Uradni list

Številka 68
Uradni list RS, št. 68/2003 z dne 14. 7. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 68/2003 z dne 14. 7. 2003

Kazalo

3265. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Cerkvenjak za leto 2001, stran 10576.

Na podlagi 15. člena statuta Občine Cerkvenjak (Uradni list RS, št. 26/99) in 57. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98 in 74/98), ter 98. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 72/99), ter v skladu z 81. členom poslovnika o delu Občinskega sveta občine Cerkvenjak (Uradni list RS, št. 35/99) je Občinski svet občine Cerkvenjak na 24. redni seji dne 22. 5. 2002 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Cerkvenjak za leto 2001
1. člen
Objavi se zaključni račun proračuna Občine Cerkvenjak za leto 2001.
2. člen
Zaključni račun proračuna za leto 2001 izkazuje:
A) Bilanca prihodkov in odhodkov             v tisoč SIT
I. Skupaj prihodki                      243.682
II. Skupaj odhodki                      220.026
III. Proračunski primanjkljaj (I.-II.)             23.657
 
B) Račun finančnih terjatev in naložb
IV. Prejeta vračila danih posojil in prodaja kapitalskih
deležev                               –
V. Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev          –
VI. Prejeta minus dana posojila in spremembe kapitalskih
deležev (IV.-V.)                          –
VII. Skupni presežek (prihodki minus odhodki) ter saldo
prejetih in danih posojil (I.+IV.)-(II.+V.)          61.512
 
C) Račun financiranja
VIII. Zadolževanje proračuna                  37.855
IX. Odplačila dolga
X. Neto zadolževanje                      37.855
XI. Povečanje sredstev na računih               67.910
Stanje sredstev na računu ob koncu preteklega leta       4.866
Sredstva rezerve                        1.626
 
D) Denarni tok sredstev, ki se ne predračunavajo
XII. Sprememba stanja denarnih sredstev              94
Bilanca prihodkov in odhodkov, ki zajema vse prihodke in odhodke proračuna, ter podatki iz bilance stanja so v prilogi in so sestavni del tega odloka.
3. člen
Presežek prihodkov nad odhodki v višini 23.657 tisoč SIT, prejeta posojila v višini 37.855 tisoč SIT in sredstva ob koncu preteklega leta ter sredstva rezerv predstavljajo neporabljena sredstva proračuna Občine Cerkvenjak za leto 2001 in se prenesejo v leto 2002 kot sredstva na računu v višini 67.910 tisoč SIT. Razlika 94 tisoč SIT predstavlja sprememba stanja denarnih sredstev iz naslova odbitka vstopnega DDV.
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 40303-001/00
Cerkvenjak, dne 22. maja 2002.
Župan
Občine Cerkvenjak
Jože Kraner l. r.

AAA Zlata odličnost