Uradni list

Številka 65
Uradni list RS, št. 65/2003 z dne 4. 7. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 65/2003 z dne 4. 7. 2003

Kazalo

3165. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Kočevsko Polje (PUP2) v Občini Kočevje, stran 10119.

Na podlagi 23. in 175. člena zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št.110/02 in 8/03 – popr.) in 27. člena statuta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 23/99, 53/99 – popravek, 73/02,117/02 in 43/03) je Občinski svet občine Kočevje na 5. redni seji dne 12. 6. 2003 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Kočevsko Polje (PUP2) v Občini Kočevje
(Uradni list RS, št. 64/95)
1. člen
S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Kočevsko Polje (PUP2) v Občini Kočevje (Uradni list RS, št. 64/95).
2. člen
Spremembe in dopolnitve se pretežno nanašajo na uskladitev prostorskih ureditvenih pogojev z veljavnim dolgoročnim in družbenim planom Občine Kočevje.
3. člen
V poglavju III. FUNKCIJE UREDITVENIH OBMOČIJ osnovnega odloka o PUP se spremeni 10. člen v tabeli UREDITVENA OBMOČJA NAMENJENA GOZDOVOM, ki se glasi:
1. – večnamenski gozd,
2. – gozd s poudarjeno varovalno funkcijo,
3. – gozd s poudarjeno hidrološko funkcijo,
4. – gozd s poudarjeno biotopsko funkcijo,
5. – gozd s poudarjeno zaščitno funkcijo,
6. – gozd s poudarjeno turistično rekreacijsko funkcijo,
7. – gozd s poudarjeno poučno raziskovalno funkcijo,
8. – gozd s poudarjeno funkcijo varovanja nar. in kulturne dediščine,
9. – gozd s poudarjeno estetsko funkcijo.
4. člen
V poglavju V. MERILA IN POGOJI ZA OBLIKOVANJE PRI POSEGIH V PROSTOR se spremeni:
17. člen in to v odstavku 1.1., peta vrstica, ki se glasi:
– na funkcionalnem zemljišču morata biti za vsako stanovanjsko enoto in za vsako počitniško enoto predvidena najmanj po dve parkirni ali garažni mesti.
18. člen v odstavku 2. LEGA OBJEKTOV in se glasi:
Novogranje, nadomestne gradnje, dozidani deli stavb ter pomožni in začasni objekti, morajo biti od parcelne meje odmaknjeni najmanj 4 m. Oddaljenost je lahko izjemoma manjša, če s tem pisno soglaša lastnik sosednje parcele, vendar ne manj kot 1 m.
V odstavku 2.2. Dostopi v drugem stavku in se glasi:
Dovoz preko zasebnih zemljišč se dovoli le pod pogojem, da je na parceli v zemljiški knjigi vpisana služnost.
5. člen
V poglavju VI. MERILA IN POGOJI ZA UREJANJE PROMETA IN SISTEMA ZVEZ se dopolni 25. člen s stavkom:
Za vsak objekt v dvestometrskem varovalnem progovnem pasu železnice (merjeno od osi tira na vsako stran žel. proge) je potrebno upoštevati veljavni zakon o varnosti v žel. prometu (Uradni list RS, št. 85/00) in si za novogradnje pridobiti pred izdajo gradbenega dovoljenja soglasje k lokaciji od Slovenskih železnic d.d.
Za morebitno gradnjo novih cestnih priključkov na kategorizirane ceste oziroma rekonstrukcijo obstoječih cestnih priključkov, kakor tudi za vse posege v varovalni pas in cestno telo, si je vsak posamezni investitor dolžan pred izdajo gradbenega dovoljenja pridobiti projektne pogoje in soglasje občine za občinske ceste, v primeru državnih cest pa Direkcije RS za ceste.
Na območju PUP2 – Kočevsko Polje bo potekala bodoča obvoznica Kočevja. Po izbiri optimalne variante bo trasa vključena v prostorsko dokumentacijo občine.
Na koncu odstavka se 25. člen dopolni s stavkom:
Pri vseh posegih v prostor je potrebno upoštevati trase kolesarskih poti, ki so zasnovane z obstoječo projektno dokumentacijo.
Dopolni se 27. člen v prvem stavku, ki se nadaljuje:
Parkirišča morajo biti projektirana skladno s temeljnimi predpisi o projektiranju mestnih prometnih površin – mirujoči promet.
6. člen
V poglavju VII. MERILA IN POGOJI ZA KOMUNALNO IN ENERGETSKO OPREMLJANJE se spremeni 32. člen v odstavku Vodovod in se glasi:
Na območjih, kjer obstaja javno vodovodno omrežje, mora biti vsa nova in dopolnilna gradnja priključena na vodovodno omrežje v skladu s pogoji upravljalca. Na območjih, kjer ni možno zagotoviti oskrbe iz javnega vodovodnega omrežja, niti ni predvidena napeljava le-tega, si mora investitor zgraditi ustrezno vodooskrbno napravo (vodnjak, kapnica) v skladu s higienskimi in sanitarno tehničnimi pogoji, za praviloma več objektov skupaj. Pri objektih, ki imajo vodooskrbo s kapnico, ni dovoljena uporaba ekološko sporne kritine.
Na območjih, kjer vodovodno omrežje in naprave ne zagotavljajo zadostne rezerve požarne vode, je potrebno urediti ustrezne požarne bazene oziroma zagotoviti dostope k površinskim vodotokom, če pretoki to dopuščajo.
Graditev objektov, za katere je predvidena poraba večjih količin vode (hlevi ipd.), je dovoljena le v primerih, da se predhodno zagotovi ustrezna vodooskrba.
Spremeni se 32. člen v odstavku Kanalizacija in se glasi:
Vse objekte, ki so priključeni na vodovod v območju naselij: Breg (delno), Slovenska vas, Stara cerkev (delno), Konca vas, Gorenje (delno), Koblarji, Klinja vas, Željne, Šalka vas, Dolga vas, Livold, je potrebno priključiti na obstoječe kanalizacijsko omrežje za odvod odpadnih vod v sistemu javne kanalizacije s končno dispozicijo v Centralni čistilni napravi Kočevje.
Naselja, ki se ne priključujejo na Centralno čistilno napravo Kočevje, temveč se v območju le-teh zgradijo male čistilne naprave, za katere je treba predvideti lokacijo z urejenim dostopom so: Gornje, Srednje in Doljne Ložine, Gorenje, Mozelj, Rajndol, Črni potok.
Na območjih, kjer ni urejene kanalizacije, se odvod odpadnih vod rešuje z individualnimi ali skupinskimi greznicami brez odtoka (ki jih prazni in vsebino odvaža pooblaščena organizacija na ustrezna odlagališča), oziroma lokalno čistilno napravo.
Gnojišča pri kmetijskih objektih morajo biti grajena skladno z določili strokovnega navodila o urejanju gnojišč in greznic (Uradni list SRS, št. 10/85). Vse samostojne garaže in garaže v objektih morajo biti opremljene z lovilcem olj. Vsi objekti morajo imeti zagotovljen odvod meteornih vod.
Elektrika: s stavkom:
Za obstoječe in predvidene povezave z visokonapetostnimi daljnovodi je potrebno rezervirati oziroma upoštevati daljnovodne koridorje. Gradnja novih objektov, naprav, prizidav in nadzidav v območju daljnovodnih koridorjev ni možna.
7. člen
V poglavju IX. MERILA IN POGOJI ZA VAROVANJE NARAVNE IN KULTURNE DEDIŠČINE IN DRUGIH DOBRIN SPLOŠNEGA POMENA se spremeni v 34. členu
Zaključek prvega stavka se glasi: ...pridobiti soglasja pristojnih služb.
Prva alinea tretjega odstavka se glasi: Pogoji za varovanje kulturne dediščine:
Zbriše se zadnja alinea in se nadomesti z odstavkom:
Merila in pogoji za ohranjanje narave
Za posege na območjih, ki so v naravovarstvenih smernicah opredeljena kot naravna dediščina (naravne vrednote) in zavarovana območja (ožja in širša zavarovana območja), je potrebno pridobiti naravovarstveno soglasje v skladu z določili zakona o ohranjanju narave.
Objekti in območja naravnih vrednot in zavarovanih območij (ožja in širša zavarovana območja) z varstvenimi usmeritvami in varstvenimi režimi, varstvenimi usmeritvami za ohranjanje biotske pestrosti in varstvenimi usmeritvami za tako rabo ali izkoriščanje naravnih dobrin, ki ohranja biotsko raznovrstnost, naravno ravnovesje in varuje ekosisteme so obravnavani v naravovarstvenih smernicah, ki so na vpogled na sedežu Občine Kočevje in so sestavni del tega odloka.
8. člen
V poglavju X. MERILA ZA VAROVANJE IN IZBOLJŠANJE OKOLJA se spremeni 35. člen v 3. poglavju in se glasi:
3. Varstvo voda in obvodnih površin:
Varstveni režimi in območja vodnih virov so določeni s predpisi, ki urejajo to področje (zakon o vodah). Na vodnem in priobalnem zemljišču, kar vključuje tudi poplavna območja, je gradnja objektov prepovedana. Potrebno je upoštevati tudi zahtevane odmike meje priobalnih zemljišč (5 m na vodah 2. reda).
9. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne inšpekcijske službe.
10. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 352-63/01-141
Kočevje, dne 24. junija 2003.
Župan
Občine Kočevje
Janko Veber, univ. dipl. inž. grad. l. r.

AAA Zlata odličnost