Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/2003 z dne 10. 1. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/2003 z dne 10. 1. 2003

Kazalo

41. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta Mestni Log - Dolga vas, 1. faza, cona 2 nova osnovna šola, stran 58.

Na podlagi 37. in 39. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 3/91, 10/91, 17/91, 13/93, 18/93, 47/93, 71/93, 29/95 in 44/97) in 27. člena statuta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 23/99, 53/99 – popravek in 73/02), je Občinski svet občine Kočevje na 1. izredni seji dne 16. 12. 2002 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta Mestni Log – Dolga vas, 1. faza, cona 2 nova osnovna šola
(Uradni list RS, št. 5/95)
1. člen
S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve odloka o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta Mestni Log – Dolga vas, 1. faza, cona 2 nova osnovna šola (Uradni list RS, št. 5/95) (v nadaljevanju: »osnovni odlok o ZN«).
2. člen
Spremembe in dopolnitve se nanašajo na uskladitev in spremembe ureditve športnih in drugih igrišč ter klopi na vzhodni strani območja urejanja in spremembe namenske rabe območja A, ki se z novimi spremembami namenja stanovanjsko poslovni dejavnosti.
3. člen
V poglavju I. SPLOŠNE DOLOČBE osnovnega odloka o ZN, se dopolnijo posamezne točke 2. člena, ki se glasijo:
1. Izsek iz prostorskih planskih dokumentov
2. Kopija katastrskega načrta
3. Geodetska podloga
4. Zazidalna situacija in sprememba 2002
5. Kletna etaža
6. Prerezi
7. Namenska raba površin in sprememba 2002
8. Funkcionalne površine in sprememba 2002
9. Prometna ureditev
10. Zelene površine in sprememba 2002
11. Načrt gradbenih parcel z zakoličbenimi elementi
12. Obodna parcelacija z razdelitvijo na gradbene parcele
13. Situacijski načrt z obodno parcelacijo
14. Zbirna karta komunalnih naprav.
4. člen
V poglavju III. FUNKCIJA OBMOČJA IN POGOJI ZA IZRABO se spremeni 4. člen osnovnega odloka o ZN in to v prvi alinei in se po novem glasi:
– Območje A je namenjeno izgradnji stanovanjsko poslovnega centra s spremljajočimi površinami (bruto etažna površina 4330 m2).
5. člen
V 7. členu osnovnega odloka se doda drugi odstavek, ki se glasi:
»V območju B je predvidena ograditev celotnega šolskega kompleksa.«
6. člen
V poglavju IV. POGOJI URBANISTIČNEGA OBLIKOVANJA, ARHITEKTONSKEGA OBLIKOVANJA OBJEKTOV, NAPRAV IN ODPRTIH PROSTOROV V OBMOČJU se v drugem odstavku 8. člena osnovnega odloka o ZN, zamenja besedna zveza trgovsko-poslovnega centra s »stanovanjsko-poslovnega centra«.
7. člen
V poglavju IX. KONČNE DOLOČBE se spremeni celotno besedilo 24. člena osnovnega odloka o ZN, ki se sedaj glasi:
»Zazidalni načrt je na vpogled na Občini Kočevje, Oddelek za okolje in prostor, Ljubljanska 26, Kočevje.«
8. člen
Spremeni se celotno besedilo 25. člena osnovnega odloka o ZN, ki se sedaj glasi:
»Nadzorstvo nad izvajanjem tega odloka izvajajo pristojne inšpekcijske službe.«
9. člen
Ta odlok začne veljati dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 352-42/02-141
Kočevje, dne 17. decembra 2002.
Župan
Občine Kočevje
Janko Veber, univ. dipl. inž. grad. l. r.

AAA Zlata odličnost