Uradni list

Številka 65
Uradni list RS, št. 65/2003 z dne 4. 7. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 65/2003 z dne 4. 7. 2003

Kazalo

3168. Odlok o ustanovitvi občinskega glasila Občine Lendava, stran 10122.

Na podlagi 9. in v skladu z določilom 5. člena zakona o medijih (Uradni list RS, št. 35/01) ter 17. člena statuta Občine Lendava (Uradni list RS, št. 26/99, 119/00 in 69/02) je Občinski svet občine Lendava na seji dne 23. 6. 2003 sprejel
O D L O K
o ustanovitvi občinskega glasila Občine Lendava
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se ustanavlja in ureja izdajanje občinskega glasila Občine Lendava (v nadaljevanju: glasilo).
2. člen
Ime glasila je “Lendavske novice–Lendvai híradó”.
3. člen
Ustanovitelj in izdajatelj glasila je Občina Lendava-Lendva Község.
Sedež izdajatelja glasila je: Trg Ljudske pravice 5, 9220 Lendava-Lendva.
4. člen
Naslov uredništva glasila je: Občina Lendava, Uredništvo glasila, Trg Ljudske pravice 5, 9220 Lendava-Lendva.
5. člen
Glasilo se uvršča v informativni periodični tisk.
Glasilo izhaja praviloma vsak tretji mesec, lahko pa izide tudi kot izredna številka ali kot dvojna številka.
Glasilo prejemajo vsa gospodinjstva na območju občine brezplačno.
6. člen
Glasilo izhaja v slovenskem in madžarskem jeziku, na formatu A 4 in v približni nakladi 4500 izvodov.
II. GLAVNI NAMEN IN CILJI GLASILA
7. člen
Glasilo je namenjeno obveščanju občanov Občine Lendava in javnosti o vseh področjih življenja in dela v občini, zlasti pa obveščanju o delu organov Občine Lendava, krajevnih skupnosti, javnih zavodov in skladov, društev in drugih organizacij, ki opravljajo naloge v javnem interesu.
Cilj glasila je objavljanje objektivnih in celovitih informacij.
Glasilo je tudi informator in prostor za objave in razpise za potrebe Občine Lendava.
III. UREDNIŠTVO GLASILA
8. člen
Glasilo ureja uredništvo glasila, ki ga sestavljajo odgovorni urednik in uredniški odbor. Uredniški odbor šteje pet članov.
Člane uredniškega odbora in odgovornega urednika imenuje občinski svet na predlog župana občine, za mandatno dobo štirih let.
Mandatna doba članov uredniškega odbora in odgovornega urednika traja do izteka mandatne dobe članov občinskega sveta.
Občinski svet lahko posameznega člana uredniškega odbora oziroma odgovornega urednika razreši tudi pred iztekom mandatne dobe, če sam odstopi ali če s svojim delom deluje proti vsebinski zasnovi in uredniški politiki glasila.
Pred razrešitvijo odgovornega urednika mora občinski svet pridobiti mnenje uredniškega odbora in župana občine.
a) Uredniški odbor
9. člen
Uredniški odbor oblikuje uredniško politiko in programsko zasnovo glasila, katero potrdi občinski svet.
Člani uredniškega odbora so v okviru sprejete programske zasnove in uredniške politike pri svojem delu neodvisni in samostojni.
Uredniški odbor dela na sejah, ki jih po potrebi, najmanj pa pred izdajo vsake številke glasila sklicuje in vodi odgovorni urednik.
Uredniški odbor mora o svojem delu in finančnem poslovanju najmanj enkrat letno pisno poročati občinskemu svetu.
Uredniški odbor lahko posamezna tehnična in organizacijska opravila, v soglasju z županom občine, prenese na zunanje izvajalce. Pogodbo z zunanjimi izvajalci sklene župan občine na predlog uredniškega odbora.
10. člen
Naloge uredniškega odbora so:
– oblikuje programsko zasnovo glasila in spremlja njeno uresničevanje,
– oblikuje uredniško politiko glasila,
– obravnava pobude, mnenja in predloge, ki se nanašajo na urejanje besedila,
– opozarja na spoštovanje določil kodeksa novinarske poklicne etike,
– obravnava finančna in druga vprašanja v zvezi z glasilom,
– obravnava vse spremembe v zvezi s periodiko izdajanja in razširjanja glasila.
b) Odgovorni urednik
11. člen
Za odgovornega urednika je lahko imenovan kandidat, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
– najmanj VI. stopnja izobrazbe družboslovne smeri,
– aktivno znanje madžarskega jezika ter ostali pogoji, ki jih za odgovornega urednika določa zakon o medijih.
Kandidat za odgovornega urednika ne sme biti član politične stranke.
12. člen
Naloge odgovornega urednika so:
– vodi uredniški odbor,
– skrbi in odgovarja za uresničevanje programske zasnove glasila,
– odgovarja za uresničevanje uredniške politike,
– zagotavlja redno izhajanje glasila,
– opravlja koordinacijo dela od priprave do izdaje posamezne številke glasila,
– skrbi za smotrno organizacijo dela ter usklajuje delo z občinsko upravo,
– oblikuje mrežo stalnih in občasnih dopisnikov na območju občine,
– odgovarja za vsako objavljeno informacijo,
– predlaga občinskemu svetu v sprejem cenik reklamnih in drugih sporočil ter avtorskih honorarjev,
– skrbi za izvajanje kodeksa novinarske poklicne etike,
– opravlja druge naloge v skladu z zakonom o medijih.
IV. NAČIN FINANCIRANJA
13. člen
Finančna sredstva za izdajanje glasila se zagotavljajo v proračunu občine na podlagi finančnega načrta, ki ga za posamezno proračunsko leto predloži uredništvo ter s prihodki od oglasov oziroma drugih sporočil in drugimi prihodki.
Glasilo sme izhajati samo v okviru zagotovljenih sredstev ter se lahko namenijo za:
– stroške priprave in tiska glasila,
– stroške dostave glasila,
– materialne stroške uredništva,
– stroške prevajanja,
– avtorske honorarje ter
– druge stroške, ki so neposredno vezani na pripravo, urejanje in izdajanje glasila.
V. OGLAŠEVANJE
14. člen
Oglaševalske vsebine po tem odloku so oglasi in druge vrste plačanih obvestil (v nadaljevanju: oglasi), katerih objavo naroči pravna ali fizična oseba.
Objavljajo se samo plačani oglasi.
Za oglase se po tem odloku ne štejejo:
– obveščanje izdajatelja v zvezi s programskimi vsebinami novic,
– brezplačne objave v zvezi z izvajanjem javnih služb, kulturnih prireditev in dobrodelnih akcij,
– brezplačno navajanje organizatorjev ali sponzorjev kulturno-umetniških prireditev in dobrodelnih akcij.
15. člen
Oglaševati je možno samo na straneh in na način, kot ga določi uredniški odbor, nikakor pa ne na naslovni strani glasila.
Cene oglaševanja določi občinski svet na predlog urednika.
16. člen
V času volilne kampanje za lokalne volitve, se vsem udeležencem volilne kampanje za objavljanje volilnih propagandnih sporočil, v glasilu zagotovi pod enakimi pogoji enak brezplačen prostor, ki ga glede na število strani glasila ter število udeležencev volilne kampanje, določi uredništvo.
Če politična stranka oziroma kandidat v času volilne kampanje želi objaviti dodatno besedilo, se to zaračuna na osnovi dejanskih stroškov, ki jih ugotavlja in določi uredništvo.
Objavljeno volilno oglasno sporočilo mora biti označeno z navedbo naročnika.
VI. KONČNE DOLOČBE
17. člen
Na vsakem izvodu glasila morajo biti poleg imena glasila obvezno navedeni še naslednji podatki:
– ime in sedež izdajatelja glasila,
– kraj in datum izdaje ter številka glasila,
– ime in sedež tiskarne ter naklada,
– ime in priimek odgovornega urednika ter članov uredniškega odbora.
18. člen
Pred začetkom izdajanja glasila je izdajatelj glasila dolžan priglasiti glasilo pri pristojnem ministrstvu, zaradi vpisa glasila v razvid medijev.
19. člen
Uredniški odbor in odgovorni urednik morata biti imenovana najkasneje v roku enega meseca po sprejetju tega odloka.
20. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 01503-0015/2003
Lendava, dne 23. junija 2003.
Župan
Občine Lendava
mag. Anton Balažek l. r.