Uradni list

Številka 68
Uradni list RS, št. 68/2003 z dne 14. 7. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 68/2003 z dne 14. 7. 2003

Kazalo

3266. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Cerkvenjak za leto 2002, stran 10576.

Na podlagi 15. člena statuta Občine Cerkvenjak (Uradni list RS, št. 26/99 in 28/01) in 57. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98 in 74/98), ter 98. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 72/99), ter v skladu z 81. členom poslovnika o delu Občinskega sveta občine Cerkvenjak (Uradni list RS, št. 35/99 in 28/01) je Občinski svet občine Cerkvenjak na 4. redni seji dne 15. 5. 2003 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Cerkvenjak za leto 2002
1. člen
Objavi se zaključni račun proračuna Občine Cerkvenjak za leto 2002.
2. člen
Zaključni račun proračuna za leto 2002 izkazuje:
A) Bilanca prihodkov in odhodkov             v tisoč SIT
I. Skupaj prihodki                      260.501
II. Skupaj odhodki                      338.250
III. Proračunski primanjkljaj (I.-II.)             77.749
 
B) Račun finančnih terjatev in naložb
IV. Prejeta vračila danih posojil in prodaja kapitalskih
deležev                               –
V. Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev          –
VI. Prejeta minus dana posojila in spremembe kapitalskih
deležev (IV.-V.)                          –
VII. Skupni presežek oziroma primanjkljaj (prihodki minus
odhodki) ter saldo prejetih in danih posojil
(I.+IV.)-(II.+V.)                       64.604
 
C) Račun financiranja
VIII. Zadolževanje proračuna                  27.145
IX. Odplačila dolga                      14.000
X. Neto zadolževanje                      27.145
XI. Povečanje sredstev na računih
Stanje sredstev na računu ob koncu preteklega leta       67.910
 
D) Denarni tok sredstev, ki se ne predračunavajo         323
XII. Sprememba stanja denarnih sredstev             3.306
Bilanca prihodkov in odhodkov, ki zajema vse prihodke in odhodke proračuna, ter podatki iz bilance stanja so v prilogi in so sestavni del tega odloka.
3. člen
Presežek odhodkov nad prihodki oziroma primanjkljaj zaključnega računa se pokriva z prenosom sredstev iz zaključnega računa za leto 2001 v višini 67.910 tisoč SIT in preostankom dolgoročnega kredita pri EKO skladu iz leta 2001 za investicijo izgradnje vodovoda v višini 13.145 tisoč SIT, tako da v zaključnem računu za leto 2002 znaša ostanek sredstev na računu 3.629 tisoč SIT. Razlika v višini 323 tisoč SIT predstavljajo denarna sredstva, ki se ne predračunavajo in so iz naslova vračila odbitnega deleža vstopnega DDV.
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 40302-003/01
Cerkvenjak, dne 15. maja 2003.
Župan
Občine Cerkvenjak
Jože Kraner l. r.

AAA Zlata odličnost