Uradni list

Številka 91
Uradni list RS, št. 91/2003 z dne 19. 9. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 91/2003 z dne 19. 9. 2003

Kazalo

4141. Spremembe in dopolnitve poslovnika Nadzornega odbora občine Krško, stran 13236.

Na podlagi sedmega odstavka 32. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93; 6/94 – odl. US RS, 45/94 – odl. US RS, 57/94, 14/95, 20/95 – odl. US RS, 63/95 – obvezna razlaga, 73/95 – odl. US RS, 9/96 – odl. US RS, 39/96 – odl. US RS, 44/96 – odl. US RS, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 – odl. US RS, 74/98, 59/99 – odl. US RS, 70/00 in 51/02) in 16. člena statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 98/00 – prečiščeno besedilo in 5/03) je Nadzorni odbor občine Krško na 3. seji dne 17. 4. 2003 sprejel
S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E
P O S L O V N I K A
Nadzornega odbora občine Krško
1. člen
V poslovniku Nadzornega odbora občine Krško (Uradni list RS, št. 91/99), se v 23. členu doda nov odstavek, ki se glasi:
»(3) Na seje nadzornega odbora se obvezno vabi tudi vodjo revizijskega urada iz služb občinske uprave.«.
2. člen
Spremeni se 35. člen, ki se glasi:
»(1) Nadzorni odbor sprejema odločitve na sejah z večino glasov navzočih članov kadar je na seji navzoča večina članov nadzornega odbora, razen če ni z zakonom, statutom občine ali tem poslovnikom drugače določeno.
(2) Z dvotretjinsko večino vseh članov nadzorni odbor odloča o sprejemu in spremembah tega poslovnika.
(3) Z večino glasov vseh članov nadzorni odbor odloča o:
– imenovanju in razrešitvi predsednika in podpredsednika nadzornega odbora,
– o tajnem glasovanju glede posamezne odločitve,
– o pravici poslušanja magnetofonskega traku seje nadzornega odbora s strani posameznih zainteresiranih oseb,
– o posredovanju posameznih podatkov ali ugotovitev iz poročila, ki nosi oznako zaupnega gradiva.«.
3. člen
Te spremembe in dopolnitve poslovnika začnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 013-2/99
Krško, dne 17. aprila 2003.
Predsednik
Nadzornega odbora
Občine Krško
Vinko Volčanjk l. r.

AAA Zlata odličnost