrenih MVP se smiselno uporablja postopek, ki je predpisan za MVP, na katerih se pregleduje proizvode živalskega izvora v skladu s pravilnikom, ki ureja veterinarske preglede proizvodov pri vnosu na teritorij EU iz tretjih držav, pri čemer mora Veterinarska uprava Republike Slovenije (v nadaljevanju: VURS) v vlogi za odobritev MVP Evropski komisiji posredovati še podatke o:
a) vrsti MVP:
– pristanišče;
– letališče;
– cestna MVP;
– železniška MVP;
b) vrstah živali, ki bodo pregledovane na zadevni MVP glede na razpoložljivo opremo in veterinarsko osebje, z navedbo živali, ki jih ni mogoče pregledovati na tej MVP, ter za registrirane kopitarje tudi posebej odobrene uradne ure delovanja MVP;
c) osebju, zadolženem za veterinarske preglede:
– število uradnih veterinarjev, od katerih je najmanj eden dežurni ves čas uradnih ur delovanja MVP,
– število tehničnega osebja;
d) opremi in prostorih, ki so na voljo za izvajanje:
– dokumentacijskega pregleda,
– fizičnega pregleda,
– jemanja vzorcev,
– splošnih testov laboratorijskih preiskav iz točke b) drugega odstavka 5. člena tega pravilnika,
– specifičnih testov, ki jih naroči uradni veterinar;
e) zmogljivosti prostorov, ki so namenjeni nastanitvi živali med čakanjem na rezultate testov;
f) vrsti opreme, ki omogoča hitro izmenjavo informacij, zlasti z drugimi MVP;
g) obsegu prometa (vrste, tipi in količine oziroma število živali, ki prečkajo zadevno MVP).
III. POGOJI ZA VNOS POŠILJKE NA TERITORIJ EU
4. člen
(postopek za vnos pošiljke na teritorij EU)
(1) Uvoznik mora en delovni dan prej obvestiti osebje MVP, kjer pošiljka vstopa na teritorij EU, o številu, vrsti in predvidenem času prihoda živali.
(2) Živali morajo biti pripeljane pod uradnim nadzorom neposredno na MVP oziroma, kadar je to potrebno, v karantenski center;
(3) Živali ne smejo zapustiti MVP oziroma karantenskega centra, dokler ni opravljen veterinarski pregled v skladu s 5. in 8. členom tega pravilnika, razen v primeru iz točke c) drugega odstavka 5. člena tega pravilnika, pri čemer morajo biti izpolnjeni še naslednji pogoji:
– da je potrjena Priloga A, s katero se potrdi da so bili opravljeni veterinarski pregledi živali z izidom, ki uradnemu veterinarju za inšpekcijski nadzor na meji (v nadaljnjem besedilu: uradni veterinar MVP) omogoči odobritev Priloge A;
– da je plačana pristojbina za veterinarski pregled in položena predpisana varščina.
(4) Carinski organ ne sme sprostiti živali na teritorij EU z MVP, dokler niso predložena dokazila, da so bile izpolnjene zahteve iz prejšnjega odstavka.
IV. ORGANIZACIJA IN IZVAJANJE PREGLEDOV
5. člen
(veterinarski pregled)
(1) Uradni veterinar MVP mora pri vsaki pošiljki živali iz tretje države, ki vstopa na teritorij EU, ne glede na carinsko destinacijo, opraviti dokumentacijski in identifikacijski pregled, da preveri:
a) njihov izvor;
b) kraj njihovega naslednjega postanka, predvsem v primeru tranzita, uvoza in tranzita neharmoniziranih živali in živali, katerih končna destinacija so države članice EU, ki so pridobile posebne pravice, tako da zahtevajo dodatna jamstva v skladu z veterinarskimi predpisi EU;
c) če podatki v veterinarskih dokumentih nudijo jamstva, ki jih zahtevajo veterinarski predpisi EU oziroma, v primeru neharmoniziranih živali, nacionalni veterinarski predpisi namembne države članice EU;
d) s pomočjo razpoložljive podatkovne baze, ali je bila pošiljka pri poskusu vnosa na teritorij EU že kdaj zavrnjena.
(2) Uradni veterinar MVP mora opraviti fizični pregled živali, prispelih na MVP, razen v primerih iz druge alinee točke b) prvega odstavka 7. člena tega pravilnika. Pred pregledom mora uradni veterinar MVP s pomočjo razpoložljive podatkovne baze ugotoviti veterinarske uvozne pogoje za zadevno pošiljko. Fizični pregled mora zajemati predvsem:
a) klinični pregled živali, da se prepriča, ali se podatki v veterinarskih dokumentih ujemajo z zdravstvenim stanjem živali, ter prepriča, ali so živali klinično zdrave;
b) laboratorijske preiskave, določene z veterinarskimi predpisi EU, oziroma preiskave, ki so glede na okoliščine strokovno utemeljene;
c) v skladu z nacionalnim programom nadzora za ugotavljanje ostankov škodljivih snovi in v primeru suma na ostanke škodljivih snovi, odvzem uradnih vzorcev v skladu s pravili Priloge k Odločbi Komisije EU 98/179/EC;
d) preveritev, ali pogoji prevoza živali ustrezajo zahtevam Direktive Sveta 91/628/EGS.
(3) Zaradi kasnejšega preverjanja prevoza, in kjer to pride v poštev, preverjanja skladnosti z dodatnimi zahtevami namembnega gospodarstva, uradni veterinar MVP posreduje potrebne informacije pristojnim organom namembne države članice EU preko računalniškega programa in omrežja ANIMO (v nadaljnjem besedilu: ANIMO).
(4) Uradnemu veterinarju MVP lahko pri fizičnem pregledu pomaga tehnično osebje MVP, ki dela pod njegovim nadzorom. Podrobnejša navodila za izvedbo fizičnega pregleda pošiljk živali iz tretjih držav so navedena v I. delu Priloge 7.
(5) Ne glede na določbe prejšnjih odstavkov se lahko opravi popolni veterinarski pregled pošiljk živali, ki prispejo v pristanišče ali na letališče na teritoriju EU in nadaljujejo prevoz po morju oziroma zraku z istim prevoznim sredstvom v drugo državo članico EU. Popolni veterinarski pregled se lahko opravi le, če je MVP v pristanišču ali na letališču odobrena za pregled pošiljk živali. V tem primeru mora uradni veterinar MVP, ki je opravil veterinarski pregled, po ANIMU obvestiti pristojni organ namembne države članice EU, da je bil opravljen popolni veterinarski pregled.
(6) Če Evropska komisija predpiše zmanjšano frekvenco identifikacijskih oziroma fizičnih pregledov živali oziroma pošiljk, to ne vpliva na frekvenco kontrol zaščite živali pri prevozu.
6. člen
(izdaja Priloge A)
(1) Uradni veterinar MVP mora po opravljenih pregledih iz prejšnjega člena v primeru živali, namenjenih trgovanju na teritoriju EU, izvesti naslednje postopke:
a) osebi, odgovorni za tovor, izroči en izvod veterinarskih dokumentov oziroma, če se pošiljka živali razdeli, overjene kopije veterinarskih dokumentov, katerih veljavnost znaša največ 10 dni;
b) izda Prilogo A v štirih izvodih;
c) shrani originale veterinarskih dokumentov, ki spremljajo živali, ter en izvod Priloge A;
d) preveri, če je na vseh dokumentih navedena številka zadeve, ki jo dodeli MVP.
(2) Določbe prejšnjega odstavka ne veljajo za kopitarje, za katere Evropska komisija določa posebne pogoje za vnos na teritorij EU.
(3) Na MVP mora uradni veterinar evidentirati naslednje podatke o pošiljki:
– serijsko številko Priloge A;
– podatke o prihodu pošiljke na MVP;
– količino oziroma število živali v pošiljki;
– vrsto in kategorijo živali v pošiljki, kjer je potrebno pa tudi njihovo starost;
– referenčno številko originalnega veterinarskega dokumenta;
– državo izvora, ki ni članica EU;
– namembno državo članico EU;
– odločitev uradnega veterinarja MVP o pošiljki;
– podatke o vzorčenju, če je bil opravljen odvzem vzorcev;
– številke zadeve.
(4) Originalne veterinarske dokumente, ki so spremljali pošiljko živali na MVP, kopijo Priloge A in podatke v evidencah, ki jih je potrebno zbirati v skladu s tem pravilnikom, mora MVP hraniti najmanj 3 leta.
(5) Ko uradni veterinar MVP sprosti živali na teritorij EU, se trgovina z živalmi izvaja v skladu z veterinarskimi predpisi, ki urejajo trgovanje z živalmi na teritoriju EU.
(6) Uradni veterinar MVP in pristojni uradni veterinar na namembnem kraju si izmenjata informacije o pošiljki živali, če je ta namenjena v državo članico oziroma na območje države članice, kjer veljajo posebni pogoji, in informacije o odvzetih vzorcih pri fizičnem pregledu, za katere ob sprostitvi pošiljke na teritorij EU še ni bilo na voljo laboratorijskih izvidov.
7. člen
(posebni postopki uvoza živali)
(1) Uradni veterinar MVP mora pri veterinarskem pregledu neharmoniziranih živali upoštevati naslednja pravila:
a) če živali vstopajo na teritorij EU preko MVP v Republiki Sloveniji (v nadaljnjem besedilu: RS), pri čemer je RS namembna država, se na MVP opravi popolni veterinarski pregled;
b) če živali vstopajo na teritorij EU preko MVP v Republiki Sloveniji, pri čemer RS ni namembna država, se lahko na MVP opravi:
– popolni veterinarski pregled oziroma
– če obstaja dogovor VURS in pristojnega veterinarskega organa namembne države članice EU in morebitnih tranzitnih držav članic EU, samo dokumentacijski in identifikacijski pregled, fizični pregled pa šele v namembni državi članici EU; tak dogovor ni dovoljen v primeru uvoza klavnih živali.
(2) Če živali vstopajo na teritorij EU preko MVP druge države članice EU in je RS namembna država, se lahko VURS dogovori s pristojnim veterinarskim organom vstopne države članice EU, in če je potrebno tudi s pristojnimi veterinarskimi organi tranzitnih držav, da se fizični pregled opravi v RS. Tak dogovor ni možen v primeru uvoza klavnih živali. O dogovoru, da se fizični pregled pošiljke opravi šele v RS, VURS obvesti Evropsko komisijo in druge države članice EU.
(3) V primeru dogovora iz druge alinee točke b) prvega odstavka smejo živali zapustiti MVP le v zapečatenem prevoznem sredstvu in šele potem, ko uradni veterinar MVP:
– na kopiji oziroma, v primeru delitve pošiljke, na kopijah veterinarskih dokumentov navede, da sta bila opravljena le dokumentacijski in identifikacijski pregled in da je bil živalim dovoljen vstop na teritorij EU;
– po ANIMU obvesti VURS ter pristojne veterinarske organe tranzitnih držav članic EU in namembne države članice EU, da so živali vstopile na teritorij EU,
– izda Prilogo A, na kateri označi, da fizični pregled ni bil opravljen.
(4) Določbe tega člena se smiselno uporabljajo tudi v primerih, ko je RS tranzitna država.
(5) Uvoz harmoniziranih živali, ki prihajajo iz tretjih držav, za katere še niso predpisani enotni pogoji za uvoz glede zdravja živali, se lahko izvede pod naslednjimi pogoji:
a) v tretji državi, od koder se živali uvažajo, morajo živali bivati najmanj toliko časa, kot je določeno v prvem odstavku 10. člena Direktive 72/462/EEC;
b) na živalih se mora opraviti popolni veterinarski pregled po tem pravilniku;
c) živali smejo zapustiti MVP oziroma karantenski center, če živali oziroma pošiljka izpolnjujejo:
– pogoje za trgovanje v skladu s predpisi, ki urejajo trgovanje z živimi živalmi na notranjem evropskem trgu, ali pa izpolnujejo pogoje iz Direktive 72/462/EEC; v tem primeru morajo biti živali proste tudi bolezni, ki se sicer ne pojavljajo v EU, oziroma,
– pogoje glede posamezne ali več bolezni, za katere sta se EU in tretja država dogovorili na podlagi ekvivalence;
d) če je namembna država članica EU pridobila pravico do zahteve po dodatnih garancijah, morajo živali oziroma pošiljke izpolnjevati zahtevane dodatne pogoje;
e) da se z MVP odpremijo direktno v klavnico, če gre za klavne živali oziroma direktno na namembno gospodarstvo za nadaljnjo rejo oziroma pitanje, če gre za tovrstne kategorije živali.
(6) Če se na podlagi veterinarskega pregleda ugotovi, da žival ali celotna pošiljka živali ne izpolnjuje zahtev iz tega člena, žival oziroma pošiljka živali ne sme zapustiti MVP ali karantenskega centra. V tem primeru je treba ravnati v skladu z določbami 11. člena tega pravilnika.
(7) Če Evropska komisija tako določi, velja za neharmonizirane živali karantena pod nadzorom uradnega veterinarja za čas, kot ga predpiše Evropska komisija. Neharmonizirane klavne živali morajo biti odpremljene v namembno klavnico, kjer jih je treba zaklati v skladu s splošnimi in posebnimi pogoji, ki jih določajo veterinarski predpisi EU za posamezne vrste živali in izvorne tretje države.
8. člen
(karantena)
(1) V primerih, ko predpisi EU določajo obveznost karantene oziroma izolacije, se takšna karantene oziroma izolacija lahko izvede:
a) v karantenskem centru izvorne tretje države v primeru nadzora nad boleznimi, razen slinavke in parkljevke, stekline in atipične kokošje kuge (Newcastle disease), če je karantenski center odobren in ga redno nadzorujejo veterinarski strokovnjaki Evropske Komisije,
b) v karantenskem centru na teritoriju EU, ki izpolnjuje pogoje iz Priloge 3, ali
c) na namembnem gospodarstvu.
(2) Evropska komisija lahko določi tudi karantenske pogoje za prevoz živali med izvornimi gospodarstvi, MVP in namembnimi gospodarstvi.
(3) Določbe prvega in drugega odstavka tega člena veljajo tudi za ozemlja držav članic EU, ki niso navedena v Prilogi 1, če predpisi, veljavni na teh območjih, niso harmonizirani s predpisi EU oziroma niso v skladu s splošnimi določili Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti.
(4) Če karanteno odredi uradni veterinar MVP za živali iz prvega in tretjega odstavka tega člena, jo lahko, odvisno od tveganja, odredi:
a) v karantenskem centru na MVP,
b) na namembnem gospodarstvu ali
c) v karantenskem centru v bližini namembnega gospodarstva.
(5) Za karantenske centre v Republiki Sloveniji veljajo pogoji iz Priloge 3 tega pravilnika. Poleg teh pogojev lahko Evropska Komisija za odobritev karantenskih centrov glede posameznih vrst živali določi posebne pogoje.
(6) Izpolnjevanje pogojev iz prejšnjega odstavka ugotavlja območni urad VURS z odločbo na podlagi vloge imetnika karantenskega centra. Območni urad VURS posreduje odločbo glavnemu uradu VURS, ta pa izvede vse potrebno za uvrstitev karantenskega centra na listo EU odobrenih centrov.
(7) Listo karantenskih centrov objavlja Evropska Komisija v Uradnem listu EU. Karantenski centri so pod nadzorom veterinarskih strokovnjakov EU v skladu s 15. členom tega pravilnika.
(8) Izvajanje karantene po tem členu ni možno v karantenskih centrih, ki so namenjeni izključno izvajanju karantene za neharmonizirane živali na MVP.
(9) Vsi stroški, ki nastanejo z izvajanjem tega člena, se zaračunaju osebi, odgovorni za tovor.
9. člen
(tranzit)
(1) Uradni veterinar MVP lahko odobri tranzit živali iz ene tretje države v drugo tretjo državo po opravljenem popolnem veterinarskem pregledu pod naslednjimi pogoji:
a) da je tranzit predhodno odobril VURS oziroma pristojni organi tranzitnih držav članic EU, kadar je takšna predhodna odobritev potrebna;
b) da oseba, odgovorna za tovor, predloži izjavo pristojne veterinarske oblasti namembne tretje države oziroma prve tranzitne tretje države, kamor bo pošiljka živali iz izstopne MVP vstopila, da vnosa oziroma tranzita pošiljke v nobenem primeru ne bo zavrnila ter da bo spoštovala veterinarske predpise EU o zaščiti živali med prevozom po teritoriju EU;
c) da preko ANIMA o tranzitu preko teritorija EU obvesti pristojne veterinarske organe tranzitnih držav članic EU in izstopno MVP;
d) da so živali v tranzitu preko teritorija EU pod carinskim nadzorom. Živali se lahko razložijo samo na vstopni oziroma izstopni MVP oziroma v primerih zaščite dobrega počutja živali.
(2) VURS ne sme ovirati tranzita živali preko ozemlja RS, če so jamstva tretje države glede zdravstvenega stanja živali enakovredna zahtevam, ki jih predpisujejo veterinarski predpisi EU za trgovanje na teritoriju EU.
V. UKREPI
10. člen
(prepoved vstopa)
Uradni veterinar vstopa živali na teritorij EU ne dovoli, če se pri veterinarskem pregledu ugotovi, da:
a) gre za harmonizirane živali, ki prihajajo iz tretje države, iz katere uvoz tovrstnih živali na ravni nacionalne zakonodaje ni dovoljen, oziroma iz tretje države, iz katere Evropska komisija ne dovoli uvoza tovrstnih živali. Določbe te točke ne veljajo za kopitarje, za katere Evropska komisija določi posebne pogoje vstopa;
b) gre za neharmonizirane živali, ki ne izpolnjujejo predpisanih pogojev nacionalnih veterinarskih predpisov namembne države članice EU;
c) so živali bolne oziroma obstaja sum, da so bolne ali okužene s kužno boleznijo, oziroma obstaja kakšen drug razlog, ki ga določajo veterinarski predpisi EU;
d) država izvoznica oziroma država izvora ne izpolnjuje zahtev, ki jih določajo veterinarski predpisi EU;
e) živali niso v primernem stanju za nadaljevanje prevoza;
f) veterinarski dokumenti, ki spremljajo živali, ne izpolnjujejo zahtev, ki jih določajo veterinarski predpisi EU oziroma, v primeru neharmoniziranih živali, zahtev, ki jih določajo nacionalni veterinarski predpisi posamezne države članice EU.
11. člen
(ukrepi uradnega veterinarja na MVP)
(1) Če uradni veterinar MVP pri veterinarskem pregledu ugotovi, da žival ne izpolnjuje predpisanih veterinarskih pogojev EU oziroma nacionalnih veterinarskih predpisov držav članic EU, ali če taki pregledi odkrijejo nepravilnosti, določi po posvetovanju z osebo, odgovorno za tovor, enega izmed naslednjih ukrepov:
a) da se živali vhlevijo, krmijo, napojijo in po potrebi zdravijo;
b) da se živali, če je to potrebno, dajo v karanteno ali pošiljko izolira ali
c) da se živali najkasneje v roku osmih dni vrne v državo, kjer so bili izdani veterinarski dokumenti, če zdravstveno stanje in zaščita dobrega počutja živali to dopušča. V tem primeru mora uradni veterinar MVP izvesti naslednje ukrepe:
· preko razpoložljivih podatkovnih baz obvesti ostale evropsko priznane MVP o zavrnitvi pošiljke;
· na vsaki posamični strani veterinarskih dokumentov, ki spremljajo zavrnjeno pošiljko, označi zavrnitev z žigom, katerega vsebina je objavljena v Prilogi 8, ki je sestavni del tega pravilnika.
(2) Če vrnitev iz točke c) prejšnjega odstavka ni mogoča, zlasti iz razlogov zaščite dobrega počutja živali, uradni veterinar MVP:
a) po dogovoru s pristojnim veterinarskim organom in predhodnem (ante mortem) pregledu odredi zakol živali za prehrano ljudi, pod pogoji, določenimi v veterinarskih predpisih EU. Dohodek od pridobljenih proizvodov pripada osebi, odgovorni za tovor, po poravnavi nastalih stroškov,
b) če ni druge možnosti, lahko uradni veterinar MVP odredi humano usmrtitev živali in njihovo neškodljivo uničenje.
12. člen
(dodatni pregledi v primeru suma na nepravilnosti po vstopu v RS)
Uradni veterinar lahko v primeru suma, da veterinarski predpisi EU niso bili spoštovani ali v primeru dvoma glede identitete živali, ne glede na določbe tega pravilnika, opravi vse potrebne veterinarske preglede. O utemeljitvi suma mora sestaviti zapisnik.
VI. STROŠKI
13. člen
(stroški)
(1) Stroške, ki nastanejo v z zvezi z izvajanjem določb 5. in 11. člena tega pravilnika, krije oseba, odgovorna za tovor, in jih RS ne povrne.
(2) Stroški, ki nastanejo v zvezi z izvajanjem določb 9. člena tega pravilnika, bremenijo pošiljatelja, naslovnika ali njunega predstavnika in jih RS ne povrne.
VII. OBVEŠČANJE IN VARNOSTNI UKREPI
14. člen
(oseba, odgovorna za tovor)
O ugotovitvah in odločitvah, ki so sprejete v skladu z določbami tega pravilnika, uradni veterinar MVP obvešča osebo, odgovorno za tovor.
15. člen
(sodelovanje v okviru EU)
Glede varnostnih ukrepov, inšpekcije in sodelovanja z Evropsko Komisijo se smiselno uporabljajo določbe pravilnika, ki določa veterinarske preglede proizvodov pri vnosu na teritorij EU iz tretjih držav.
16. člen
(prenehanje uporabe)
(1) Z dnem uveljavitve tega pravilnika se prenehajo uporabljati:
– pravilnik o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati postaje, pristanišča in javna letališča za nakladanje, prekladanje in razkladanje pošiljk živali (Uradni list SFRJ, št. 22/88);
– pravilnik o pogojih, ki jih morajo izponjevati objekti za živali ter skladišča za proizvode, surovine in odpadke živalskega izvora na mejnih prehodih (Uradni list SFRJ, št. 6/88);
– sklep o določitvi mejnih prehodov, preko katerih se lahko nevarni odpadki vnašajo, iznašajo oziroma prevažajo v tranzitu čez carinsko območje Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 11/97);
– odredba o določitvi mejnih prehodov za izvoz, uvoz in prevoz pošiljk živali, proizvodov, surovin in odpadkov živalskega izvora, krme, semena, jajčnih celic in zarodkov ter drugih predmetov, s katerimi se lahko prenese kužna bolezen živali (Uradni list RS, št. 28/99).
(2) Z dnem uveljavitve tega pravilnika se prenehajo uporabljati odredbe o prepovedi uvoza oziroma o prepovedi uvoza in prevoza določenih pošiljk zaradi preprečitve vnosa kužnih bolezni, izdane na podlagi zakona o veterinarstvu (Uradni list RS, št. 82/94, 21/95, 16/96, 98/99-ZZZiv, 101/99, 8/00-ZUT in 33/01-zvET-1), v delu, ki se nanašajo na živali.
17. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve tega pravilnika prenehajo veljati vse odločbe in sklepi o prepovedi uvoza oziroma o prepovedi uvoza in prevoza določenih pošiljk zaradi preprečitve vnosa kužnih bolezni, izdani na podlagi prvega odstavka 21. člena zakona o veterinarstvu (Uradni list RS, št. 33/01), v delu, ki se nanaša na živali.
18. člen
(uveljavitev pravilnika)
Ta pravilnik začne veljati z dnem pristopa Republike Slovenije k EU.
Št. 323-487/2003
Ljubljana, dne 12. septembra 2003.
EVA 2003-2311-0236
mag. Franc But l. r.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
* Ta pravilnik vsebinsko povzema Direktivo Sveta 91/496/EGS ter Odločbi Evropske Komisije 92/527/EGS in 97/794/EGS.
                             Priloga 1
           OZEMLJA NA TERITORIJU EU

1. Ozemlje Kraljevine Belgije
2. Ozemlje Kraljevine Danske, razen otočja Faroe in Grenlandije
3. Ozemlje Zvezne republike Nemčije
4. Ozemlje Kraljevine Španije, razen Ceute in Mellile
5. Ozemlje Helenske republike
6. Ozemlje Francoske republike
7. Ozemlje Republike Irske
8. Ozemlje Italijanske republike
9. Ozemlje Velikega vojvodstva Luksemburga
10. Ozemlje Kraljevine Nizozemske v Evropi
11. Ozemlje Portugalske republike
12. Ozemlje Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske
13. Ozemlje Republike Avstrije
14. Ozemlje Republike Finske
15. Ozemlje Kraljevine Švedske
16. Ozemlje Republike Slovenije ter ozemlja držav, ki pristopijo
  k EU 1. maja 2004.
                                  Priloga 2

           Splošni pogoji za odobritev MVP

Za pridobitev odobritve Evropske Komisije mora MVP imeti:

1. namenski dovoz za prevoz živali, tako da živali po nepotrebnem ne čakajo;
2. naprave (ki jih je mogoče zlahka čistiti in razkuževati) za natovarjanje
  in raztovarjanje različnih prevoznih sredstev, za veterinarske preglede,
  krmljenje, napajanje in obravnavo živali z zadostnim prostorom, svetlobo
  in zračenjem za število živali, ki se jih naenkrat pregleda;
3. glede na število živali, ki jih sprejema MVP, zadostno število uradnih
  veterinarjev za izvajanje veterinarskih pregledov in tehničnega osebja;
4. dovolj velike prostore za osebje MVP, vključno z garderobami, prhami in
  stranišči;
5. ustrezne prostore in opremo za jemanje in analizo vzorcev za rutinske
  preglede, določene z veterinarskimi predpisi EU, oziroma pošiljanje
  vzorcev v specializiran laboratorij, ki lahko izvaja posebne preiskave na
  vzorcih, odvzetih na MVP;
6. na voljo storitve obrata v neposredni bližini, ki ima kapacitete in
  opremo za nastanitev, krmljenje, napajanje, zdravljenje in, če je
  potrebno, zakol živali;
7. ustrezno opremo, ki omogoča delovanje ANIMA;
8. opremo in pripomočke za čiščenje in razkuževanje.
                                 Priloga 3

       Splošni pogoji za odobritev karantenskih centrov

1. Karantenski centri morajo izpolnjevati pogoje iz 2. in 4. do 8. točke
  Priloge 2 tega pravilnika.

2. Poleg zahtev iz prejšnje točke morajo karantenski centri:
a) biti pod trajnim nadzorom in odgovorni uradnemu veterinarju MVP,
b) nahajati se na zadostni oddaljenosti od posestev ali drugih krajev, kjer
  so nastanjene živali, ki bi si lahko okužile z nalezljivimi boleznimi,
c) imeti učinkovit kontrolni sistem za zagotovitev ustreznega nadzorovanja
  živali.
                                  Priloga 4
                 PRILOGA A
            (SPRIČEVALO O PREHODU MEJE)

Opomba: Spričevalo izpolnite s tiskanimi črkami.

1. Številka spričevala .....................................................

2. Mejna veterinarska postaja

  Naslov v celoti .........................................................

  (ANIMO) koda št. ........................................................

3. Vrsta živali

  Obče (splošno) ime ......................................................

  (ANIMO) koda št. ........................................................

4. Tretja država izvora

  Regija ..................................................................

5. Obseg pošiljke (1)

  Število živali ..........................................................

  Število pakiranj ........................................................

  Število kontejnerjev ....................................................

6. Kategorija živali (1)

  Za vzrejo ...............................................................

  Za pitanje ..............................................................

  Za zakol ................................................................

  Drugo (navedite) ........................................................

7. Številka originala (1)

  spričevala ..............................................................

  spremnega dokumenta .....................................................

8. Uvoznik

  Ime v celoti in naslov
  .........................................................................

9. Namembnost

  Ime v celoti in naslov ..................................................

  Kraj, v katerem so živali nastanjene ....................................

10. Prevozno sredstvo po identifikaciji na mejnem prehodu (1)

  Železniški vagon (št.) ..................................................

  Tovornjak (št.) .........................................................

  Letalo (št. poleta) .....................................................

  Ladja (ime) .............................................................

11. Laboratorijski testi (1)

  Vzorec odvzet   Da/Ne (2)
  Vrsta vzorca    kri (2)
           urin (2)
           fekalije (2)
           drugo (2) (navedite)
           ...........................................

  Vrsta testa .............................................................

  Rezultat testa ..........................................................

  Laboratorijski test v teku (3) ..........................................

12. Posebne zahteve

  Dodatna jamstva v namembnem kraju ................................... (1)

13. Izjava o zdravstvenem stanju (1) (2)

  Podpisani uradni veterinar na Mejni veterinarski postaji .............
  izjavljam, da:

  (a) sem izvedel dokumentacijski, identifikacijski ter fizični pregled, ki
    se zahtevajo v skladu z Direktivo 91/496/EGS in s temi pregledi
    ugotovil, da so živali primerne za vstop na ozemlje Skupnosti ter da
    pošiljka izpolnjuje uvozne pogoje Skupnosti v zvezi z zdravstvenim
    varstvom živali (4);

  (b) sem izvedel dokumentacijski, identifikacijski ter fizični pregled
    živali in s temi pregledi ugotovil, da živali izpolnjujejo zahteve v
    zvezi z zdravstvenim varstvom živali (namembne države članice) (5);

  (c) so izpolnjene minimalne zahteve, predpisane v Direktivi Sveta
    77/489/EGS o zaščiti živali v mednarodnem prevozu.

Izdelano v .................................................................

Datum ......................................................................

Ime in funkcija uradnega veterinarja .......................................

Podpis in žig uradnega veterinarja .........................................

Žig (6)To spričevalo mora spremljati pošiljko v namembni kraj. Zajema le živali
iste kategorije, ki se prevažajo z istim prevoznim sredstvom v isti namembni
kraj.
--------------------------
(1) Izpolnite kot ustreza.
(2) Neustrezno črtajte.
(3) Sporočite pristojnim organom v namembnem kraju.
(4) Izjava o zdravstvenem stanju živali iz vrst, za katere so bila uvozna
  pravila usklajena na ravni Skupnosti, kot tudi za živali, ki prihajajo
  iz tretjih držav, s katerimi je bila trgovina usklajena na ravni EU,
  vendar še niso bili uvedeni enotni pogoji v zvezi z zdravstvenim stanjem
  živali.
(5) Izjava o zdravstvenem stanju za živali iz vrst, ki niso zajete v Prilogi
  A k Direktivi 90/425/EGS, in iz vrst, zajetih v Direktivah Sveta
  91/67/EGS (ribogojstvo) in 91/68/EGS (ovce in koze).
(6) Žig mora biti druge barve kot tisk.
                                  Priloga 5

  Navodila za izvedbo dokumentacijskega pregleda pošiljk živih živali iz
                tretjih držav

1. Vsak veterinarski dokument, ki spremlja pošiljko živih živali, ki
izvirajo iz tretjih držav, mora biti pregledan, da se potrdi:

a) da je to originalni veterinarski dokument, izdelan v jeziku države, kjer
  je bil izdan certifikat, v slovenskem jeziku in v jeziku namembne države
  članice EU;

b) da ustreza modelu, predpisanemu za tretjo državo ali del tretje države,
  ki je odobrena za izvoz na teritorij EU;

c) da ustreza modelu in vsebini, predvideni za žive živali in zadevno tretjo
  državo;

d) da je izdelan na enem listu papirja;

e) da je popolno izpolnjen;

f) da datum izdaje ustreza datumu nakladanja in odpošiljanja živih živali na
  teritorij EU;

g) da je izdan za enega samega prejemnika;

h) da je podpisan s strani uradnega veterinarja oziroma, kjer to dopuščajo
  veterinarski predpisi EU, s strani uradnega predstavnika pristojnega
  veterinarskega organa. Podpis mora vsebovati tudi z velikimi tiskanimi
  črkami izpisano ime in naziv. Podpis in žig morata biti v barvi, ki se
  razlikuje od barve, v kateri je natisnjen veterinarski dokument;

i) da veterinarski dokument ni dopolnjen, razen kjer je to predvideno na
  modelu, s črtanjem posameznih zahtev s podpisom in žigom uradnega
  veterinarja, ki je izdal veterinarski dokument.


2. Pisna izjava prevoznika živali:

Pisna izjava prevoznika živali, ki mora spremljati živali iz tretjih držav
ob vstopu na teritorij EUIzjava je v skladu z Direktivo 91/628/EGS, kakor je bila spremenjena z
Direktivo 95/29/ES o zaščiti živali med prevozom.Ime prevoznika: ............................................................

Naslov: ....................................................................

Država: ....................................................................

Vrsta prevoznega sredstva: .................................................

Registrska številka prevoznega sredstva: ...................................


S to izjavo potrjujem, da sem uvedel vse ukrepe, potrebne za izpolnitev
pogojev iz Direktive 91/628/EGS o zaščiti živali med prevozom. Uspešno sem
opravil program usposabljanja o prevozu in negi živali med prevozom, oziroma
imam potrebne izkušnje pri prevozu in ravnanju z živalmi med prevozom.
  -----------------------              -----------------------
    Datum in kraj:                 Podpis prevoznika:
                                  Priloga 6

Podrobna navodila za izvedbo identifikacijskega pregleda pošiljk živih
živali iz tretjih držav

1. Identifikacijski pregled se izvede pri vsaki živali v pošiljki.
2. Ne glede na prejšnjo točko se lahko izvede pregled le 10% živali v
  pošiljki, vendar najmanj 10 živali, če pošiljko sestavlja veliko število
  živali. Število pregledanih živali se lahko povečuje in lahko zajame tudi
  vse živali v pošiljki, če pregled začetnih 10% oziroma 10 živali pokaže
  nepravilnosti.
3. Ne glede na 1. točko te priloge se pri živalih, za katere ni predpisana
  individualna označitev z veterinarskimi predpisi EU, izvede
  identifikacijski pregled reprezentativnega števila kletk ali kontejnerjev
  glede označevanja. Število pregledanih kletk ali kontejnerjev se lahko
  povečuje in lahko zajame tudi vse živali v pošiljki, če pregled začetnih
  10% oziroma 10 kletk ali kontejnerjev pokaže nepravilnosti.
  Identifikacijski pregled zajema vizualni pregled živali v
  reprezentativnem številu kletk oziroma kontejnerjev, da se potrdi vrsta
  živali.
                                  Priloga 7
 
Navodila za izvedbo fizičnega pregleda pošiljk živali iz tretjih držav
 
I. del
 
  1. Uradni veterinar MVP izvaja fizični pregled parkljarjev in ekvidov
   samo pri živalih, ki so obvezno razložene na MVP v njegovi
   prisotnosti.
  2. Pri živalih se opravi pregled glede njihove primernosti za nadaljnji
   prevoz in klinični pregled, ki lahko vključuje tudi odvzem vzorcev.
   Ta pregled in odvzem vzorcev se opravita v skladu z določbami III.
   dela te priloge.
  3. Odvzeti vzorci morajo biti poslani v laboratorij, ki ga je odobril
   VURS, za izvajanje preiskav, s katerimi se ugotavlja izpolnjevanje
   pogojev iz veterinarskih dokumentov.
  4. Za vsako žival, od katere se odvzamejo vzorci, se evidentirajo
   naslednji podatki:
    - referenčna številka veterinarskega dokumenta in zaporedna številka
     pošiljke, ki jo dodeli MVP;
    - identifikacijska številka živali;
    - zahtevane laboratorijske preiskave;
    - rezultati laboratorijskih preiskav in izvedeni ukrepe, če so glede
     rezultata potrebni;
    - popolni naslov namembnega kraja pošiljke,
  5. Klinični pregled živali iz 2. točke I. dela te priloge je sestavljen
   iz vizualnega pregleda vseh živali v pošiljki. V skladu s III. delom
   te priloge se pregleda 10% oziroma najmanj 10 živali oziroma, če jih
   je manj kot 10, vse živali v pošiljki, če gre za plemenske živali in
   živali za pitanje. Pri živalih za klanje se pregleda 5% oziroma
   najmanj 5 oziroma, če jih je manj kot 5, vse živali v pošiljki. Živali
   za pregled se izberejo tako, da predstavljajo reprezentativni vzorec
   pošiljke. Število pregledanih živali se mora povečati v primeru, da se
   v začetnem vzorcu ugotovijo nepravilnosti.
  6. Živali se lahko zadržijo na MVP le v primeru, ko se čaka na rezultate
   laboratorijskih preiskav zaradi suma, ugotovljenega s kliničnim
   pregledom.
  7. VURS poroča Evropski Komisiji o rezultatih preiskav skupaj s podatki
   iz 4. točke I. dela te priloge vsakih 6 mesecev. V primeru
   laboratorijsko potrjenih neustreznih rezultatov ali, če je to potrebno
   iz drugih razlogov, o tem po telefaksu nemudoma obvesti namembno
   državo članico in Evropsko komisijo. Skupaj z obvestilom se pošljejo
   tudi kopije veterinarskih dokumentov.
 
II. del
 
1. Na MVP ni potrebno opraviti individualnega kliničnega pregleda na
  pošiljkah:
   - žive perutnine,
   - ptic,
   - akvakultur, vključno z vsemi živimi ribami,
   - glodalcev,
   - zajcev in kuncev,
   - čebel in drugih žuželk,
   - reptilov in dvoživk,
   - ostalih nevretenčarjev,
   - tistih živali iz živalskih vrst in cirkuških živali, vključno s
    parkljarji in ekvidi, ki se smatrajo za nevarne,
   - rejnih živali za krzno.
2. Za živali iz prejšnje točke obsega klinični pregled opazovanje
zdravstvenega stanja in obnašanja celotne skupine živali ali
reprezentativnega vzorca živali v pošiljki. Število pregledanih živali se
mora povečati v primeru, da se v začetnem vzorcu ugotovijo nepravilnosti.
Če je potrebno, se odvzamejo tudi vzorci za laboratorijske preiskave.
3. V primeru živih rib, rakov in školjk ter živali, ki imajo potrjeno
specifično zdravstveno stanje in so namenjene v znanstveno-raziskovalne
centre, ki se pošiljajo v zapečatenih kontejnerjih v kontroliranih
pogojih bivanja, se klinični pregled in vzorčenje izvedeta le, če se
smatra, da obstaja specifično tveganje zaradi zadevne vrste živali
oziroma njenega izvora ali kadar se ugotovijo druge nepravilnosti.
 
III. del
 
Minimalne zahteve za individualni pregled živali glede dobrega počutja in
primernosti stanja živali za nadaljnji prevoz, klinični pregled in postopek
vzorčenja za parkljarje in kopitarje na MVP
 
1. Pregled glede dobrega počutja in primernosti stanja živali za nadaljnji
prevoz
Kot dodatek h kliničnemu pregledu iz 2. točke III. dela te priloge, mora
biti opravljena tudi ocena stanja primernosti živali za nadaljnji prevoz
v smislu varstva dobrega počutja živali. Pri oceni je potrebno upoštevati
čas trajanja že opravljenega potovanja, vključno z napajanjem, krmljenjem
ter številom opravljenih počitkov. Upoštevati je treba tudi preostalo
trajanje prevoza, vključno s predvidenim napajanjem, krmljenjem ter številom
opravljenih počitkov med tem delom prevoza. Prevozna sredstva za prevoz
živali morajo biti pregledana in ustrezati pogojem iz predpisov, ki urejajo
pogoje za zaščito živali pri prevozu (Direktiva 91/628/EGS).
 
2. Klinični pregled
Klinični pregled mora obsegati najmanj naslednje:
1. vizualni pregled živali, vključno s celotno oceno njihovega zdravstvenega
stanja, sposobnosti gibanja, stanja kože in sluznic ter kakršnihkoli dokazov
odstopanja od normalnega stanja;
2. spremljanje stanja dihal in prebavil;
3. naključno merjenje telesne temperature. Ta postopek ni potreben pri
živalih, če pri pregledih iz prejšnjih točk ni bilo zaznati nepravilnosti;
4. če se pri pregledih iz prejšnjih točk zaznajo nepravilnosti, je treba
opraviti palpacijo.
 
3. Postopek vzorčenja
1. Vzorčenje mora biti izvedeno z namenom preverjanja skladnosti z
veterinarskimi pogoji, navedenimi v spremljajočih veterinarskih dokumentih.
2. Vsak mesec se vzame vzorce za serološki pregled najmanj 3% pošiljk.
Vzorčeno mora biti 10% živali v pošiljki vendar ne manj kot 4 živali. V
primeru ugotovljenih problemov se mora ta odstotek povečati.
3. Uradni veterinar MVP lahko odvzame tudi katerikoli vzorec od živali v
pošiljki.

AAA Zlata odličnost