Uradni list

Številka 77
Uradni list RS, št. 77/2003 z dne 6. 8. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 77/2003 z dne 6. 8. 2003

Kazalo

3690. Akt o razpisu referenduma za uvedbo samoprispevka na območju Vaške skupnosti Gornja Branica, stran 11607.

Na podlagi 16. člena in v skladu s 76. členom statuta Občine Komen (Uradni list RS, št. 46/01) je Občinski svet občine Komen na 8. redni seji dne 17. 7. 2003 sprejel
A K T O R A Z P I S U R E F E R E N D U M A
za uvedbo samoprispevka na območju Vaške skupnosti Gornja Branica
I. VRSTA REFERENDUMA
1. člen
Razpiše se predhodni referendum za uvedbo samoprispevka v denarju na območju VS Gornja Branica za obdobje štirih let, in sicer od 1. 11. 2003 do 31. 10. 2007.
2. člen
Na referendumu se bo odločalo o sprejemu predloga odloka o uvedbi samoprispevka, ki je priloga tega akta.
II. BESEDILO VPRAŠANJA
3. člen
Na referendumu glasujejo glasovalni upravičenci neposredno in tajno z glasovnico, ki je opremljena z originalnim žigom Občinske volilne komisije občine Komen in z naslednjim besedilom:
Občinska volilna komisija občine Komen
REFERENDUM o odloku za UVEDBO SAMOPRISPEVKA NA OBMOČJU VAŠKE SKUPNOSTI GORNJA BRANICA
GLASOVNICA
za glasovanje na referendumu, dne 7. 9. 2003 o uvedbi samoprispevka v denarju na območju Vaške skupnosti Gornja Branica, ki se uporabi za:
· dokončanje kulturnega – vaškega doma v Kodretih
po Dokumentu identifikacije investicijskega projekta kulturni vaški dom v Gornji Branici – Kodreti, ki ga je izdelal Igras d.o.o. Vipava ter načinu plačevanja in drugih pogojih, ki so določeni v predlogu odloka o uvedbi samoprispevka
GLASUJEM
ZA PROTI
Navodilo za glasovanje:
Glasuje se tako, da se obkroži beseda “ZA“, če se glasovalni upravičenec strinja z uvedbo samoprispevka oziroma “PROTI“ če se z uvedbo samoprispevka ne strinja.
4. člen
Pravico glasovati na referendumu imajo občani, ki so vpisani v volilni imenik glasovalnih upravičencev za območje Vaške skupnosti Gornja Branica, in sicer:
– fizične osebe, ki imajo stalno prebivališče na območju Vaške skupnosti Gornja Branica,
– fizične osebe, ki so lastniki oziroma uporabniki stavbnega zemljišča na območju Vaške skupnosti Gornja Branica, pa na tem območju nimajo stalnega prebivališča.
5. člen
Samoprispevek je izglasovan, če je za uvedbo samoprispevka glasovala večina glasovalnih upravičencev, ki so glasovali, pod pogojem, da se glasovanja udeleži večina.
III. DAN RAZPISA REFERENDUMA
6. člen
Kot dan razpisa referenduma se šteje 28. 7. 2003. Od tega dne začnejo teči roki za opravila, ki so potrebna za izvedbo referenduma.
IV. DAN GLASOVANJA
7. člen
Z referendumom se bodo volilni upravičenci izrekli o uvedbi samoprispevka za območje Vaške skupnosti Gornja Branica, v nedeljo 7. 9. 2003.
V. KONČNE DOLOČBE
8. člen
Postopek za izvedbo referenduma vodi Občinska volilna komisija občine Komen v skladu z določbami zakona o lokalni samoupravi, zakona o referendumu in ljudski iniciativi in zakona o samoprispevku.
Finančna sredstva za izvedbo samoprispevka so zagotovljena v proračunu Občine Komen za leto 2003.
9. člen
Priloga tega akta je predlog odloka o uvedbi samoprispevka na območju VS Gornja Branica.
10. člen
Akt o razpisu referenduma brez priloge se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati z dnem objave. Akt o razpisu referenduma s prilogo se objavi tudi na krajevno običajen način najkasneje petnajst dni pred izvedbo referenduma.
Št. 00603-03/03-5
Komen, dne 18. julija 2003.
Župan
Občine Komen
Uroš Slamič l. r.

AAA Zlata odličnost