Uradni list

Številka 69
Uradni list RS, št. 69/2003 z dne 16. 7. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 69/2003 z dne 16. 7. 2003

Kazalo

3317. Pravilnik o razdelitvi vinogradniškega območja v Republiki Sloveniji, absolutnih vinogradniških legah in o dovoljenih ter priporočenih sortah vinske trte, stran 10681.

Na podlagi 9. točke prvega odstavka 42. člena zakona o vinu in drugih proizvodih iz grozdja in vina (Uradni list RS, št. 70/97 in 16/01) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K
o razdelitvi vinogradniškega območja v Republiki Sloveniji, absolutnih vinogradniških legah in o dovoljenih ter priporočenih sortah vinske trte
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
Ta pravilnik določa razdelitev vinogradniškega območja v Republiki Sloveniji na vinorodne dežele, vinorodne okoliše, vinorodne podokoliše, vinorodne ožje okoliše, vinorodne kraje in vinorodne lege (v nadaljnjem besedilu: vinorodne enote), absolutne vinogradniške lege ter dovoljene in priporočene sorte in podlage vinske trte za pridelavo mošta, vina in drugih proizvodov iz grozdja in vina, ki se smejo saditi v posameznih vinorodnih okoliših.
II. VINORODNE ENOTE
2. člen
Vinogradniško območje v Republiki Sloveniji se glede na ekološke pogoje, lastnosti vin in druge dejavnike (npr. tradicijo, ipd.) deli na tri vinorodne dežele (Podravje, Posavje in Primorska), ki se naprej delijo na vinorodne okoliše. Vinorodni okoliši se lahko delijo na vinorodne podokoliše, vinorodne ožje okoliše, vinorodne kraje in vinorodne lege.
3. člen
(1) Vinorodna dežela je najširše geografsko območje s podobnimi podnebnimi in talnimi razmerami, ki skupaj z ostalimi dejavniki vplivajo na glavne organoleptične lastnosti vina, pridelanega na območju vinorodne dežele.
(2) Vinorodni okoliš je geografsko območje, ki predstavlja osnovno enoto razdelitve vinogradniškega območja, ima relativno izenačene podnebne, reliefne, talne in druge dejavnike ter določen trsni izbor vinskih sort. Zaradi vpliva teh dejavnikov imajo vina, pridelana v posameznem vinorodnem okolišu, podobne in za vinorodni okoliš značilne organoleptične lastnosti.
(3) Vinorodni podokoliš je geografsko opredeljeno pridelovalno območje, po obsegu manjše od vinorodnega okoliša, v katerem se zaradi ekoloških in agrobioloških razmer, kakovost in organoleptične lastnosti vin ločijo od ostalih vin, pridelanih v drugih delih tega okoliša.
(4) Vinorodni ožji okoliš je geografsko opredeljeno pridelovalno območje, po obsegu manjše od vinorodnega podokoliša, v katerem agroekološke razmere omogočajo posebno kakovost in organoleptične lastnosti vina določenih sort vinske trte, ki se tradicionalno gojijo na tem območju.
(5) Vinorodni kraj in vinorodna lega sta najmanjši geografsko opredeljeni pridelovalni območji, s specifičnimi podnebnimi, reliefnimi, talnimi, višinskimi in drugimi agrobiološkimi razmerami, ki pri določenih sortah vinske trte omogočajo pridelavo grozdja in vina, ki se po kakovosti in organoleptičnih lastnostih razlikuje od grozdja in vina, pridelanega v ostalih pridelovalnih območjih istega vinorodnega okoliša, ter so za to območje pridelovalci izrazili interes za uporabo naziva vinorodnega kraja ali vinorodne lege pri označevanju vina.
4. člen
(1) Opisne in grafične meje vinorodnih enot določi ministrstvo, pristojno za kmetijstvo (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo), na podlagi strokovnih analiz podatkov o klimi, tleh, matični kameninski osnovi, lastnostih vina, tradiciji pridelave grozdja in vina in drugih kriterijev. Pri določitvi meja vinorodnih krajev in vinorodnih leg se upošteva tudi interes pridelovalcev za uporabo naziva vinorodnega kraja ali vinorodne lege pri označevanju vina.
(2) Meje vinorodnih enot morajo biti geografsko zaokrožene in potekajo po mejah katastrskih občin oziroma po v naravi določenih mejah (npr. potoki, reke, ceste, poti, ipd.).
5. člen
(1) Opisne meje vinorodnih enot so navedene v prilogah 1, 2 in 3, ki so sestavni del tega pravilnika.
(2) Grafične meje vinorodnih enot določi in vodi ministrstvo v katastru vinogradov, ki ga vodi v skladu s predpisom, ki ureja register pridelovalcev grozdja in vina in kataster vinogradov (v nadaljnjem besedilu: kataster vinogradov).
III. ABSOLUTNE VINOGRADNIŠKE LEGE
6. člen
(1) Vinska trta se lahko goji le znotraj posameznih vinorodnih enot na absolutnih vinogradniških legah.
(2) Absolutna vinogradniška lega je tista, na kateri vinska trta glede na naravne pogoje zagotavlja količinsko in kakovostno optimalne pridelke grozdja.
(3) Glede na razmere za rast in razvoj vinske trte se absolutne vinogradniške lege razvrstijo v razrede absolutnih vinogradniških leg. Osnova za razvrstitev v razrede absolutnih vinogradniških leg je metodika, ki jo na predlog strokovnih institucij potrdi minister, pristojen za kmetijstvo (v nadaljnjem besedilu: minister), in ki kot kriterij za razvrstitev upošteva nadmorsko višino, ekspozicijo, nagib, klimatološke značilnosti, pedološko zgradbo tal ter človeške in druge dejavnike (npr. tradicijo, ipd.).
(4) Kriteriji iz prejšnjega odstavka se določijo za vsak vinorodni okoliš posebej, če je potrebno pa tudi za ožjo vinorodno enoto.
(5) Absolutne vinogradniške lege in njihova razvrstitev v razrede absolutnih vinogradniških leg se vodijo v katastru vinogradov na katastrsko parcelo natančno.
(6) Pripadnost posameznega vinograda k posameznemu razredu absolutne vinogradniške lege ugotovi in vodi ministrstvo v registru pridelovalcev grozdja in vina, ki ga vodi v skladu s predpisom, ki ureja register pridelovalcev grozdja in vina in kataster vinogradov. Če so katastrske parcele znotraj vinograda v različnih razredih absolutnih vinogradniških leg, se vinograd razvrsti v tisti razred absolutnih vinogradniških leg, v katerem se nahaja večji del površine vinograda.
IV. SORTE IN PODLAGE VINSKE TRTE
7. člen
(1) V določenem vinorodnem okolišu in v vseh manjših vinorodnih enotah znotraj tega vinorodnega okoliša se lahko sadijo le tiste sorte vinske trte in podlag, ki jih določa ta pravilnik. Glede na agrobiološke in tehnološke lastnosti so sorte vinske trte razvrščene v priporočene ali dovoljene sorte.
(2) Za posamezen razred absolutnih vinogradniških leg znotraj posameznega vinorodnega okoliša se lahko določi dodatne pogoje za sajenje posameznih sort vinske trte. Dodatni pogoji so lahko tehnološki ali pa predstavljajo zožitev seznama sort vinske trte, ki se smejo saditi znotraj posameznega razreda absolutnih vinogradniških leg v posameznem vinorodnem okolišu.
(3) V določenem vinorodnem okolišu se lahko z namenom preizkušanja sort v skladu s predpisi, ki urejajo semenski material kmetijskih rastlin, gojijo tudi sorte vinske trte in podlag, ki niso predpisane za ta vinorodni okoliš. Vina vinskih sort, ki so vključene v postopek preizkušanja sort, se ne smejo posebej polniti in označevati z imenom teh sort, dokler postopek preizkušanja ni končan in niso uradno vpisane med priporočene in dovoljene sorte vinske trte za posamezen okoliš.
8. člen
(1) Priporočene sorte so sorte vinske trte, ki v določeni vinorodni enoti zagotavljajo pridelavo deželnih in kakovostnih vin ter predstavljajo gospodarsko osnovo za razvoj vinogradništva in vinarstva v določeni vinorodni enoti.
(2) Dovoljene sorte so sorte vinske trte, ki v določeni vinorodni enoti niso širše uveljavljene kot samostojne sorte, vendar pa lahko v določenih agroekoloških razmerah izboljšajo ali dopolnijo kakovost vina s te vinorodne enote. Kot dovoljene sorte se štejejo tudi stare lokalne sorte, ki so sorte vinske trte, ki so nekoč že rasle v vinogradih v posamezni vinorodni enoti, se gojijo v zelo omejenem obsegu in na majhnih površinah ter so znane le kot lokalna posebnost, s katero se popestri ponudba vina določene vinorodne enote.
9. člen
V posameznih vinorodnih okoliših vinorodne dežele Podravje se smejo saditi naslednje sorte vinske trte:
1. v mariborskem vinorodnem okolišu:
a) priporočene sorte: Laški rizling, Renski rizling, Sauvignon, Beli pinot, Sivi pinot, Chardonnay, Rumeni muškat, Traminec, Dišeči traminec;
b) dovoljene sorte: Zeleni silvanec, Šipon, Muškat Ottonel, Ranina, Rizvanec, Kraljevina, Bela žlahtnina, Kerner, Modri pinot, Modra frankinja, Žametovka, Rdeča žlahtnina, Zweigelt;
2. v radgonsko-kapelskem vinorodnem okolišu:
a) priporočene sorte: Laški rizling, Renski rizling, Beli pinot, Sivi pinot, Chardonnay, Sauvignon, Traminec, Dišeči traminec, Šipon, Ranina;
b) dovoljene sorte: Rizvanec, Zeleni silvanec, Muškat Ottonel, Rumeni muškat, Modri pinot, Bela žlahtnina, Kerner, Modra frankinja, Rdeča žlahtnina, Zweigelt;
3. v ljutomersko-ormoškem vinorodnem okolišu:
a) priporočene sorte: Laški rizling, Šipon, Beli pinot, Chardonnay, Sauvignon, Renski rizling, Sivi pinot, Muškat Ottonel, Rumeni muškat, Dišeči traminec, Traminec;
b) dovoljene sorte: Rizvanec, Zeleni silvanec, Ranina, Bela žlahtnina, Kerner, Modra frankinja, Modri pinot, Rdeča žlahtnina, Zweigelt;
4. v vinorodnem okolišu Haloze:
a) priporočene sorte: Laški rizling, Renski rizling, Šipon, Sauvignon, Beli pinot, Chardonnay, Rumeni muškat, Muškat Ottonel, Dišeči traminec, Traminec, Sivi pinot, Modri pinot;
b) dovoljene sorte: Rizvanec, Zeleni silvanec, Ranina, Kraljevina, Ranfol, Bela žlahtnina, Kerner, Rdeča žlahtnina, Modra frankinja, Zweigelt;
5. v vinorodnem okolišu Srednje Slovenske gorice:
a) priporočene sorte: Laški rizling, Beli pinot, Chardonnay, Sauvignon, Šipon, Dišeči traminec;
b) dovoljene sorte: Rumeni muškat, Rizvanec, Zeleni silvanec, Sivi pinot, Traminec, Renski rizling, Ranina, Ranfol, Kerner, Muškat Ottonel, Bela žlahtnina, Modra frankinja, Portugalka, Modri pinot, Rdeča žlahtnina, Zweigelt;
6. v prekmurskem vinorodnem okolišu:
a) priporočene sorte: Laški rizling, Renski rizling, Šipon, Zeleni silvanec, Sauvignon, Sivi pinot, Beli pinot, Chardonnay;
b) dovoljene sorte: Rizvanec, Ranina, Rumeni muškat, Muškat Ottonel, Traminec, Dišeči traminec, Bela žlahtnina, Kerner, Modri pinot, Modra frankinja, Rdeča žlahtnina, Zweigelt.
7. v šmarsko-virštajnskem vinorodnem okolišu:
a) priporočene sorte: Laški rizling, Sauvignon, Beli pinot, Chardonnay, Modra frankinja, Modri pinot;
b) dovoljene sorte: Zeleni silvanec, Renski rizling, Traminec, Dišeči traminec, Ranina, Rizvanec, Rumeni muškat, Muškat Ottonel, Sivi pinot, Šipon, Kraljevina, Kerner, Bela žlahtnina, Žametovka, Portugalka, Rdeča žlahtnina, Gamay, Zweigelt.
10. člen
V posameznih vinorodnih okoliših vinorodne dežele Posavje se smejo saditi naslednje sorte vinske trte:
1. v bizeljsko-sremiškem vinorodnem okolišu:
a) priporočene sorte: Laški rizling, Beli pinot, Sivi pinot, Chardonnay, Sauvignon, Rumeni plavec, Modra frankinja, Žametovka;
b) dovoljene sorte: Zeleni silvanec, Renski rizling, Dišeči traminec, Traminec, Šipon, Ranina, Ranfol, Rumeni muškat, Rizvanec, Kraljevina, Bela žlahtnina, Kerner, Modri pinot, Portugalka, Šentlovrenka, Gamay, Zweigelt, Rdeča žlahtnina, Neuburger;
2. v vinorodnem okolišu Dolenjska:
a) priporočene sorte: Laški rizling, Beli pinot, Sivi pinot, Chardonnay, Modra frankinja, Žametovka;
b) dovoljene sorte: Zeleni silvanec, Renski rizling, Sauvignon, Rumeni muškat, Kraljevina, Ranina, Rumeni plavec, Kerner, Traminec, Dišeči traminec, Bela žlahtnina, Ranfol, Scheurebe, Modri pinot, Rdeča žlahtnina, Portugalka, Šentlovrenka, Zweigelt, Gamay;
3. v vinorodnem okolišu Bela krajina:
a) priporočene sorte: Laški rizling, Beli pinot, Sauvignon, Sivi pinot, Chardonnay, Rumeni muškat, Modra frankinja, Žametovka;
b) dovoljene sorte: Zeleni silvanec, Renski rizling, Ranina, Kraljevina, Traminec, Dišeči traminec, Kerner, Bela žlahtnina, Modri pinot, Gamay, Zweigelt, Portugalka, Šentlovrenka, Rdeča žlahtnina.
11. člen
V posameznih vinorodnih okoliših vinorodne dežele Primorska se smejo saditi naslednje sorte vinske trte:
1. v vinorodnem okolišu Goriška Brda:
a) priporočene sorte: Rebula, Furlanski tokaj, Beli pinot, Sauvignon, Malvazija, Sivi pinot, Chardonnay, Merlot, Cabernet sauvignon;
b) dovoljene sorte: Rumeni muškat, Pikolit, Prosecco, Verduc, Refošk, Cabernet franc, Modri pinot, Barbera, Syrah, Gamay, Glera, Klarnica, Pergolin, Pokalca, Poljšakica;
2. v vinorodnem okolišu Vipavska dolina:
a) priporočene sorte: Rebula, Malvazija, Laški rizling, Sauvignon, Pinela, Zelen, Beli pinot, Sivi pinot, Chardonnay, Merlot, Barbera, Cabernet sauvignon;
b) dovoljene sorte: Furlanski tokaj, Rumeni muškat, Pikolit, Vitovska grganja, Prosecco, Modri pinot, Cabernet franc, Refošk, Syrah, Glera, Klarnica, Pergolin, Poljšakica;
3. v vinorodnem okolišu Kras:
3.1. v vinorodnem podokolišu Kraška planota:
a) priporočene sorte: Malvazija, Refošk;
b) dovoljene sorte: Vitovska grganja, Chardonnay, Sauvignon, Sivi pinot, Beli pinot, Merlot, Cabernet sauvignon;
3.2. v vinorodnem podokolišu Vrhe:
a) priporočene sorte: Rebula, Malvazija, Laški rizling, Sauvignon, Pinela, Zelen, Beli pinot, Sivi pinot, Chardonnay, Merlot, Barbera, Cabernet sauvignon;
b) dovoljene sorte: Furlanski tokaj, Rumeni muškat, Pikolit, Vitovska grganja, Prosecco, Modri pinot, Cabernet franc, Refošk, Syrah, Glera, Klarnica, Pergolin, Poljšakica;
4. v koprskem vinorodnem okolišu:
a) priporočene sorte: Malvazija, Chardonnay, Refošk, Merlot, Cabernet sauvignon;
b) dovoljene sorte: Rumeni muškat, Beli pinot, Sivi pinot, Sauvignon, Maločrn, Cabernet franc, Modri pinot, Syrah, Gamay, Cipro.
12. člen
V posameznih vinorodnih enotah se smejo uporabljati naslednje podlage vinske trte:
– (Vitis berlandieri x Vitis riparia) – Kober 5BB
– (Vitis berlandieri x Vitis riparia) – 125 AA
– (Vitis berlandieri x Vitis riparia) – SO4
– (Vitis berlandieri x Vitis riparia) – Binova
– (Vitis berlandieri x Vitis riparia) – V-M
– (Vitis berlandieri x Vitis riparia) – VI-M
– (Vitis berlandieri x Vitis riparia) – 8 BČ
– (Vitis berlandieri x Vitis riparia) – 5C
– (Vitis berlandieri x Vitis riparia) – 420 A
– (Vitis berlandieri x Vitis rupestris) – Paulsen 1103
– (Vitis berlandieri x Vitis rupestris) – Richter 110
– (Vitis berlandieri x Vitis rupestris) – Ruggeri 140
– (Vitis riparia x Vitis rupestris) – 3309 Couderc
– (Vitis riparia x Vitis cinerea) – Boerner
– (Vitis rupestris) – Rupestris du Lot
– (Vitis riparia) – Riparia portalis
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
13. člen
(1) Do vzpostavitve katastra vinogradov se kot absolutne vinogradniške lege iz 6. člena tega pravilnika štejejo:
a) vsa območja znotraj vinorodne dežele Podravje, ki ležijo na nadmorski višini med 220 in 600 m, pri čemer se izločijo naslednja območja:
– lege na nagibu 21-30% z ekspozicijo, ki je od severa odklonjena za ±20o,
– lege na nagibu 31-40% z ekspozicijo, ki je od severa odklonjena za ±40o,
– lege na nagibu 41-50% z ekspozicijo, ki je od severa odklonjena za ±60o in
– lege na nagibu nad 50% z ekspozicijo, ki je od severa odklonjena za ±70o;
b) vsa območja znotraj vinorodne dežele Posavje, ki ležijo na nadmorski višini med 210 in 600 m, pri čemer se izločijo naslednja območja:
– lege na nagibu 21-30% z ekspozicijo, ki je od severa odklonjena za ±20o,
– lege na nagibu 31-40% z ekspozicijo, ki je od severa odklonjena za ±40o,
– lege na nagibu 41-50% z ekspozicijo, ki je od severa odklonjena za ±60o in
– lege na nagibu nad 50% z ekspozicijo, ki je od severa odklonjena za ±70o;
c) vsa območja, ki ležijo na območju vinorodnih okolišev znotraj vinorodne dežele Primorska.
(2) Grozdje iz vinogradov, ki ne ležijo na absolutni vinogradniški legi in vinogradov, zasajenih s sortami vinske trte, ki niso med priporočenimi in dovoljenimi za posamezen vinorodni okoliš, se lahko prideluje še do izteka rodnosti teh vinogradov, vendar največ 15 let po uveljavitvi tega pravilnika.
14. člen
Šesti odstavek 6. člena tega pravilnika se začne uporabljati z uveljavitvijo predpisa, ki določa razrede absolutnih vinogradniških leg.
15. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati pravilnik o rajonizaciji vinogradniškega območja SR Slovenije, o sortah vinske trte, ki se smejo saditi in o območjih za proizvodnjo kakovostnih vin (Uradni list SRS, št. 18/77, 13/80 in 48/87 ter Uradni list RS, št. 30/91-I, 70/97 – ZVDP in 4/99).
15. člen
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 321-03-202/2002
Ljubljana, dne 20. junija 2003.
EVA 1998-2311-0201
mag. Franc But l. r.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
PRILOGA 1: OPISNE MEJE VINORODNIH ENOT ZNOTRAJ VINORODNE DEŽELE
PODRAVJE

Vinorodna dežela Podravje obsega območje naslednjih vinorodnih okolišev z ožjimi
vinorodnimi enotami:


1. MARIBORSKI VINORODNI OKOLIŠ

Meja mariborskega vinorodnega okoliša poteka po obronkih Pohorja od kraja Ruše
do ceste Vitanje-Stranice po plastnici 600 m nad kraji Ruše, Log, Zgornje
Radvanje, Razvanje, Pivola, Slivniško Pohorje, Loka pri Framu, Kalše, Visole,
Tinjska Gora, Oplotnica in Zreče, po cesti Vitanje-Stranice do naselja Lipa, po cesti
preko naselja Gornja vas do ceste Stranice-Frankolovo, po cesti Stranice-
Frankolovo-Vojnik, se pod zaselkom Dedni Vrh obrne proti vzhodu do Rovskega
potoka, poteka po Rovskem potoku proti vzhodu do zahodne meje katastrske
občine Sleme in po njej proti jugu, po severnih mejah katastrskih občin Dramlje,
Pletovarje, Zagaj in Slatina, obkroži naselje Ostrožno pri Ponikvi, poteka po južni
meji katastrske občine Lipoglav, po južni in vzhodni meji katastrske občine
Zbelovska gora, po železniški progi Celje-Pragersko do naselja Videž, po cesti do
kraja Slovenska Bistrica, po cesti Slovenska Bistrica-Maribor do mesta Maribor, po
reki Dravi proti vzhodu do zahodne meje katastrske občine Vurberg in po njej do
hriba Grmada, po vzhodnih mejah katastrskih občin Ciglence in Spodnja Korena,
po cesti Spodnja Korena-Dolge Njive-Spodnja Voličina-Lormanje do ceste Maribor-
Lenart in po njej do kraja Lenart, po cesti Lenart-Trate do južne meje katastrske
občine Trate, po vzhodni meji katastrske občine Trate do državne meje z Avstrijo,
po državni meji proti zahodu do vzhodne meje katastrske občine Veliki Boč, po
vzhodnih mejah katastrskih občin Veliki Boč in Zgornji Slemen do hriba Žavcarjev
vrh, po cesti do zaselka Lešnik, po poti na zaselke Urbas, Kozel, Šumanc in Grace,
obkroži kraj Selnica ob Dravi in se na reki Dravi priključi na zahodno mejo
katastrske občine Ruše in poteka po njej do plastnice 600m.

1.1. Vinorodni podokoliš Obronki Pohorja
Vinorodni podokoliš Obronki Pohorja obsega območje mariborskega vinorodnega
okoliša, ki leži južno od reke Drave.

1.1.1. Vinorodni ožji okoliš Hrastje-Pekre
Meja vinorodnega ožjega okoliša Hrastje-Pekre poteka po cesti Slivniško Pohorje-
Polana, po južni meji katastrske občine Zgornje Hoče, po cesti v naselje Spodnje
Hoče, po zahodni meji vinorodnega podokoliša Obronki Pohorja proti severu in po
severni in južni meji vinorodnega podokoliša Obronki Pohorja.

1.1.1.1. Vinorodna lega Limbuš
Meja vinorodne lege Limbuš poteka po cesti Limbuš–Bistrica pri Rušah, po potoku
Bistrica proti jugu do naselja Log, preko naselja Prinčev Vrh in po potoku
Blažovnica proti severu do naselja Limbuš.

1.1.1.2. Vinorodna lega Meranovo
Meja vinorodne lege Meranovo poteka po južni meji vinorodne lege Limbuš, po
cesti Limbuš-Zgornji Marin, po meji vinorodnega ožjega okoliša Hrastje-Pekre proti
zahodu in po vzhodni meji katastrske občine Spodnji Vrhov dol do meje vinorodne
lege Limbuš.

1.1.1.3. Vinorodna lega Pekre
Meja vinorodne lege Pekre poteka od naselja Limbuš po vzhodni meji vinorodne
lege Limbuš, preko zaselkov Robič in Kordik in po cesti do naselij Pekre in Limbuš.

1.1.1.4. Vinorodna lega Pekrska gorca
Vinorodna lega Pekrska gorca obsega območje hriba Pekrska gorca, ki ga obdaja
panoramska krajevna pot.

1.1.1.5. Vinorodna lega Razvanje
Meja vinorodne lege Razvanje poteka od naselja Razvanje po cesti ob
Razvanjskem potoku, obkroži kmetijo Klemen in poteka po Pomorskem potoku
proti zahodu do naselja Razvanje.

1.1.1.6. Vinorodna lega Zgornje Hoče
Meja vinorodne lege Zgornje Hoče poteka od naselja Pohorski Dvor po cesti mimo
zaselka Vinšeki, ob gozdni meji nad naseljem Pivola, zaobjama cerkev Sv. Lenarta,
se preko zaselka Pušnik spusti ob Hočkem potoku do ceste Hočko Pohorje-Polana,
poteka po njej in po južni in vzhodni meji katastrske občine Zgornje Hoče ter mimo
zaselka Repnik do naselja Pohorski Dvor.

1.1.2. Vinorodni ožji okoliš Fram-Morje
Meja vinorodnega ožjega okoliša Fram-Morje poteka po južni meji vinorodnega
ožjega okoliša Hrastje-Pekre, po zahodni meji vinorodnega podokoliša Obronki
Pohorja proti jugu, po južnih mejah katastrskih občin Loka pri Framu in Morje ter
po vzhodni meji vinorodnega podokoliša Obronki Pohorja proti severu.

1.1.2.1. Vinorodna lega Radizel
Meja vinorodne lege Radizel poteka po vzhodni meji vinorodnega ožjega okoliša
Fram-Morje, po Polanskem potoku proti zahodu, se pod naseljem Vrhe obrne in
poteka pod gozdno mejo ob Polanskem potoku proti vzhodu do ceste Radizel-Rec
in po njej do kmetije Rec, preko kmetije Mlakar, zaobjame kmetijo Mikuž, se spusti
do Rančkega potoka in poteka po njem do meje vinorodnega ožjega okoliša Fram-
Morje.

1.1.2.2. Vinorodna lega Fram
Meja vinorodne lege Fram poteka po Rančkem potoku do vzhodne meje
vinorodnega ožjega okoliša Fram-Morje, po njej proti jugu do naselja Spodnji
Bukovec, preko naselij Spodnji Bukovec in Zgornji Bukovec, zaobjame naselje
Kopivnik, poteka preko zaselka Černe, prečka Framski potok, zaobjame naselje
Ranče in poteka do Rančkega potoka.

1.1.2.3. Vinorodna lega Morje
Meja vinorodne lege Morje poteka po južni meji vinorodne lege Fram, obkroži
naselji Lepi Vrh in Loka pri Framu in poteka po južni meji vinorodnega ožjega
okoliša Fram-Morje do meje vinorodne lege Fram.

1.1.3. Bistriški vinorodni ožji okoliš
Meja bistriškega vinorodnega ožjega okoliša poteka po južni meji vinorodnega
ožjega okoliša Fram-Morje, po vzhodni meji vinorodnega podokoliša Obronki
Pohorja proti jugu, po cesti Slovenska Bistrica-Oplotnica, po Gladomeškem potoku
proti zahodu in po zahodni meji vinorodnega podokoliša Obronki Pohorja proti
severovzhodu.

1.1.3.1. Vinorodna lega Bukovec
Vinorodna lega Bukovec obsega območje katastrske občine Bukovec.

1.1.3.2. Vinorodna lega Zgornja Polskava
Vinorodna lega Zgornja Polskava obsega območje katastrske občine Ogljenšak in
območje katastrske občine Zgornja Polskava, ki leži znotraj bistriškega
vinorodnega ožjega okoliša.

1.1.3.3. Vinorodna lega Gabrnik
Vinorodna lega Gabrnik obsega območje katastrske občine Gabrnik.

1.1.3.4. Vinorodna lega Ritoznoj
Vinorodna lega Ritoznoj obsega območje katastrske občine Ritoznoj in območje
katastrske občine Šentovec, ki leži severno od potoka Devina.

1.1.3.5. Vinorodna lega Kovača vas
Meja vinorodne lege Kovača vas poteka po cesti Slovenska Bistrica-Zgornja
Bistrica, po severni meji katastrske občine Zgornja Bistrica, po zahodni meji
katastrske občine Kovača vas, po meji bistriškega vinorodnega ožjega okoliša proti
severu in po severni in vzhodni meji katastrske občine Kovača vas.

1.1.3.6. Vinorodna lega Visole
Vinorodna lega Visole obsega območje katastrske občine Visole in območje
katastrske občine Tuhinjska gora, ki leži vzhodno od ceste, ki pelje čez naselje
Tinjska Gora.

1.1.4. Konjiški vinorodni ožji okoliš
Meja konjiškega vinorodnega ožjega okoliša poteka po južni meji bistriškega
vinorodnega ožjega okoliša in po vzhodni, južni in zahodni meji vinorodnega
podokoliša Obronki Pohorja.

1.1.4.1. Vinorodna lega Vinarje
Meja vinorodne lege Vinarje poteka od naselja Tepanje po potoku Oplotnica proti
jugovzhodu do naselja Brezje pri Ločah, po cesti Brezje pri Ločah-Preloge-Vrhole
pri Slovenski Bistrici, po cesti do naselij Zgornja Ložnica in Straža pri Oplotnici, po
Čadramskem potoku proti jugovzhodu, se nad cesto Vrhole-Tepanje obrne proti
jugozahodu in poteka vzporedno s cesto do naselja Tepanje.

1.1.4.2. Vinorodna lega Brdo
Meja vinorodne lege Brdo poteka po cesti Slovenske Konjice-Tepanje, po potoku
Oplotnica proti severu, po potoku Gračnica in po cesti Oplotnica-Slovenske Konjice
do kraja Slovenke Konjice.

1.1.4.3. Vinorodna lega Škalce
Meja vinorodne lege Škalce poteka po cesti Slovenske Konjice-Stranice, po cesti do
naselja Radana vas, po cesti preko naselja Gračič, po zahodni meji vinorodne lege
Brdo in po cesti Tepanje-Slovenske Konjice do kraja Slovenske Konjice.

1.1.4.4. Vinorodna lega Oplotnica
Meja vinorodne lege Oplotnica poteka po cesti Oplotnica-Malahorna-Gračič, po poti
pod Brinjevo goro in 
Sv. Martinom do naselja Zlakova, po severni meji konjiškega vinorodnega ožjega
okoliša proti vzhodu do naselja Zlogona vas in po cesti do naselij Čadram in
Oplotnica.

1.1.4.5. Vinorodna lega Zreče
Meja vinorodne lege Zreče poteka po zahodni meji vinorodne lege Oplotnica,
severni meji vinorodne lege Škalce, po cesti Slovenske Konjice-Celje do naselja
Stranice in po severozahodni meji konjiškega vinorodnega ožjega okoliša do meje
vinorodne lege Oplotnica.

1.1.4.6. Vinorodna lega Polene
Meja vinorodne lege Polene poteka od kraja Slovenske Konjice po cesti do
Konjiškega gradu, po cesti proti naselju Preloge pri Konjicah, po cesti skozi naselje
Polene do hriba Munčarjev vrh in ceste Celje-Slovenske Konjice ter po njej do kraja
Slovenske Konjice.

1.1.4.7. Vinorodna lega Črešnjice
Meja vinorodne lege Črešnjice poteka od naselja Beli Potok pri Frankolovem proti
jugovzhodu preko Jurjevega vrha do naselja Črešnjice, po obronkih Konjiške gore
nad naseljem Borovlje in zaselkom Laznik do naselja Kamna gora, proti
jugozahodu do ceste Sojek-Zgornje Slemene in po njej ter po jugozahodni meji
konjiškega vinorodnega ožjega okoliša proti zahodu in severu do naselja Beli potok
pri Frankolovem.

1.1.4.8. Vinorodna lega Špitalič
Meja vinorodne lege Špitalič poteka od naselja Žiče po cesti Žiče-Konjiška vas-
Tolsti Vrh-Kamna Gora, po vzhodni meji vinorodne lege Črešnjice proti jugu, po
južni meji konjiškega vinorodnega ožjega okoliša proti vzhodu do ceste Zgornji
Zagaj-Suhadol in po njej, se pri zaselku Jeduk obrne proti zahodu po poti do
vzhodne meje katastrske občine Tolsti vrh, poteka po njej proti severu do ceste
Špitalič pri Slovenskih Konjicah-Žiče in po njej do naselja Žiče.

1.1.4.9. Vinorodna lega Klokočovnik
Meja vinorodne lege Klokočovnik poteka po cesti Loče pri Poljčanah-Žiče, po
vzhodni meji vinorodne lege Špitalič, po južni meji konjiškega vinorodnega ožjega
okoliša proti vzhodu, po južni meji katastrske občine Lipoglav proti vzhodu do
zaselja Prosenjak, proti severu do naselja Mali Lipoglav in po cesti Mali Lipoglav-
Loče pri Poljčanah do naselja Loče pri Poljčanah.

1.1.4.10. Vinorodna lega Žička gorca
Meja vinorodne lege Žička gorca poteka po cesti Žiče-Loče pri Poljčanah, po cesti
do naselij Koble in Kolačno, se obrne proti jugu do naselja Podob, po cesti Podob-
Draža vas-Spodnja Pristava, ob avtocesti Slovenska Bistrica-Arja vas do ceste
Slovenske Konjice-Žiče in po njej do naselja Žiče.

1.1.4.11. Vinorodna lega Lipoglav
Meja vinorodne lege Lipoglav poteka po vzhodnih mejah vinorodnih leg Žička
gorca in Klokočovnik, po južni meji katastrske občine Lipoglav, po južni meji
konjiškega vinorodnega ožjega okoliša, po zahodni meji katastrske občine
Zbelovska gora, po železniški progi Ponikva-Poljčane do ceste Poljčane-Loče in po
njej do naselja Zbelovo, po cesti do naselij Jernej pri Ločah in Koble do meje
vinorodne lege Žička gorca.

1.1.4.12. Vinorodna lega Zbelovska gora
Meja vinorodne lege Zbelovska gora poteka po južni meji vinorodne lege Lipoglav,
po cesti Loče-Poljčane in po južni meji konjiškega vinorodnega ožjega okoliša proti
jugu in zahodu do meje vinorodne lege Lipoglav.

1.1.4.13. Vinorodna lega Stanovsko
Meja vinorodne lege Stanovsko poteka po cesti Čadramska vas-Lušečka vas-
Stanovsko-Spodnja Brežnica do jugovzhodne meje konjiškega vinorodnega ožjega
okoliša in po njej proti jugu do Čadramske vasi.

1.2. Vinorodni podokoliš Kozjak in Gornje Slovenske gorice
Vinorodni podokoliš Kozjak in Gornje Slovenske gorice zajema območje
mariborskega vinorodnega okoliša severno od reke Drave.

1.2.1. Vinorodni ožji okoliš Kozjak-Kamnica
Meja vinorodnega ožjega okoliša Kozjak-Kamnica poteka po cesti Maribor-Selnica
ob Dravi do zahodne meje vinorodnega podokoliša Kozjak in Gornje Slovenske
gorice in po njej proti severu do reke Pesnice, po reki Pesnici do naselja Dolnja
Počehova in po cesti Dolnja Počehova-Maribor.

1.2.1.1. Vinorodna lega Vršnik-Pesnica
Meja vinorodne lege Vršnik-Pesnica poteka od mejnega prehoda Jurij po zahodni
meji vinorodnega ožjega okoliša Kozjak-Kamnica proti jugu do južne meje
katastrske občine Pesnica, po južnih mejah katastrskih občin Pesnica, Vršnik in
Zgornja Kungota do zaselka Gradišnik in po poti ob vzhodni meji katastrske občine
Zgornja Kungota proti severu do severne meje vinorodnega ožjega okoliša Kozjak-
Kamnica in po njej proti zahodu do mejnega prehoda Jurij.

1.2.1.2. Vinorodna lega Križ-Gaj
Meja vinorodne lege Križ-Gaj poteka po zahodni meji vinorodnega ožjega okoliša
Kozjak-Kamnica proti jugu do kmetije Finster, po cesti mimo Vrablovega mlina, ob
Bresterniškem potoku proti Sv. Križu do kmetije Korošec, prečka Verdovnikov vrh,
poteka po cesti pod zaselkoma Večernik in Trbižar, po južni in vzhodni meji
katastrske občine Gaj nad Mariborom in po južni meji vinorodne lege Vršnik-
Pesnica do meje vinorodnega ožjega okoliša Kozjak-Kamnica.

1.2.1.3. Vinorodna lega Kozjak
Meja vinorodne lege Kozjak poteka po vzhodnih mejah vinorodnih leg Vršnik-
Pesnica in Križ-Gaj, po južni meji katastrske občine Kozjak, po cesti Kamnica–Spodnja
Kungota in po vzhodni meji vinorodnega ožjega okoliša Kozjak-Kamnica proti
severozahodu do meje vinorodne lege Vršnik-Pesnica.

1.2.1.4. Vinorodna lega Urban
Meja vinorodne lege Urban poteka po cesti Spodnja Kungota-Kamnica, po cesti
proti vrhu Sv. Urban, do kmetije Bobič, po slemenu mimo kmetije Krampl do južne
meje vinorodne lege Kozjak in po njej do ceste Spodnja Kungota-Kamnica.

1.2.1.5. Vinorodna lega Rošpoh
Meja vinorodne lege Rošpoh poteka po južni meji vinorodne lege Kozjak, vzhodni
meji vinorodne lege Urban, po potoku Rošpoh do ceste Kamnica–Vinarje in po njej
do kmetije Šeneker, po grebenu Marinovega in Žunkovega brega in po vzhodni
meji vinorodnega ožjega okoliša Kozjak-Kamnica proti severu do meje vinorodne
lege Kozjak.

1.2.1.6. Vinorodna lega Počehova
Meja vinorodne lege Počehova poteka po vzhodni meji vinorodnega ožjega okoliša
Kozjak-Kamnica proti severu, po vzhodni meji vinorodne lege Rošpoh in po severni
meji katastrske občine Krčevina do meje vinorodnega ožjega okoliša Kozjak-
Kamnica.

1.2.1.7. Vinorodna lega Piramida
Meja vinorodne lege Piramida poteka po cesti Maribor-Ribniško selo, se pri Treh
ribnikih vzpne ob gozdni meji do grebena po katerem se nadaljuje do kapelice na
Piramidi in se spusti ob gozdu do Tomšičevega drevoreda in do ceste Maribor-
Ribniško selo.

1.2.1.8. Vinorodna lega Mestni vrh
Meja vinorodne lege Mestni vrh poteka na jugu po meji Mestnega parka, na
zahodu po cesti Maribor-Za Kalvarijo in preko grebena do ceste ob Treh ribnikih in
po njej do Mestnega parka.

1.2.1.9. Vinorodna lega Kalvarija
Meja vinorodne lege Kalvarija poteka na jugu po sprehajalni poti, ki poteka iz
Mestnega parka nad zgradbo Srednje kmetijske šole Maribor do Račjega dvora, se
vzpne proti severovzhodu do gozdne meje, poteka pod cerkvico na Kalvariji do
zahodne meje vinorodne lege Mestni vrh in po njej proti jugu do sprehajalne poti
Mestnega parka.

1.2.1.10. Vinorodna lega Krčevina-Račji breg
Meja vinorodne lege Krčevina-Račji breg poteka od Račjega dvora na jugu do ceste
Hipodrom–Kamnica, po južni meji vinorodne lege Rošpoh do kmetije Šeneker in po
slemenu mimo naselja Brezovje na Račji dvor.

1.2.1.11. Vinorodna lega Kamnica
Meja vinorodne lege Kamnica poteka po cesti Kamnica-Hipodrom, po zahodni meji
vinorodne lege Rošpoh, po južni meji vinorodne lege Urban in po Kamniškem
potoku proti jugu do ceste Kamnica–Hipodrom.

1.2.1.12. Vinorodna lega Bresternica
Meja vinorodne lege Bresternica poteka po zahodni meji vinorodne lege Kamnica
proti severu, po Jamškovem potoku proti zahodu, preko hriba Tojzlov vrh, po
Bresterniškem potoku proti jugu do Šoberjevega dvora, pod gozdno mejo preko
zaselkov Vute in Hojnik do Habidovega potoka in po njem proti jugu do južne meje
vinorodnega ožjega okoliša Kozjak-Kamnica in po njej do meje vinorodne lege
Kamnica.

1.2.1.13. Vinorodna lega Selnica ob Dravi
Meja vinorodne lege Selnica ob Dravi poteka po jugozahodni meji vinorodnega
ožjega okoliša Kozjak-Kamnica proti vzhodu, po zahodni meji vinorodne lege
Bresternica proti severu, se nad kmetijo Sp. Žunko odcepi proti severozahodu,
poteka nad kmetijo Žerjav in po plastnici 490 m do meje vinorodnega ožjega
okoliša Kozjak-Kamnica.

1.2.2. Vinorodni ožji okoliš Svečina-Jurij
Meja vinorodnega ožjega okoliša Svečina-Jurij poteka od mejnega prehoda Jurij po
meji vinorodnega podokoliša Kozjak in Gornje Slovenske gorice do potoka Cirknica
in po njem, po cesti Šentilj-Maribor do kraja Pesnica pri Mariboru in po reki Pesnici
do mejnega prehoda Jurij.

1.2.2.1. Vinorodna lega Jurski vrh
Meja vinorodne lege Jurski vrh poteka na vzhodu po Grušenskem potoku proti
severu, po Jedlovniškem potoku proti zahodu, po zahodni meji vinorodnega ožjega
okoliša Svečina-Jurij do mejnega prehoda Jurij in po cesti Jurij-Zgornja Kungota do
Grušenskega potoka.

1.2.2.2. Vinorodna lega Grušena
Meja vinorodne lege Grušena poteka po cesti Zgornja Kungota-Jurij, po vzhodni
meji vinorodne lege Jurski vrh in po Jedlovniškem potoku proti jugovzhodu do
ceste Zgornja Kungota-Jurij.

1.2.2.3. Vinorodna lega Jedlovnik
Meja vinorodne lege Jedlovnik poteka od cerkve v kraju Zgornja Kungota po cesti
Zgornja Kungota-Jurij, po vzhodni meji vinorodne lege Grušena, po cesti Špičnik-
Svečina, po cesti mimo kmetije Škriget, po severnih mejah katastrskih občin
Jedlovnik in Zgornja Kungota in po poti do cerkve v kraju Zgornja Kungota.

1.2.2.4. Vinorodna lega Špičnik
Meja vinorodne lege Špičnik poteka po severnih mejah vinorodnih leg Jurski vrh,
Grušena in Jedlovnik, po severni meji katastrske občine Špičnik proti zahodu do
meje vinorodnega ožjega okoliša Svečina-Jurij in po njej proti jugu do meje
vinorodne lege Jurski vrh.

1.2.2.5. Vinorodna lega Slatina
Meja vinorodne lege Slatina poteka po severnih mejah vinorodnih leg Špičnik in
Jedlovnik do cerkve v kraju Zgornja Kungota, po cesti Zgornja Kungota-Svečina do
cerkve v naselju Svečina, po Slatinskem potoku proti zahodu, po poti proti severu
mimo kmetije Jarc do meje vinorodnega ožjega okoliša Svečina-Jurij in po njej
proti vzhodu do meje vinorodne lege Špičnik.

1.2.2.6. Vinorodna lega Svečina
Meja vinorodne lege Svečina poteka od odcepa proti kmetiji Gamser na cesti
Zgornja Kungota-Svečina, mimo kmetije Kren, po grebenu mimo hriba Pesjak do
kmetije Vrezner, preko ceste Ciringa-Svečina do meje vinorodnega ožjega okoliša
Svečina-Jurij in po njej proti zahodu ter po severni meji vinorodne lege Slatina do
odcepa proti kmetiji Gamser.

1.2.2.7. Vinorodna lega Kopica
Meja vinorodne lege Kopica poteka po severni meji vinorodne lege Slatina, po južni
meji vinorodne lege Svečina, mimo kmetije Kren proti vzhodu ob gozdu in po poti
proti jugu do severne meje vinorodne lege Slatina.

1.2.2.8. Vinorodna lega Ciringa
Meja vinorodne lege Ciringa poteka po severni meji vinorodnega ožjega okoliša
Svečina-Jurij proti vzhodu do mejnega prehoda Plač, po cesti Plački vrh-Zgornja
Kungota do odcepa za kmetijo Vrezner, mimo kmetije Vrezner do ceste Ciringa-
Svečina in po severni meji vinorodne lege Svečina do meje vinorodnega ožjega
okoliša Svečina-Jurij.

1.2.2.9. Vinorodna lega Plač
Meja vinorodne lege Plač poteka po vzhodnih mejah vinorodnih leg Kopica in
Svečina, južni meji vinorodne lege Ciringa, po severni meji vinorodnega ožjega
okoliša Svečina-Jurij proti vzhodu do kmetije Repolusk, proti jugovzhodu do ceste
Kresnica-Zgornja Kungota in po njej ter po vzhodni meji vinorodne lege Slatina do
vzhodne meje vinorodne lege Kopica.

1.2.2.10. Vinorodna lega Kresnica
Meja vinorodne lege Kresnica poteka po vzhodni meji vinorodne lege Plač proti
severu, po meji vinorodnega ožjega okoliša Svečina-Jurij proti vzhodu, po cesti
Štrihovec-Zgornje Dobrenje, po Dobrenjskem potoku proti jugu do južne meje
katastrske občine Kresnica in proti zahodu do vzhodne meje vinorodne lege Plač.

1.2.2.11. Vinorodna lega Dobrenje
Meja vinorodne lege Dobrenje poteka po cesti Doljna Počehova-Zgornja Kungota,
po južnih mejah vinorodnih leg Plač in Kresnica, po Dobrenjskem potoku proti
jugu, poteka po cesti nad južno mejo vinorodnega ožjega okoliša Svečina-Jurij do
reke Pesnice in po meji vinorodnega ožjega okoliša Svečina Jurij proti severu do
ceste Dolnja Počehova-Zgornja Kungota.

1.2.2.12. Vinorodna lega Cirknica
Meja vinorodne lege Cirknica poteka po vzhodnih mejah vinorodnih leg Dobrenje in
Kresnica ter po vzhodni meji vinorodnega ožjega okoliša Svečina-Jurij proti jugu.

1.2.3. Vinorodni ožji okoliš Jarenina-Jakob
Meja vinorodnega ožjega okoliša Jarenina-Jakob poteka po vzhodni meji
vinorodnega ožjega okoliša Svečina-Jurij proti severu, po severni meji vinorodnega
podokoliša Kozjak in Gornje Slovenske gorice proti vzhodu, po vzhodnih mejah
katastrskih občin Sladki vrh, Šomat, Plodršnica, Ročica, Spodnji Jakobski dol in
Vukovje ter po reki Pesnici do vzhodne meje vinorodnega ožjega okoliša Svečina-
Jurij.

1.2.3.1. Vinorodna lega Štrihovec
Meja vinorodne lege Štrihovec poteka po zahodni meji vinorodnega ožjega okoliša
Jarenina-Jakob proti severu do južne meje katastrske občine Ceršak, poteka proti
jugovzhodu, prečka cesto Šentilj–Ceršak, poteka po grebenu preko hriba Očjak,
mimo kmetije Gornik, se v Polički vasi obrne na zahod, prečka Jareninski potok in
naselje Polički Vrh ter se nad naseljem Kaniža priključi na mejo vinorodnega ožjega
okoliša Jarenina-Jakob.

1.2.3.2. Vinorodna lega Selnica ob Muri
Meja vinorodne lege Selnica ob Muri poteka po severni meji vinorodnega ožjega
okoliša Jarenina-Jakob proti vzhodu do naselja Sladki Vrh, se spusti po cesti skozi
naselje Vranji Vrh, poteka po južnih mejah katastrskih občin Sladki vrh in Srebotje
proti jugu, zaobjame naselje Srebotje, poteka proti jugu po cesti do Poličke vasi,
se obrne proti zahodu in prečka Vukovski potok in se po cesti skozi Poličko vas
priključi na vzhodno mejo vinorodne lege Štrihovec in poteka po njej do meje
vinorodnega ožjega okoliša Jarenina-Jakob, pri čemer izvzame Polički les.

1.2.3.3. Vinorodna lega Vranji vrh
Meja vinorodne lege Vranji vrh poteka po vzhodni meji vinorodne lege Selnica ob
Muri proti severu, po meji vinorodnega ožjega okoliša Jarenina-Jakob proti vzhodu,
proti jugu mimo naselja Sladki Vrh, mimo kmetije Fažmon, se obrne proti zahodu
po cesti do lovskega doma in se spusti v dolino do vzhodne meje vinorodne lege
Selnica ob Muri.

1.2.3.4. Vinorodna lega Sladki vrh
Meja vinorodne lege Sladki vrh poteka po vzhodni meji vinorodne lege Vranji vrh,
po cesti Sladki Vrh-Trate do ribnika Svečane, se obrne proti jugu do vzhodne meje
vinorodnega ožjega okoliša Jarenina-Jakob, poteka po njej do južne meje
katastrske občine Sladki vrh in po poti proti zahodu do južne meje vinorodne lege
Vranji vrh.

1.2.3.5. Vinorodna lega Svečane
Meja vinorodne lege Svečane poteka po vzhodni meji vinorodnega ožjega okoliša
Jarenina-Jakob proti jugu, po vzhodni meji vinorodne lege Sladki vrh proti severu
in po severni meji vinorodnega ožjega okoliša Jarenina-Jakob proti vzhodu.

1.2.3.6. Vinorodna lega Šomat
Meja vinorodne lege Šomat poteka po južnih mejah vinorodnih leg Selnica ob Muri,
Vranji vrh in Sladki vrh, po vzhodni meji vinorodnega ožjega okoliša Jarenina-
Jakob proti vzhodu, se obrne proti jugu po dolini mimo Klauznerja in po potoku,
proti jugovzhodu do vzhodne meje vinorodnega ožjega okoliša Jarenina-Jakob,
poteka po njej proti jugu do kmetije Kraner, proti zahodu do potoka Globovnica in
po njem proti severozahodu ter se pod naseljem Šomat obrne proti zahodu do
južne meje vinorodne lege Selnica ob Muri.

1.2.3.7. Vinorodna lega Zgornje Gradišče
Meja vinorodne lege Zgornje Gradišče poteka po vzhodni meji vinorodne lege
Šomat in po vzhodni meji vinorodnega ožjega okoliša Jarenina-Jakob.

1.2.3.8. Vinorodna lega Plodršnica
Meja vinorodne lege Plodršnica poteka po vzhodni meji vinorodnega ožjega okoliša
Jarenina-Jakob proti jugu, po cesti Jurovski Dol-Sladki Vrh in po južni meji
vinorodne lege Šomat.

1.2.3.9. Vinorodna lega Počenik
Meja vinorodne lege Počenik poteka po zahodnih mejah vinorodnih leg Šomat in
Plodršnica do južne meje katastrske občine Plodršnica, proti zahodu do Mulečeve
kapele, proti severu tako, da izvzame naselje Spodnje Hlapje, po cesti Spodnje
Hlapje-Počenik, po poti proti kmetiji Kraner in po vzhodni meji katastrske občine
Zgornji Jakobski dol proti severu do zahodne meje vinorodne lege Šomat.

1.2.3.10. Vinorodna lega Hlapje
Meja vinorodne lege Hlapje poteka po cesti Spodnji Jakobski dol-Sladki Vrh, po
zahodni meji vinorodne lege Počenik do Mulečeve kapele in po južni meji
katastrske občine Spodnje Hlapje proti jugu do ceste Spodnji Jakobski dol-Sladki
Vrh.

1.2.3.11. Vinorodna lege Ročica
Meja vinorodne lege Ročica poteka po južni meji vinorodne lege Počenik, zahodni
meji vinorodne lege Plodršnica, vzhodni meji vinorodnega ožjega okoliša Jarenina-
Jakob, po zahodni meji katastrske občine Ročica in proti severu mimo naselja
Ročica do Mulečeve kapele.

1.2.3.12. Vinorodna lega Spodnji Jakobski dol
Meja vinorodne lege Spodnji Jakobski dol poteka po zahodni meji vinorodne lege
Ročica, po vzhodni meji vinorodnega ožjega okoliša Jarenina-Jakob proti jugu, po
južni meji katastrske občine Spodnji Jakobski dol proti zahodu, proti severu mimo
kmetije Pučko, po Jakobskem potoku, po vzhodni meji vinorodne lege Zgornji
Jakobski dol in po južni meji vinorodne lege Hlapje.

1.2.3.13. Vinorodna lega Zgornji Jakobski dol
Meja vinorodne lege Zgornji Jakobski dol poteka od hriba Slatenik po zahodni meji
katastrske občine Zgornji Jakobski dol, po južni meji vinorodne lege Selnica ob
Muri, po zahodnih mejah vinorodnih leg Počenik, Hlapje in Spodnji Jakobski dol do
odcepa ceste na pokopališče v naselju Jakobski dol in proti zahodu mimo kmetij
Šuman in Ocvirk do hriba Slatenik.

1.2.3.14. Vinorodna lega Flekušek
Meja vinorodne lege Flekušek poteka po zahodni meji katastrske občine Flekušek,
po južni meji vinorodne lege Zgornji Jakobski dol, po zahodni meji vinorodne lege
Spodnji Jakobski dol, po cesti Spodnji Jakobski dol-Maribor in proti zahodu do
zahodne meje katastrske občine Flekušek.

1.2.3.15. Vinorodna lega Kušernik
Meja vinorodne lege Kušernik poteka po zahodni meji katastrske občine Kušernik,
mimo kmetije Čep proti vzhodu, po zahodni meji vinorodne lege Spodnji Jakobski
dol proti severu in po južni meji vinorodne lege Flekušek.

1.2.3.16. Vinorodna lega Vukovje
Meja vinorodne lege Vukovje poteka po južnih mejah vinorodnih leg Kušernik in
Spodnji Jakobski dol, po južni meji vinorodnega ožjega okoliša Jarenina-Jakob proti
jugu in zahodu, po cesti ob reki Pesnici do naselja Pernica, ob vzhodni strani
Perniškega jezera do Jareninskega potoka in po njem ter po severni meji
katastrske občine Vukovje do meje vinorodne lege Kušernik.

1.2.3.17. Vinorodna lega Vosek
Meja vinorodne lege Vosek poteka po južni meji vinorodnega ožjega okoliša
Jarenina-Jakob proti zahodu do Gačniškega potoka, po cesti Maribor-Spodnji
Jakobski dol in ob Perniškem jezeru do reke Pesnice.

1.2.3.18. Vinorodna lega Vukovski dol
Meja vinorodne lege Vukovski dol poteka po grebenu med Jareninskim in
Vukovskim Vrhom proti severu, po poti od Jareninskega Dvora proti Vukovskem
potoku, ki ga prečka, poteka po zahodnih mejah vinorodnih leg Zgornji Jakobski
dol in Flekušek do ceste Spodnji Jakobski dol-Maribor in po njej do grebena med
Jareninskim in Vukovskim Vrhom.

1.2.3.19. Vinorodna lega Jareninski vrh
Meja vinorodne lege Jareninski vrh poteka po Gačniškem potoku proti severu, po
cesti Jelenče-Jareninski Dvor, po zahodni meji vinorodne lege Vukovski dol proti
jugu in po cesti Spodnji Jakobski dol-Maribor do Gačniškega potoka.

1.2.3.20. Vinorodna lega Gačnik
Meja vinorodne lege Gačnik poteka ob železniški progi Maribor-Šentilj, po cesti
Pesnica-Šentilj, po južni meji katastrske občine Kaniža, po zahodni meji vinorodne
lege Jareninski vrh proti jugu in po južni meji vinorodnega ožjega okoliša Jarenina-
Jakob do železniške proge Maribor-Šentilj.

1.2.3.21. Vinorodna lega Vajgen
Meja vinorodne lege Vajgen poteka po južnih mejah vinorodnih leg Štrihovec in
Selnica ob Muri, po poti ob Vukovskem potoku proti jugu, po severnih mejah
vinorodnih leg Vukovski dol, Jareninski vrh in Gačnik ter po zahodni meji
vinorodnega ožjega okoliša Jarenina-Jakob proti severu do meje vinorodne lege
Štrihovec.

1.2.4. Vinorodni ožji okoliš Spodnja Velka-Jurovski dol
Meja vinorodnega ožjega okoliša Spodnja Velka-Jurovski dol poteka po vzhodni
meji vinorodnega ožjega okoliša Jarenina-Jakob, po južni meji katastrske občine
Jurovski dol, vzhodnih mejah katastrskih občin Malna in Spodnji Gasteraj in po
vzhodni in severni meji vinorodnega podokoliša Kozjak in Gornje Slovenske gorice.

1.2.4.1. Vinorodna lega Zgornja Velka
Meja vinorodne lege Zgornja Velka poteka od kmetije Rajšp proti vzhodu, prečka
cesto Jurovski dol-Zgornja Velka, poteka proti vzhodu do zahodne meje katastrske
občine Zgornji Dražen vrh in po njej proti severu, po poti mimo kmetije Nikl, po
cesti na naselje Trate do Kapralovega gradu, po cesti proti zahodu pod Robičevimi
gozdovi, po zahodni meji vinorodnega ožjega okoliša Spodnja Velka-Jurovski dol in
proti jugu do kmetij Kraner in Rajšp.

1.2.4.2. Vinorodna lega Trate
Vinorodna lega Trate obsega območje katastrske občine Trate, ki leži vzhodno od
ceste Lenart-Trate.

1.2.4.3. Vinorodna lega Dražen vrh
Meja vinorodne lege Dražen vrh poteka po južni in zahodni meji katastrske občine
Spodnji Dražen vrh, zahodni meji katastrske občine Zgornji Dražen vrh, po vzhodni
meji vinorodne lege Zgornja Velka, po cesti Trate-Ledinek in po vzhodni meji
vinorodnega ožjega okoliša Spodnja Velka-Jurovski dol do južne meje katastrske
občine Spodnji Dražen vrh.

1.2.4.4. Vinorodna lega Spodnja Velka
Meja vinorodne lege Spodnja Velka poteka po južni meji vinorodne lege Zgornja
Velka, zahodni meji vinorodne lege Dražen vrh, južni meji katastrske občine
Spodnja Velka in po zahodni meji vinorodnega ožjega okoliša Spodnja Velka-
Jurovski dol proti severu.

1.2.4.5. Vinorodna lega Žitence
Vinorodna lega Žitence obsega območje katastrske občine Žitence.

1.2.4.6. Vinorodna lega Gasteraj
Vinorodna lega Gasteraj obsega območje katastrskih občin Spodnji Gasteraj,
Srednji Gasteraj in Zgornji Gasteraj.

1.2.4.7. Vinorodna lega Malna
Vinorodna lega Malna obsega območje katastrske občine Malna.

1.2.4.8. Vinorodna lega Jurovski dol
Vinorodna lega Jurovski dol obsega območje katastrske občine Jurovski dol.

1.2.5. Vinorodni ožji okoliš Partinje
Vinorodni ožji okoliš Partinje obsega območje katastrskih občin Partinje in Varda.

1.2.6. Vinorodni ožji okoliš Malečnik-Celestrina
Meja vinorodnega ožjega okoliša Malečnik-Celestrina poteka po cesti Maribor-
Pesnica-Pernica do zahodne meje katastrske občine Močna in po njej, po vzhodnih
mejah katastrskih občin Grušova in Metava, po južni meji katastrske občine Trčova
do reke Drave in po njej do mesta Maribor.

1.2.6.1. Vinorodna lega Pekel
Meja vinorodne lege Pekel poteka po severni meji vinorodnega ožjega okoliša
Malečnik-Celestrina, po cesti proti naselju Dragučova, se pri Fežmanu odcepi proti
grebenu, poteka do spomenika iz prve svetovne vojne, se priključi na cesto, ki
poteka nad naseljem Košaki, in poteka po njej do meje vinorodnega ožjega okoliša
Malečnik-Celestrina.

1.2.6.2. Vinorodna lega Košaki
Meja vinorodne lege Košaki poteka po cesti Maribor-Vodole-Dragučova, po cesti
nad naseljem Dragučova, po južni meji vinorodne lege Pekel in po zahodni meji
vinorodnega ožjega okoliša Malečnik-Celestrina.

1.2.6.3. Vinorodna lega Dragučova
Meja vinorodne lege Dragučova poteka od kraja Pernica po meji vinorodnega
ožjega okoliša Malečnik-Celestrina proti vzhodu do kmetije Zupan, po cesti Ložane-
Malečnik do šole, po grebenu mimo kmetije Vavtošek, po cesti ob severni meji
katastrske občine Hrenca, po vzhodni meji vinorodne lege Košaki in po cesti proti
vzhodu mimo kmetije Folnovič do kraja Pernica.

1.2.6.4. Vinorodna lega Stolni vrh
Meja vinorodne lege Stolni vrh poteka po krožni poti skozi naselje Meljski Dol
preko naselja Meljski hrib in se preko Prisojne ulice v Mariboru zaključi na poti v
naselje Meljski Dol.

1.2.6.5. Vinorodna lega Meljski hrib
Meja vinorodne lege Meljski hrib poteka po cesti Maribor-Malečnik-Vodole, po južni
meji vinorodne lege Košaki in po vzhodni meji vinorodne lege Stolni vrh do ceste
Maribor-Malečnik.

1.2.6.6. Vinorodna lega Vodole
Meja vinorodne lege Vodole poteka po vzhodni meji vinorodne lege Meljski hrib, po
cesti Vodole-Dragučova do kmetije Vrabel, po cesti proti vzhodu do ceste za
naselje Hrenca in po njej proti jugu do najvišjega Kirarjevega grebena, se obrne
proti zahodu in poteka po cesti skozi naselje Malečnik in do meje vinorodne lege
Meljski hrib.

1.2.6.7. Vinorodna lega Malečnik
Meja vinorodne lege Malečnik poteka po južni meji vinorodne lege Vodole, po
cesti, ki poteka od naselja Hrenca proti cerkvi Sv. Petra, proti jugu, po cesti, ki vodi
na Šempetrsko gorco in do južne meje vinorodne lege Vodole v naselju Malečnik.

1.2.6.8. Vinorodna lega Šempetrska gorca
Meja vinorodne lege Šempetrska gorca poteka po cesti, ki poteka od cerkve Sv.
Petra proti naselju Hrenca, po južni meji vinorodne lege Malečnik in po cesti
Malečnik-Celestrina do cerkve Sv. Petra.

1.2.6.9. Vinorodna lega Hrenca
Meja vinorodne lege Hrenca poteka po vzhodnih mejah vinorodnih leg Malečnik in
Vodole, po južni meji vinorodne lege Dragučova, zaobjame kmetijo Vavtošek in se
obrne proti zahodu po poti nad naseljem Celestrina do meje vinorodne lege
Malečnik.

1.2.6.10. Vinorodna lega Celestrina
Meja vinorodne lege Celestrina poteka po cesti Celestrina-Trčova, po cesti proti
severu ob vzhodni meji katastrske občine Trčova do ceste Celestrina-Ruperče, jo
prečka in poteka proti severu do južne meje vinorodne lege Dragučova, po njej
proti severu, po južni meji vinorodne lege Hrenca in vzhodni meji vinorodne lege
Šempetrska gorca do ceste Celestrina-Trčova.

1.2.6.11. Vinorodna lega Nebova
Meja vinorodne lege Nebova poteka po vzhodni meji vinorodne lege Celestrina,
južni meji vinorodne lege Dragučova do odcepa ceste proti Humu in po njej proti
jugovzhodu ter po severni meji katastrske občine Metava proti zahodu do meje
vinorodne lege Celestrina.

1.2.6.12. Vinorodna lega Ruperče
Meja vinorodne lege Ruperče poteka po južni meji vinorodne lege Dragučova,
vzhodni meji vinorodne lege Nebova, po severni meji katastrske občine Metava
proti zahodu, po jugovzhodni meji vinorodnega ožjega okoliša Malečnik-Celestrina
in se spusti proti jezeru Pristava mimo kmetij Najvirt in Daks do južne meje
vinorodne lege Dragučova.

1.2.6.13. Vinorodna lega Trčova
Meja vinorodne lege Trčova poteka po jugozahodni meji vinorodnega ožjega
okoliša Malečnik-Celestrina, po južni meji vinorodne lege Celestrina in po zahodni
meji katastrske občine Metava.

1.2.6.14. Vinorodna lega Zali vrh
Meja vinorodne lege Zali vrh poteka po cesti Trčova-Metava-Zgornji Duplek do
križišča s cesto proti kmetiji Železnik, po kolovozu do vodohrama Repičev vrh, proti
severu po vzhodni meji vinorodne lege Trčova in ob gozdu proti vzhodu do ceste
Trčova-Metava.

1.2.6.15. Vinorodna lega Metava
Meja vinorodne lege Metava poteka po južni meji vinorodnega ožjega okoliša
Malečnik-Celestrina, po vzhodnih mejah vinorodnih leg Trčova in Zali vrh ter po
južnih mejah vinorodnih leg Celestrina, Nebova in Ruperče.

1.2.7. Vinorodni ožji okoliš Korena
Meja vinorodnega ožjega okoliša Korena poteka po južni meji vinorodnega
podokoliša Kozjak in Gornje Slovenske gorice, po severnih mejah katastrskih občin
Žikarce, Jablance in Zimica in po južni meji vinorodnega ožjega okoliša Malečnik-
Celestrina do meje vinorodnega podokoliša Kozjak in Gornje Slovenske gorice.

1.2.7.1. Vinorodna lega Jablance
Meja vinorodne lege Jablance poteka po severni meji vinorodnega ožjega okoliša
Korena proti zahodu in jugu, po severni meji katastrske občine Žikarce do kmetije
Rola, se dvigne proti kmetiji Bezjak, po cesti Zgornja Korena-Zimica do Živkove
kapele in proti severozahodu po cesti v zaselek Gočice do meje vinorodnega
ožjega okoliša Korena.

1.2.7.2. Vinorodna lega Zimica
Meja vinorodne lege Zimica poteka po cesti Zimica-Zgornja Korena, proti
jugozahodu do Žitečkega potoka in po njem ob severni meji katastrske občine
Spodnji Duplek, po cesti do naselja Spodnji Duplek, po cesti Spodnji Duplek-
Maribor do naselja Zgornji Duplek, po cesti Zgornji Duplek-Trčova, po severni meji
vinorodnega ožjega okoliša Korena in po južni meji vinorodne lege Jablance.

1.2.7.3. Vinorodna lega Zgornja in Spodnja Korena
Meja vinorodne lege Zgornja in Spodnja Korena poteka po jugovzhodni meji
vinorodne lege Zimica do naselja Spodnji Duplek, po cesti Spodnji Duplek-Ciglence,
proti severu mimo kmetije Rojko, preko vrha Stražišče, po cesti do vzhodne meje
vinorodnega ožjega okoliša Korena in po njej proti severu ter po cesti mimo cerkve
Sv. Barbare do meje vinorodne lege Zimica.

1.2.7.4. Vinorodna lega Ciglence
Meja vinorodne lege Ciglence poteka po cesti Spodni Duplek-Dvorjane, po vzhodni
meji vinorodnega ožjega okoliša Korena in po južni meji vinorodne lege Zgornja in
Spodnja Korena do kraja Spodnji Duplek.


2. RADGONSKO-KAPELSKI VINORODNI OKOLIŠ

Meja radgonsko-kapelskega vinorodnega okoliša poteka od državne meje z Avstrijo
pri kraju Gornja Radgona po cesti Gornja Radgona-Murska Sobota do naselja Mele,
po obrobju gričev mimo naselij Črešnjevci in Boračeva, po cesti mimo naselja
Radenci, po cesti na naselji Paričjak in Turjanski Vrh, po vzhodnih mejah
katastrskih občin Hrašenski-Rački vrh in Murski vrh, po cesti Zasadi-Selišči-
Slaptinci-Žihlava-Trbegovci-Kutinci-Galušak-Kočki Vrh, proti severu tako, da zajame
naselje Grabonoški Vrh, po cesti na naselje Komarnica, po cesti Komarnica-Gomila-
Ločki Vrh, po zahodni meji katastrske občine Negova do naselja Trstenik, po cesti
do naselja Ihova, se odcepi proti zahodu, po zahodnih mejah katastrskih občin
Ihova in Spodnja Ščavnica, po cesti do naselja Lešane in po cesti Lešane-
Lomanoše-Gornja Radgona do državne meje z Avstrijo.

2.1. Radgonski vinorodni podokoliš
Meja radgonskega vinorodnega podokoliša poteka po vzhodni meji radgonsko-
kapelskega vinorodnega okoliša od državne meje z Avstrijo do naselja Boračeva,
po cesti Boračeva-Janžev Vrh-Melanjski Vrh-Grabonoš-Sveti Jurij ob Ščavnici-
Jamna do južne meje radgonsko-kapelskega vinorodnega okoliša in po njej proti
zahodu, severu in vzhodu do državne meje z Avstrijo.

2.1.1. Vinorodni ožji okoliš Police
Meja vinorodnega ožjega okoliša Police poteka od državne meje z Avstrijo proti
zahodu in jugu po meji radgonskega vinorodnega podokoliša, po južni meji
katastrske občine Spodnja Ščavnica, po Aženskem potoku do ceste proti naselju
Police in po njej do južne meje katastrske občine Lomanoše, proti vzhodu do
Aženskega potoka in po njem, se proti jugovzhodu priključi na cesto Police-Aženski
Vrh, po tej cesti do severne meje katastrske občine Lastomerci in po njej proti
jugovzhodu do naselja Rodmoški Vrh, pod njim proti vzhodu do južne meje
katastrske občine Orehovski vrh in po njej, po južni meji katastrske občine
Orehovci, po cesti Spodnji Ivanjci-Ptujska Cesta, se v naselju Ptujska Cesta odcepi
po potoku proti naselju Boračeva, po južni meji katastrske občine Mele in po
vzhodni meji radgonskega vinorodnega podokoliša do državne meje z Avstrijo.

2.1.1.1. Vinorodna lega Plitvički vrh
Meja vinorodne lege Plitvički vrh poteka od kraja Lomanoše po meji vinorodnega
ožjega okoliša Police proti zahodu, jugu in vzhodu do južne meje katastrske občine
Lomanoše in po njej proti severovzhodu do meje vinorodnega ožjega okoliša
Police.

2.1.1.2. Vinorodna lega Hercegovščak
Meja vinorodne lege Hercegovščak poteka po severni meji vinorodnega ožjega
okoliša Police mimo kraja Gornja Radgona, po zahodni in južni meji katastrske
občine Hercegovščak, po cesti čez naselje Norički Vrh do ceste Police-Kunejev grad
in po njej do Kunejevega gradu in po cesti do meje vinorodnega ožjega okoliša
Police.

2.1.2. Vinorodni ožji okoliš Zbigovci
Meja vinorodnega ožjega okoliša Zbigovci poteka po južni meji vinorodnega ožjega
okoliša Police do naselja Zagajski Vrh, po zahodni meji radgonskega vinorodnega
podokoliša proti jugu, po južni meji katastrske občine Ihova, po cesti Spodnja
Ihova-Radvenci-Lokavsko brdo-Gornji Ivanjci-Stavešinski Vrh do južne meje
vinorodnega ožjega okoliša Police.

2.1.2.1. Vinorodna lega Aženski vrh
Meja vinorodne lege Aženski vrh poteka po severni in zahodni meji vinorodnega
ožjega okoliša Zbigovci do naselja Radvenci, po cesti proti naselju Lastomerci, po
potoku Ščavnica proti jugovzhodu in po vzhodni meji katastrske občine Lastomerci
do meje vinorodnega ožjega okoliša Zbigovci.

2.1.2.2. Vinorodna lega Ivanjševski vrh
Vinorodna lega Ivanjševski vrh obsega območje vinorodnega ožjega okoliša
Zbigovci, ki leži južno od južne meje vinorodne lege Aženski vrh.

2.1.3. Vinorodni ožji okoliš Janžev vrh
Meja vinorodnega ožjega okoliša Janžev vrh poteka po jugovzhodni meji
vinorodnega ožjega okoliša Police, vzhodni meji vinorodnega ožjega okoliša
Zbigovci do naselja Stavešinci, po potoku Ščavnica proti vzhodu do vzhodne meje
radgonskega vinorodnega podokoliša in po njej proti severu do meje vinorodnega
ožjega okoliša Police.

2.1.4. Vinorodni ožji okoliš Sovjak
Meja vinorodnega ožjega okoliša Sovjak poteka po južnih mejah vinorodnih ožjih
okolišev Janžev vrh in Zbigovci ter po zahodni, južni in vzhodni meji radgonskega
vinorodnega podokoliša do meje vinorodnega ožjega okoliša Janžev vrh.

2.1.4.1. Vinorodna lega Negova
Meja vinorodne lege Negova poteka po severni in zahodni meji vinorodnega ožjega
okoliša Sovjak do naselja Ločki Vrh in po južnih mejah katastrskih občin Negova,
Kunova in Gornji Ivanjci do meje vinorodnega ožjega okoliša Sovjak.

2.1.4.2. Vinorodna lega Ivanjski vrh
Meja vinorodne lege Ivanjski vrh poteka po južni meji vinorodne lege Negova,
zahodni meji vinorodnega ožjega okoliša do južne meje katastrske občine
Cogetinci in po njej proti vzhodu, po južni meji katastrske občine Grabonoš in po
vzhodni meji vinorodnega ožjega okoliša Sovjak do meje vinorodne lege Negova.

2.2. Kapelski vinorodni podokoliš
Kapelski vinorodni podokoliš obsega območje radgonsko-kapelskega vinorodnega
okoliša vzhodno od vzhodne meje radgonskega vinorodnega podokoliša.

2.2.1. Vinorodna lega Radenski vrh
Meja vinorodne lege Radenski vrh poteka od kraja Radenci po zahodni meji
kapelskega vinorodnega podokoliša do južne meje katastrske občine Radenci in po
njej proti vzhodu, po cesti do naselja Kobilščak, po cesti na Verač do severne meje
kapelskega vinorodnega podokoliša in po njej.

2.2.2. Vinorodna lega Paričjak
Meja vinorodne lege Paričjak poteka po severni meji kapelskega vinorodnega
podokoliša, vzhodni meji vinorodne lege Radenski vrh, se v naselju Žrnova obrne
proti vzhodu in poteka po vzhodni meji katastrske občine Radenci in po južni meji
katastrske občine Rihtarovci do meje kapelskega vinorodnega podokoliša.

2.2.3. Vinorodna lega Kapelski vrh
Meja vinorodne lege Kapelski vrh poteka po južnih mejah vinorodnih leg Paričjak in
Radenski vrh, po zahodni meji kapelskega vinorodnega podokoliša do naselja
Očeslavci, po južni meji katastrske občine Očeslavci proti severovzhodu, proti
vzhodu nad naseljem Okoslavci do ceste Okoslavci-Paričjak in po njej do meje
vinorodne lege Paričjak.

2.2.4. Vinorodna lega Okoslavci
Meja vinorodne lege Okoslavci poteka po južnih mejah vinorodnih leg Kocjan in
Kapelski vrh, po zahodni meji kapelskega vinorodnega podokoliša, po cesti Sv. Jurij
ob Ščavnici-Biserjane-Dragotinci-Dragotinski Vrh in po vzhodni meji katastrske
občine Okoslavci do meje vinorodne lege Kocjan.

2.2.5. Vinorodni ožji okoliš Turjanski vrh
Vinorodni ožji okoliš Turjanski vrh obsega območje kapelskega vinorodnega
podokoliša vzhodno od meje, ki poteka po zahodnih mejah vinorodnih leg Kocjan
in Okoslavci.

2.2.5.1. Vinorodna lega Murščak
Meja vinorodne lege Murščak poteka po vzhodni meji vinorodnega ožjega okoliša
Turjanski vrh, po južni meji katastrske občine Murščak, se nad naseljem Hrašenski
Vrh ob gozdu spusti do južne meje katastrske občine Hrašenski-Rački vrh in poteka
po njej proti zahodu, po južni meji katastrske občine Rihtarovci, po zahodni meji
vinorodnega ožjega okoliša Turjanski vrh do jugozahodne meje katastrske občine
Murščak in po njej proti jugu, proti jugovzhodu do ceste, ki poteka čez naselje
Stanetinci in po njej, prečka cesto Rožički Vrh-Hrašenski Vrh, gre po robu gozda do
jugozahodne meje katastrske občine Murski vrh, poteka po njej do Stanetinskega
potoka in po njem do meje vinorodnega ožjega okoliša Turjanski vrh.

2.2.5.2. Vinorodna lega Rožički vrh
Meja vinorodne lege Rožički vrh poteka po zahodni meji vinorodne lege Murščak
ter zahodni in južni meji vinorodnega ožjega okoliša Turjanski vrh.


3. VINORODNI OKOLIŠ SREDNJE SLOVENSKE 
GORICE

Vinorodni okoliš Srednje Slovenske gorice obsega dve območji:
– meja prvega območja vinorodnega okoliša Srednje Slovenske gorice poteka od
naselja Spodnja Voličina po meji mariborskega vinorodnega okoliša do reke Drave,
po reki Dravi do mesta Ptuj in po cesti Ptuj-Pacinje-Levanjci-Biš-Gočova-Spodnja
Voličina;
– meja drugega območja vinorodnega okoliša Srednje Slovenske gorice poteka po
cesti Lenart-Spodnja Senarska-Vitomarci-Grlinci-Gabrnik-Mostje, po cesti do južne
meje katastrske občine Kukava, v ravni črti do naselja Žamenci, po cesti do naselja
Strejanci, po cesti Tibolci-Zamušani, poteka po zahodnih mejah katastrskih občin
Podgorci, Bresnica in Savci, po robu doline Sejanskega potoka, se pri naselju
Bratislavci obrne proti Savskemu vrhu do ceste Savci-Tomaž pri Ormožu in po njej,
po cesti do naselja Cezanjevci, po cesti Cezanjevci-Radoslavci, po cesti proti
naselju Gajševci do južne meje katastrske občine Logarovci, proti zahodu po južnih
mejah katastrskih občin Logarevci, Berkovci in Bolehnečici, po severni meji
katastrske občine Drakovci do naselja Črnila, po južni in zahodni meji radgonsko-
kapelskega vinorodnega okoliša do naselja Lešane, poteka po cesti proti naseljema
Spodnja Nasova in Janhova, čez Janhovsko polje do naselja Žiberci, po cesti
Drobtinci-Stogovci-Podgorje do državne meje z Avstrijo in po njej do naselja Trate
in po meji mariborskega vinorodnega okoliša proti jugu do kraja Lenart.

3.1. Vinorodni podokoliš Lenart-Zgornje Slovenske gorice
Vinorodni podokoliš Lenart-Zgornje Slovenske gorice obsega del prvega območja
vinorodnega okoliša Srednje Slovenske gorice, ki leži severno od meje, ki poteka
po južnih mejah katastrskih občin Gočova, Nadbišec, Črmljenšak, Selce, Straže in
Rogoznica, po zahodnih mejah katastrskih občin Rogoznica in Selce ter del
drugega območja vinorodnega okoliša Srednje Slovenske gorice, ki leži severno od
meje, ki poteka po južnih mejah katastrskih občin Čagona, Cerkvenjak, Andrenci,
Župetinci in Smolinci.

3.1.1. Vinorodni ožji okoliš Lokavec-Rožengrunt
Vinorodni ožji okoliš Lokavec-Rožengrunt obsega območje vinorodnega podokoliša
Lenart-Zgornje Slovenske gorice, ki leži severno od ceste Lešane-Zgornja Ščavnica-
Dražen vrh.

3.1.1.1. Vinorodna lega Lokavec
Vinorodna lega Lokavec obsega območje katastrske občine Lokavec.

3.1.1.2. Vinorodna lega Grabe
Vinorodna lega Grabe obsega območje katastrske občine Grabe.

3.1.1.3. Vinorodna lega Rožengrunt
Vinorodna lega Rožengrunt obsega območje katastrske občine Rožengrunt.

3.1.1.4. Vinorodna lega Zgornja Ščavnica
Vinorodna lega Zgornja Ščavnica obsega območje katastrske občine Zgornja
Ščavnica, ki leži znotraj vinorodnega ožjega okoliša Lokavec-Rožengrunt.

3.1.2. Vinorodni ožji okoliš Sv. Ana-Kremberk
Meja vinorodnega ožjega okoliša Sv. Ana-Kremberk poteka po južni meji
vinorodnega ožjega okoliša Lokavec-Rožengrunt, po zahodni meji vinorodnega
podokoliša Lenart-Zgornje Slovenske gorice, po južni meji katastrske občine Žice,
po vzhodni meji katastrske občine Zgornja Ročica, po cesti Sv. Ana-Spodnja
Ščavnica in po vzhodni meji vinorodnega podokoliša Lenart-Zgornje Slovenske
gorice.

3.1.2.1. Vinorodna lega Ledinek
Vinorodna lega Ledinek obsega območje katastrske občine Ledinek.

3.1.2.2. Vinorodna lega Kremberk
Vinorodna lega Kremberk obsega območje katastrske občine Kremberk.

3.1.2.3. Vinorodna lega Sv. Ana
Meja vinorodne lege Sv. Ana poteka po severni meji vinorodnega ožjega okoliša
Sv. Ana-Kremberk, po cesti Zgornja Ščavnica-Sv. Ana mimo mlina in po cesti Sv.
Ana-Trate do meje vinorodnega ožjega okoliša Sv. Ana-Kremberk.

3.1.2.4. Vinorodna lega Krivi vrh
Meja vinorodne lege Krivi vrh poteka po cesti Sv. Ana-Lenart, se odcepi po cesti
proti naselju Froleh, po cesti proti severu do južne meje vinorodne lege Sv. Ana in
po njej proti zahodu.

3.1.2.5. Vinorodna lega Froleh-Ročica
Meja vinorodne lege Froleh-Ročica poteka po južnih mejah vinorodnih leg Krivi vrh
in Kremberk in po južni in vzhodni meji vinorodnega ožjega okoliša Sv. Ana-
Kremberk.

3.1.3. Vinorodni ožji okoliš Benedikt
Meja vinorodnega ožjega okoliša Benedikt poteka po vzhodni meji vinorodnega
podokoliša Lenart-Zgornje Slovenske gorice, po južnih mejah katastrskih občin
Trotkova, Benedikt in Spodnja Ročica ter po jugovzhodni meji vinorodnega ožjega
okoliša Sv. Ana-Kremberk.

3.1.3.1. Vinorodna lega Bačkova
Meja vinorodne lege Bačkova poteka po cesti mimo Bernjakovega gradu pod
naseljem Spodnja Bačkova in po zahodni in severni meji vinorodnega ožjega
okoliša Benedikt.

3.1.3.2. Vinorodna lega Drvanja
Meja vinorodne lege Drvanja poteka po cesti ob potoku Drvanja, po južni in
zahodni meji katastrske občine Drvanja, po južni meji vinorodne lege Bačkova in
po vzhodni meji vinorodnega ožjega okoliša Benedikt.

3.1.3.3. Vinorodna lega Trstenik
Meja vinorodne lege Trstenik poteka po cesti Ihova-Benedikt v Slovenskih goricah-
Zagajski vrh in po vzhodni meji vinorodnega ožjega okoliša Benedikt.

3.1.3.4. Vinorodna lega Benediški vrh
Meja vinorodne lege Benediški vrh poteka po južni meji vinorodne lege Drvanja,
zahodni meji vinorodne lege Trstenik, po cesti Benedikt-Lenart in po južni meji
vinorodnega ožjega okoliša Benedikt.

3.1.3.5. Vinorodna lega Štajngrova-Trije kralji
Meja vinorodne lege Štajngrova-Trije kralji poteka po cesti Ihova-Benedikt-Osek in
po južni ter vzhodni meji vinorodnega ožjega okoliša Benedikt.

3.1.4. Vinorodni ožji okoliš Porčič
Meja vinorodnega ožjega okoliša Porčič poteka po zahodni meji vinorodnega
podokoliša Lenart-Zgornje Slovenske gorice, po južnih mejah vinorodnih ožjih
okolišev Sv. Ana-Kremberk in Benedikt, po zahodni meji katastrske občine Zgornje
Verjane in po cesti Spodnja Senarska-Lenart.

3.1.4.1. Vinorodna lega Žerjavci
Meja vinorodne lege Žerjavci poteka po cesti Lenart-Benedikt in po severozahodni
meji vinorodnega ožjega okoliša Porčič.

3.1.4.2. Vinorodna lega Zgornji Porčič
Meja vinorodne lege Zgornji Porčič poteka po cesti Obrat-Sv. Trojica-Lenart-
Benedikt in po vzhodni meji vinorodnega ožjega okoliša Porčič.

3.1.4.3. Vinorodna lega Sv. Trojica
Meja vinorodne lege Sv. Trojica poteka po cesti Sv. Trojica-Zgornja Senarska in po
južni ter vzhodni meji vinorodnega ožjega okoliša Porčič.

3.1.5. Vinorodni ožji okoliš Cerkvenjak
Meja vinorodnega ožjega okoliša Cerkvenjak poteka po južnih mejah vinorodnega
podokoliša Lenart-Zgornje Slovenske gorice in vinorodnega ožjega okoliša Benedikt
ter po vzhodni meji vinorodnega ožjega okoliša Porčič.

3.1.5.1. Vinorodna lega Osek
Vinorodna lega Osek obsega območje katastrske občine Osek, ki leži znotraj
vinorodnega ožjega okoliša Cerkvenjak.

3.1.5.2. Vinorodna lega Brengova
Meja vinorodne lege Brengova poteka po cesti Cerkvenjak-Brengova, cesti Spodnja
Brengova-Osek, po južni meji vinorodne lege Osek in po cesti Zgornja Brengova-
Cerkvenjak.

3.1.5.3. Vinorodna lega Cenkova
Meja vinorodne lege Cenkova poteka po vzhodni meji vinorodne lege Brengova,
južni meji vinorodne lege Osek, vzhodni meji katastrske občine Brengova in po
cesti Cerkvenjak-Brengova.

3.1.5.4. Vinorodna lega Cogetinci
Vinorodna lega Cogetinci obsega območje katastrske občine Cogetinci, ki leži
severno od ceste Cerkvenjak-Videm ob Ščavnici.

3.1.5.5. Vinorodna lega Čagona
Meja vinorodne lege Čagona poteka po cesti Cerkvenjak-Čagonski vrh, po zahodni
meji vinorodnega ožjega okoliša Cerkvenjak proti severu in po južnih mejah
vinorodnih leg Brengova in Cenkova.

3.1.5.6. Vinorodna lega Peščeni vrh
Meja vinorodne lege Peščeni vrh poteka od vzhodne meje vinorodne lege Čagona
po poti nad naseljem Stanetinci, proti vzhodu nad naseljem Andrenci do naselja
Kočki Vrh tako, da zaobjame Peščeni vrh, po vzhodni meji vinorodnega ožjega
okoliša Cerkvenjak proti severu, po južnih mejah vinorodnih leg Cogetinci in
Cenkova ter po vzhodni meji vinorodne lege Čagona.

3.1.5.7. Vinorodna lega Andrenci-Stanetinci
Meja vinorodne lege Andrenci-Stanetinci poteka po vzhodni meji vinorodne lege
Čagona, južni meji vinorodne lege Peščeni vrh, po Andrenskem potoku proti jugu
in po južni meji vinorodnega ožjega okoliša Cerkvenjak.

3.1.5.8. Vinorodna lega Smolinci-Župetinci
Meja vinorodne lege Smolinci-Župetinci poteka po vzhodni meji vinorodne lege
Andrenci-Stanetinci in po južni meji vinorodnega ožjega okoliša Cerkvenjak.

3.1.6. Vinorodni ožji okoliš Zavrh-Črmljenšak
Meja vinorodnega ožjega okoliša Zavrh-Črmljenšak poteka po zahodni in južni meji
vinorodnega podokoliša Lenart-Zgornje Slovenske gorice in po cesti Gočova-
Spodnja Voličina.

3.1.6.1. Vinorodna lega Zavrh
Vinorodna lega Zavrh obsega območje katastrskih občin Zavrh in Spodnja Voličina,
ki leži znotraj vinorodnega ožjega okoliša Zavrh-Črmljenšak.

3.1.6.2. Vinorodna lega Nadbišec
Vinorodna lega Nadbišec obsega območje katastrske občine Nadbišec.

3.1.6.3. Vinorodna lega Črmljenšak
Vinorodna lega Črmljenšak obsega območje katastrske občine Črmljenšak.

3.1.6.4. Vinorodna lega Selce
Vinorodna lega Selce obsega območje katastrske občine Selce, ki leži severno od
ceste Črmlja-Selce-Rogoznica.

3.1.6.5. Vinorodna lega Straže
Meja vinorodne lege Straže poteka po cesti Ptuj-Selce, južnih mejah vinorodnih leg
Selce in Črmljenšak in po južni meji vinorodnega ožjega okoliša Zavrh-Črmljenšak.

3.1.6.6. Vinorodna lega Rogoznica
Vinorodna lega Rogoznica obsega območje katastrske občine Rogoznica, ki leži
južno od ceste Selce-Ptuj.

3.2. Ptujski vinorodni podokoliš
Ptujski vinorodni podokoliš obsega del prvega območja vinorodnega okoliša
Srednje Slovenske gorice, ki leži južno od južne meje vinorodnega podokoliša
Lenart-Zgornje Slovenske gorice.

3.2.1. Vinorodna lega Bišečki vrh
Meja vinorodne lege Bišečki vrh poteka po vzhodni meji ptujskega vinorodnega
podokoliša, po cesti Biš-Črmlja, po poti do Črmljenskih gozdov, po poti do hriba
Pesjak in po cesti Pesjak-Trnovska vas do meje ptujskega vinorodnega podokoliša.

3.2.2. Vinorodna lega Trnovski vrh
Meja vinorodne lege Trnovski vrh poteka po južni meji vinorodne lege Bišečki vrh
do hriba Pesjak, po zahodni in južni meji katastrske občine Trnovski vrh in po
vzhodni meji ptujskega vinorodnega podokoliša proti severu.

3.2.3. Vinorodna lega Ločki vrh
Vinorodna lega Ločki vrh obsega območje katastrskih občin Ločki vrh in Svetinci.

3.2.4. Vinorodni ožji okoliš Destrnik-Kicar
Vinorodni ožji okoliš Destrnik-Kicar je sestavljen iz dveh območij:
– meja prvega območja vinorodnega ožjega okoliša Destrnik-Kicar poteka po cesti
Ptuj-Janežovci-Selce do južne meje katastrske občine Jiršovci in po njej, po severni
meji ptujskega vinorodnega podokoliša proti vzhodu, po severnih mejah
katastrskih občin Jiršovci in Vintarovci, po cesti Zasadi-Gomilci-Ločič in po vzhodni
meji ptujskega vinorodnega podokoliša do mesta Ptuj;
– drugo območje vinorodnega ožjega okoliša Destrnik-Kicar obsega območje
katastrske občine Žikarce, ki leži znotraj ptujskega vinorodnega podokoliša.

3.2.4.1. Vinorodna lega Žikarce
Vinorodna lega Žikarce obsega območje katastrske občine Žikarce, ki leži znotraj
vinorodnega ožjega okoliša Destrnik-Kicar.

3.2.4.2. Vinorodna lega Jiršovci
Vinorodna lega Jiršovci obsega območje katastrske občine Jiršovci, ki leži južno od
ceste Janežovci-Selce.

3.2.4.3. Vinorodna lega Vintarovci
Meja vinorodne lege Vintarovci poteka po severni meji vinorodnega ožjega okoliša
Destrnik-Kicar, po vzhodni meji katastrske občine Vintarovci, po cesti skozi naselje
Vintarovci in po potoku Rogoznica proti severozahodu do severne meje
vinorodnega ožjega okoliša Destrnik-Kicar.

3.2.4.4. Vinorodna lega Destrnik
Vinorodna lega Destrnik obsega območje katastrske občine Destrnik.

3.2.4.5. Vinorodna lega Janežovski vrh
Vinorodna lega Janežovski vrh obsega območje katastrske občine Janežovski vrh,
ki leži zahodno od ceste Ptuj-Lenart.

3.2.4.6. Vinorodna lega Gomilci
Vinorodna lega Gomilci obsega območje katastrske občine Desenci, ki leži znotraj
vinorodnega ožjega okoliša Destrnik-Kicar.

3.2.4.7. Vinorodna lega Dolič
Meja vinorodne lege Dolič poteka po cesti Ptuj-Lenart, južni meji vinorodne lege
Gomilci, po vzhodni meji vinorodnega ožjega okoliša Destrnik-Kicar in po južnih
mejah katastrskih občin Levanjci in Dolič do ceste Ptuj-Lenart.

3.2.4.8. Vinorodna lega Kicar
Meja vinorodne lege Kicar poteka po južni meji vinorodnega ožjega okoliša
Destrnik-Kicar do naselja Zgornji Velovlek, po cestah ob jugovzhodni meji
katastrske občine Zgornji Velovlek do južne meje vinorodnega ožjega okoliša
Destrnik-Kicar.

3.2.5. Vinorodni ožji okoliš Mestni vrh-Grajenščak
Meja vinorodnega ožjega okoliša Mestni vrh-Grajenščak poteka po cesti Ptuj-
Grajena, po potoku Grajena proti severozahodu, po južni meji vinorodnega ožjega
okoliša Destrnik-Kicar in po cesti nad mestom Ptuj.

3.2.5.1. Vinorodna lega Grajenščak
Meja vinorodne lege Grajenščak poteka po potoku Grajena proti severozahodu, po
poti proti naselju Jiršovci, po severni meji vinorodnega ožjega okoliša Mestni vrh-
Grajenščak, po vzhodni meji katastrske občine Grajenščak do naselja Drsteljski Vrh
in po cesti na naselje Grajena do potoka Grajena.

3.2.5.2. Vinorodna lega Placarski vrh
Meja vinorodne lege Placarski vrh poteka po severni meji vinorodnega ožjega
okoliša Mestni vrh-Grajenšček, po vzhodni meji vinorodne lege Grajenščak, po
severni meji katastrske občine Mestni vrh in po cesti skozi naselje Placar do meje
vinorodnega ožjega okoliša Mestni vrh-Grajenščak.

3.2.5.3. Vinorodna lega Mestni vrh
Meja vinorodne lege Mestni vrh poteka po zahodni, južni in vzhodni meji
vinorodnega ožjega okoliša Mestni vrh-Grajenščak in po južnih mejah vinorodnih
leg Placarski vrh in Grajenščak.

3.2.6. Vinorodni ožji okoliš Vurberg-Krčevina
Meja vinorodnega ožjega okoliša Vurberg-Krčevina poteka po zahodni meji
vinorodnega ožjega okoliša Mestni vrh-Grajenščak, po cesti Ptuj-Krčevina pri
Vurbergu-Dvorjane in po zahodni meji ptujskega vinorodnega podokoliša.

3.2.6.1. Vinorodna lega Vurberg
Meja vinorodne lege Vurberg poteka po severozahodni meji vinorodnega ožjega
okoliša Vurberg-Krčevina, po severovzhodni meji katastrske občine Vurberg in po
cesti preko hriba Kozjak do meje vinorodnega ožjega okoliša Vurberg-Krčevina.

3.2.6.2. Vinorodna lega Krčevina pri Vurbergu
Meja vinorodne lege Krčevina pri Vurbergu poteka po zahodni meji vinorodnega
ožjega okoliša Vurberg-Krčevina, po vzhodni meji vinorodne lege Vurberg, po cesti
Vurberg-Grajena in po cesti mimo hriba Hum do meje vinorodnega ožjega okoliša
Vurberg-Krčevina.

3.2.6.3. Vinorodna lega Orešje
Vinorodna lega Orešje obsega območje vinorodnega ožjega okoliša Vurberg-
Krčevina, ki leži južno od južne meje vinorodne lege Krčevina pri Vurbergu.

3.3. Vinorodni podokoliš Juršinci
Vinorodni podokoliš Juršinci obsega vzhodni del območja vinorodnega okoliša
Srednje Slovenske gorice, ki leži južno od južne meje vinorodnega podokoliša
Lenart-Zgornje Slovenske gorice.

3.3.1. Vinorodna lega Drbetinci
Meja vinorodne lege Drbetinci poteka po severni meji vinorodnega podokoliša
Juršinci, po Župetinskem potoku proti jugu in po cesti Novinci-Vitomarci do meje
vinorodnega podokoliša Juršinci.

3.3.2. Vinorodna lega Novinci
Meja vinorodne lege Novinci poteka od naselja Kobošak po južni in vzhodni meji
katastrske občine Novinci do naselja Galušak, po severni meji vinorodnega
podokoliša Juršinci in po vzhodni meji vinorodne lege Drbetinci.

3.3.3. Vinorodna lega Slavšina
Meja vinorodne lege Slavšina poteka po cesti Galušak-Kokolajnščak, po severni
meji katastrske občine Rjavci in po vzhodni meji vinorodne lege Novinci.

3.3.4. Vinorodna lega Rjavci
Vinorodna lega Rjavci obsega območje katastrske občine Rjavci.

3.3.5. Vinorodna lega Zagorci
Meja vinorodne lege Zagorci poteka po cesti Ptuj-Gornja Radgona, po cesti za
naselje Kokolajnščak in po severni in zahodni meji katastrske občine Zagorci do
ceste Ptuj-Gornja Radgona.

3.3.6. Vinorodna lega Mala Nedelja-Moravci
Meja vinorodne lege Mala Nedelja-Moravci poteka po zahodni, južni in vzhodni meji
katastrske občine Moravci, vzhodni meji katastrske občine Bučkovci, po potoku
Turja proti zahodu in po zahodni meji katastrske občine Drakovci proti jugu.

3.3.7. Vinorodna lega Senčak
Vinorodna lega Senčak obsega območje katastrske občine Senčak, ki leži severno
od ceste Juršinci-Gomila.

3.3.8. Vinorodna lega Sakušak
Vinorodna lega Sakušak obsega območje katastrske občine Sakušak.

3.3.9. Vinorodna lega Juršinski vrh
Meja vinorodne lege Juršinski vrh poteka po cesti Juršinci-Sakušak, po južni meji
vinorodne lege Sakušak in po cesti Ljutomer-Juršinci.

3.3.10. Vinorodna lega Dragovič
Meja vinorodne lege Dragovič poteka po zahodnih mejah vinorodnih leg Juršinski
vrh in Zagorci, po severni meji katastrske občine Grlinci, po zahodni meji
vinorodnega podokoliša Juršinci do hriba Strmec, po vzhodni meji katastrske
občine Grlinci in po južni meji katastrske občine Dragovič.

3.3.11. Vinorodna lega Gradiščak
Meja vinorodne lege Gradiščak poteka po zahodni meji vinorodnega podokoliša
Juršinci, po južni meji vinorodne lege Dragovič, po vzhodni meji katastrske občine
Mostje 
do ceste Juršinci-Mostje in po njej do meje vinorodnega podokoliša Juršinci.

3.3.12. Vinorodna lega Kukava
Meja vinorodne lege Kukava poteka po južni meji vinorodne lege Gradiščak, po
vzhodni meji katastrske občine Mostje proti vzhodu do ceste Rotman-Kukava in po
njej, po cesti do naselja Hlaponci, po cesti Hlaponci-Dornava in po zahodni meji
vinorodnega podokoliša Juršinci.

3.3.13. Vinorodna lega Vinšak
Meja vinorodne lege Vinšak poteka po cesti Hlaponci-Polenšak, po poti proti
naselju Rotman, po cesti Rotman-Kukava in po vzhodni meji vinorodne lege
Kukava do naselja Hlaponci.

3.3.14. Vinorodna lega Bodkovci
Vinorodna lega Bodkovci obsega območje katastrske občine Bodkovci.

3.3.15. Vinorodna lega Polenšak
Meja vinorodne lege Polenšak poteka po vzhodni meji vinorodnega podokoliša
Juršinci proti severu, po vzhodni in severni meji katastrske občine Bratislavci, po
cesti Rotman-Polenšak-Prerad, se odcepi proti naselju Lasigovci in poteka po cesti
proti naselju Bresnica do meje vinorodnega podokoliša Juršinci.

3.3.16. Vinorodna lega Prerad
Meja vinorodne lege Prerad poteka po jugovzhodni meji vinorodnega podokoliša
Juršinci, po vzhodni meji katastrske občine Prerad, po cesti Lasigovci-Tibolci, po
južni meji katastrske občine Prerad in proti vzhodu do meje vinorodnega
podokoliša Juršinci.

3.3.17. Vinorodna lega Pongračov breg
Meja vinorodne lege Pongračov breg poteka po južni meji vinorodne lege Prerad,
po jugovzhodni meji vinorodnega podokoliša Juršinci proti jugu in po poti pod
naseljem Prerad proti zahodu.

3.3.18. Vinorodna lega Tibolci
Meja vinorodne lege Tibolci poteka po južni meji vinorodnega podokoliša Juršinci
proti zahodu, po vzhodni meji katastrske občine Tibolci, po južni meji vinorodne
lege Prerad in po cesti Brezovci-Tibolci.

3.3.19. Vinorodna lega Zamušanski vrh
Vinorodna lega Zamušanski vrh obsega območje katastrske občine Zamušani, ki
leži znotraj vinorodnega podokoliša Juršinci.


4. LJUTOMERSKO-ORMOŠKI VINORODNI OKOLIŠ

Zahodna meja ljutomersko-ormoškega vinorodnega okoliša se prične v kraju
Ormož in poteka po cesti Ormož-Velika Nedelja-Sodinci-Podgorci, po zahodnih
mejah katastrskih občin Podgorci, Bresnica in Savci, po cesti Polenšak-Savci-Sv.
Tomaž-Cezanjevci, po cesti Cezanjevci-Ljutomer-Stročja vas-Razkrižje do mejnega
prehoda Gibina, po državni meji s Hrvaško proti jugu do naselja Vodranci, izvzame
naselje Vitan, poteka po cesti proti naselju Šalovci, objame naselje Hum pri
Ormožu, poteka po cesti Loperšice-Ormož do železniške postaje Pušenci in poteka
po železniški progi Ljutomer-Ormož do kraja Ormož.

4.1. Vinorodna lega Podgorci
Zahodna in južna meja vinorodne lege Podgorci poteka po meji ljutomersko-
ormoškega vinorodnega okoliša do naselja Sodinci, vzhodna meja pa po
Sejanskem potoku proti severu.

4.2. Vinorodna lega Velika Nedelja
Meja vinorodne lege Velika Nedelja poteka po cesti Vičanci-Velika Nedelja-Ormož,
po potoku Lešnica proti severozahodu in po cesti Gornji Ključarovci-Vičanci.

4.3. Vinorodna lega Sv. Tomaž-Senik
Meja vinorodne lege Sv. Tomaž-Senik poteka po potoku Lešnica proti severu, po
cesti Pršetinci-Koračice, po meji ljutomersko-ormoškega vinorodnega okoliša do
naselja Savci in po cesti Savci-Vičanci-Gornji Ključarovci do potoka Lešnica.

4.4. Vinorodna lega Runeč
Meja vinorodne lege Runeč poteka po Stanovenskem potoku proti severu, po
potoku Lahonščica proti zahodu, proti zahodu do ceste Sv. Tomaž-Ormož in po
njej do Stanovenskega potoka.

4.5. Vinorodna lega Lahonščak
Meja vinorodne lege Lahonščak poteka po Pavlovskem potoku proti severu in
zahodu, po zahodnih mejah katastrskih občin Desnjak in Lahonci, po severni meji
vinorodne lege Runeč in po potoku Lahonščica do Pavlovskega potoka.

4.6. Vinorodna lega Stara cesta
Vinorodna lega Stara cesta obsega območje katastrskih občin Stara cesta in
Mekotnjak.

4.7. Vinorodna lega Kamenščak
Vinorodna lega Kamenščak obsega območje katastrske občine Kamenščak, ki leži
levo od ceste, ki vodi v naselje Radomerje.

4.8. Vinorodna lega Vila
Meja vinorodne lege Vila poteka po cesti Ljutomer-
Sv. Tomaž do odcepa ceste za naselje Radomerje, po cesti za naselje Radomerje do
železniške proge Ormož-Ljutomer in po njej do križišča s cesto Ormož-Ljutomer,
po njej proti mestu in se pri cerkvi priključi na cesto Ljutomer-Sv. Tomaž.

4.9. Vinorodna lega Radomerščak
Meja vinorodne lege Radomerščak poteka po cesti Ormož-Ljutomer, po cesti skozi
naselje Radomerje do križišča cest za naselji Jeruzalem in Veličane ter po južni in
zahodni meji katastrske občine Radomerje do ceste Ormož-Ljutomer.

4.10. Vinorodna lega Železne dveri
Meja vinorodne lege Železne dveri poteka po cesti Ljutomer-Ormož, po vzhodni
meji vinorodne lege Radomerščak, po severni meji katastrske občine Plešivica, po
cesti, ki pelje mimo domačije Šut v dolino naselja Gresovščak in po cesti skozi
naselje Gresovščak do ceste Ljutomer-Ormož.

4.11. Vinorodna lega Gresovščak
Meja vinorodne lege Gresovščak poteka po vzhodni meji vinorodne lege Železne
dveri, po cesti Železne dveri-Jeruzalem, po južni in zahodni meji katastrske občine
Gresovščak in do meje vinorodne lege Železne dveri pod jezerom Ribnik.

4.12. Vinorodna lega Slamnjak
Vinorodna lega Slamnjak obsega območje katastrske občine Slamnjak.

4.13. Vinorodna lega Nunska graba
Vinorodna lega Nunska graba obsega območje katastrskih občin Nunska graba in
Rinčetova graba ter območje katastrske občine Presika, ki leži zahodno od ceste
Stročja vas-Središče ob Dravi.

4.14. Vinorodna lega Globoka
Meja vinorodne lege Globoka poteka po cesti Stročja vas-Središče ob Dravi, po
državni meji s Hrvaško proti vzhodu, po cesti, ki vodi po dolini naselja Globoka, do
reke Ščavnice, po mostu čez reko Ščavnico in po meji ljutomersko-ormoškega
vinorodnega okoliša do ceste Stročja vas-Središče ob Dravi.

4.15. Vinorodna lega Šprinc
Meja vinorodne lege Šprinc poteka od državne meje s Hrvaško po vzhodni meji
vinorodne lege Globoka, po cesti preko naselja Veščica, poteka pod kmetijo
Krampač po dolini do kapele na Šprincu, po cesti do križišča s cesto za Robadje in
po državni meji s Hrvaško proti zahodu.

4.16. Vinorodna lega Kopriva
Meja vinorodne lege Kopriva poteka po vzhodni meji vinorodne lege Šprinc, po
državni meji s Hrvaško proti vzhodu in severu, po severni meji katastrske občine
Globoka in po cesti Veščica-Globoka do meje vinorodne lege Šprinc.

4.17. Vinorodna lega Strmec
Meja vinorodne lege Strmec poteka po potoku Presika proti vzhodu, po državni
meji s Hrvaško proti severu in po severni meji katastrske občine Hermanci.

4.18. Vinorodna lega Gomila
Meja vinorodne lege Gomila poteka po cesti Presika-Vuzmetinci, po južni meji
katastrske občine Gomila in po državni meji s Hrvaško proti severozahodu do ceste
Presika-Vuzmetinci.

4.19. Vinorodna lega Kog
Meja vinorodne lege Kog poteka po potoku Trnava proti jugu, po južni meji
katastrske občine Jastrebci, po državni meji s Hrvaško proti severu in po južni meji
vinorodne lege Gomila.

4.20. Vinorodna lega Kajžar
Meja vinorodne lege Kajžar poteka po zahodni meji vinorodne lege Kog, po cesti
Vuzmetinci-Miklavž pri Ormožu, po potoku Libanja proti jugu in proti zahodu do
meje vinorodne lege Kog tako, da zajame vasi Kajžar, Zasavci in Brezovščak.

4.21.Vinorodna lega Hermanci
Meja vinorodne lege Hermanci poteka po severni meji vinorodne lege Kajžar,
zahodnih mejah vinorodnih leg Kog in Gomila, po južni meji vinorodne lege
Strmec, po severozahodni meji katastrske občine Hermanci in po cesti Ilovci-
Miklavž pri Ormožu.

4.22. Vinorodna lega Ilovci
Vinorodna lega Ilovci obsega območje katastrske občine Ilovci.

4.23. Vinorodna lega Jeruzalem
Vinorodna lega Jeruzalem obsega območje katastrske občine Plešivica.

4.24. Vinorodna lega Cerovec
Meja vinorodne lege Cerovec poteka po cesti Ivanjkovci-Veličane, po južni meji
vinorodne lege Radomerščak, jugovzhodni meji vinorodne lege Stara cesta in po
cesti Ljutomer-Ormož do naselja Ivanjkovci.

4.25. Vinorodna lega Svetinje
Meja vinorodne lege Svetinje poteka po severni in vzhodni meji katastrske občine
Veličane, po Brebrovniškem potoku proti jugu, po južni meji katastrske občine
Mihalovci in po cesti Libanja-Ivanjkovci-Veličane.

4.26. Vinorodna lega Stanovščak
Meja vinorodne lege Stanovščak poteka po severnih mejah katastrskih občin
Litmerk in Lešnica pri Ormožu, po vzhodni meji vinorodne lege Runeč, južni meji
vinorodne lege Lahonščak in po Pavlovskem potoku.

4.27. Vinorodna lega Litmerk
Meja vinorodne lege Litmerk poteka po južni meji vinorodne lege Stanovščak, po
vzhodni meji katastrske občine Litmerk do gozda Stolenščak, zajame vasi Litmerk
in Lešniški Vrh, se po potoku spusti do ceste Ormož-Sv. Tomaž, poteka po njej do
vzhodne meje vinorodne lege Runeč in po njej do meje vinorodne lege
Stanovščak.

4.28. Vinorodna lega Pavlovski vrh
Meja vinorodne lege Pavlovski vrh poteka po cesti Ormož-Ljutomer, po južni meji
vinorodne lege Svetinje in po Brebrovniškem potoku proti jugu do ceste Ormož-
Ljutomer.

4.29. Vinorodna lega Brebrovnik
Meja vinorodne lege Brebrovnik poteka po vzhodnih mejah vinorodnih leg Svetinje
in Pavlovski vrh, po vzhodni meji katastrske občine Veliki Brebrovnik, po cesti
Vinski vrh-Jeruzalem in po južni meji vinorodne lege Jeruzalem do meje vinorodne
lege Svetinje.

4.30. Vinorodna lega Vinski vrh
Meja vinorodne lege Vinski vrh poteka po potoku Libanja proti jugu, po cesti
Miklavž pri Ormožu-Ormož in po zahodni in severni meji katastrske občine Vinski
vrh do potoka Libanja.

4.31. Vinorodna lega Hum
Meja vinorodne lege Hum poteka od naselja Zgornji Pušenci po cesti proti naselju
Krčevina, obkroži naselje Hum pri Ormožu, poteka po cesti preko hriba Hum do
meje ljutomersko-ormoškega vinorodnega okoliša in po njej proti zahodu do
naselja Zgornji Pušenci.


5. VINORODNI OKOLIŠ HALOZE

Meja vinorodnega okoliša Haloze poteka po severni meji katastrske občine
Lemberg-okolica, po poti na naselje Zgornji Gabrnik, po severnih mejah katastrskih
občin Drevenik, Čača vas, Negonje, Cerovec, Stojno selo, Strmec, Donačka gora in
Trlično do državne meje s Hrvaško, po državni meji s Hrvaško proti vzhodu do reke
Drave pri naselju Zavrč, po reki Dravi proti zahodu do izliva reke Dravinje, po reki
Dravinji do izliva potoka Polskava, po potoku Polskava do ceste Lovrenc na
Dravskem polju-Sestrže, po njej do naselij Trnovec, Vrhloga in Črešnjevec, ob
obronkih gričev do naselij Pretrež in Farovec, po cesti do kmetije Šklemp, po cesti
do naselja Laporje, po cesti do križišča s cesto Poljčane-Slovenska Bistrica pri
naselju Žabjek in po meji mariborskega vinorodnega okoliša proti jugu do severne
meje katastrske občine Lemberg-okolica.

5.1. Vinorodni podokoliš Obrobno pogorje Haloz
Vinorodni podokoliš Obrobno pogorje Haloz zajema območje vinorodnega okoliša
Haloze zahodno od meje, ki poteka po vzhodnih mejah katastrskih občin Žetale,
Dobrina in Dolena, po reki Dravinji proti vzhodu do naselja Popovci in po vzhodni
meji katastrske občine Zgornja Pristava.

5.1.1. Vinorodni ožji okoliš Poljčane
Meja vinorodnega ožjega okoliša Poljčane poteka po cesti Laporje-Poljčane, po
zahodni meji vinorodnega podokoliša Obrobno pogorje Haloz proti jugu do ceste
Pečica-Poljčane in po njej do zaselka Šumrek, po poti proti zaselku Zorko in proti
vzhodu in severu do naselja Podboč, po cesti od naselja Podboč proti vzhodu pod
hriboma Golnik in Kisovec, pod hribom Stavski vrh do domačije Slivak, po vzhodni
meji katastrske občine Hrastovec proti severu do zaselka Šega, proti severu do
zaselka Brveno, po vzhodnih mejah katastrskih občin Hrastovec in Modraže proti
severu, po cesti Makole-Globoko-Ješovec-Kočno ob Ložnici in po severozahodni
meji vinorodnega podokoliša Obrobno pogorje Haloz do naselja Laporje.

5.1.1.1. Vinorodna lega Ljubično-Cerje
Meja vinorodne lege Ljubično-Cerje poteka po poti Zgornje Poljčane-Ljubično, po
cesti Ljubično-Lovnik, po cesti Lovnik-Zbelovo do meje vinorodnega ožjega okoliša
Poljčane in po njej proti severu do zaselka Ocvirk ter po cesti do naselja Zgornje
Poljčane.

5.1.1.2. Vinorodna lega Lovnik
Meja vinorodne lege Lovnik poteka po jugozahodni meji vinorodne lege Ljubično-
Celje proti vzhodu, po cesti Lovnik-Pečica do jugozahodne meje vinorodnega
ožjega okoliša Poljčane in po njej proti zahodu do meje vinorodne lege Ljubično-
Celje.

5.1.1.3. Vinorodna lega Zgornje Poljčane
Meja vinorodne lege Zgornje Poljčane poteka po cesti Zgornje Poljčane-Podboč, po
južni meji vinorodnega ožjega okoliša Poljčane proti zahodu do zaselka Šumrek,
prečka cesto Zgornje Poljčane-Lovnik, poteka proti severozahodu do
severovzhodne meje vinorodne lege Ljubično-Cerje in po njej proti severu.

5.1.1.4. Vinorodna lega Čretnik
Meja vinorodne lege Čretnik poteka po cesti skozi naselje Spodnje Poljčane, po
cesti na Pekel in po poti nad Čretnikom, ki povezuje Laporsko cesto in Ježev dol,
do naselja Spodnje Poljčane.

5.1.1.5. Vinorodna lega Hošnica
Meja vinorodne lege Hošnica poteka po zahodni meji vinorodnega ožjega okoliša
Poljčane, po cesti čez naselje Laporska Gorca, po severni meji vinorodnega ožjega
okoliša Poljčane proti vzhodu do naselja Kočno ob Ložnici, po cesti proti naselju
Zasede, zajame naselje, poteka proti jugozahodu nad Želodjekom, po poti Janžev
vrh-Spodnje Poljčane in po severovzhodni meji vinorodne lege Čretnik.

5.1.1.6. Vinorodna lega Vrhole pri Laporju
Meja vinorodne lege Vrhole pri Laporju poteka po vzhodni meji vinorodne lege
Hošnica do naselja Zasede, po cesti Kočno ob Ložnici-Vrhole pri Laporju-
Štatenberg-Globoko, po cesti Makole-Poljčane, se pred naseljem Modraže obrne
proti severu do zaselka Hrastje, poteka proti zahodu do poti Križeča vas-Brezje pri
Poljčanah in po njej do meje vinorodne lege Hošnica.

5.1.1.7. Vinorodna lega Hrastje-Modraže
Meja vinorodne lege Hrastje-Modraže poteka po cesti Novake-Vrhole pri Laporju,
po južni meji vinorodne lege vinorodne lege Vrhole pri Laporju proti vzhodu in po
cesti Makole-Studenice do odcepa za naselje Novake.

5.1.1.8. Vinorodna lega Studenice-Sv. Lucija
Meja vinorodne lege Studenice-Sv. Lucija poteka po cesti Sv. Lucija-Križeča vas,
proti vzhodu do vzhodne meje katastrske občine Brezje pri Poljčanah, poteka proti
jugu, prečka cesto Studenice-Makole in reko Dravinjo, poteka po vzhodni meji
katastrske občine Studenice, po cesti pod vrhom Golnik proti naselju Studenice,
zajame naselje in poteka proti severu do Sv. Lucije.

5.1.1.9. Vinorodna lega Kleče
Meje vinorodne lege Kleče poteka po cesti Krasna-Zgornje Kleče, po obronkih
Hrastovca pod Bočem po poti proti zaselku Brveno, po poti mimo domačije
Domišak, proti zahodu po južni meji vinorodnega ožjega okoliša Poljčane do
vzhodne meje vinorodne lege Studenice-Sv. Lucija in po njej proti severu ter po
poti Studenice-Krasna.

5.1.1.10. Vinorodna lega Hrastovec pod Bočem
Meja vinorodne lege Hrastovec pod Bočem poteka po vzhodni in severni meji
vinorodne lege Kleče, po poti Krasna-Makole do vzhodne meje vinorodnega ožjega
okoliša Poljčane in po njej proti jugu ter proti zahodu do meje vinorodne lege
Kleče.

5.1.2. Vinorodni ožji okoliš Makole
Meja vinorodnega ožjega okoliša Makole poteka po vzhodni meji vinorodnega
ožjega okoliša Poljčane proti severu, po cesti Ložnica-Mostečno-Savinjsko-Stopno,
po vzhodni meji katastrske občine Dežno, jugovzhodni meji katastrske občine Stari
grad do vrha Resenik, proti zahodu preko vrha Turk do Dednega vrha in po cesti
Dedni vrh-Motanje-Šega do meje vinorodnega ožjega okoliša Poljčane.

5.1.2.1. Vinorodna lega Štatenberg
Meja vinorodne lege Štatenberg poteka po cesti Pečke-Globoko, po zahodni meji
vinorodnega ožjega okoliša Makole proti severu in po potoku Ložnica do naselja
Pečke.

5.1.2.2. Vinorodna lega Pečke-Srece
Meja vinorodne lege Pečke-Srece poteka po cesti Pečke-Mostečno, po severni meji
vinorodnega ožjega okoliša Makole proti vzhodu in po cesti Majšperk-Poljčane do
naselja Pečke.

5.1.2.3. Vinorodna lega Dežno pri Makolah
Meja vinorodne lege Dežno pri Makolah poteka po vzhodni meji vinorodnega
ožjega okoliša Makole proti jugu, po poti Sv. Ana-Rove-Makole in po reki Dravinji
proti vzhodu.

5.1.2.4. Vinorodna lega Jelovec
Meja vinorodne lege Jelovec poteka po zahodni meji vinorodne lege Dežno pri
Makolah proti jugu do zaselka Korunšek, po cesti Korunšek-Jelovec-Šega, po
zahodni meji vinorodnega ožjega okoliša Makole proti severu in po cesti Krasna-
Makole.

5.1.2.5. Vinorodna lega Sv. Ana
Meja vinorodne lege Sv. Ana poteka po jugozahodni meji vinorodne lege Dežno pri
Makolah, po vzhodni meji vinorodnega ožjega okoliša Makole proti jugu, se pod
hribom Resenik usmeri proti severozahodu, poteka po poti proti naselju Babna
Loka, po cesti Babna Loka-Jelovec in po jugovzhodni meji vinorodne lege Jelovec.

5.1.2.6. Vinorodna lega Stari Grad
Meja vinorodne lege Stari Grad poteka po južni meji vinorodne lege Jelovec proti
vzhodu, po zahodni meji vinorodne lege Sv. Ana in po jugozahodni meji
vinorodnega ožjega okoliša Makole proti severu do kraja Šega.

5.1.3. Vinorodni ožji okoliš Majšperk
Meja vinorodnega ožjega okoliša Majšperk poteka po vzhodni meji vinorodnega
ožjega okoliša Makole proti severu, po reki Dravinji proti vzhodu, po vzhodni meji
vinorodnega podokoliša Obrobno pogorje Haloz proti jugu, po severni meji
katastrske občine Dobrina, po severnih in zahodnih mejah katastrskih občin Kočice
in Nadole, po zahodni meji katastrske občine Čermožišče do južne meje
vinorodnega podokoliša Obrobno pogorje Haloz in po njej proti zahodu ter po
zahodni meji katastrske občine Stoperce proti severu do meje vinorodnega ožjega
okoliša Makole.

5.1.3.1. Vinorodna lega Sveča
Meja vinorodne lege Sveča poteka po cesti Majšperk-Stoperce, po poti na naselje
Rosovec in po severozahodni meji vinorodnega ožjega okoliša Majšperk do ceste
Majšperk-Stoperce.

5.1.3.2. Vinorodna lega Stoperce
Meja vinorodne lege Stoperce poteka po jugozahodni meji vinorodnega ožjega
okoliša Majšperk proti severu, po južni meji vinorodne lege Sveča in po cesti
Majšperk-Stoperce-Strmec pri Rogatcu do južne meje vinorodnega ožjega okoliša
Majšperk.

5.1.3.3. Vinorodna lega Kupčinji vrh
Meja vinorodne lege Kupčinji vrh poteka po vzhodni meji vinorodne lege Stoperce,
po severni meji katastrske občine Stoperce, zahodni meji katastrske občine Sitež,
po potoku proti jugovzhodu do vzhodne meje vinorodnega ožjega okoliša
Majšperk, po njej do ceste Čermožišče-Stoperce in po cesti Čermožišče-Stoperce
do vzhodne meje vinorodne lege Stoperce.

5.1.3.4. Vinorodna lega Bolfenk
Meja vinorodne lege Bolfenk poteka od reke Dravinje po zahodni meji katastrske
občine Janški vrh, po vzhodni meji vinorodnega ožjega okoliša Majšperk, po
severni meji vinorodne lege Kupčinji vrh, po vzhodnih mejah vinorodnih leg
Stoperce in Sveča do severne meje vinorodnega ožjega okoliša Majšperk in po njej
proti vzhodu.

5.1.3.5. Vinorodna lega Janški vrh
Meja vinorodne lege Janški vrh poteka od reke Dravinje po vzhodni, južni in
zahodni meji katastrske občine Janški vrh do reke Dravinje in po njej proti vzhodu.

5.1.3.6. Vinorodna lega Dolena
Vinorodna lega Dolena obsega območje katastrske občine Dolena, ki leži južno od
reke Dravinje.

5.1.4. Vinorodni ožji okoliš Žetale
Vinorodni ožji okoliš Žetale obsega območje katastrske občine Kočice in območje
katastrske občine Dobrina, ki leži severno od ceste Podlehnik-Žetale.

5.1.4.1. Vinorodna lega Kočice
Vinorodna lega Kočice obsega območje katastrske občine Kočice.

5.1.4.2. Vinorodna lega Dobrina
Vinorodna lega Dobrina obsega območje katastrske občine Dobrina, ki leži znotraj
vinorodnega ožjega okoliša Žetale.

5.2. Vinorodna lega Gorca
Meja vinorodne lege Gorca poteka po cesti Maribor-Zagreb, po vzhodni meji
katastrske občine Zakl, po poti proti naselju Jablovec, po zahodni meji katastrske
občine Zakl proti severu, po južni in zahodni meji katastrske občine Dežno, po
zahodni meji katastrske občine Gorca do reke Dravinje in po njej proti vzhodu do
ceste Maribor-Zagreb.

5.3. Vinorodna lega Rodni vrh
Meja vinorodne lege Rodni vrh poteka po cesti Maribor-Zagreb, po južni meji
katastrske občine Strajna, po cesti Kozminci-Strajna, po zahodnih mejah
katastrskih občin Strajna in Rodni vrh in po južni meji vinorodne lege Gorca do
ceste Maribor-Zagreb.

5.4. Vinorodna lega Kozminci
Meja vinorodne lege Kozminci poteka po cesti Maribor-Zagreb, po južnih mejah
katastrskih občin Stanošina in Kozminci, po zahodni meji katastrske občine Strajna
in po južni meji lege Rodni vrh do ceste Maribor-Zagreb.

5.5. Vinorodna lega Zgornje Gruškovje
Meja vinorodne lege Zgornje Gruškovje poteka po cesti Maribor-Zagreb do državne
meje s Hrvaško, po državni meji proti vzhodu, po meji Občine Videm proti severu
do južne meje katastrske občine Sedlašek in po njej proti zahodu do ceste Maribor-
Zagreb.

5.6. Vinorodna lega Sedlašek
Meja vinorodne lege Sedlašek poteka po cesti Podlehnik-Leskovec do vzhodne
meje katastrske občine Sedlašek, po njej do ceste Zagreb-Maribor in po njej do
kraja Podlehnik.

5.7. Vinorodna lega Podlehnik
Meja vinorodne lege Podlehnik poteka po cesti Tržec-Podlehnik, po cesti Podlehnik-
Spodnje Gruškovje-Strmec pri Leskovcu in po vzhodni in severni meji katastrske
občine Podlehnik do ceste Tržec-Podlehnik.

5.8. Vinorodna lega Majski vrh
Vinorodna lega Majski vrh obsega območje katastrske občine Majski vrh.

5.9. Vinorodna lega Dravinjski vrh
Meja vinorodne lege Dravinjski vrh poteka po cesti Spodnja Pristava-Pograjena in
po zahodni in južni meji katastrske občine Dravinjski vrh do naselja Spodnja
Pristava.

5.10. Vinorodna lega Ljubstava
Vinorodna lega Ljubstava obsega območje katastrske občine Ljubstava.

5.11. Vinorodna lega Vareja
Meja vinorodne lege Vareja poteka po cesti Videm pri Ptuju-Zgornji Leskovec do
severne meje katastrske občine Spodnji Leskovec in po njej ter po zahodni meji
katastrske občine Vareja do ceste Videm pri Ptuju-Zgornji Leskovec.

5.12. Vinorodna lega Strmec pri Leskovcu
Meja vinorodne lege Strmec pri Leskovcu poteka po cesti Zgornji Leskovec-
Podlehnik, zahodni in severni meji katastrske občine Spodnji Leskovec in po cesti
Videm pri Ptuju-Zgornji Leskovec.

5.13. Vinorodna lega Trdobojci
Meja vinorodne lege Trdobojci poteka po cesti Zgornji Leskovec-Podlehnik, po
vzhodnih mejah vinorodnih leg Sedlašek in Zgornje Gruškovje, po cesti ob potoku
Ložina proti vzhodu in po cesti državna meja s Hrvaško-Mala Varnica-Zgornji
Leskovec.

5.14. Vinorodna lega Velika Varnica
Meja vinorodne lege Velika Varnica poteka po cesti Mala Varnica-državna meja s
Hrvaško do mejnega prehoda, po državni meji proti zahodu, po vzhodni meji
vinorodne lege Zgornje Gruškovje in po južni meji vinorodne lege Trdobojci do
ceste Mala Varnica-državna meja s Hrvaško.

5.15. Vinorodna lega Gradišče
Vinorodna lega Gradišče obsega območje katastrske občine Gradišče.

5.16. Vinorodna lega Skorišnjak
Meja vinorodne lege Skorišnjak poteka po cesti državna meja s Hrvaško-Mala
Varnica-Zgornji Leskovec do odcepa za naselje Veliki Okič, po cesti proti naselju
Veliki Okič, po severni in vzhodni meji katastrske občine Skorišnjak in po cesti ob
potoku ob severni meji vinorodne lege Gradišče do ceste državna meja s Hrvaško-
Mala Varnica.

5.17. Vinorodna lega Belavšek
Meja vinorodne lege Belavšek poteka po vzhodnih mejah vinorodnih leg Strmec pri
Leskovcu in Trdobojci, po severni meji vinorodne lege Skorišnjak in po vzhodni
meji katastrske občine Belavšek do vzhodne meje vinorodne lege Strmec pri
Leskovcu.

5.18. Vinorodna lega Veliki Okič
Meja vinorodne lege Veliki Okič poteka od ceste Zgornji Leskovec-Cirkulane po
zahodni meji katastrske občine Veliki Okič, po državni meji s Hrvaško proti
severovzhodu do meje z Občino Gorišnica in po njej ter po vzhodni meji katastrske
občine Veliki Okič do ceste Zgornji Leskovec-Cirkulane.

5.19. Vinorodna lega Mali Okič
Vinorodna lega Mali Okič obsega območje katastrske občine Mali Okič do vzhodne
meje vinorodne lege Veliki Okič.

5.20. Vinorodna lega Repišče
Meja vinorodne lege Repišče poteka po vzhodni in severni meji katastrske občine
Repišče, po cesti Videm pri Ptuju-Zgornji Leskovec do odcepa za naselje Cirkulane,
po cesti proti naselju Cirkulane in po zahodni meji katastrske občine Mali Okič do
vzhodne meje katastrske občine Repišče.

5.21. Vinorodna lega Slatina
Meja vinorodne lege Slatina poteka po cesti Cirkulane-Dravci, po severni meji
katastrske občine Pristava, vzhodnih mejah vinorodnih leg Repišče in Mali Okič do
državne meje s Hrvaško in po njej proti vzhodu, po potoku Belana proti severu in
po cesti na naselje Pristava do ceste Cirkulane-Dravci.

5.22. Vinorodna lega Gradišča
Meja vinorodne lege Gradišča poteka na severu po meji vinorodnega okoliša
Haloze, na vzhodu po vzhodni meji katastrske občine Gradišča, po cesti Gradišča-
Cirkulane-Dravci in po zahodni meji katastrske občine Gradišča.

5.23. Vinorodna lega Dolane
Meja vinorodne lege Dolane poteka po cesti Ptuj-Cirkulane, po južni in zahodni
meji katastrske občine Dolane in po meji vinorodnega okoliša Haloze.

5.24. Vinorodna lega Paradiž
Meja vinorodne lege Paradiž poteka po cesti Cirkulane-Medribnik, po vzhodni meji
katastrske občine Paradiž do državne meje s Hrvaško, po državni meji proti zahodu
do ceste proti naselju Pristava in po njej, na križišču do gasilskega doma in po
cesti med gasilskim domom in osnovno šolo do ceste Cirkulane-Medribnik.

5.25. Vinorodna lega Cirkulane
Meja vinorodne lege Cirkulane poteka po vzhodni meji vinorodne lege Gradišča, po
severni meji vinorodne lege Paradiž, po cesti Cirkulane-Dolane in po južni meji
vinorodne lege Dolane.

5.26. Vinorodna lega Pohorje
Meja vinorodne lege Pohorje poteka po zahodni meji vinorodne lege Paradiž do
državne meje s Hrvaško, po njej proti zahodu do potoka Belana in po njem ter po
vzhodni meji vinorodne lege Slatina do meje vinorodne lege Paradiž.

5.27. Vinorodna lega Meje
Meja vinorodne lege Meje poteka po jugovzhodni meji vinorodne lege Paradiž do
državne meje s Hrvaško, po državni meji proti vzhodu do Sv. Florjana in po cesti
na naselje Medribnik do meje vinorodne lege Paradiž.

5.28. Vinorodna lega Gruškovec
Meja vinorodne lege Gruškovec poteka po vzhodnih mejah vinorodnih leg
Cirkulane, Paradiž in Meje do državne meje s Hrvaško, po državni meji proti
severovzhodu, po zahodni meji katastrske občine Brezovec do ceste Pestike-
Cirkulane in po njej do meje vinorodne lege Cirkulane.

5.29. Vinorodna lega Brezovec
Meja vinorodne lege Brezovec poteka po vzhodnih mejah vinorodnih leg Dolane in
Cirkulane, po severni meji vinorodne lege Gruškovec, po zahodni meji katastrske
občine Brezovec do ceste Gorenjski vrh-Dolane in po njej do meje vinorodne lege
Dolane.

5.30. Vinorodna lega Veliki vrh
Meja vinorodne lege Veliki vrh poteka po cesti Zavrč-Ptuj do odcepa za Cirkulane,
po vzhodni meji vinorodne lege Dolane, po severni meji vinorodne lege Brezovec in
po vzhodni meji katastrske občine Veliki vrh do ceste Zavrč-Ptuj.

5.31. Vinorodna lega Hrastovec
Meja vinorodne lege Hrastovec poteka od državne meje s Hrvaško po cesti za
naselje Zavrč, po cesti Zavrč-Ptuj, po vzhodni meji vinorodne lege Veliki vrh, po
cesti za naselje Gorenjski Vrh, po južni meji katastrske občine Hrastovec, po
Kajuhovskem potoku proti severu do državne meje s Hrvaško in po njej.

5.32. Vinorodna lega Belski vrh
Meja vinorodne lege Belski vrh poteka po jugovzhodni meji katastrske občine
Belski vrh, po vzhodni meji vinorodne lege Veliki vrh in po zahodni meji vinorodne
lege Hrastovec.

5.33. Vinorodna lega Gorenjski vrh
Vinorodna lega Gorenjski vrh obsega območje katastrske občine Gorenjski vrh.

5.34. Vinorodna lega Pestike
Vinorodna lega Pestike obsega območje katastrske občine Pestike, ki leži severno
od ceste Zavrč-Cirkulane.

5.35. Vinorodna lega Korenjak
Meja vinorodne lege Korenjak poteka od državne meje s Hrvaško po vzhodni meji
katastrske občine Korenjak do ceste Zavrč-Cirkulane in po njej, po zahodni meji
katastrske občine Pestike do državne meje s Hrvaško in po njej proti vzhodu.

5.36. Vinorodna lega Turški vrh
Vinorodna lega Turški vrh obsega območje katastrske občine Turški vrh.

5.37. Vinorodna lega Drenovec
Vinorodna lega Drenovec obsega območje katastrske občine Drenovec.

5.38. Vinorodna lega Goričak
Vinorodna lega Goričak obsega območje katastrske občine Goričak.


6. PREKMURSKI VINORODNI OKOLIŠ

Prekmurski vinorodni okoliš obsega dve območji:
– meja prvega območja prekmurskega vinorodnega okoliša poteka od naselja
Korovci po državni meji z Avstrijo in Madžarsko do južne meje katastrske občine
Žitkovci, po njej do ceste Kamovci-Dobrovnik in po njej do naselja Dobrovnik, po
cesti Dobrovnik-Filovci-Bogojina-Tešanovci, po zahodni meji katastrske občine
Tešanovci proti severu do naselja Brezje, v ravni črti proti zahodu čez potok
Lipnica do naselja Sebeborci, po cesti Sebeborci-Puconci-Vaneča-Šalamenci-Kerec-
Vlajoščarje-Beznovci-Domajinci-Domajinski Vrh-Krašči-Gornji Črnci in po cesti proti
zahodu do naselja Korovci ob državni meji z Avstrijo;
– meja drugega območja prekmurskega vinorodnega okoliša poteka od državne
meje z Madžarsko nad Redičkim gozdom do ceste Dolga vas-Lendava in po njej,
po cesti Lendava-Čentiba-Pince do državne meje z Madžarsko in po njej proti
severu.

6.1. Lendavski vinorodni podokoliš
Meja lendavskega vinorodnega podokoliša poteka od državne meje z Madžarsko
nad Redičkim gozdom do ceste Dolga vas-Lendava in po njej, po cesti Lendava-
Čentiba-Pince do državne meje z Madžarsko in po njej proti severu.

6.1.1. Vinorodni ožji okoliš Dolgovaške gorice
Vinorodni ožji okoliš Dolgovaške gorice obsega območje katastrske občine Dolga
vas, ki leži znotraj lendavskega vinorodnega podokoliša.

6.1.2. Vinorodni ožji okoliš Lendavske gorice
Vinorodni ožji okoliš Lendavske gorice obsega območje katastrske občine Lendava,
ki leži znotraj lendavskega vinorodnega podokoliša.

6.1.2.1. Vinorodna lega Sv. Trojica
Meja vinorodne lege Sv. Trojica poteka po cesti Čerov breg-Lendava, po plastnici
200 m proti jugu in severu do ceste na Novi Tomaž in po njej proti severu ter proti
zahodu do ceste Čerov breg-Lendava.

6.1.3. Vinorodni ožji okoliš Čentibske gorice
Vinorodni ožji okoliš Čentibske gorice obsega območje katastrske občine Čentiba,
ki leži znotraj lendavskega vinorodnega podokoliša.

6.1.4. Vinorodni ožji okoliš Dolinske gorice
Vinorodni ožji okoliš Dolinske gorice obsega območje katastrske občine Dolina, ki
leži znotraj lendavskega vinorodnega podokoliša.

6.1.5. Vinorodni ožji okoliš gorice Pince
Vinorodni ožji okoliš gorice Pince obsega območje katastrske občine Pince, ki leži
znotraj lendavskega vinorodnega podokoliša.

6.2. Vinorodni podokoliš Goričko
Meja vinorodnega podokoliša Goričko poteka po državni meji z Avstrijo in
Madžarsko do zahodne meje katastrske občine Kobilje in po njej, po severni in
zahodni meji katastrske občine Strehovci do južne meje prekmurskega
vinorodnega okoliša in po njej proti zahodu do državne meje z Avstrijo.

6.2.1. Vinorodni ožji okoliš Gerlinci-Kramarovci
Vinorodni ožji okoliš Gerlinci-Kramarovci obsega območje katastrskih občin
Domajinci, Gornji Črnci, Korovci in Krašči, ki leži znotraj vinorodnega podokoliša
Goričko, in območje katastrskih občin Ropoča, Gerlinci, Pertoča, Večeslavci,
Fikšinci, Sveti Jurij, Rogašovci, Kramarovci, Nuskova, Sotina, Serdica in Ocinje.

6.2.2. Vinorodni ožji okoliš Vidonci-Grad
Vinorodni ožji okoliš Vidonci-Grad obsega območje katastrskih občin Vadarci,
Kruplivnik, Motovilci, Radovci, Kovačevci, Otovci, Vidonci, Grad, Doljni Slaveči in
Gornji Slaveči.

6.2.3. Vinorodni ožji okoliš Trdkova-Martinje
Vinorodni ožji okoliš Trdkova-Martinje obsega območje katastrskih občin Kuzma,
Matjaševci, Dolič, Trdkova, Martinje, Boreča, Ženavlje in Neradnovci.

6.2.4. Vinorodni ožji okoliš Gornji Petrovci
Vinorodni ožji okoliš Gornji Petrovci obsega območje katastrskih občin Stanjevci,
Šulinci, Gornji Petrovci, Peskovci, Adrijanci in Lucova.

6.2.5. Vinorodni ožji okoliš Bodonci-Mačkovci
Vinorodni ožji okoliš Bodonci-Mačkovci obsega območje katastrske občine Bodonci,
ki leži znotraj vinorodnega podokoliša Goričko, in območje katastrskih občin
Poznanovci, Pečarovci, Prosečka vas, Mačkovci in Dankovci.

6.2.6. Vinorodni ožji okoliš Vaneča-Sebeborci
Vinorodni ožji okoliš Vaneča-Sebeborci obsega območje katastrskih občin
Šalamenci, Vaneča in Sebeborci, ki leži znotraj vinorodnega podokoliša Goričko, in
območje katastrskih občin Bokrači, Krnci, Dolina in Moščanci.

6.2.6.1. Vinorodna lega Breg
Meja vinorodne lege Breg poteka od južne meje vinorodnega ožjega okoliša
Vaneča-Sebeborci po cesti, ki vodi k Domu borcev NOB na Vaneči, na severu
poteka meja po robu gozda, po cesti do Kerbaševe kmetije, po vzhodni strani
gozda do ceste, ki vodi do ceste Vaneča-Šalamenci, in po meji vinorodnega ožjega
okoliša Vaneča-Sebeborci proti vzhodu.

6.2.6.2. Vinorodna lega Ribnjek
Meja vinorodne lege Ribnjek poteka na zahodu po cesti Vaneča-Dolina, mimo
lovskega doma Dolina, na severu po robu gozda, na zahodu in jugu pa po cesti
skozi naselje Vaneča.

6.2.6.3. Vinorodna lega Pri Kaštelu
Meja vinorodne lege Pri Kaštelu poteka po cesti Vaneča-Dolina, mimo lovskega
doma Dolina, na severu po robu gozda in na vzhodu po cesti skozi naselje Dolina v
smeri naselja Vaneča.

6.2.7. Vinorodni ožji okoliš Ivanovci-Kančevci
Vinorodni ožji okoliš Ivanovci-Kančevci obsega območje katastrskih občin Andrejci,
Fokovci, Ivanovci, Kančevci, Ratkovci in Lončarovci.

6.2.8. Vinorodni ožji okoliš Filovci-Moravske Toplice
Vinorodni ožji okoliš Filovci-Moravske Toplice obsega območje katastrskih občin
Moravske Toplice, Tešanovci, Bogojina in Filovci, ki leži znotraj vinorodnega
podokoliša Goričko, in območje katastrskih občin Suhi vrh, Vučja Gomila in
Bukovnica.

6.2.8.1. Vinorodna lega Jelovšekovo
Meja vinorodne lege Jelovšekovo poteka od ceste Tešanovci-Suhi Vrh po plastnici
240m proti zahodu do gozda, ob gozdu proti severu in vzhodu preko ceste Suhi
Vrh-Tešanovci, po tej cesti proti jugu, ob gozdu proti severu do plastnice 240m in
ob njej proti jugu do ceste Tešanovci-Suhi Vrh.

6.2.9. Vinorodni ožji okoliš Selo-Prosenjakovci
Vinorodni ožji okoliš Selo-Prosenjakovci obsega območje katastrskih občin
Ivanjševci, Središče, Berkovci, Prosenjakovci, Selo, Čikečka vas, Motvarjevci in
Pordašinci.

6.2.9.1. Vinorodna lega Čikečki breg
Meja vinorodne lege Čikečki breg poteka po cesti Selo-Čikečka vas do Čikečke vasi,
izvzame naselje, po poti proti zahodu, po plastnici 240m do gozda, ob gozdu proti
severozahodu in ob gozdu proti vzhodu do ceste Selo-Čikečka vas.

6.2.9.2. Vinorodna lega Notranji breg
Meja vinorodne lege Notranji breg poteka od zahodne meje katastrske občine
Prosenjakovci po cesti Selo-Prosenjakovci do naselja Prosenjakovci, po poti proti
jugu do južne meje katastrske občine Prosenjakovci in po njej proti zahodu.

6.2.10. Vinorodni ožji okoliš Kuštanovci-Križevci
Vinorodni ožji okoliš Kuštanovci-Križevci obsega območje katastrskih občin
Kuštanovci, Križevci, Košarovci, Kukeč, Panovci in Domanjševci.

6.2.11. Vinorodni ožji okoliš Šalovci-Hodoš
Vinorodni ožji okoliš Šalovci-Hodoš obsega območje katastrskih občin Krplivnik,
Šalovci, Hodoš, Dolenci, Markovci, Budinci in Čepinci.

6.3. Vinorodni podokoliš Strehovsko-Dobrovniške-Kobiljske gorice
Meja vinorodnega podokoliša Strehovsko-Dobrovniške-Kobiljske gorice poteka po
vzhodni meji vinorodnega podokoliša Goričko in po vzhodni meji prekmurskega
vinorodnega okoliša.

6.3.1. Vinorodna lega Dobrovniške gorice
Vinorodna lega Dobrovniške gorice obsega dve območji:
– meja prvega območja vinorodne lege Dobrovniške gorice poteka po zahodni meji
katastrske občine Dobrovnik proti severu, proti jugu po poljski poti, ki poteka
vzporedno z Bukovniškim potokom in po plastnici 200m proti zahodu do meje
katastrske občine Dobrovnik;
– meja drugega območja vinorodne lege Dobrovniške gorice poteka od ceste
Dobrovnik-Bukovnica pod Opekarno po poti proti vzhodu, prečka cesto Dobrovnik-
Motvarjevci in se nadaljuje proti vzhodu do plastnice 180m, poteka proti severu in
zahodu ob gozdu do ceste Bukovnica-Dobrovnik in po njej proti jugu tako, da
izvzame Opekarno.

6.3.2. Vinorodna lega Strehovske gorice
Meja vinorodne lege Strehovske gorice se začne na zahodni meji katastrske občine
Strehovci 150m severno od ceste Filovci-Dobrovnik, poteka proti vzhodu
vzporedno s cesto do vzhodne meje katastrske občine Strehovci in po njej proti
severovzhodu ter poteka proti severu, zahodu in jugozahodu ob gozdu do zahodne
meje katastrske občine Strehovci.

6.3.3. Vinorodna lega Žitkovske gorice
Meja vinorodne lege Žitkovske gorice poteka od državne meje z Madžarsko pod
vrhom Riganoc po severni meji katastrske občine Žitkovci do gozda, ob gozdu proti
jugu do poti in po njej proti vzhodu do meje vinorodnega podokoliša Strehovsko-
Dobrovniške-Kobiljske gorice na državni meji z Madžarsko.

6.3.4. Vinorodna lega Čerteg-Mali vrej
Meja vinorodne lege Čerteg-Mali vrej poteka po severni meji vinorodnega
podokoliša Strehovsko-Dobrovniške-Kobiljske gorice proti vzhodu, se pri Malem
vreju obrne proti jugu in poteka ob gozdu proti vzhodu, jugu in zahodu do poti v
Kobilje in proti zahodu ob plastnici 200 m do severne meje vinorodnega podokoliša
Strehovsko-Dobrovniške-Kobiljske gorice.

6.3.5. Vinorodna lega Sv. Martin
Meja vinorodne lege Sv. Martin poteka na vzhodu ob cesti Kobilje-Dobrovnik, ob
gozdu proti jugozahodu in severu tako, da obkroži Sv. Martin in po poti proti
vzhodu do ceste Kobilje-Dobrovnik.


7. ŠMARSKO-VIRŠTANJSKI VINORODNI OKOLIŠ

Meja šmarsko-virštanjskega vinorodnega okoliša poteka od državne meje s
Hrvaško pod naseljem Žetale po južnih mejah vinorodnega okoliša Haloze in
mariborskega vinorodnega okoliša do naselja Beli Potok pri Frankolovem, po
plastnici 600 m po južnem pobočju Paškega Kozjaka proti zahodu do reke Pake, po
reki Paki do kraja Šoštanj, po Šentflorjanskem grabnu mimo naselja Sv. Florjan pri
Šoštanju do naselja Mostnar, se obrne proti jugu in poteka po cesti do naselja
Lokove, zaobjame vzpetino Zajček, se pri naselju Lepa Njiva priključi na potok
Libija, poteka po potoku Libija do kraja Ljubija ob Savinji, po reki Savinji do
zahodne meje katastrske občine Letuš, po zahodnih mejah katastrskih občin Letuš
in Podvrh, se pri naselju Šmartno nad Prekopo odcepi proti zahodu, poteka mimo
naselij Jelše, Stopnik in Stari Grad, obkroži naselje Selo pri Vranskem, se priključi
na cesto Selo-Brode, poteka po cesti Ljubljana-Celje do kraja Pondor, po zahodnih
mejah katastrskih občin Ojstriška vas in Črni vrh, po cesti Dol-Tabor, zajame
naselje Loke, po vzhodni meji katastrske občine Črni vrh, po cesti Miklavž pri
Taboru-Grajska vas, po severni meji katastrske občine Marija Reka do ceste
Prebold-Trbovlje, mimo kmetij Uplaznik in Završnik do kraja Matke, po cesti na
naselje Zahom in proti vzhodu do zahodne meje katastrske občine Zabukovica pod
krajem Zabukovica, po zahodni in južni meji katastrske občine Zabukovica,
zaobjame naselje Sveta Neža, poteka po cesti Liboje-Košnica do reke Savinje, po
reki Savinji proti jugu do vasi Gračnica, po cesti mimo naselij Zagračnica, Brodnice,
Lipni Dol, Jurklošter in Marijina vas, obkroži naselji Marijina vas in Prapretno, se pri
naselju Vejice priključi na cesto proti naselju Stara Žaga do naselij Šentvid pri
Planini in Podlog pod Bohorjem, poteka preko kmetije Hladine in hriba Oslica,
objame naselja Jevški vrh, Lipni vrh, Tolsti vrh, Božični vrh, Bucikov breg, Železno
in Strmec, se pri naselju Stari trg pri Podsredi priključi na potok Bistrica, poteka po
potoku Bistrica do naselja Sv. Gora (pri Bistrici ob Sotli), poteka preko vrha
Kunšperk in po državni meji s Hrvaško do južne meje vinorodnega okoliša Haloze.
Iz območja šmarsko-virštanjskega vinorodnega okoliša se izločita območji:
Gorenje-Rečica ob Paki, ki obsega območje doline od naselja Gorenje do naselja
Rečica ob Paki, in
ravninski del doline, katerega meja poteka od kraja Letuš po cesti Letuš-Male
Braslovče, po cesti skozi naselja Braslovče, Spodnje Gorče in Kamenče do naselja
Gomilsko, po potoku Bolska, po reki Savinji do zahodne meje katastrske občine
Medlog, po potoku Ložnica do kraja Polzela in po reki Savinji do kraja Letuš.

7.1. Savinjski vinorodni ožji okoliš
Savinjski vinorodni ožji okoliš obsega dve območji:
– meja prvega območja savinjskega vinorodnega ožjega okoliša poteka po severni
in zahodni meji šmarsko-virštanjskega vinorodnega okoliša proti zahodu in jugu do
reke Savinje pri naselju Košnica pri Celju, po reki Savinji do reke Ložnice, po njej
do naselja Arja vas in po cesti Arja vas-Dobrna do zahodne meje katastrske občine
Dobrna in po njej proti severu do severne meje šmarsko-virštanjskega
vinorodnega okoliša;
– meja drugega območja savinjskega vinorodnega ožjega okoliša poteka od kraja
Laško po zahodni meji šmarsko-virštanjskega vinorodnega okoliša proti jugu in
vzhodu do potoka Mišnica, po njem do naselja Curnovec, po poti na naselji Suho
Dobje in Trate, proti naselju Mala Breza, po vzhodni in severni meji katastrske
občine Olešče, vzhodni in severni meji katastrske občine Požnica, po severni meji
katastrske občine Rifengozd in po meji šmarsko-virštanjskega vinorodnega okoliša
do kraja Laško.

7.1.1.Vinorodni kraj Šmartno ob Paki
Meja vinorodnega kraja Šmartno ob Paki poteka po cesti Šoštanj-Gorenje, po poti,
ki poteka pod vrhom Tabor preko naselja Slatina do ceste Mozirje-Letuš in po njej,
po cesti Letuš-Rečica ob Paki-Podgora, po cesti Podgora-Dobrič, po vzhodni meji
katastrske občine Rečica ob Paki proti severu do kmetije Stanovšek, po cesti mimo
kmetije Kurmanšek proti naselju Veliki vrh do kmetije Dušič, se po cesti spusti do
kmetije Mravljak v naselju Lokovica, prečka cesto Gorenje-Velenje, poteka proti
severozahodu in proti zahodu po cesti mimo kmetije Brišnik do ceste Šoštanj-
Gorenje.
Iz območja vinorodnega kraja Šmartno ob Paki se izloči območje Gorenje-Rečica
ob Paki.

7.1.2. Vinorodni kraj Vinska gora
Vinorodni kraj Vinska gora obsega dve območji:
Meja prvega območja poteka nad naseljem Laze proti vzhodu, po plastnici 400 m
do Gradiča, pod hribom Gora do kmetije Jelen, po cesti nad naseljem Podkraj in
kmetijo Kutičan do Stebovniškega potoka, po cesti Podkraj-Arnače do križišča s
cesto Velenje-Polzela, se proti zahodu po pobočju spusti v naselje Ložnica, poteka
proti zahodu do zahodne meje katastrske občine Ložnica in po njej, po zahodni
meji katastrske občine Podkraj, po cesti Podkraj pri Velenju-Tajna-Podgorje-Lilijski
Grič, po severni meji katastrske občine Podkraj proti vzhodu, pod hribom Gradišče
in Sv. Jakob, po cesti Velenje-Andraž nad Polzelo do naselja Podkoželj in po
plastnici 400 m nad naseljem Laze;
Meja drugega območja poteka po severni meji savinjskega vinorodnega ožjega
okoliša proti zahodu do zahodne meje katastrske občine Lipje, po cesti proti
naselju Bevče (zajame tudi Sv. Miklavža), po cesti Bevče-Črnova, po cesti Velenje-
Žalec do izliva Belega potoka v Črni potok, proti vzhodu preko hriba Petelinjek do
vzhodne meje savinjskega vinorodnega ožjega okoliša in po njej proti severu.

7.1.3. Vinorodni kraj Laško
Vinorodni kraj Laško obsega območje drugega območja savinjskega vinorodnega
ožjega okoliša.

7.2. Vinorodni kraj Šmartno v Rožni dolini
Meja vinorodnega kraja Šmartno v Rožni dolini poteka po zahodni in severni meji
katastrske občine Rupe, po severni meji katastrske občine Rožni vrh, po severni in
vzhodni meji katastrske občine Brezova do ceste Vojnik-Šmartno v Rožni dolini in
po njej, po cesti Šmartno v Rožni dolini-Prešnik-Sv. Jungrt, proti severu do Sv.
Kunigunde in po severozahodni meji katastrske občine Šentjungert proti severu.

7.3. Vinorodni ožji okoliš Šentjur-Dolga gora
Meja vinorodnega ožjega okoliša Šentjur-Dolga gora poteka po severni meji
šmarsko-virštanjskega vinorodnega okoliša proti zahodu, po zahodnih mejah
katastrskih občin Dramlje, Marija Dobje, Primož, Goričica, Zlateče, Podgrad,
Kranjčica, Vodruž, Planinca, Kalobje, Brezje in Lažiše, po cesti Mrzlo Polje-Dežno-
Loke-Gračnica, po severni meji katastrske občine Planina, po cesti na naselje
Šentvid pri Planini do južne meje šmarsko-virštanjskega vinorodnega okoliša, po
njej proti vzhodu, po vzhodni meji katastrskih občin Šentvid pri Planini in Planinska
vas, južni meji katastrske občine Straška gorca, vzhodni meji katastrske občine
Lopaca, vzhodni in severni meji katastrske občine Loka pri Žusmu, severni meji
katastrske občine Dobrina in po vzhodnih mejah katastrskih občin Javorje, Gorica
pri Slivnici, Tratna, Grobelno, Zgornje Selce, Ponkvica in Dolga gora do severne
meje šmarsko-virštanjskega vinorodnega okoliša.

7.3.1. Vinorodni kraj Dramlje
Meja vinorodnega kraja Dramlje poteka od naselja Trnovec pri Dramljah po cesti
mimo naselja Jarmovec, po severni meji vinorodnega ožjega okoliša Šentjur-Dolga
gora proti severu in vzhodu do podvoza Pletovarje in ob avtocesti Slovenska
Bistrica-Arja vas do izvoza za kraj Dramlje.

7.3.2. Vinorodni kraj Ponikva
Meja vinorodnega kraja Ponikva poteka po severni meji vinorodnega ožjega okoliša
Šentjur-Dolga gora proti vzhodu, po cesti Lipoglav-Cecinje, prečka železniško
progo Poljčane-Grobelno in poteka po vrhu Kozjaka proti naselju Dole, po cesti do
kmetije Senica, po vzhodni meji vinorodnega ožjega okoliša Šentjur-Dolga gora do
železniške proge Celje-Maribor in ob njej do železniške postaje Ponikva, proti
zahodu do kraja Hotunje, proti severu po poti proti naselju Laze pri Dramljah in ob
avtocesti Arja vas-Slovenska Bistrica do meje vinorodnega ožjega okoliša Šentjur-
Dolga gora.

7.3.3. Vinorodna lega Dolga gora
Meja vinorodne lege Dolga gora na severu in vzhodu poteka po meji vinorodnega
ožjega okoliša Šentjur-Dolga gora in na jugu po cesti Sladka Gora-Dolga Gora-
Lipoglav.

7.3.4. Vinorodni kraj Šentjur
Vinorodni kraj Šentjur obsega štiri območja:
– meja prvega območja vinorodnega kraja Šentjur poteka po Kamenskem potoku
do ceste Bezovje pri Šentjurju-Prožinska vas in po njej, po zahodni meji
vinorodnega ožjega okoliša Šentjur-Dolga gora proti severu, po severni meji
katastrske občine Podgrad, po cesti na naselje Repno in po cesti Celje-Ponikva do
Kamenskega potoka;
– meja drugega območja vinorodnega kraja Šentjur poteka po cesti Šentjur-Jakob
pri Šentjurju, po cesti na pogorje Rifnik in v Novo vas pod Rifnikom ter po cesti
proti naselju Podgorje pod Resevno;
– meja tretjega območja vinorodnega kraja Šentjur poteka po cesti Planina-Šentjur
do odcepa v naselju Vezovje, po cesti proti naseljem Kalobje in Podlešje ter po
cesti preko vasi Krajni Dol in Brezje do ceste Planina-Šentjur;
– meja četrtega območja vinorodnega kraja Šentjur poteka po plastnici 350 m
severno od Slivniškega jezera, od jezu po cesti do ceste Šentjur-Gorica pri Slivnici,
po njej do naselja Bukovje pri Slivnici, po vrhovih pogorja Javorje, po cesti ob
Dobrinskem potoku do meje vinorodnega ožjega okoliša Šentjur-Dolga gora in po
njej proti severu do Slivniškega jezera.

7.4. Vinorodni ožji okoliš Sladka gora-Ponkvica
Meja vinorodnega ožjega okoliša Sladka gora-Ponkvica poteka po cesti Pečica-
Orehova vas, mimo cerkve Sv. Mihaela, zaobjame naselje Lučovec, poteka po
vzhodni meji vinorodnega ožjega okoliša Šentjur-Dolga gora do naselja Grobelno,
po cesti Grobelno-Šentvid pri Grobelnem, ob železniški progi Grobelno-Šmarje pri
Jelšah in po cesti Šmarje pri Jelšah-Mestinje-Podplat-Pečica.

7.4.1. Vinorodni kraj Sladka gora
Meja vinorodnega kraja Sladka gora poteka po severni meji vinorodnega ožjega
okoliša Sladka gora-Ponkvica, južnih mejah katastrskih občin Sladka gora in Pijovci,
zaobjame naselja Sotensko in Nova vas, poteka po Polžanskem potoku proti
jugovzhodu, po potoku Lemberžica do naselja Mestinje in do vzhodne meje
vinorodnega ožjega okoliša Sladka gora-Ponkvica.

7.4.2. Vinorodna lega Preloge-Ponkvica
Meja vinorodne lege Preloge-Ponkvica poteka po južni meji vinorodnega ožjega
okoliša Sladka gora-Ponkvica do naselja Mestinje in po južni meji vinorodne lege
Sladka gora do meje vinorodnega ožjega okoliša Sladka gora-Ponkvica.

7.5. Vinorodni ožji okoliš Rogaške Slatine
Meja vinorodnega ožjega okoliša Rogaške Slatine poteka po vzhodni meji
vinorodnega ožjega okoliša Sladka gora-Ponkvica, po cesti Mestinje-Pristava pri
Mestinju, po železniški progi Pristava pri Mestinju-Podčetrtek, po cesti ob
Sotelskem jezeru, po vzhodni in severni meji šmarsko-virštanjskega vinorodnega
okoliša, po cesti Rajnkovec-Rjavica-Brezovec pri Rogatcu-Rogatec-Dobovec pri
Rogatcu in po vzhodni meji šmarsko-virštanjskega vinorodnega okoliša do naselja
Pečica.

7.5.1. Vinorodna lega Drevenik
Meja vinorodne lege Drevenik poteka po cesti Podplat-Tekačevo-Zagaj pod Bočem,
po vzhodni meji katastrske občine Čača vas in po severni in zahodni meji
vinorodnega ožjega okoliša Rogaške Slatine.

7.5.2. Vinorodna lega Negonje
Meja vinorodne lege Negonje poteka po vzhodni meji vinorodne lege Drevenik, po
cesti Spodnje Negonje-Zgornje Irje-Zgornje Negonje, po cesti mimo Grilovega
hriba in po severni meji vinorodnega ožjega okoliša Rogaške Slatine.

7.5.3. Vinorodna lega Cerovec
Meja vinorodne lege Cerovec poteka po vzhodni meji vinorodne lege Negonje,
mimo naselij Zgornje Irje in Ločendol ob severni meji katastrske občine Rogaška
Slatina, po cesti Spodnje Sečovo-Strmec pri Rogatcu, po poti proti severu nad
hribom Ložno do severne meje vinorodnega ožjega okoliša Rogaške Slatine in po
njej proti zahodu do naselja Ravnocerje ter po poti mimo hriba Cerovec in
Grilovega hriba do vzhodne meje vinorodne lege Negonje.

7.5.4. Vinorodna lega Donačka gora
Meja vinorodne lege Donačka gora poteka po cesti Zgornje Gradišče-Ciglence-
Rogatec, po vzhodni in severni meji vinorodnega ožjega okoliša Rogaške Slatine in
po vzhodni meji vinorodne lege Cerovec do naselja Zgornje Gradišče.

7.5.5. Vinorodna lega Rodne
Meja vinorodne lege Rodne poteka po cesti Rogaška Slatina-Topole-Tekačevo-
Podplat, po zahodni meji vinorodnega ožjega okoliša Rogaške Slatine, po zahodni
in južni meji katastrske občine Nezbiše, južnih mejah katastrskih občin Kamence in
Rajnkovec, po vzhodni meji vinorodnega ožjega okoliša Rogaške Slatine do naselja
Brestovec, po poti na naselje Prnek in po vzhodni meji katastrske občine Velike
Rodne do kraja Rogaška Slatina.

7.5.6. Vinorodna lega Sv. Ema
Vinorodna lega Sv. Ema obsega območje vinorodnega ožjega okoliša Rogaške
Slatine, ki leži južno od južne meje vinorodne lege Rodne.

7.6. Vinorodni ožji okoliš Tinsko-Škofija
Meja vinorodnega ožjega okoliša Tinsko-Škofija poteka po cesti Šmarje pri Jelšah-
Grobelno, po zahodnih mejah katastrskih občin Platinovec in Grobelce, zahodni in
južni meji katastrske občine Babna gora, južni meji katastrske občine Babna reka
in po cesti Loka pri Žusmu-Sodna vas-Pristava pri Mestinju-Mestinje-Šmarje pri
Jelšah.

7.6.1. Vinorodni kraj Vinski vrh-Sv. Rok
Meja vinorodnega kraja Vinski vrh-Sv. Rok poteka od naselja Grobelno po zahodni
meji vinorodnega ožjega okoliša Tinsko-Škofija, po severnih mejah katastrskih
občin Grobelce, Babna reka in Vršna vas, po cesti mimo naselja Šerovo, do
železniške postaje Stranje in ob železniški progi Stranje-Mestinje do severne meje
vinorodnega ožjega okoliša Tinsko-Škofija in po njej proti zahodu.

7.6.2. Vinorodna lega Škofija
Meja vinorodne lege Škofija poteka po južni meji vinorodnega kraja Vinski vrh-Sv.
Rok, zaobjame naselji Planinca in Vršna vas, poteka ob Zibiškem potoku proti jugu
in po cesti Drozgomet-Zibika-Spodnje Mestinje-Stranje do južne meje vinorodnega
kraja Vinski vrh-Sv. Rok.

7.6.3. Vinorodna lega Breška gorca
Meja vinorodne lege Breška gorca poteka po zahodni meji vinorodne lege Škofija,
južni meji vinorodnega kraja Vinski vrh-Sv. Rok in se pod hribom Sedovec odcepi
proti jugovzhodu po cesti proti naselju Drozgomet.

7.6.4. Vinorodna lega Grobelce
Meja vinorodne lege Grobelce poteka od naselja Lipovec po južni meji vinorodnega
kraja Vinski vrh-Sv. Rok do naselja Lekmarje, proti jugu po poti do zaselka Okrus,
po cesti proti zahodu mimo naselij Predule in Vinski vrh pri Slivnici do zahodne
meje vinorodnega ožjega okoliša Tinsko-Škofija in po njej proti severu do naselja
Lipovec.

7.6.5. Vinorodna lega Babna gora
Meja vinorodne lege Babna gora poteka po južni meji vinorodne lege Grobelce, po
zahodni meji vinorodnega ožjega okoliša Tinsko-Škofija do zaselka Volčja Jama, po
cesti proti naselju Loka pri Žusmu, po južni meji vinorodnega ožjega okoliša
Tinsko-Škofija, po vzhodni meji katastrske občine Babna reka in po cesti mimo
naselja Okrus do južne meje vinorodne lege Grobelce.

7.6.6. Vinorodna lega Tinsko
Meja vinorodne lege Tinsko poteka po južnih mejah vinorodnih leg Breška gorca in
Škofija, po Zibiškem potoku in potoku Mestinjščica proti vzhodu, po južni meji
vinorodnega ožjega okoliša Tinsko-Škofija proti zahodu in po vzhodni meji
vinorodne lege Babna gora.

7.7. Vinorodni ožji okoliš Virštanj-Imenska gorca
Meja vinorodnega ožjega okoliša Virštanj-Imenska gorca poteka od naselja Loka
pri Žusmu po južni meji vinorodnega ožjega okoliša Tinsko-Škofija proti vzhodu, po
cesti Sodna vas-Podčetrtek-Golobinjek ob Sotli-Dekmanca, po vzhodni meji
šmarsko-virštanjskega vinorodnega okoliša do naselja Polje pri Bistrici, po cesti
Polje pri Bistrici-Bistrica ob Sotli-Kunšperk do državne meje s Hrvaško, po južni
meji šmarsko-virštanjskega vinorodnega okoliša do naselja Prevole, po potoku
Rihtarjev graben proti severovzhodu, po cesti Podsreda-Kozje-Lesično-Zagorje in
po jugovzhodni meji vinorodnega ožjega okoliša Šentjur-Dolga gora do naselja
Loka pri Žusmu.

7.7.1. Vinorodna lega Olimje
Meja vinorodne lege Olimje poteka od kraja Podčetrtek po vzhodni, severni in
zahodni meji vinorodnega ožjega okoliša Virštanj-Imenska gorca, po Virštanjskem
potoku proti vzhodu, po južni meji katastrske občine Sopote in po cesti do kraja
Podčetrtek.

7.7.2. Vinorodna lega Imenska gorca
Meja vinorodne lege Imenska gorca poteka od kraja Podčetrtek po vzhodni meji
vinorodnega ožjega okoliša Virštanj-Imenska gorca do naselja Spodnje Imeno, po
cesti proti zahodu tako, da zaobjame naselje Imenska gorca, po cesti proti cerkvi
Device Marije in po jugovzhodni meji vinorodne lege Olimje do kraja Podčetrtek.

7.7.3. Vinorodni kraj Virštanj
Meja vinorodnega kraja Virštanj poteka od naselja Imeno po južni meji vinorodne
lege Imenska gorca, po severni meji katastrske občine Virštanj, po južni meji
vinorodne lege Olimje, po zahodni meji vinorodnega ožjega okoliša Virštanj-
Imenska gorca do naselja Ješovec, po cesti Ješovec-Marof-Polana-Vindol, proti
vzhodu do naselja Ortnica, po cesti Ortnica-Bučka Gorca-Golobinjek ob Sotli in po
vzhodni meji vinorodnega ožjega okoliša Virštanj-Imenska gorca do naselja Imeno.

7.7.4. Vinorodna lega Pecelj
Meja vinorodne lege Pecelj poteka od vzhodne meje vinorodnega ožjega okoliša
Virštanj-Imenska gorca pri naselju Golobinjek ob Sotli po južni meji vinorodne lege
Virštanj, po cesti skozi naselje Pecelj do naselja Prelasko in po vzhodni meji
vinorodnega ožjega okoliša Virštanj-Imenska gorca do naselja Golobinjek ob Sotli.

7.7.5. Vinorodna lega Bučka gorca
Meja vinorodne lege Bučka gorca poteka po južnih mejah vinorodnih leg Pecelj in
Virštanj do naselja Vindol in po cesti Vindol-Klake-Zgornje Zdole-Ješovec pri
Kozjem-Opečnik-Brezovec pri Polju-Polje ob Sotli-Prelasko do južne meje
vinorodne lege Pecelj.

7.7.6. Vinorodna lega Pilštanj
Meja vinorodne lege Pilštanj poteka od naselja Kozje po južni in zahodni meji
vinorodnega ožjega okoliša Virštanj-Imenska gorca proti severu do naselja
Ješovec, po južni meji vinorodne lege Virštanj, po zahodni meji vinorodne lege
Bučka gorca in po cesti Ješovec pri Kozjem-Kozje do naselja Kozje.

7.7.7. Vinorodna lega Hrastje-Trebče
Meja vinorodne lege Hrastje-Trebče poteka po cesti Polje ob Sotli-Bistrica ob Sotli,
po vzhodni in južni meji vinorodnega ožjega okoliša Virštanj-Imenska gorca do
naselja Kozje, po jugovzhodni meji vinorodne lege Pilštanj in po južni meji
vinorodne lege Bučka gorca do naselja Polje ob Sotli.

7.7.8. Vinorodna lega Ples
Meja vinorodne lege Ples poteka od kraja Dekmanca po vzhodni meji vinorodnega
ožjega okoliša Virštanj-Imenska gorca ob državni meji s Hrvaško in po vzhodni
meji vinorodne lege Hrastje-Trebče.

PRILOGA 2: OPISNE MEJE VINORODNIH ENOT ZNOTRAJ VINORODNE DEŽELE
POSAVJE

Vinorodna dežela Posavje obsega območje naslednjih vinorodnih okolišev z ožjimi
vinorodnimi enotami:

1. BIZELJSKO-SREMIŠKI VINORODNI OKOLIŠ

Meja bizeljsko-sremiškega vinorodnega okoliša poteka od naselja Breg po reki Savi do
državne meje s Hrvaško, po državni meji s Hrvaško, po južni meji šmarsko-
virštanjskega vinorodnega okoliša do Marijine vasi, po južnih mejah katastrskih občin
Marijina vas in Paneče do naselja Razbor in po cesti Razbor-Breg do reke Save.

1.1. Vinorodni podokoliš Bizeljsko
Meja vinorodnega podokoliša Bizeljsko poteka od naselja Spodnja Pohanca po cesti
Spodnja Pohanca-Artiče-Globoko-Bojsno-Župelevec, po cesti Brežice-Bizeljsko do
naselja Bizeljsko, po cesti Bizeljsko-Orešje do državne meje s Hrvaško na mejnem
prehodu Orešje, po severni meji bizeljsko-sremiškega vinorodnega okoliša proti zahodu,
po severni meji katastrske občine Osredek in po potoku Močnik do naselja Spodnja
Pohanca.

1.1.1. Vinorodni ožji okoliš Bizeljsko-Orešje
Meja vinorodnega ožjega okoliša Bizeljsko-Orešje poteka po potoku Dramlja proti
severu, po severnih mejah katastrskih občin Bizeljsko in Orešje do vrha hriba Silovec,
proti vzhodu do vzhodne meje vinorodnega podokoliša Bizeljsko in po njej proti jugu do
potoka Dramlja.

1.1.1.1. Vinorodna lega Kozja peč-Kupce
Meja vinorodne lege Kozja peč-Kupce poteka od ceste Bizeljsko-Orešje pred krajem
Kupce proti jugu po plastnici 220 m proti zaselku Bohor, se usmeri proti severozahodu
do poti in po njej proti severu, prečka cesto in poteka do kraja Kozja Peč, po severni
meji vinorodnega ožjega okoliša Bizeljsko-Orešje proti vzhodu, se nad zaselkom Gabrk
obrne proti jugovzhodu do plastnice 220 m in poteka po njej do ceste Bizeljsko-Orešje
pri kraju Kupce.

1.1.1.2. Vinorodna lega Bukovje-Žalce
Meja vinorodne lege Bukovje-Žalce poteka od kraja Žalce po robu gozda proti
severozahodu, obkroži naselje Bukovje, se obrne proti jugozahodu pod Graščinskim
vrhom, poteka po poti proti kraju Trnje, se priključi na plastnico 220 m in poteka po
njej proti severovzhodu do zaselka Žalce.

1.1.1.3. Vinorodna lega Drenovec
Meja vinorodne lege Drenovec poteka po zahodni meji vinorodne lege Bukovje-Žalce
proti severu, pod hribom Graščinski vrh proti zahodu ob gozdu do Lovske koče, proti
jugu in vzhodu tako, da obkroži Razgledni stolp, proti jugu ob gozdu do plastnice 220 m
in po njej proti vzhodu do kraja Trnje in do južne meje vinorodne lege Bukovje-Žalce.

1.1.1.4. Vinorodna lega Janeževa gorca
Meja vinorodne lege Janeževa gorca poteka po cesti Bizeljsko-Janeževa Gorca-Bošt, po
poti proti severu mimo cerkve Sv. Vid, po cesti Vrhovnica-Bizeljsko, po poti, ki poteka
severno od kraja Janeževa Gorca proti kraju Bizeljsko, proti jugu do plastnice 220 m in
po njej proti zahodu do ceste Bizeljsko-Janeževa Gorca.

1.1.1.5. Vinorodna lega Bošt
Meja vinorodne lege Bošt poteka od severne meje katastrske občine Vitna vas po poti
na Bošt in Nimnik ter nazaj po cesti do meje katastrske občine Vitna vas.

1.1.1.6. Vinorodni kraj Vitna vas
Meja vinorodnega kraja Vitna vas poteka po cesti Dramlja-Vitna vas-Bizeljsko do
vzhodne meje katastrske občine Vitna vas in po njej proti jugu do poti h kmetijam
Hudina in Sodič ter po njej proti kraju Dramlja.

1.1.1.7. Vinorodni kraj Stara vas
Meja vinorodnega kraja Stara vas poteka od vzhodne meje katastrske občine Vitna vas
po cesti Pišece-Bizeljsko, po vzhodni meji vinorodnega ožjega okoliša Bizeljsko-Orešje
proti jugu, po cesti Stara vas-Dramlja do meje vinorodnega kraja Vitna vas in po njej
proti severu.

1.1.2. Vinorodni ožji okoliš Pišece-Sromlje-Pohanca
Meja vinorodnega ožjega okoliša Pišece-Sromlje-Pohanca poteka po zahodni meji
vinorodnega ožjega okoliša Bizeljsko-Orešje, po severnih mejah katastrskih občin
Podgorje, Pavlova vas, Silovec, Sromlje in Zgornja Pohanca, po zahodni in južni meji
vinorodnega podokoliša Bizeljsko do meje vinorodnega ožjega okoliša Bizeljsko-Orešje.

1.1.2.1. Vinorodna lega Oklukova gora
Vinorodna lega Oklukova gora obsega območje katastrske občine Oklukova gora.

1.1.2.2. Vinorodni kraj Sromlje
Meja vinorodnega kraja Sromlje poteka od naselja Zgornja Pohanca proti severu po poti
do gozdne meje, po gozdni meji proti severovzhodu do zahodne meje katastrske občine
Sromlje, po plastnici 400 m proti vzhodu nad naseljem Silovec, po vzhodni meji
katastrske občine Silovec proti jugu, po poti mimo naselja Curnovec do severne meje
katastrske občine Dečno selo, po njej proti severozahodu do vzhodne meje katastrske
občine Volčje, proti zahodu do vzhodne meje katastrske občine Oklukova gora ter po
vzhodni in severni meji vinorodne lege Oklukova gora do naselja Zgornja Pohanca.

1.1.2.3. Vinorodni kraj Pavlova vas
Meja vinorodnega kraja Pavlova vas poteka od ceste Pavlova vas-Preska pod severno
mejo vinorodnega ožjega okoliša Pišece-Sromlje-Pohanca po plastnici 500 m proti
zahodu, po potoku med hriboma Veliki in Mali Trobojnik proti jugozahodu, po
Suhadolskem potoku proti jugovzhodu, po cesti Globoko-Pišece, po zahodni meji
katastrske občine Pišece, proti severozahodu pod zaselkom Rigelj, po poti skozi naselje
Pavlova vas do cerkve Sv. Jedert, po cesti Pavlova vas-Preska in do plastnice 500 m
pod severno mejo vinorodnega ožjega okoliša Pišece-Sromlje-Pohanca.

1.1.2.4. Vinorodni kraj Pišece
Meja vinorodnega kraja Pišece poteka po vzhodni meji katastrske občine Pišece proti
jugu, po poti mimo naselja Pilštanj do severne meje katastrske občine Dednja vas in po
njej proti zahodu, po cesti Globoko-Pišece proti severu do kraja Marof, proti severu do
gozdne meje in ob njej proti vzhodu do vzhodne meje katastrske občine Pišece.

1.1.2.5. Vinorodna lega Rigel
Meja vinorodne lege Rigel poteka po cesti Marof-Pišečki grad, po robu gozda proti
zahodu do vzhodne meje vinorodnega kraja Pavlova vas, proti jugu do poti skozi
naselje Pavlova vas, po vzhodni meji vinorodnega kraja Pavlova vas proti jugu in po
zahodni meji vinorodnega kraja Pišece proti severu.

1.1.2.6. Vinorodni kraj Podgorje
Meja vinorodnega kraja Podgorje poteka po vzhodni meji vinorodnega ožjega okoliša
Pišece-Sromlje-Pohanca proti jugu do ceste Vitna vas-Spodnje Podgorje, ob potoku
proti severozahodu do zahodne meje katastrske občine Podgorje, proti zahodu do
vzhodne meje vinorodnega kraja Pišece in po njej proti severu, ob robu gozda proti
severu pod hribi Mali in Veliki Špiček, obkroži kraj Uljčnik in poteka proti jugovzhodu do
meje vinorodnega ožjega okoliša Pišece-Sromlje-Pohanca.

1.2. Vinorodni podokoliš Sremič
Meja vinorodnega podokoliša Sremič poteka od kraja Spodnja Pohanca po zahodni meji
vinorodnega podokoliša Bizeljsko proti severu, po severni, zahodni in južni meji
bizeljsko-sremiškega vinorodnega okoliša do mesta Krško in po cesti Krško-Spodnja
Pohanca.

1.2.1. Vinorodni ožji okoliš Sremič-Zdole
Meja vinorodnega ožjega okoliša Sremič-Zdole poteka po južni, vzhodni in severni meji
vinorodnega podokoliša Sremič do ceste Podsreda-Koprivnica, po njej do kraja
Koprivnica in po potokih Koprivnica in Brestanica proti jugu do meje vinorodnega
podokoliša Sremič.

1.2.1.1. Vinorodna lega Mohor
Meja vinorodne lege Mohor poteka od cerkve Sv. Mohor ob gozdu proti zahodu in jugu,
ob gozdu proti jugovzhodu proti naselju Zgornji Sremič, se usmeri proti severozahodu,
zajame hrib Grič in poteka ob gozdu do cerkve Sv. Mohor.

1.2.1.2. Vinorodna lega Zgornji Sremič
Meja vinorodne lege Zgornji Sremič poteka od kraja Slom po robu gozda severno od
ceste Slom-Sremič, proti jugozahodu preko hriba Grmada, po cesti Zgornji Sremič-
Spodnji Sremič, proti jugovzhodu, po robu gozda proti severu in vzhodu do zahodne
meje katastrske občine Anovec, po njej proti jugu do severne meje katastrske občine
Stara vas, proti vzhodu in severu tako, da obkroži kraj Koritno in po cesti Koritno-Slom.

1.2.1.3. Vinorodna lega Spodnji Sremič
Meja vinorodne lege Spodnji Sremič poteka od severozahodne meje vinorodne lege
Zgornji Sremič na cesti Zgornji Sremič-Spodnji Sremič-Krško, ob njej po robu gozda
proti jugovzhodu, po plastnici 260 m proti vzhodu in jugu, po robu gozda proti severu
do južne meje vinorodne lege Zgornji Sremič ter po njej proti severozahodu.

1.2.1.4. Vinorodna lega Bučerca
Meja vinorodne lege Bučerca poteka po cesti Koritno-Bučerca, pri kraju Slom prečka
cesto in se priključi na plastnico 340 m, poteka po njej proti severovzhodu in jugu do
ceste Bučerca-Kremen in po njej do križišča, poteka proti vzhodu in jugu ob gozdu, se
obrne nazaj proti zahodu in poteka ob gozdu proti severozahodu do ceste Koritno-
Bučerca.

1.2.1.5. Vinorodna lega Kremen
Meja vinorodne lege Kremen poteka od ceste Krško-Bučerca pod naseljem Kremen proti
jugovzhodu po robu gozda do ceste Krško-Anovec, po njej do križišča s cesto, ki poteka
proti naselju Kremen, proti severu ob gozdu do južne meje vinorodne lege Bučerca, po
njej proti zahodu do ceste Bučerca-Krško, po njej proti jugozahodu in po robu gozda do
izhodišča.

1.2.1.6. Vinorodna lega Pleterje-Zdole
Meja vinorodne lege Pleterje-Zdole poteka po cesti Krško-Zdole, se za naseljem Zdole
obrne proti jugu in jugozahodu, poteka po poti proti kraju Molan, po robu gozda proti
jugozahodu pod naseljem Pleterje, prečka cesto Krško-Zdole, poteka po plastnici 230 m
proti zahodu in ob gozdu proti severu nazaj do ceste Krško-Zdole.

1.2.1.7. Vinorodna lega Čele
Meja vinorodne lege Čele poteka od severne meje katastrske občine Spodnja Pohanca
na cesti Zdole-Dolenja vas pri Artičah proti severu ob gozdu, zajame hrib Lopatna, se
pred naseljem Zdole obrne proti jugu in poteka vzhodno od ceste Zdole-Dolenja vas pri
Artičah ob gozdu do severne meje katastrske občine Spodnja Pohanca.

1.2.2. Vinorodni ožji okoliš Obronki Lisce in Bohora
Vinorodni ožji okoliš Obronki Lisce in Bohora obsega območje vinorodnega podokoliša
Sremič, ki leži zahodno od vinorodnega ožjega okoliša Sremič-Zdole.

1.3. Vinorodni kraj Kapele
Meja vinorodnega kraja Kapele poteka po cesti Župelevec-Kapele-Podvinje-Dobova, po
južni meji katastrske občine Podvinje, po vzhodni meji katastrske občine Kapele do
poljske poti in po njej proti severu do križišča s cesto Jereslavec-Kapele, po cesti
Jereslavec-Kapele, po poti mimo domačije Urek, po cesti Jereslavec-Slogonsko do
križišča s cesto Župelevec-Kapele-Podvinje-Dobova.


2. VINORODNI OKOLIŠ DOLENJSKA

Meja vinorodnega okoliša Dolenjska poteka od mejnega prehoda Obrežje po cesti
Obrežje-Čatež-Velike Malence-Dolenja Pirošica-Bušeča vas-Dobrava ob Krki-Podbočje-
Slivje-Kostanjevica na Krki-Dobrava pri Kostanjevici-Šentjernej, zajame naselje Šmalčja
vas in poteka naprej po cesti Šentjernej-Ratež-Sela pri Ratežu, poteka preko vrha hriba
Nova gora, obkroži Smolenjo vas, poteka po cesti Smolenja vas-Mali Slatnik, po
Slatenskem potoku, po cesti Veliki Slatnik-Hrušica-Šentjošt-Črmošnjice pri Stopičah, po
južni meji katastrske občine Gotna vas, po cesti Birčna vas-Škrjanče pri Novem mestu,
po potoku proti severu, po cesti Novo mesto-Srebrniče-Vavta vas, prečka reko Krko,
poteka po cesti Gorenja Straža-Podgora-Prečna, po zahodni in severni meji katastrske
občine Bršljin proti vzhodu, po cesti Trebnje-Otočec-Čatež ob Savi do naselja Gmajna,
po cesti Smednik-Rimš-Topol-Gorenja vas pri Leskovcu-Leskovec pri Krškem-Krško-
Boštanj-Vrhovo-Radeče, ob reki Savi do južne meje katastrske občine Podkraj in po njej
proti zahodu, po zahodni meji katastrske občine Svibno, po južni meji katastrske občine
Podkum, po potokih Sopota in Globočnjak, obkroži naselje Mamolj, poteka po cesti
Zgornji Mamolj-Gradišče-Gradiške Laze-Šmartno, po severni in zahodni meji katastrske
občine Vintarjevec, po cesti proti vasi Debeče, po cesti Debeče-Mala Goričica-Metnaj-
Stična-Ivančna Gorica-Muljava-Gabrovčec-Marinča vas-Zagradec-Žužemberk-Dvor-
Soteska-Dolenje Polje, prečka reko Krko, poteka po cesti do naselja Dolenjske Toplice,
po cesti Dolenjske Toplice-Podturn-Občice, po severnih mejah katastrskih občin Stare
Žage in Pribišje do plastnice 450 m nad naseljem Gornje Laze, po plastnici 450 m ob
pobočju Gorjancev do državne meje s Hrvaško (pri naselju Vrbje nad Kostanjevico), po
državni meji s Hrvaško do naselja Slovenska vas in po cesti skozi naselje Nova vas do
mejnega prehoda Obrežje.
V območje vinorodnega okoliša Dolenjska spadajo tudi območja:
– Kal pri Ambrusu, katerega meja poteka od ceste Zagradec-Ambrus pri kraju Šibar ob
gozdu pod hribom Kamni Vrh do naselja Kamni Vrh pri Ambrusu, po poti do kraja Lazar,
po poti proti zahodu do ceste Ambrus-Zagradec in po njej do kraja Šibar;
– Gradenska gora-Stara gora, katerega meja poteka od ceste Stranska vas pri
Žužemberku-Gradenc pri kraju Črnagoj proti jugovzhodu po robu gozda pod vrhom
Trški boršt do kraja Komanca, po poti proti jugozahodu, proti jugovzhodu preko vrha
Stara gora, proti jugovzhodu ob robu gozda pod hribom Primož do naselja Lašče, po
cesti Lašče-Klopce, po poti Klopce-Žvenglovec-Malo Lipje, po cesti proti Gradenski Gori
in po poti proti severozahodu ob naselju Gradenska Gora do kraja Črnagoj.

2.1. Vinorodni podokoliš Krško
Meja vinorodnega podokoliša Krško poteka od potoka Radulja po meji vinorodnega
okoliša Dolenjska proti vzhodu skozi mesto Krško, proti zahodu do kraja Šentjur na
Polju, po severni in zahodni meji katastrske občine Kompolje proti jugu, zahodni in južni
meji katastrske občine Vrh, preko Sv. Jakoba, po potoku proti jugovzhodu do Dolskega
potoka in po njem ter po potoku Radulja do meje vinorodnega okoliša Dolenjska.

2.1.1. Vinorodni ožji okoliš Veliki trn-Trška gora
Meja vinorodnega ožjega okoliša Veliki trn-Trška gora poteka od potoka Lokavec po
južni in vzhodni meji vinorodnega podokoliša Krško proti vzhodu, severu in zahodu do
naselja Arto, po potoku Štagina proti jugozahodu, zajame kraj Jelševec in poteka po
potoku Lokavec proti jugu.

2.1.2. Vinorodni ožji okoliš Studenec-Boštanj
Meja vinorodnega ožjega okoliša Studenec-Boštanj poteka od kraja Arto po severni meji
vinorodnega podokoliša Krško proti zahodu in jugu, po severni meji katastrske občine
Dole, po severni meji katastrske občine Bučka, po cesti Osredek pri Hubajnici-Zavratec-
Rovišče pri Studencu in po vzhodni meji katastrske občine Studenec proti severu do
kraja Arto.

2.1.2.1. Vinorodna lega Preska
Vinorodna lega Preska obsega območje nad naseljem Preska, ki leži pod hribom Veliki
vrh.

2.1.2.2. Vinorodna lega Poganka
Meja vinorodne lege Poganka poteka od ceste Preska-Lukovec po jugovzhodni meji
katastrske občine Log tako, da obkroži naselje Poganka in se po vzhodni meji
katastrske občine Log vrne na cesto Preska-Lukovec.

2.1.2.3. Vinorodna lega Orlska gora
Meja vinorodne lege Orlska gora poteka po cesti Gornje Orle-Orlska Gora, pod gozdom
proti severu, pod hribom Orlje obkroži naselje Orlska Gora in poteka po poti pod hribom
Gornja Hosta do naselja Gornje Orle.

2.1.2.4. Vinorodna lega Dedna Gora
Vinorodna lega Dedna Gora obsega območje naselja Dedna Gora, ki leži pod potjo, ki
poteka skozi naselje Dedna Gora.

2.1.3. Vinorodni ožji okoliš Raka-Bučka
Meja vinorodnega ožjega okoliša Raka-Bučka poteka od potoka Radulja po južni meji
vinorodnega podokoliša Krško proti vzhodu do potoka Lokavec, po vzhodni meji
vinorodnega ožjega okoliša Veliki trn-Trška gora, po južni meji vinorodnega ožjega
okoliša Studenec-Boštanj proti zahodu in po zahodni meji vinorodnega podokoliša Krško
proti jugu do potoka Radulja in po njem.

2.1.3.1. Vinorodna lega Križe-Brezovo
Meja vinorodne lege Križe-Brezovo poteka po cesti Zavratec-Brezovo, po vzhodni meji
katastrske občine Bučka proti severu in po severni meji vinorodnega ožjega okoliša
Raka-Bučka proti vzhodu do ceste Zavratec-Brezovo.

2.2. Vinorodni podokoliš Gorjanci
Meja vinorodnega podokoliša Gorjanci poteka od mejnega prehoda Obrežje po meji
vinorodnega okoliša Dolenjska proti zahodu do naselja Ratež, po potoku Brusničica in
po Vrtaškem potoku proti jugovzhodu do južne meje vinorodnega okoliša Dolenjska in
po njej proti vzhodu do mejnega prehoda Obrežje.

2.2.1. Vinorodni ožji okoliš Koritno-Gadova Peč
Meja vinorodnega ožjega okoliša Koritno-Gadova Peč poteka od mejnega prehoda
Obrežje po severni meji vinorodnega podokoliša Gorjanci proti zahodu, za naseljem
Bušeča vas preide na vzhodno mejo katastrske občine Podbočje in vzhodno mejo
katastrske občine Planina do južne meje vinorodnega podokoliša Gorjanci in po njej
proti vzhodu do mejnega prehoda Obrežje.

2.2.1.1. Vinorodna lega Gadova Peč
Meja vinorodne lege Gadova Peč poteka po cesti Gadova Peč-Vinji Vrh, se pred
naseljem Vinji Vrh obrne proti jugozahodu do zahodne meje vinorodnega ožjega okoliša
Koritno-Gadova Peč, poteka po njej proti jugu do ceste Gadova Peč-Premagovce ter ob
gozdu proti severovzhodu in zahodu do ceste Stojanski Vrh-Vinji Vrh in po njej.

2.2.2. Vinorodni ožji okoliš Bočje-Kostanjevica
Meja vinorodnega ožjega okoliša Bočje-Kostanjevica poteka po zahodni meji
vinorodnega ožjega okoliša Koritno-Gadova Peč, po severni meji vinorodnega
podokoliša Gorjanci do naselja Gornja Prekopa, po zahodnih mejah katastrskih občin
Kostanjevica in Orehovec proti jugu do južne meje vinorodnega podokoliša Gorjanci in
po njej proti vzhodu.

2.2.2.1. Vinorodna lega Bočje
Meja vinorodne lege Bočje poteka ob gozdu vzdolž hriba Bočje proti zahodu in naselju
Žabjek, po cesti za naselje Oštrc proti jugu, se pred potokom Sušica usmeri proti
vzhodu, poteka nad potokom do naselja Dol in po poti na hrib Bočje.

2.2.2.2. Vinorodna lega Stari grad
Meja vinorodne lege Stari grad poteka po zahodni meji vinorodne lege Bočje, proti jugu
do južne meje katastrske občine Podbočje in po njej proti zahodu, proti zahodu in
severu do ceste proti naselju Žabjek v Podbočju in po njej, poteka proti severu, prečka
cesto Brod-Žabjek in poteka proti severovzhodu do meje vinorodne lege Bočje.

2.2.2.3. Vinorodna lega Zavode
Meja vinorodne lege Zavode poteka od stika ceste Žabjek-Oštrc s severno mejo
katastrske občine Oštrc proti jugu pod krajem Zavode do vzhodne meje katastrske
občine Oštrc, nato proti zahodu do naselja Jablanice, prečka cesto Žabjek-Oštrc v
naselju Jablanice, zajame naselji Jablanice in Zavode ter poteka proti severu do severne
meje katastrske občine Oštrc.

2.2.2.4. Vinorodna lega Zajčki
Meja vinorodne lege Zajčki poteka po cesti Kostanjevica-Jablanice, se pod krajem
Zajčke odcepi proti severu, izvzame naselje, se obrne proti jugozahodu in poteka pod
naseljem Globočice pri Kostanjevici ter proti jugu do ceste Kostanjevica-Jablance.

2.2.3. Vinorodni ožji okoliš Šentjernej-Tolsti vrh
Vinorodni ožji okoliš Šentjernej-Tolsti vrh obsega območje vinorodnega podokoliša
Gorjanci, ki leži zahodno od zahodne meje vinorodnega ožjega okoliša Bočje-
Kostanjevica.

2.3. Vinorodni podokoliš Novo mesto
Meja vinorodnega podokoliša Novo mesto poteka od kraja Ratež po meji vinorodnega
okoliša Dolenjska proti zahodu do Vavte vasi in vzhodu do potoka Radulja, po zahodni
meji vinorodnega podokoliša Krško proti severu do naselja Dolenje Dole, proti zahodu
do severne meje katastrske občine Zagrad in po njej, po potoku Laknica proti jugu do
kraja Zbure, po cesti proti zahodu do gradu Klevevž, po potoku Radulja proti zahodu, v
Štatenberški dolini pred naseljem Bitnja vas preide na cesto proti naselju Poljane pri
Mirni Peči, poteka po cesti Novo mesto-Ljubljana do naselja Občine, po cesti Občine-
Kamenje pri Dobrniču, po južni meji katastrske občine Sela pri Šumberku, po zahodni
meji katastrske občine Gornji križ, po zahodni in južni meji vinorodnega okoliša
Dolenjska in po zahodni meji vinorodnega podokoliša Gorjanci do kraja Ratež.

2.3.1. Vinorodni kraj Stopiče-Gabrje
Meja vinorodnega kraja Stopiče-Gabrje poteka od naselja Ratež po meji vinorodnega
podokoliša Novo mesto proti zahodu do naselja Črmošnjice pri Stopičah, po cesti Novo
mesto-Metlika in po južni in vzhodni meji vinorodnega podokoliša Novo mesto do
naselja Ratež.

2.3.2. Vinorodni kraj Straža-Ljuben
Meja vinorodnega kraja Straža-Ljuben poteka od naselja Črmošnjice pri Stopičah po
meji vinorodnega podokoliša Novo mesto proti zahodu do Vavte vasi in vzhodu do ceste
Novo mesto-Mirna Peč pred naseljem Hudo, po cesti Novo mesto-Mirna Peč, po
severozahodni meji katastrske občine Prečna, po južni meji katastrske občine Brezova
reber, po severni in zahodni meji katastrske občine Gorenje polje, po zahodni in južni
meji vinorodnega podokoliša Novo mesto proti vzhodu in po zahodni meji vinorodnega
kraja Stopiče-Gabrje proti severu do naselja Črmošnjice pri Stopičah.

2.3.3. Vinorodni ožji okoliš Suha krajina
Meja vinorodnega ožjega okoliša Suha krajina poteka po severni meji vinorodnega kraja
Straža-Ljuben proti vzhodu, po zahodni meji katastrske občine Golobinjek, po cesti
Mirna Peč-Trebnje ter po severni in zahodni meji vinorodnega podokoliša Novo mesto
proti zahodu in jugu do severne meje vinorodnega kraja Straža-Ljuben.

2.3.3.1. Vinorodna lega Lisec
Meja vinorodne lege Lisec poteka po jugozahodni meji katastrske občine Knežja vas do
zahodne meje vinorodnega ožjega okoliša Suha krajina, po poti proti naselju Knežja
vas, proti vzhodu do vzhodne meje katastrske občine Knežja vas in po njej proti
jugovzhodu in jugu tako, da obkroži območje Liške gore.

2.3.3.2. Vinorodna lega Šmaver
Meja vinorodne lege Šmaver poteka od kmetije Perpar po vzhodni meji katastrske
občine Korita proti vzhodu, obkroži naselje Jurjev Hrib, poteka po cesti Jordankal-Rdeči
Kal, po poti proti severozahodu pod krajem Šmaver, proti zahodu pod Sv. Mavricijem
do ceste za naselje Svetinje in po njej do naselja Dolnji Vrh, poteka proti vzhodu do
ceste Gornji Vrh-Dečja vas in po njej do kmetije Perpar.

2.3.4. Vinorodni ožji okoliš Hmeljčič-Trška gora
Meja vinorodnega ožjega okoliša Hmeljčič-Trška gora poteka od naselja Hudo po meji
vinorodnega podokoliša Novo mesto proti vzhodu do naselja Dolenje Kronovo, po
potoku Toplica in Prinovec proti severu, po severni meji katastrske občine Žaloviče proti
zahodu, po severni meji vinorodnega podokoliša Novo mesto proti zahodu, po vzhodni
meji vinorodnega ožjega okoliša Suha krajina proti jugu in po severni meji vinorodnega
kraja Straža-Ljuben do naselja Hudo.

2.3.4.1. Vinorodni kraj Mirna Peč
Meja vinorodnega kraja Mirna Peč poteka po cesti Brezje pri Trebelnem-Dolnje
Karteljevo-Mali Kal-Veliki Kal proti Malenski vasi, po cesti Mirna Peč-Novo mesto in po
južni in zahodni meji vinorodnega ožjega okoliša Hmeljčič-Trška gora proti jugozahodu,
severu in vzhodu do naselja Brezje pri Trebelnem.

2.3.5. Vinorodni ožji okoliš Škocjan
Vinorodni ožji okoliš Škocjan obsega območje vinorodnega podokoliša Novo mesto, ki
leži vzhodno od vzhodne meje vinorodnega ožjega okoliša Hmeljčič-Trška gora.

2.4. Vinorodni podokoliš Trebnje-Krmelj
Meja vinorodnega podokoliša Trebnje-Krmelj poteka od naselja Občine po severni meji
vinorodnega podokoliša Novo mesto proti vzhodu, po zahodni meji vinorodnega
podokoliša Krško, po severnih mejah katastrskih občin Cerovec, Podboršt in Kal do
naselja Kladje pri Krmelju, po cesti do naselja Gradec, skozi naselja Ježevec, Mlake in
Hude Ravne, po zahodni meji katastrske občine Straža, proti naselju Lukovec, po cesti
Tihaboj-Pečice, mimo naselja Brglez, po južni meji katastrske občine Tihaboj, po cesti
na naselje Gornje Ravne, po cesti Gornje Ravne-Tlaka, po potoku Cerknica, na Sv.
Marijo, zajame Gabrsko Goro, poteka po cesti do kraja Vinji Vrh, proti jugozahodu
preko slemen Obla Gorica in Vetrnik do kraja Vrh pri Sobračah, po plastnici 360 m do
naselja Radanja vas, obkroži zaselke Žabnica, Otečvrh in Pungert, poteka proti
severovzhodu do Mišjega potoka in po njem proti jugu, po zahodnih mejah katastrskih
občin Dolga njiva in Prapreče ter po cesti Ivančna Gorica-Novo mesto do severne meje
vinorodnega podokoliša Novo mesto.

2.4.1. Vinorodni ožji okoliš Mokronog-Malkovec
Meja vinorodnega ožjega okoliša Mokronog-Malkovec poteka od vzhodne meje
vinorodnega podokoliša Trebnje-Krmelj po reki Mirni do Bačjega potoka in po njem
proti jugu, po južnih mejah katastrskih občin Ostrožnik in Mokronog proti vzhodu, po
potoku Laknica do meje vinorodnega podokoliša Trebnje-Krmelj in po njej proti severu.

2.4.2. Vinorodni ožji okoliš Šentjanž
Meja vinorodnega ožjega okoliša Šentjanž poteka od naselja Bajnof po severni meji
vinorodnega podokoliša Trebnje-Krmelj proti zahodu do potoka Grdi graben in po njem
proti jugu, po severni in vzhodni meji katastrske občine Cirnik, po potoku Spolovka in
po reki Mirni proti vzhodu do vzhodne meje vinorodnega podokoliša Trebnje-Krmelj.

2.4.3. Vinorodni ožji okoliš Šentrupert
Meja vinorodnega ožjega okoliša Šentrupert poteka od kraja Mirna po reki Mirni proti
vzhodu do potoka Spolovka, po zahodni meji vinorodnega ožjega okoliša Šentjanž proti
severu, proti zahodu po severni meji vinorodnega podokoliša Trebnje-Krmelj, po
zahodni meji katastrske občine Novo Zabukovje in po potoku Lipoglavščica do kraja
Mirna.

2.4.3.1. Vinorodna lega Hom
Meja vinorodne lege Hom poteka po poti, ki poteka od naselja Zagrad pod vrhom Jaršč
in nad krajem Preša do kraja Površnica, meja se pod Površnico obrne proti zahodu in
jugu, poteka po cesti Ravne-Šentrupert, se nad naseljem Brod obrne proti severu in
poteka ob gozdu proti severu, jugovzhodu, vzhodu in jugu pod krajem Hom do poti
Kamnje-Sela in po njej, zajame naselje Sela ter poteka proti vzhodu do naselja Zagrad.

2.4.3.2. Vinorodna lega Zadraga
Vinorodna lega Zadraga obsega območje pod vrhom Zadraga, ki ga omejuje gozd.

2.4.4. Vinorodni ožji okoliš Trebnje
Meja vinorodnega ožjega okoliša Trebnje poteka od mesta Trebnje po južni meji
vinorodnega podokoliša Trebnje-Krmelj proti vzhodu do potoka Radulja, po potoku
Radulja proti severu, se pod hribom Travni breg usmeri proti severu proti hribu Bačje,
poteka po potoku Bezgovica in Bačjem potoku do reke Mirne, po reki Mirni proti zahodu
do kraja Mirna in po cesti Mirna-Trebnje do mesta Trebnje.

2.4.4.1. Vinorodna lega Debenec
Meja vinorodne lege Debenec poteka ob gozdu pod krajem Debenec proti zahodu in
severu do kraja Reber, ga zajame in se obrne proti jugu, poteka po cesti Stan-Debenec
do zahodne meje katastrske občine Staro Zabukovje, poteka proti vzhodu tako, da
obkroži vrh Debenec in poteka po poti in po robu gozda proti kraju Debenec.

2.4.4.2. Vinorodna lega Stara gora
Meja vinorodne lege Stara gora poteka po severni meji katastrske občine Lukovek proti
jugovzhodu, po cesti Gradišče-Zabrdje do kmetije Fratar in po cesti za naselje Dolga
Njiva do severne meje katastrske občine Lukovek.

2.4.4.3. Vinorodna lega Praprotnica
Meja vinorodne lege Praprotnica poteka po cesti Zabrdje-Praprotnica-Stara Gora do
severne meje vinorodne lege Stara gora in se usmeri proti severozahodu ob gozdu do
ceste pri kraju Grič.

2.4.4.4. Vinorodna lega Dolga njiva
Meja vinorodne lege Dolga njiva poteka po severni meji katastrske občine Lukovek proti
vzhodu in jugu, po robu gozda pod krajem Dolga Njiva proti zahodu, po severni meji
katastrske občine Lukovek proti vzhodu, se pod naseljem Sela obrne ob gozdu proti
severu in obkroži naselje ter poteka po poti Sela-Dolga Njiva do severne meje
katastrske občine Lukovek.

2.4.4.5. Vinorodna lega Gradišče
Vinorodna lega Gradišče obsega območje krajev Gradišče pri Trebnjem in Rovišče, ki ga
na zahodu, severu in jugu omejuje gozd, na vzhodu pa pot proti naselju Lipnik.

2.4.4.6. Vinorodna lega Lipnik-Ažental
Meja vinorodne lege Lipnik-Ažental poteka po robu gozda proti severozahodu nad
kmetijo Finkl in naseljem Lipnik, se nad krajem Ažental obrne proti jugu in poteka ob
gozdu proti vzhodu, prečka cesto Lipnik-Zavrh in poteka ob gozdu pod naseljem Lipnik
proti vzhodu.

2.4.4.7. Vinorodna lega Arenberg
Meja vinorodne lege Arenberg poteka po vzhodni meji vinorodne lege Gradišče, severni
meji katastrske občine Lukovek proti jugovzhodu, ob gozdu pod hribom Koren, se
obrne proti zahodu in poteka po severovzhodni meji vinorodne lege Lipnik-Ažental do
meje vinorodne lege Gradišče.

2.4.4.8. Vinorodna lega Zvale
Vinorodna lega Zvale obsega območje kraja Zvale omejeno z gozdom, ki leži med potjo,
ki poteka pod hribom Koren proti naselju Rihpovec, in potjo, ki poteka čez kraj Zvale.

2.4.4.9. Vinorodna lega Rihpovec
Meja vinorodne lege Rihpovec poteka na severu in vzhodu po robu gozda ter na jugu in
zahodu po poti, ki pelje proti naselju Rihpovec.

2.4.4.10. Vinorodna lega Ostrovec
Meja vinorodne lege Ostrovec poteka pod vrhom Ostrovec proti vzhodu, ob gozdu proti
jugu do poti Radna vas-Rihpovec in po njej proti zahodu ter ob gozdu proti severu in
vzhodu.

2.4.5. Vinorodni ožji okoliš Trebelno
Meja vinorodnega ožjega okoliša Trebelno poteka po južni meji vinorodnega ožjega
okoliša Mokronog-Malkovec, vzhodni meji vinorodnega ožjega okoliša Trebnje in po
južni meji vinorodnega podokoliša Trebnje-Krmelj.

2.4.5.1. Vinorodna lega Jerenga
Meja vinorodne lege Jerenga poteka ob gozdu nad cesto Čužnja vas-Mala Strmica do
vzhodne meje katastrske občine Jelševec in po njej proti jugu do poti Mala Strmica-
Zaloka-Čužnja vas in po njej do križišča za Čužnjo vas, kjer se obrne proti severu do
gozda.

2.4.5.2. Vinorodna lega Vinski Vrh
Meja vinorodne lege Vinski Vrh poteka po cesti Velika Strmica-Mirna vas, se pred
naseljem Mirna vas odcepi proti jugu ter poteka ob gozdu proti vzhodu in proti severu
tako, da zajame območje kraja Vinjvršč.

2.4.5.3. Vinorodna lega Bitovska gora
Meja vinorodne lege Bitovska gora poteka po jugozahodni meji katastrske občine Staro
Zabukovje nad naseljem Bitnja vas proti jugovzhodu, se nad naseljem Sela odcepi proti
vzhodu do ceste Sela-Vrh pri Trebelnem in poteka proti severozahodu ob gozdu do
meje katastrske občine Staro Zabukovje.

2.4.5.4. Vinorodna lega Reber
Meja vinorodne lege Reber poteka po cesti Reber-Vinski Vrh, po poti na naselje
Češnjice pri Trebelnem, izvzame naselje Češnjice in poteka proti severu do ceste Reber-
Vinski Vrh.

2.4.6. Vinorodni ožji okoliš Čatež pod Zaplazom
Meja vinorodnega ožjega okoliša Čatež pod Zaplazom poteka od naselja Občine po
južni meji vinorodnega podokoliša Trebnje-Krmelj proti vzhodu do mesta Trebnje, po
zahodnih mejah vinorodnih ožjih okolišev Trebnje in Šentrupert proti severu ter po
zahodni meji vinorodnega podokoliša Trebnje-Krmelj proti zahodu in jugu do naselja
Občine.

2.4.6.1. Vinorodna lega Debeli hrib
Meja vinorodne lege Debeli hrib poteka od zaselka Otečvrh po vzhodni meji katastrske
občine Temenica proti severu, se pri naselju Mihelca priključi na plastnico 360 m in
poteka po njej do naselja Mišji Dol, po poti Mišji Dol-Vinji Vrh, zajame Staro Goro pri
Velikem Gabru, se priključi na zahodno mejo vinorodnega ožjega okoliša Čatež pod
Zaplazom in poteka po njej proti jugu do zaselka Pungert in po poti proti severu do
zaselka Otečvrh.

2.4.6.2. Vinorodna lega Zaplaz
Meja vinorodne lege Zaplaz poteka po cesti Zagorica pri Čatežu-Čatež, se pri kraju
Stara Gora obrne proti zahodu do naselja Razbore, poteka proti zahodu do zahodne
meje katastrske občine Čatež in po njej proti severu, poteka proti zahodu do naselja
Dolnji Vrh, po cesti Dolnji Vrh-Gornji Vrh, proti vzhodu preko hriba Lačni vrh do kraja
Resje, po cesti Resje-Kržišče pri Čatežu-Sv. Urh, zajame kraj Okrog, poteka po poti
proti jugozahodu do kraja Čatež, po cesti Dolenja vas pri Čatežu-Roje pri Čatežu in se
obrne proti zahodu do naselja Zagorica pri Čatežu.

2.4.6.3. Vinorodna lega Medvedjek
Meja vinorodne lege Medvedjek poteka od zahodne meje vinorodnega ožjega okoliša
Čatež pod Zaplazom na stiku z jugovzhodno mejo katastrske občine Veliki Gaber po poti
proti hribu Videm vrh, proti vzhodu do gozda, ob njem proti jugu do meje vinorodnega
ožjega okoliša Čatež pod Zaplazom in po njej proti zahodu.

2.4.6.4. Vinorodna lega Zemljica
Meja vinorodne lege Zemljica poteka od severozahodne meje katastrske občine Roje po
poti proti naselju Roje pri Čatežu, po cesti Roje pri Čatežu-Čatež do gozda in ob gozdu
do severozahodne meje katastrske občine Roje.

2.4.6.5. Vinorodna lega Jurjev hrib
Vinorodna lega Jurjev hrib obsega območje nad cesto Sejenice-Gorenja vas pri Čatežu,
ki leži pod gozdom.

2.4.6.6. Vinorodna lega Sejenice-Cerovšek-Goljek
Meja vinorodne lege Sejenice-Cerovšek-Goljek poteka od zaselka Jelša po cesti Račje
selo-Čatež, se za naseljem Sejenice obrne proti jugovzhodu po poti ob gozdu proti
zaselku Cerovšek in proti vzhodu do zaselka Jelša.

2.4.6.7. Vinorodna lega Žejnik
Meja vinorodne lege Žejnik poteka po poti Trebanjski Vrh-Žejnik, se obrne proti jugu in
zahodu in poteka ob gozdu nazaj do naselja Trebanjski vrh.

2.4.6.8. Vinorodna lega Kriška reber
Vinorodna lega Kriška reber zajema območje naselja Kriška Reber, ki leži južno od ceste
Račje Selo-Čatež.

2.4.6.9. Vinorodna lega Pesek
Vinorodna lega Pesek obsega območje pod vrhom Hrib, ki ga z vseh strani omejuje
gozd.

2.4.6.10. Vinorodna lega Trnič
Meja vinorodne lege Trnič poteka ob gozdu nad krajem Trnič proti jugu, prečka cesto
Križ-Trnič in poteka proti jugu do gozda, ob gozdu proti vzhodu in jugu do poti, ki
poteka na naselje Škrjanče, se obrne proti severu, prečka cesto Križ-Zagorica, poteka
ob robu gozda proti severovzhodu nad krajem Zagorica in proti severozahodu do
izhodišča.
Vinorodna lega Trnič obsega tudi območje pod cesto Zagorica-Ševnica, ki je omejeno z
gozdom.

2.4.6.11. Vinorodna lega Gorenjska Gora
Meja vinorodne lege Gorenjska Gora poteka ob gozdu nad cesto Gorenjska Gora-
Ševnica, se nad naseljem Gorenja vas pri Mirni obrne proti vzhodu in poteka ob gozdu
tako, da zajame kraj Gorenjska Gora.


3. VINORODNI OKOLIŠ BELA KRAJINA

Meja vinorodnega okoliša Bela krajina poteka od državne meje s Hrvaško na Gorjancih
po plastnici 500 m nad naselji Ravnace, Drage in Dole, pod naseljem Mačkovec pri
Suhorju seka cesto Novo mesto-Metlika in poteka po plastnici 500 m mimo naselij
Maline pri Štrekljevcu, Osojnik in Sv. Lovrenc pri Semiču do hriba Semenič, se pod njim
spusti na cesto proti naselju Gaber pri Semiču, poteka po cesti proti Črnomlju, pred
nadvozom železnice nad naseljem Kot pri Semiču preide na plastnico 400 m in poteka
po njej do severne meje katastrske občine Talčji vrh, po severni meji katastrske občine
Talčji Vrh obkroži Vinsko goro, preide na plastnico 400 m in poteka po njej nad naselji
Rožič Vrh, Stražnji Vrh in Mavrlen do ceste Bistrica-Dobliče, po njej do naselja Grič pri
Dobličah, po plastnici 350 m do cerkve Sv. Ana, po cesti Sv. Ana-Tanča Gora-Kvasica-
Dragovanja vas-Anjeli-Dobliče-Jelševnik-Tušev Dol-Talčji Vrh-Otovec, po železniški
progi Črnomelj-Semič do naselja Rožanec, po plastnici 220 m do južne meje katastrske
občine Kot, po vzhodni meji katastrske občine Kot do južne meje katastrske občine
Semič, obkroži naselje Vavpča vas, poteka po cesti proti kraju Semič, po cesti Semič-
Vrtača pri Semiču, po poti pod vasjo Oskoršnica, po cesti proti Črešnjevcu pri Semiču,
po cesti Črešnjevec pri Semiču-Krvavčji Vrh-Metlika, zajame vinsko klet KZ Metlika, po
cesti proti naselju Drašiči, se pred naseljem odcepi po plastnici 220 m proti jugovzhodu,
zajame naselje Drašiči, poteka po cesti proti naselju Krmačina do državne meje s
Hrvaško in po njej.

V območje vinorodnega okoliša Bela krajina spadajo tudi območja:
– Vinji Vrh pri Semiču, ki obsega območje okoli cerkve Sv. Trojice, ki leži nad cesto;
– Velika Plešivica, katerega meja poteka po plastnici 240 m severno od poti, ki pod
hribom Velika Plešivica poteka od naselja Dolenjci proti naselju Pribinci, po plastnici 240
m proti severu, se obrne proti jugovzhodu in poteka pod kapelico ob robu gozda ter se
vrne na pot Dolenjci-Pribinci;
– Preložnik, katerega meja obkroži hrib Preložnik po plastnici 260 m in na jugu poteka
po poti Purga-Velika Sela;
– Mala Plešivica, katerega meja poteka od odcepa poti iz naselja Gorenjci pri Adlešičih
za naselje Mala Sela proti zahodu in severu po plastnici 250 m in se obrne proti
jugovzhodu tako, da zajame južna pobočja hriba Mala Plešivica;
– Preloka, katerega meja poteka od ceste Vinica-Adlešiči pod vrhom Krtinjek po
plastnici 230 m proti vzhodu in severu tako, da obkroži naselje Preloka in se obrne proti
zahodu čez vrh Krtinjek do ceste Vinica-Adlešiči;
– Perudina-Žeželj, katerega meja poteka od vasi Golek po plastnici 230 m proti
severozahodu ob cesti Vinica-Perudina do naselja Perudina, se za naseljem obrne proti
severu do gozda, poteka proti jugovzhodu pod vrhom Žeželj do vasi Podklanec, se
obrne proti jugu in poteka po plastnici 230 m do vasi Golek;
– Radenci, katerega meja poteka od ceste Stari trg-Vinica ob cesti proti naselju Gornji
Radenci, proti zahodu in po poti nad naselji proti severu in vzhodu do ceste Stari trg-
Vinica;
– Stari trg, katerega meja poteka od naselja Sodevci proti vzhodu in severu tako, da
zajame naselje, proti severozahodu pod naseljem Stari trg, obkroži naselje Kot, se
priključi na cesto Stari trg-Kot, poteka po njej do naselja Kot in proti jugovzhodu do
naselja Sodevci.

3.1. Metliški vinorodni podokoliš
Meja metliškega vinorodnega podokoliša poteka po severni meji vinorodnega okoliša
Bela krajina od državne meje s Hrvaško na Gorjancih proti zahodu do kraja Sela pri
Jugorju, po zahodnih mejah katastrskih občin Dole, Bušinja vas in Lokvica proti jugu do
jugovzhodne meje vinorodnega okoliša Bela krajina in po njej proti vzhodu in severu.

3.1.1. Vinorodna lega Repica
Meja vinorodne lege Repica poteka od naselja Krmačina proti zahodu po južni meji
metliškega vinorodnega podokoliša do poti proti naselju Železniki, po poti Železniki-
Plešči Vrh do gozda in po robu gozda proti jugovzhodu do naselja Krmačina.

3.1.2. Vinorodna lega Vidošiči
Meja vinorodne lege Vidošiči poteka od naselja Železniki po poti do naselja Vidošiči,
proti severozahodu do meje metliškega vinorodnega podokoliša in po njej proti severu,
se obrne proti jugu in poteka ob robu gozda, poteka mimo kraja Plešči Vrh do zahodne
meje vinorodne lege Repica in po njej do naselja Železniki.

3.1.3. Vinorodna lega Vinomer
Meja vinorodne lege Vinomer poteka po poti Brašljevica-Drašiči, se nad krajem Nova
Gora odcepi proti jugozahodu do plastnice 220 m, poteka po njej proti severozahodu do
meje metliškega vinorodnega podokoliša in po njej proti severovzhodu.

3.1.4. Vinorodna lega Drašiči
Meja vinorodne lege Drašiči poteka od vzhodne meje vinorodne lege Vinomer po poti
Brašljevica-Drašiči, ob gozdu nad cesto Metlika-Drašiči do južne meje metliškega
vinorodnega podokoliša, po njej proti zahodu in po plastnici 220 m do vzhodne meje
vinorodne lege Vinomer.

3.1.5. Vinorodna lega Slamna vas
Meja vinorodne lege Slamna vas poteka od ceste Slamna vas-Bojanja vas nad Slamno
vasjo ob gozdu proti jugozahodu in vzhodu tako, da obkroži Slamno vas, prečka cesto
Slamna vas-Metlika in poteka proti severozahodu do izhodišča nad Slamno vasjo.

3.1.6. Vinorodna lega Boldraž
Meja vinorodne lege Boldraž poteka od vzhodne meje metliškega vinorodnega
podokoliša po severni meji katastrske občine Slamna vas, po plastnici 300 m proti
zahodu, ob gozdu proti jugu in pod naseljem Boldraž proti vzhodu do vzhodne meje
metliškega vinorodnega podokoliša in po njej proti severu.

3.1.7. Vinorodna lega Radovica
Meja vinorodne lege Radovica poteka po severni meji vinorodne lege Boldraž, po
plastnici 320 m proti severu, prečka cesto Slamna vas-Radovica, poteka proti vzhodu do
ceste Radovica-Ostriž in po njej ter po vzhodni meji metliškega vinorodnega podokoliša
proti jugu do severne meje vinorodne lege Boldraž.

3.1.8. Vinorodna lega Plešivica
Meja vinorodne lege Plešivica poteka po severni meji katastrske občine Lokvica proti
zahodu do ceste Novo mesto-Metlika in po njej do naselja Dolnja Lokvica, po plastnici
240 m proti vzhodu in ob robu gozda proti severu do meje katastrske občine Lokvica.

3.2. Semiški vinorodni podokoliš
Meja semiškega vinorodnega podokoliša poteka po severozahodni meji vinorodnega
okoliša Bela krajina proti jugu do severne meje katastrske občine Petrova vas in po njej
proti vzhodu, po cesti Soteska-Črnomelj od nadvoza železnice do vzhodne meje
vinorodnega okoliša Bela krajina, po vzhodni meji vinorodnega okoliša Bela krajina proti
severu do zahodne meje metliškega vinorodnega podokoliša in po njej proti severu. V
območje Semiškega vinorodnega podokoliša spada tudi območje Vinji Vrh pri Semiču.

3.3. Črnomaljski vinorodni podokoliš
Črnomaljski vinorodni podokoliš obsega območje vinorodnega okoliša Bela krajina, ki
leži južno od južne meje semiškega vinorodnega podokoliša. V območje črnomaljskega
vinorodnega podokoliša spadajo tudi območja Velika Plešivica, Mala Plešivica, Preložnik,
Preloka, Perudina-Žeželj, Radenci in Stari trg.
PRILOGA 3: OPISNE MEJE VINORODNIH ENOT ZNOTRAJ VINORODNE DEŽELE
PRIMORSKA

Vinorodna dežela Primorska obsega območje naslednjih vinorodnih okolišev z ožjimi
vinorodnimi enotami:

1. VINORODNI OKOLIŠ GORIŠKA BRDA

Meja vinorodnega okoliša Goriška Brda poteka od jugozahodnega pobočja Sabotina po
državni meji z Italijo proti zahodu in severu, se nad naseljem Golo Brdo usmeri proti
vzhodu preko hriba Čipca, poteka po potoku proti jugu, po cesti Senik-Vrhovlje pri
Kojskem, po cesti Plave-Dobrovo do odcepa ceste za Sabotin pred naseljem Gonjače,
po cesti proti Sabotinu nad zaselki Figovce, Vamorje, Mlaka in Dol ter poteka proti jugu
po plastnici 300 m do državne meje z Italijo nad sabotinsko cesto.

1.1. Vinorodni kraj Cerovo
Vinorodni kraj Cerovo obsega območje katastrske občine Cerovo, ki leži vzhodno od
ceste proti mejnemu prehodu Vipolže.

1.2. Vinorodni kraj Vipolže
Meja vinorodnega kraja Vipolže poteka od mejnega prehoda Vipolže po cesti do
vzhodne meje katastrske občine Vipože, po vzhodni, severni in zahodni meji katastrske
občine Vipolže do mosta čez potok Oblanč, po cesti Ceglo-mejni prehod Vipolže do
melioracijskega jarka ob nogometnem igrišču in ob melioracijskem jarku do državne
meje z Italijo.

1.3. Vinorodna lega Napoleonovo
Meja vinorodne lege Napoleonovo poteka od državne meje z Italijo po potoku Oblanč
proti severu do mostu in po zahodni meji vinorodnega kraja Vipolže do državne meje.

1.4. Vinorodni kraj Kozana
Vinorodni kraj Kozana obsega območje katastrske občine Kozana, ki leži južno od
potoka Končnar.

1.5. Vinorodni kraj Hum
Meja vinorodnega kraja Hum poteka od državne meje z Italijo proti severu po vzhodni
meji vinorodnega okoliša Goriška Brda, po zahodni meji katastrske občine Podsabotin,
prečka potok Pevmica, poteka po grebenu proti zahodu do ceste Kojsko-Hum in po njej
proti jugu do križišča s cesto Snežatno-Hum, proti zahodu po grapi in potoku do
severne meje katastrske občine Cerovo in po njej proti jugovzhodu do državne meje z
Italijo.

1.6. Vinorodni kraj Snežatno-Kojsko
Meja vinorodnega kraja Snežatno-Kojsko poteka od vzhodne meje vinorodnega okoliša
Goriška Brda po zahodni in južni meji katastrske občine Kojsko in po severni meji
vinorodnega kraja Hum do meje vinorodnega okoliša Goriška Brda.

1.7. Vinorodni kraj Šmartno
Vinorodni kraj Šmartno obsega območje katastrske občine Šmartno in zahodni del
območja katastrske občine Vrhovlje, ki leži znotraj vinorodnega okoliša Goriška Brda.

1.8. Vinorodna lega Martinjak
Vinorodna lega Martinjak obsega območje katastrske občine Kozana, ki leži severno od
potoka Končnar.

1.9. Vinorodni kraj Zali breg
Meja vinorodnega kraja Zali breg poteka od ceste Šmartno-Dobrovo po zahodni meji
katastrske občine Šmartno proti severu, po potoku Imenjščica proti jugozahodu do
ceste Vedrijan-Dobrovo, se usmeri desno ob jarku, poteka po cesti Dobrovo-Šmartno
do križišča za naselje Biljana in poteka ob jarku proti vzhodu do zahodne meje
katastrske občine Šmartno in po njej proti severu.

1.10. Vinorodni kraj Vedrijan
Vinorodni kraj Vedrijan obsega območje katastrske občine Vedrijan.

1.11. Vinorodni kraj Šlovrenc
Meja vinorodnega kraja Šlovrenc poteka po cesti Neblo-Dobrovo, ob desnem robu
»štalona« proti severu ob potoku, po severni meji katastrske občine Biljana proti
zahodu in jugu do severnega roba vinogradniškega kompleksa Rončevca, po poljski poti
proti naselju Brdice pri Neblem in po vzhodnem robu kompleksa do ceste Neblo-
Dobrovo.

1.12. Vinorodni kraj Drnovk
Meja vinorodnega kraja Drnovk poteka po cesti Dobrovo-Vedrijan, se pri zaselku
Plahton odcepi proti severozahodu po poti ob potoku Vedrijanšček, po južni meji
katastrske občine Višnjevik proti zahodu do ceste Višnjevik-Dobrovo in po njej, proti
zahodu do potoka, po vzhodni meji vinorodnega kraja Šlovrenc proti jugu in po cesti
Neblo-Dobrovo.

1.13. Vinorodni kraj Neblo
Meja vinorodnega kraja Neblo poteka po zahodni meji vinorodnega okoliša Goriška Brda
proti jugu do reke Reka, po reki Reka proti vzhodu, po potoku Kožbanjšček proti
severu, po severni meji katastrske občine Biljana proti vzhodu, po potoku Šebeč, proti
severozahodu nad naseljem Slavče, pod naseljem Pristava in nad naseljem Hlevnik do
zahodne meje vinorodnega okoliša Goriška Brda.

1.14. Vinorodni kraj Fojana-Barbana
Meja vinorodnega kraja Fojana-Barbana poteka od reke Reka po zahodni meji
vinorodnega okoliša Goriška Brda proti jugu, po potoku Fedrih proti vzhodu, po južni
meji katastrske občine Biljana, po poti, ki vodi iz naselja Jordano proti Kozlinku, po
grapi proti severu in vzhodu tako, da obkroži kompleks Potokarjevo, poteka po cesti
Medana-Fojana do reke Reka in po njej proti zahodu do meje vinorodnega okoliša
Goriška Brda.

1.15. Vinorodni kraj Biljana
Meja vinorodnega kraja Biljana poteka po vzhodni in južni meji katastrske občine
Biljana, po zahodnih mejah vinorodnih krajev Fojana-Barbana in Neblo, po vzhodni in
južni meji vinorodnega kraja Šlovrenc in po južnih mejah vinorodnih krajev Drnovk, Zali
breg in Šmartno do vzhodne meje katastrske občine Biljana.

1.16. Vinorodni kraj Medana
Meja vinorodnega kraja Medana poteka po južni meji vinorodnega kraja Fojana-
Barbana, po severni in vzhodni meji katastrske občine Medana in po južni meji
vinorodnega okoliša Goriška Brda proti zahodu.

1.17. Vinorodni kraj Višnjevik
Meja vinorodnega kraja Višnjevik poteka po severnih mejah vinorodnih krajev Drnovk in
Šlovrenc, po potoku Šebeč proti severovzhodu, proti severu do poti pod hribom Veliki
vrh in po njej proti vzhodu, po severni meji katastrske občine Krasno proti vzhodu, po
vzhodni meji vinorodnega okoliša Goriška Brda in po severnih mejah vinorodnih krajev
Šmartno in Vedrijan.

1.18. Vinorodni kraj Golo brdo
Meja vinorodnega kraja Golo brdo poteka po severni meji vinorodnega okoliša Goriška
Brda proti jugu in po cesti proti naselju Vrhovlje pri Kožbani in Senik do severne meje
vinorodnega okoliša Goriška Brda.


2. VINORODNI OKOLIŠ VIPAVSKA DOLINA

Meja vinorodnega okoliša Vipavska dolina poteka od ceste Razdrto-Nova Gorica, od
odcepa za zaselek Žvanuti, po plastnici 400 m nad zaselkom Podgrič do mesta, kjer
seka cesto na Nanos, po cesti na Nanos navzdol do plastnice 300 m, po plastnici 300 m
nad zaselki Podbreg, Podboršt in Dobrava ter nad naseljem Gradišče pri Vipavi do
Starega gradu nad Vipavo, poteka navzdol do potoka Bela in po njem proti severu do
cerkvice Sv. Daniela pri naselju Sanabor, po cesti Sanabor-Vrhpolje do zaselka
Zavetniki, po plastnici 300 m proti zahodu nad cerkvico Sv. Ahacija, nad naselji Budanje
in Dolga Poljana, po plastnici 200 m mimo naselij Žapuže, Slejkoti in Grivče do izvira
reke Hubelj, po cesti čez naselje Gorenje do naselja Slokarji, po plastnici 400 m vzdolž
pobočja Čavna nad zaselki Kovači, Griže, Bratini, Fevči, Lozarji, Gojače, Malovše, Slejki,
Ravne, Vitovlje in Šmihel do izvira potoka Lijak, poteka nad naselji Loke, Breg in
Bonetovšče, se pod Sv. Katarino spusti do plastnice 300 m in poteka po njej, poteka
preko ceste Nova Gorica-Tolmin do reke Soče, po reki Soči do državne meje z Italijo in
po njej do reke Vipave, poteka po reki Vipavi proti vzhodu, po cesti do Mirenskega
gradu, zajame naselje Vrtoče, poteka po plastnici 100 m proti vzhodu nad naselji
Špacapani, Ozrenj in Venišče, po pobočju preko vzpetin Dolgo brdo, Kaplani in Debeli
hrib, po cesti Dornberk-Lipa do prevala Železna vrata, po plastnici 400 m proti vzhodu
do zaselka Pedrovo, po cesti Pedrovo-Branik, po železniški progi Nova Gorica-Štanjel do
predora pod krajem Štanjel, po cesti Štanjel-Šmarje do reke Branice, po reki Branici
proti vzhodu do zaselka Trebižani, po poljski poti proti naselju Štjak, se pod naseljem
priključi na plastnico 500 m in poteka po njej do naselja Veliko Polje, po poti mimo
vzpetin Trampuš in Čeledinca do kmetije Žagar pri naselju Otošče, po cesti Lozice-
Otošče, zajame naselje Otošče in poteka do ceste Razdrto-Nova Gorica ter po njej.

2.1. Vinorodni podokoliš Zgornja Vipavska dolina
Vinorodni podokoliš Zgornja Vipavska dolina obsega območje vinorodnega okoliša
Vipavska dolina, ki leži vzhodno od zahodne meje upravne enote Ajdovščina.

2.1.1. Vinorodni kraj Črniče
Meja vinorodnega kraja Črniče poteka od vzhodne meje katastrske občine Črniče po
cesti Ajdovščina-Nova Gorica, po zahodni meji vinorodnega podokoliša Zgornja
Vipavska dolina proti jugu in po severni meji katastrske občine Batuje proti severu.

2.1.2. Vinorodni kraj Batuje
Vinorodni kraj Batuje obsega območje katastrske občine Batuje.

2.1.3. Vinorodni kraj Selo
Meja vinorodnega kraja Selo poteka od ceste Ajdovščina-Nova Gorica po vzhodni meji
vinorodnega kraja Batuje proti jugu, po železniški progi Nova Gorica-Ajdovščina, po
potoku Vrtovinšček proti severu in po cesti Ajdovščina-Nova Gorica.

2.1.4. Vinorodni kraj Brje
Meja vinorodnega kraja Brje poteka od naselja Dobravlje po cesti Ajdovščina-Nova
Gorica, po vzhodni meji vinorodnega kraja Selo, po potoku Vrtovinšček proti jugu, po
reki Vipavi proti zahodu, po zahodni meji vinorodnega podokoliša Zgornja Vipavska
dolina proti jugu, po potoku Široko proti severu, do vrha vzpetine Glink, proti vzhodu do
vzhodne meje katastrske občine Brje in po njej proti severu, po reki Vipava do sotočja s
potokom Skrivšek in po njem proti severu do ceste Ajdovščina-Nova Gorica.

2.1.5. Vinorodni kraj Zavino
Meja vinorodnega kraja Zavino poteka po vzhodni meji vinorodnega kraja Brje proti
jugu, po zahodni meji vinorodnega podokoliša Zgornja Vipavska dolina do vrha vzpetine
Brdo, proti severovzhodu preko hriba Školj do južne meje katastrske občine Velike
Žablje in po njej proti zahodu do meje vinorodnega kraja Brje.

2.1.6. Vinorodni kraj Velike Žablje
Vinorodni kraj Velike Žablje obsega območje katastrske občine Velike Žablje.

2.1.7. Vinorodni kraj Vipavski križ-Ustje
Meja vinorodnega kraja Vipavski križ-Ustje poteka po potoku Vrnivec proti jugu, po reki
Vipavi proti vzhodu do mostu čez reko Vipavo v zaselku Uhanje, po cesti Uhanje-Ustje
do potoka Jovšček in po njem ter po cesti Ajdovščina-Nova Gorica do mostu čez potok
Vrnivec.

2.1.8. Vinorodni kraj Šmarje-Vrtovče
Meja vinorodnega kraja Šmarje-Vrtovče poteka po vzhodni meji vinorodnega kraja
Zavino proti jugu, po zahodni meji vinorodnega podokoliša Zgornja Vipavska dolina
proti jugu, po vzhodni in severni meji katastrske občine Šmarje in po jugovzhodni meji
vinorodnega kraja Velike Žablje do meje vinorodnega kraja Zavino.

2.1.9. Vinorodni kraj Planina
Meja vinorodnega kraja Planina poteka od reke Vipave po zahodni in južni meji
katastrske občine Planina, po cesti Gaberje-Planina do plastnice 250 m pod vrhom Sv.
Pavel, po plastnici 250 m do zaselka Poreče, po severni meji katastrske občine Slap
proti vzhodu, po cesti Slap-Dolenje do Novakovega mlina, po reki Vipavi proti zahodu
do zahodne meje katastrske občine Planina.

2.1.10. Vinorodni kraj Gaberje
Meja vinorodnega kraja Gaberje poteka po vzhodni meji katastrske občine Gaberje, po
cesti Manče-Spodnja Branica, po vzhodni meji vinorodnega kraja Šmarje-Vrtovče proti
severu, po poti, ki pelje na hrib Ostri vrh, po plastnici 300 m proti vzhodu pod vrhovi
Ostri vrh, Trešnik in Planina do vzhodne meje katastrske občine Gaberje.

2.1.11. Vinorodna lega Zgornja Branica
Vinorodna lega Zgornja Branica obsega območje katastrskih občin Dolanci in Kodreti.

2.1.12. Vinorodni kraj Erzelj
Meja vinorodnega kraja Erzelj poteka po vzhodni meji vinorodnega kraja Gaberje proti
jugu, po severni meji vinorodnega kraja Zgornja Branica, po jugovzhodni meji
katastrske občine Erzelj do ceste Goče-Erzelj in po njej, se za zadnjim zaselkom v vasi
Erzelj obrne proti severovzhodu in poteka po potoku do severne meje katastrske občine
Erzelj in po njej ter po južni meji vinorodnega kraja Planina do meje vinorodnega kraja
Gaberje.

2.1.13. Vinorodni kraj Goče
Meja vinorodnega kraja Goče poteka od poti, ki pelje nad vasjo Manče v vas Goče, po
severni in zahodni meji katastrske občine Goče, po vzhodnih mejah vinorodnih krajev
Erzelj in Zgornja Branica, po cesti Štanjel-Manče do Goškega prevala, po plastnici 300
m proti vzhodu, po vzhodni meji katastrske občine Goče proti severu do ceste Štanjel-
Manče in proti severu do meje katastrske občine Goče na poti, ki pelje nad vasjo Manče
v vas Goče.

2.1.14. Vinorodni kraj Slap
Meja vinorodnega kraja Slap poteka po vzhodni meji vinorodnega kraja Planina proti
jugu, po cesti Planina-Slap, po južni meji katastrske občine Slap proti vzhodu in po cesti
Vipava-Slap-Dolenje do meje vinorodnega kraja Planina.

2.1.15. Vinorodni kraj Lože
Meja vinorodnega kraja Lože poteka po severni meji katastrske občine Lože, po vzhodni
meji vinorodnega kraja Goče proti jugu, po južni in vzhodni meji katastrske občine Lože
proti severovzhodu, se nad vasjo Manče priključi na cesto Manče-Vipava in poteka po
njej do potoka Močilnik, obrne proti severozahodu do zaselka Jamški pri vasi Lože in po
cesti Lože-Vipava-Slap do severne meje katastrske občine Lože.

2.1.16. Vinorodni kraj Podraga
Meja vinorodnega kraja Podraga poteka po jugovzhodni meji vinorodnega kraja Lože
proti jugu, po plastnici 300 m proti vzhodu, po vzhodni meji katastrske občine Podraga
proti severu, po cesti Podnanos-Podraga-Vipava do poti proti naselju Manče in po njej
do meje vinorodnega kraja Lože.

2.1.17. Vinorodna lega Pasji rep
Meja vinorodne lege Pasji rep poteka po vzhodni meji vinorodnega kraja Podraga proti
jugu, po južnih mejah katastrskih občin Podnanos in Lozice do južne meje vinorodnega
podokoliša Zgornja Vipavska dolina nad vrhom Čeledinca in po njej proti vzhodu in
severozahodu, se pri vasi Dobrava obrne proti zahodu, poteka po poti Dobrava-
Podnanos in po cesti Podnanos-Podraga do meje vinorodnega kraja Podraga.

2.1.18. Vinorodni kraj Gradišče pri Vipavi
Meja vinorodnega kraja Gradišče pri Vipavi poteka po cesti Vipava-Podnanos, po potoku
Gacka proti jugu, po severni meji katastrske občine Podnanos proti vzhodu, po vzhodni
meji vinorodnega podokoliša Zgornja Vipavska dolina proti severu do kraja Vipava, se
obrne proti jugu tako, da izvzame naselje in se priključi na cesto Vipava-Podnanos.

2.1.19. Vinorodna lega Zemono
Meja vinorodne lege Zemono poteka od južne meje katastrske občine Vrhpolje po
vzhodni meji vinorodnega podokoliša Zgornja Vipavska dolina proti severu, po vzhodni
meji katastrske občine Vrhpolje, po severni meji vinorodnega podokoliša Zgornja
Vipavska dolina proti zahodu, po zahodni meji katastrske občine Budanje proti jugu in
po cesti Ajdovščina-Vipava-Vrhpolje do južne meje katastrske občine Vrhpolje.

2.2. Vinorodni podokoliš Spodnja Vipavska dolina
Vinorodni podokoliš Spodnja Vipavska dolina obsega območje vinorodnega okoliša
Vipavska dolina, ki leži zahodno od vzhodne meje upravne enote Nova Gorica.

2.2.1. Vinorodni kraj Kromberk
Meja vinorodnega kraja Kromberk poteka od severne meje vinorodnega podokoliša
Spodnja Vipavska dolina proti jugu po cesti, ki poteka s hriba Kekec proti mestu Nova
Gorica, po cesti Nova Gorica-Kromberk, zavije levo po lokalni cesti proti naselju Ajševica
in nato po cesti proti naselju Loke, poteka proti vzhodu do zahodne meje vinorodnega
kraja Šempas-Vitovlje, po njej proti severu in po severni meji vinorodnega podokoliša
Spodnja Vipavska dolina proti zahodu.

2.2.2. Vinorodni kraj Šempas-Vitovlje
Meja vinorodnega kraja Šempas-Vitovlje poteka po vzhodni in severni meji vinorodnega
podokoliša Spodnja Vipavska dolina do izvira potoka Lijak, po potoku Lijak proti jugu,
po cesti Nova Gorica-Ajdovščina do naselja Šempas, po poti proti naselju Vogrsko, po
potoku Tribušak proti vzhodu, po zahodni meji katastrske občine Vitovlje proti jugu, ob
avtocesti Ajdovščina-Nova Gorica, po zahodni in južni meji katastrske občine Šempas
proti jugu in vzhodu ter po južni meji katastrske občine Osek do vzhodne meje
vinorodnega podokoliša Spodnja Vipavska dolina.

2.2.3. Vinorodna lega Biljenski griči
Meja vinorodne lege Biljenski griči poteka od naselja Bilje po cesti Miren-Volčja Draga,
po železniški progi Prvačina-Nova Gorica do zaselka Bazara, ob avtocesti Ajdovščina-
Nova Gorica, proti jugozahodu po cesti mimo transformatorske postaje, po potoku
Vrtojbica in po cesti Šempeter-Miren-Bilje.

2.2.4. Vinorodni kraj Vogrsko
Meja vinorodnega kraja Vogrsko poteka od avtoceste Nova Gorica-Ajdovščina po
vzhodni meji katastrske občine Vogrsko proti jugu, po železniški progi Prvačina-
Šempeter, se v naselju Dombrava priključi na cesto za naselje Vogrsko in poteka po
njej, po cesti do naselja Volčja Draga, po poti proti severu, po vzhodni meji katastrske
občine Šempeter in po avtocesti Nova Gorica-Ajdovščina.

2.2.5. Vinorodni kraj Prvačina
Meja vinorodnega kraja Prvačina poteka od hriba Kamno čelo proti jugu po cesti
(Lažniva pot) na naselje Prvačina, proti zahodu nad naseljem Prvačina, po železniški
progi Prvačina-Nova Gorica, po zahodni meji katastrske občine Prvačina proti severu in
vzhodu do vzhodne meje vinorodnega podokoliša Spodnja Vipavska dolina in po njej ter
po vzhodni meji katastrske občine Prvačina do Lažnive poti.

2.2.6. Vinorodna lega Mandrija
Meja vinorodne lege Mandrija poteka po vzhodni meji vinorodnega kraja Prvačina proti
severu do meje vinorodnega podokoliša Spodnja Vipavska dolina, proti jugu do reke
Vipave in po njej proti zahodu do vzhodne meje katastrske občine Prvačina, po plastnici
60 m proti jugozahodu do zaselka Gornji Konec in po cesti nad naseljem Prvačina do
vzhodne meje vinorodnega kraja Prvačina.

2.2.7. Vinorodni kraj Gradišče nad Prvačino
Meja vinorodnega kraja Gradišče nad Prvačino poteka od hidrocentrale na Gradišču po
reki Vipavi proti zahodu, po potoku Oševljek proti jugu, po potoku proti vzhodu do
naselja Oševljek, po potoku proti jugu do južne meje vinorodnega podokoliša Spodnja
Vipavska dolina, po njej proti vzhodu, se za hribom Debeli hrib obrne proti severu do
reke Vipave pri zaselku Mlin in poteka po reki Vipavi do izhodišča.

2.2.8. Vinorodni kraj Dornberk-Zalošče
Meja vinorodnega kraja Dornberk-Zalošče poteka od ceste Ajdovščina-Dornberk po
vzhodni meji katastrske občine Dornberk proti jugu do južne meje vinorodnega
podokoliša Spodnja Vipavska dolina in po njej proti zahodu, po vzhodni meji
vinorodnega kraja Gradišče nad Prvačino, po cesti Gradišče nad Prvačino-Dornberk, po
reki Vipavi proti zahodu do vzhodne meje vinorodne lege Mandrija, po njej proti severu
do vzhodne meje vinorodnega podokoliša Spodnja Vipavska dolina, po njej proti vzhodu
in jugu do ceste Ajdovščina-Dornberk.

2.2.9. Vinorodni kraj Branik
Meja vinorodnega kraja Branik poteka od ceste Dornberk-Branik po železniški progi
Nova Gorica-Sežana do zaselka Mesarji, po reki Branici proti vzhodu do zaselka Čipnje,
po vzhodni meji vinorodnega podokoliša Spodnja Vipavska dolina proti severozahodu in
po reki Vipavi proti jugu do železniške proge.


3. VINORODNI OKOLIŠ KRAS

Meja vinorodnega okoliša Kras poteka od državne meje z Italijo na hribu Veliki Medvejk
preko hribov Mali Medvejk, Lenivec in Tabor, mimo naselja Gradišče, prečka cesto
Sežana-Štorje, obkroži naselje Vidmaršče, poteka proti severu do železniške proge
Sežana-Divača in po njej do vasi Merče, objame vasi Merče in Plešivica, poteka preko
železniške proge Sežana-Divača proti severu, mimo naselja Žirje do vzpetine Predlovec,
po južni meji katastrske občine Štorje do plastnice 500 m, proti severu preko Struge na
plastnico 400 m na cesti Senožeče-Sežana in poteka po plastnici 400 m do ceste
Majcni-Griže pod vzpetino Brdo, poteka po cesti Majcni-Griže do reke Raše, po njej do
Grižanskega potoka, po Grižanskem potoku proti vzhodu mimo vasi Veliko Polje do
južne meje vinorodnega okoliša Vipavska dolina in po njej proti zahodu, po cesti proti
zaselku Lukovec, po poti Lukovec-Kobjeglava, po poti pod hribom Tolsti vrh proti
zahodu, preko hribov Žlebinje in Komenšček, pod hribom Sv. Martin preide na plastnico
400 m in poteka po njej nad naseljem Škrbina do prevala na cesti Tabor pri Prvačini-
Lipa, poteka po njej in tik pred vasjo Lipa preide na plastnico 400 m, poteka po
plastnici 400 m nad vasmi Lipa in Temnica, pod vzpetinama Griža in Podnakušnik,
poteka čez Gmajne, nad naselji Segeti in Lokvica, pri odcepu za naselje Lokvica prečka
cesto Opatje selo-Miren in poteka po državni meji z Italijo proti jugu do hriba Veliki
Medvejk.

3.1. Vinorodni podokoliš Kraška planota
Meja vinorodnega podokoliša Kraška planota poteka po južni meji vinorodnega okoliša
Kras do Grižanskega potoka in po njem do plastnice 450 m, po plastnici 450 m pod
zaselki Razguri in Bogo, se spusti na plastnico 400 m in poteka po njej pod zaselkom
Dolenje do vasi Ravnje, se pri koti 374 spusti v dolino do mesta, kjer cesta Manče-
Kobdilj prečka reko Rašo, poteka po cesti Manče-Kobdilj do plastnice 300 m, objame
naselji Kobdilj in Štanjel, poteka po plastnici 300 m do ceste Branik-Štanjel in po
severni in zahodni meji vinorodnega okoliša Kras.

3.1.1. Vinorodni kraj Štanjel
Meja vinorodnega kraja Štanjel poteka po jugozahodni meji katastrske občine Štanjel,
proti severovzhodu pod hribom Gabršček do severovzhodne meje vinorodnega
podokoliša Kraška planota in po njej proti jugu do vasi Kobdilj, po cesti Štanjel-Dutovlje
do severne meje katastrske občine Hruševica in po njej proti severozahodu do meje
katastrske občine Štanjel.

3.1.2. Vinorodni kraj Tupelče-Hruševica
Meja vinorodnega kraja Tupelče-Hruševica poteka po cesti Tupelče-Kosovelje, se v
križišču s cesto Kobjeglava-Pliskovica odcepi proti jugovzhodu, poteka proti vzhodu
proti vasi Hruševica, proti severu tako, da izvzame vas, po cesti Hruševica-Štanjel do
jugozahodne meje vinorodnega kraja Štanjel in po njej proti zahodu, po cesti Štanjel-
Kobjeglava, proti severu na pot, ki poteka pod hribom Krajni vrh proti vasi Tupelče in
po njej do vasi.

3.1.3. Vinorodni kraj Kobjeglava
Meja vinorodnega kraja Kobjeglava poteka po zahodni meji vinorodnega kraja Tupelče-
Hruševica do vasi Tupelče, proti severozahodu nad naseljem Kobjeglava, po poti, ki
poteka zahodno od hriba Tolsti vrh, do mesta kjer ta preide v kolovoz, se obrne proti
jugu, prečka cesto Kobjeglava-Komen, se nadaljuje proti jugu do zahodne meje
katastrske občine Kobjeglava, poteka po zahodni meji katastrske občine Kobjeglava
proti jugu do poti proti naselju Tupelče in po njej do meje vinorodnega kraja Tupelče-
Hruševica.

3.1.4. Vinorodni kraj Komen-Sveto
Meja vinorodnega kraja Komen-Sveto poteka od cerkve Marija Obršljanska po poti do
naselja Divči, po cesti in poti proti severozahodu nad krajem Komen proti naselju Sveto,
se za jugovzhodno mejo katastrske občine Sveto obrne proti severu, zahodu in jugu
tako, da obkroži naselje Sveto, poteka po jugozahodni meji katastrske občine Komen,
po cesti Ivanji Grad-Preserje pri Komnu do odcepa za naselje Gorjansko in po cesti za
naselje Gorjansko, po cesti Gorjansko-Komen, se pred naseljem odcepi proti vzhodu,
poteka nad Devinščino in Volarijo ter se obrne proti severovzhodu do cerkve Marija
Obršljanska.

3.1.5. Vinorodni kraj Kostanjevica-Temnica
Meja vinorodnega kraja Kostanjevica-Temnica poteka po cesti Opatje selo-Kostanjevica
na Krasu, se pred naseljem Kostanjevica na Krasu usmeri po poti proti severu, poteka
nad naseljem Kostanjevica na Krasu proti vzhodu do zahodne meje katastrske občine
Temnica, jo seka in poteka naprej proti vzhodu do vzhodne meje katastrske občine
Temnica in po njej proti severu, po severni meji vinorodnega podokoliša Kraška planota
do naselja Lipa, po cesti Tabor-Lipa, nato poteka proti zahodu do naselja Temnica,
zajame naselje, poteka naprej proti zahodu pod vasjo Novelo do zahodne meje
katastrske občine Temnica in po njej proti jugu, po poti do zaselka Briščeče in po poti
zahodno od naselja Kostanjevica na Krasu do ceste Opatje selo-Kostanjevica.

3.1.6. Vinorodni kraj Gorjansko
Meja vinorodnega kraja Gorjansko poteka po severni meji katastrske občine Gorjansko
do ceste Ivanji Grad-Gorjansko, jo prečka in poteka ob robu gozda proti zahodu in jugu
do ceste Gorjansko-Klanec pri Komnu, jo prečka, poteka proti jugu do poti, ki poteka
zahodno od kraja Gorjansko, in po njej proti jugovzhodu, prečka cesto Gorjansko-Brje
pri Komnu, poteka proti vzhodu in severu, prečka cesto Gorjansko-Nadrožica, poteka
proti severu, prečka cesto Gorjansko-Komen in poteka proti zahodu do severne meje
katastrske občine Gorjansko.

3.1.7. Vinorodni kraj Brje pri Komnu
Meja vinorodnega kraja Brje pri Komnu poteka od ceste Brje pri Komnu-Gorjansko nad
naseljem Brje pri Komnu proti zahodu po robu gozda, proti jugu po robu gozda, seka
cesto, ki pelje od naselja Brje pri Komnu proti državni meji, poteka proti vzhodu preko
ceste Brje pri Komnu-Tublje pri Komnu, proti severu preko ceste Brje pri Komnu-Škofi
in ob gozdu proti severozahodu in jugu, izvzame naselje Brje pri Komnu in poteka do
ceste Brje pri Komnu-Gorjansko.

3.1.8. Vinorodni kraj Avber-Ponikve
Meja vinorodnega kraja Avber-Ponikve poteka od križišča za naselje Avber na cesti
Dobravlje-Ponikve proti vzhodu do poti Gradnje-Avber in po njej, po cesti Avber-Raša,
se pod senožeti obrne proti zahodu, poteka nad naseljem Avber proti jugu in zahodu ob
gozdu do ceste Dobravlje-Ponikve, ob gozdu proti severu, prečka pot Ponikve-Senožeti,
poteka pod hribom Grič proti zahodu, prečka cesto Ponikve-Štanjel, poteka po poti proti
naselju Hruševica, ob gozdu proti jugu in jugovzhodu do ceste Dobravlje-Ponikve.
V območje vinorodnega kraja Avber-Ponikve spada tudi območje naselja Gradnje, ki leži
vzhodno od poti Dobravlje-Gradnje-Senožeti.

3.1.9. Vinorodni kraj Krajna vas
Meja vinorodnega kraja Krajna vas poteka po zahodni meji katastrske občine Krajna vas
proti severu, prečka pot Krajna vas-Kosovelje, poteka proti vzhodu do vzhodne meje
katastrske občine Krajna vas in po njej proti jugu, proti jugu do ceste Krajna vas-
Dutovlje in po njej ter proti jugu in zahodu ob gozdu do zahodne meje katastrske
občine Krajna vas.

3.1.10. Vinorodni kraj Pliskovica
Meja vinorodnega kraja Pliskovica poteka po zahodni meji vinorodnega kraja Krajna vas
proti severu, se odcepi proti zahodu in poteka nad krajem Pliskovica, prečka cesto
Pliskovica-Gabrovica pri Komnu, se obrne proti jugozahodu do ceste Veliki Dol-Krajna
vas tako, da zajame kraj Pliskovica, poteka po cesti Veliki Dol-Krajna vas, se pod
krajem Pliskovica odcepi proti jugovzhodu in poteka ob gozdu do meje vinorodnega
kraja Krajna vas.

3.1.11. Vinorodni kraj Tomaj
Meja vinorodnega kraja Tomaj poteka od ceste Tomaj-Križ po vzhodni meji katastrske
občine Tomaj proti severu, se ob poti Tomaj-Utovlje odcepi proti severozahodu, prečka
pot Tomaj-Dobravlje, poteka ob robu gozda proti zahodu do zahodne meje katastrske
občine Tomaj in po njej proti jugu, prečka pot Tomaj-Kreplje in poteka proti vzhodu do
vzhodne meje katastrske občine Tomaj.

3.1.12. Vinorodni kraj Dutovlje
Meja vinorodnega kraja Dutovlje poteka po zahodni meji vinorodnega kraja Tomaj proti
severu do ceste Tomaj-Dutovlje, nad cesto Tomaj-Dutovlje proti zahodu, proti
severozahodu do ceste Skopo-Dutovlje in po njej, po cesti Dutovlje-Krajna vas do
železniške proge, proti jugozahodu in jugu do ceste, ki poteka proti naselju Dol pri
Vogljah in po njej, se za križiščem odcepi proti vzhodu, prečka cesto Dutovlje-Kreplje in
poteka proti vzhodu do zahodne meje vinorodnega kraja Tomaj.

3.1.13. Vinorodni kraj Križ-Šepulje
Meja vinorodnega kraja Križ-Šepulje poteka od cerkve Sv. Križ v kraju Križ po poti proti
jugozahodu, obkroži hrib Hrib in poteka po cesti nazaj do kraja Križ, po cesti Križ-Tomaj
do vzhodne meje vinorodnega kraja Tomaj in po njej proti severu, po poti Tomaj-
Utovlje, po cesti Dobravlje-Križ, po poti proti Sv. Antonu, obkroži naselje Filipčje Brdo in
poteka ob gozdu proti zahodu do cerkve Sv. Križ v kraju Križ.

3.1.14. Vinorodni kraj Kazlje
Meja vinorodnega kraja Kazlje poteka od ceste Kazlje-Štorje pri cerkvi Sv. Lovrenc proti
severu, po poti proti zaselku Zgornji Konec, po cesti do zaselka Dolnji Konec, se nad
zaselkom obrne proti zahodu in jugozahodu, prečka cesto Kazlje-Dobravlje, poteka proti
jugu ob gozdu do poti Kazlje-Utovlje in po njej, proti vzhodu pod naseljem Kazlje,
prečka cesto Kazlje-Štorje, se obrne proti severovzhodu do poti Sv. Mihael-Kazlje in
poteka po njej do cerkve Sv. Lovrenc.

3.2. Vinorodni podokoliš Vrhe
Meja vinorodnega podokoliša Vrhe poteka od Grižanskega potoka po severni meji
vinorodnega podokoliša Kraška planota do ceste Branik-Štanjel in po severni meji
vinorodnega okoliša Kras proti vzhodu do Grižanskega potoka.

3.2.1. Vinorodni kraj Štjak
Meja vinorodnega kraja Štjak poteka po cesti Štjak-Dolenje do vasi Dolenje, po južni
meji vinorodnega podokoliša Vrhe proti severozahodu do vasi Ravnje, po cesti Ravnje-
Štjak, proti vzhodu nad vasjo Selo in po cesti Selo-Štjak do vasi Štjak.


4. VINORODNI OKOLIŠ KOPER

Meja vinorodnega okoliša Koper poteka od mejnega prehoda Lazaret na državni meji z
Italijo ob obali do državne meje s Hrvaško in po njej do naselja Dvori, po plastnici 200
m do naselja Movraž, po cesti do naselja Dol pri Hrastovljah, po železniški progi Dol pri
Hrastovljah-Črni kal do vzpetine Kovk, proti jugu pod vzpetino Jerebine, obkroži naselja
Zazid, Brežec pri Podgorju in Zanigrad, poteka od naselja Podpeč proti severu tako, da
izvzame vrhove vzpetin Vrh Stene, Reber in Gradišče (Marija Snežna) do naselja
Črnotiče, poteka po cesti Črnotiče-Kastelec-Socerb do državne meje z Italijo in poteka
po njej do mejnega prehoda Lazaret.
V območje vinorodnega okoliša Koper spada tudi območje, katerega meja poteka od
državne meje z Italijo po potoku Grižnik mimo naselja Beka in mimo Sv. Marije
Magdalene do vasi Petrinje, po cesti Koper-Kozina, se pred odcepom poti proti naselju
Prešnica obrne proti jugu, obkroži naselje Prešnica, se pod vzpetino Hrib priključi na
železniško progo Koper-Kozina in poteka po njej do naselja Klanec pri Kozini, poteka po
poti proti severu ob pečini do naselja Nasirec, po cesti do mejnega prehoda Krvavi
potok in po državni meji z Italijo do potoka Grižnik.

4.1. Vinorodni podokoliš Priobalni pas
Meja vinorodnega podokoliša Priobalni pas poteka po severni meji vinorodnega okoliša
Koper, po vzhodnih mejah katastrskih občin Plavje, Tinjan in Dekani, po vzhodni in
južni meji katastrske občine Bertoki, po južni meji katastrske občine Semedela, po cesti
Gažon-Baredi nad zaselkom Baredi, po cesti Baredi-Izola, po izolski obvoznici, po cesti
Jagodje-Malija, po poti proti naselju Karbonar, po vzhodnih mejah katastrskih občin
Portorož in Sečovlje do južne meje vinorodnega okoliša Koper in po njej ter po zahodni
meji vinorodnega okoliša Koper.

4.1.1. Vinorodni ožji okoliš Ankaran
Vinorodni ožji okoliš Ankaran obsega območje katastrskih občin Ankaran, Hribi, Jernej,
Oltra, Plavje, Škofije in Tinjan.

4.1.1.1. Vinorodna lega Debeli rtič
Meja vinorodne lege Debeli rtič poteka od obale pri bolnici Valdoltra po potoku proti
severu do ceste Ankaransko križišče-Lazaret, po njej do odcepa za naselje Miloki in po
cesti za naselje Miloki do obale in po njej do bolnice Valdoltra.

4.1.1.2. Vinorodna lega Purissima
Meja vinorodne lege Purissima poteka po cesti Ankaransko križišče-Škofije do severne
meje katastrske občine Škofije in po njej proti zahodu, po jugovzhodni meji katastrske
občine Oltra in po cesti Lazaret-Ankaransko križišče do Ankaranskega križišča.

4.1.2. Vinorodni kraj Dekani
Vinorodni kraj Dekani obsega območje katastrske občine Dekani.

4.1.3. Vinorodna lega Šantoma
Vinorodna lega Šantoma obsega območje katastrske občine Bertoki, ki leži južno od
ceste Semedela-Škofije.

4.1.4. Vinorodni kraj Šalara-Manžan
Vinorodni kraj Šalara-Manžan obsega območje katastrske občine Semedela.

4.1.5. Vinorodna lega Pivol
Meja vinorodne lege Pivol poteka od obale po zahodni meji katastrske občine
Semedela, po vzhodni meji vinorodnega podokoliša Priobalni pas proti zahodu, po cesti
Baredi-Izola-Korte do izolske obvoznice in po njej proti severu do obale.

4.1.6. Vinorodna lega Ricorvo
Meja vinorodne lege Ricorvo poteka po cesti skozi mesto Izola proti vzhodu, po izolski
obvoznici in po cesti za naselje Jagodje.

4.1.7. Vinorodni kraj Strunjan
Meja vinorodnega kraja Strunjan poteka od severne meje katastrske občine Malija ob
obali do zdravilišča v Strunjanu, po poti do križišča s cesto Piran-Izola, po cesti za
naselje Karbonar, po vzhodni meji vinorodnega podokoliša Priobalni pas proti vzhodu,
po zahodni meji vinorodne lege Ricorvo do severne meje katastrske občine Malija.

4.1.8. Vinorodni kraj Sečovlje
Meja vinorodnega kraja Sečovlje poteka od strunjanskega križišča po cesti Izola-
Sečovlje do konca letališke steze, po opuščeni železniški progi proti jugu do reke
Dragonje in po njej, po poti do državne meje s Hrvaško in po njej proti vzhodu, po
vzhodni meji vinorodnega podokoliša Priobalni pas proti severu in po južni meji
vinorodnega kraja Strunjan do strunjanskega križišča.

4.2. Vinorodni podokoliš Šavrinsko gričevje
Vinorodni podokoliš Šavrinsko gričevje obsega območje vinorodnega okoliša Koper,
vzhodno od vzhodne meje vinorodnega podokoliša Priobalni pas.

4.2.1. Vinorodna lega Baredi
Meja vinorodne lege Baredi poteka po severni meji vinorodnega podokoliša Šavrinsko
gričevje proti vzhodu, po severni meji katastrske občine Šmarje proti zahodu, po cesti,
ki pelje v zaselek Kocina, po grapi proti severu in zahodu do ceste Šared-Baredi in po
njej do severne meje vinorodnega podokoliša Šavrinsko gričevje.

4.2.2. Vinorodni kraj Šared-Korte
Meja vinorodnega kraja Šared-Korte poteka po zahodni meji vinorodnega podokoliša
Šavrinsko gričevje proti vzhodu, po zahodni meji vinorodne lege Baredi in po vzhodnih
mejah katastrskih občin Vinica in Dvori nad Izolo do zahodne meje vinorodnega
podokoliša Šavrinsko gričevje.

4.2.3. Vinorodni kraj Dragonja
Meja vinorodnega kraja Dragonja poteka po južnih mejah katastrskih občin Šmarje in
Pomjan, se pod supotskim slapom obrne proti vzhodu, poteka po hudourniku proti jugu
do sotočja s potokom Rokava, po zahodni meji katastrske občine Boršt proti jugu do
južne meje vinorodnega podokoliša Šavrinsko gričevje in po njej proti zahodu ter po
južni meji vinorodnega kraja Šared-Korte do južne meje katastrske občine Šmarje.

4.2.4. Vinorodni kraj Šmarje
Meja vinorodnega kraja Šmarje poteka po severni meji vinorodnega kraja Dragonja, po
vzhodni meji vinorodnega kraja Šared-Korte, po južni meji vinorodne lege Baredi, po
severni meji vinorodnega podokoliša Šavrinsko gričevje in po vzhodni meji katastrske
občine Pomjan.

4.2.5. Vinorodna lega Labor
Meja vinorodne lege Labor poteka od južne meje vinorodnega podokoliša Šavrinsko
gričevje po vzhodni meji vinorodnega kraja Dragonja, po poti proti naselju Labor, po
cesti Labor-Boršt do zaselka Baratali, po poti proti zaselku Jurinčiči do reke Dragonje in
po njej proti zahodu do južne meje vinorodnega podokoliša Šavrinsko gričevje.

4.2.6. Vinorodni kraj Marezige
Meja vinorodnega kraja Marezige poteka po severozahodni meji vinorodnega
podokoliša Šavrinsko gričevje proti vzhodu, po vzhodni meji katastrske občine Pridvor,
po vzhodni in južni meji katastrske občine Truške, po južni meji katastrske občine
Boršt, po severni meji vinorodne lege Labor in po vzhodni meji vinorodnega kraja
Šmarje do severozahodne meje vinorodnega podokoliša Šavrinsko gričevje.

4.2.7. Vinorodni kraj Kubed-Pregara
Meja vinorodnega kraja Kubed-Pregara poteka po južni in vzhodni meji vinorodnega
podokoliša Šavrinsko gričevje do južne meje katastrske občine Hrastovlje in po njej
proti severozahodu, po zahodni meji katastrske občine Loka, po severni meji katastrske
občine Kubed in po vzhodni in južni meji vinorodnega kraja Marezige do južne meje
vinorodnega podokoliša Šavrinsko gričevje.

4.2.8. Vinorodni kraj Črni kal
Meja vinorodnega kraja Črni kal poteka po severni in vzhodni meji vinorodnega kraja
Kubed-Pregara in po vzhodni in severni meji vinorodnega podokoliša Šavrinsko gričevje.

AAA Zlata odličnost