Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2003 z dne 12. 8. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2003 z dne 12. 8. 2003

Kazalo

3770. Odlok o ustanovitvi javnega komunalnega podjetja Komunalno podjetje Cankova d.o.o., stran 11778.

Na podlagi 25. in 28. člena zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93) 408. člena zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 30/93) 16. člena statuta Občine Cankova (Uradni list RS, št. 21/99, 12/01 in 69/02), odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Cankova (Uradni list RS, št. 46/00) je Občinski svet občine Cankova na 8. redni seji dne 25. 7. 2003 sprejel
O D L O K
o ustanovitvi javnega komunalnega podjetja Komunalno podjetje Cankova d.o.o.
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se določa dejavnost, sestava, financiranje in poslovanje družbe komunalnega podjetja »Komunalno podjetje Cankova d.o.o. (v nadaljevanju: družba) katerega ustanovitelj je Občina Cankova (v nadaljevanju: družbenik).
II. FIRMA IN SEDEŽ
2. člen
Firma družbe je: Komunalno podjetje Cankova, javno komunalno podjetje, d.o.o.
Skrajšana firma družbe je: Komunalno podjetje Cankova, d.o.o.
Sedež družbe je: Cankova 25, 9261 Cankova.
3. člen
Družba ima pečat z naslednjo vsebino:
Komunalno podjetje Cankova, javno komunalno podjetje, d.o.o.
III. DEJAVNOST DRUŽBE
4. člen
Družba opravlja naslednje dejavnosti:
1. oskrba s pitno vodo,
2. odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih in padavinskih voda,
3. ravnanje s komunalnimi odpadki,
4. odlaganje komunalnih odpadkov,
5. javna snaga in čiščenje javnih površin,
6. urejanje javnih poti, površin za pešce, zelenih in drugih javnih površin,
7. urejanje in vzdrževanje ulic, trgov, poti in cest, ki niso razvrščene med državne ceste,
8. pregledovanje, nadzorovanje in čiščenje komunalnih naprav, upravljanje z javnimi objekti in površinami,
9. upravljanje z javno razsvetljavo v naseljih.
Družba opravlja tudi druge dejavnosti komunalnega značaja:
1. gradnja manjših objektov (cevovodov, vodovodov, kanalizacij ipd.),
2. gradnja drugih objektov – nizkogradnje ter rekonstrukcije in popravila,
3. zaključna in obrtna dela v gradbeništvu,
4. vzdrževanje in gradnja prometnih objektov,
5. urejanje in vzdrževanje pokopališč,
6. vzdrževanje in upravljanje infrastrukturnih in drugih javnih objektov-tržnic, igrišč, parkirišč, postajališč, parkov ipd.
7. oskrba porabnikov z vodo naselij s požarno vodo v javni rabi,
8. krasitev naselij,
9. plakatiranje, obešanje transparentov in zastav,
10. gradnja športnih objektov ter rušenje objektov in zemeljska dela ter druga gradbena dela,
11. vzdrževanje športno rekreacijskih objektov,
12. sejemska dejavnost in dejavnost tržnic,
13. postavljanje reklamnih objektov,
14. deratizacija in dezinfekcija ter zdravstveni nadzor nad pitno vodo iz lokalnih virov,
15. urejanje prometne signalizacije,
16. zimska služba,
17. upravljanje in vzdrževanje stanovanj in poslovnih prostorov,
18. oskrba s toplotno energijo iz lokalnega omrežja,
19. fotokopiranje,
20. čiščenje objektov in opreme,
21. čiščenje gozdov,
22. pridobivanje lesne bio mase.
Družbenik lahko s sklepom izvzame posamezno dejavnost gospodarskih javnih služb iz javnega podjetja in zagotovi drugo obliko javne službe.
5. člen
Družba je ustanovljena za nedoločen čas.
6. člen
Poleg splošnih pogojev, ki so predpisani za opravljanje dejavnosti podjetja, mora družba pri opravljanju dejavnosti upoštevati tudi pogoje, določene z odloki ustanovitelja in drugimi predpisi.
IV. USTANOVITELJ DRUŽBE
7. člen
Edini ustanovitelj in družbenik družbe je Občina Cankova, Cankova 25, matična številka 1365789 000.
Ustanoviteljske pravice edinega družbenika izvršuje Občinski svet občine Cankova.
8. člen
Družbenik odloča o zadevah, ki jih določa zakon, občinski akt ali statut podjetja.
V. OSNOVNI KAPITAL
9. člen
Osnovni kapital družbe znaša 2,000.000 SIT in sodno ocenjen vložek poslovnih prostorov ter službeni avtomobil, vse zagotavlja Občina Cankova. V osnovnem kapitalu je delni vložek poslovnih prostorov ter 1/2 vrednosti službenega avtomobila in obstoječa oprema za delo na terenu v zato predpisani višini.
VI. ORGANI DRUŽBE
10. člen
Organi družbe so:
– družbenik,
– nadzorni svet,
– direktor.
Ustanovitelj – družbenik
11. člen
Pristojnosti in obveznosti edinega družbenika so:
– določa posebne pogoje za izvajanje dejavnosti in zagotavljanje in uporabo javnih dobrin,
– odloča o cenah oziroma tarifah za uporabo javnih dobrin,
– potrjuje poslovno poročilo, obračun in zaključni račun družbe,
– sprejme statut in statutarne spremembe družbe,
– imenuje in razrešuje direktorja in prokurista družbe,
– zagotavlja nadzor nad poslovanjem družbe,
– odloča o povečanju osnovne vloge ob razširitvi poslovanja družbe,
– odloča o drugih zadevah, za katere tako določa zakon o gospodarskih javnih službah in zakon o gospodarskih družbah in drugi predpisi,
– odloča o drugih zadevah v skladu z odlokom o ustanovitvi družbe, statutom in drugimi predpisi in splošnimi akti.
Družbenik odloča še o drugih zadevah, ki jih določa 439. člen zakona o gospodarskih družbah.
Nadzorni svet
12. člen
Nadzorni svet šteje tri člane, od katerih dva člana imenuje družbenik, enega pa imenujejo delavci družbe v skladu z zakonom o sodelovanju delavcev pri upravljanju.
Člani nadzornega sveta izmed sebe izvolijo predsednika in namestnika predsednika.
Člani nadzornega sveta so imenovani za dobo štirih let. Ista oseba je lahko večkrat zaporedoma imenovana za člana nadzornega sveta.
13. člen
Nadzorni svet nadzoruje vodenje poslov družbe:
– v pritožbah odloča kot organ druge stopnje,
– določa predloge cen iz pristojnosti ustanovitelja,
– pregleduje in preverja poslovne knjige in dokumentacijo družbe,
– daje navodila in smernice za delo direktorja družbe,
– nadzira redno in pravočasno sestavljanje letnega računovodskega izkaza,
– spremlja rentabilnost družbe in njegova gospodarska gibanja,
– sprejema delovne načrte in programe ter splošne akte družbe,
– opravlja druge zadeve, ki se nanašajo na poslovanje družbe.
S statutom družbe se podrobneje določijo pristojnosti nadzornega sveta in druga vprašanja, povezana z njegovim delovanjem.
Direktor
14. člen
Poslovanje in delo javnega podjetja vodi direktor, ki je odgovoren za zakonito delo družbe.
Direktorja imenuje in razrešuje družbenik družbe na podlagi javnega razpisa pod pogoji, na način in po postopku, določenim s statutom javnega podjetja.
Direktorja se imenuje za 4 leta, ista oseba je lahko po poteku mandata ponovno imenovana.
15. člen
Statut podjetja opredeli način sklicevanja sej organov podjetja in druga vprašanja, pomembna za delovanje organov podjetja.
VII. ZASTOPANJE IN PREDSTAVLJANJE JAVNEGA PODJETJA
16. člen
Družbo predstavlja in zastopa direktor brez omejitve.
VIII. FINANCIRANJE
17. člen
Viri za financiranje dejavnosti družbe so:
– sredstva, ki jih za uporabo javnih dobrin in javnih storitev plačujejo uporabniki (cena, storitev, tarifa),
– viri, ki se zagotavljajo v okviru sistema financiranja javne porabe,
– s cenami storitev po tržnih cenah,
– drugi viri, določeni z zakoni ali predpisi občine.
Gospodarske javne službe po tem odloku so profitne dejavnosti.
IX. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI
V PRAVNEM PROMETU
18. člen
Družba pridobi pravno osebnost z vpisom v sodni register.
Družba sprejema in izvršuje vse pravice in obveznosti v pravnem in poslovnem prometu.
19. člen
Premoženje podjetja, razen objektov in naprav izvajanju gospodarskih javnih služb (infrastrukturni objekti in naprave), je v pravnem prometu.
20. člen
Družba odgovarja za svoje obveznosti z vsem svojim premoženjem.
Družbenik za obveznosti podjetja ne odgovarja.
X. DOBIČEK IN IZGUBA
21. člen
O razporejanju dobička odloča družbenik v skladu z zakonom.
Morebitno izgubo podjetja pokriva družbenik v skladu z zakonom.
S statutom podjetja se podrobneje določi način ugotavljanja in pokrivanja izgube ter način ugotavljanja in uporabe dobička.
XI. SPLOŠNI AKTI
22. člen
Ustanovitelj javnega podjetja sprejme statut javnega podjetja, v katerem se podrobneje uredi zlasti organizacija in delovanje družbe ter njegovih organov in druga vprašanja.
Nadzorni svet in direktor lahko v okviru svojih pristojnosti sprejemata tudi druge splošne akte.
XII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
23. člen
Občinski svet občine Cankova sprejme statut javnega komunalnega podjetja Komunalno podjetje Cankova d.o.o. najpozneje v treh mesecih po uveljavitvi tega odloka.
24. člen
Do imenovanja direktorja po javnem razpisu opravlja funkcijo vršilec dolžnosti direktorja.
25. člen
Vpis podjetja v sodni register mora biti priglašen najkasneje v 15 dneh po uveljavitvi tega odloka.
26. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 35201-26/2003
Cankova, dne 25. julija 2003.
Župan
Občine Cankova
Drago Vogrinčič, l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti