Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/2003 z dne 13. 6. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/2003 z dne 13. 6. 2003

Kazalo

2856. Pravilnik za vrednotenje športnih programov v Občini Ribnica, stran 6712.

Na podlagi 21. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98 in 70/00), 7. in 9. člena zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98), določil nacionalnega programa športa v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 24/00 in 31/00) ter 7. člena statuta Občine Ribnice (Uradni list RS, št. 37/00) je Občinski svet občine Ribnica na 5. redni seji 29. 5. 2003 sprejel
P R A V I L N I K
za vrednotenje športnih programov
v Občini Ribnica
I. UVODNA DOLOČBA
1. člen
Predmet tega pravilnika je delitev sredstev za šport, ki jih Občina Ribnica na osnovi določil zakona o športu in usmeritev nacionalnega programa športa v Republiki Sloveniji zagotavlja v vsakoletnem proračunu.
S tem pravilnikom Občinski svet občine Ribnica določa pogoje, merila in postopke za vrednotenje in razdelitev sredstev iz občinskega proračuna namenjenih za sofinanciranje programov športa v Občini Ribnica.
II. UPRAVIČENCI IN POGOJI ZA PRIDOBITEV SREDSTEV ZA SOFINANCIRANJE ŠPORTNIH PROGRAMOV
2. člen
Za sofinanciranje športnih programov iz občinskega proračuna lahko kandidirajo naslednji izvajalci športnih programov:
– športna društva,
– zveze športnih društev, ki jih ustanovijo športna društva in imajo sedež na območju Občine Ribnica,
– zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, registrirane za opravljanje dejavnosti v športu,
– ustanove, ki so ustanovljene za opravljanje dejavnosti v športu in so splošno koristne in neprofitne,
– zavodi na področju vzgoje in izobraževanja.
Športna društva in njihova združenja imajo pod enakimi pogoji prednost pri izvajanju nacionalnega programa športa.
3. člen
Pravico do sofinanciranja športnih programov imajo nosilci in izvajalci športne dejavnosti iz 2. člena tega pravilnika, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da imajo sedež v Občini Ribnica,
– da so registrirani v skladu z zakonom,
– da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za realizacijo načrtovanih športnih aktivnosti,
– da imajo urejeno evidenco o registriranih tekmovalcih (velja samo za izvajalce kakovostnega in vrhunskega športa), članstvu in plačani članarini (velja za športna društva),
– občini redno dostavljajo programe dejavnosti s področja športa, podatke o članstvu, poročila o realizaciji programov in doseženih rezultatih, kopijo zaključnega računa ter druge zahtevane podatke,
– izpolnjuje ostale pogoje v skladu s kriteriji za sofinanciranje programov.
Posamezni izvajalci športnih programov lahko s svojimi programi za proračunska sredstva lokalne skupnosti, po posameznih vsebinah, opredeljenih v 4. členu tega pravilnika, kandidirajo na posameznem razpisu le enkrat.
III. VSEBINE IN OBSEG ŠPORTNIH PROGRAMOV, KI SE SOFINANCIRAJO IZ SREDSTEV LOKALNIH SKUPNOSTI
4. člen
Vsebine programov športa, ki se sofinancirajo iz sredstev lokalne skupnosti:
1. športna vzgoja otrok, mladine in študentov,
2. športna rekreacija,
3. kakovostni šport,
4. vrhunski šport,
5. šport invalidov,
6. izobraževanje, usposabljanje in spopolnjevanje strokovnih kadrov v športu,
7. znanstvenoraziskovalna dejavnost,
8. založniška dejavnost,
9. spremljanje pripravljenosti športnikov in svetovanje treninga,
10. velike mednarodne, državne, medobčinske in občinske prireditve,
11. informacijski sistem na področju športa.
Vsebine, ki se bodo sofinancirale v posameznem letu, se določijo z letnim programom športa.
5. člen
V okviru vsebin iz 4. člena, izvajalci lahko kandidirajo za sredstva lokalne skupnosti v obsegu:
1. Športna vzgoja otrok, mladine in študentov
Športna vzgoja otrok in mladih, ki se prostovoljno ukvarjajo s športom zunaj obveznega izobraževalnega programa ima prednostno mesto v nacionalnem programu športa Republike Slovenije in s tem tudi v Občini Ribnica.
1.1. Športna vzgoja predšolskih otrok
Predšolsko obdobje obsega čas od otrokovega rojstva do sprejema v šolo.
1.1.1.Interesna športna vzgoja predšolskih otrok
Programi, ki se bodo sofinancirali na ravni lokalne skupnosti:
– Zlati sonček,
– Naučimo se plavati,
– Ciciban planinec,
– športne dejavnosti, ki jih bodo organizirala športna društva in drugi izvajalci.
Občina Ribnica bo sofinancira: propagandno gradivo (priročniki, tekmovalne knjižice, kolajne, diplome), strokovni kader, najem 60 ur objekta na skupino, v kateri je največ 20 otrok.
Višina sredstev se določi na podlagi točkovanja po tabeli št.1.
1.2. Športna vzgoja šoloobveznih otrok
1.2.1. Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok
Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok je dejavnost otrok, ki so prostovoljno vključeni v športne programe.
Programe za otroke od 6. do 15. leta lahko izpeljujejo vsi izvajalci športne dejavnosti.
Programi, ki se bodo sofinancirali na ravni lokalne skupnosti:
– Zlati sonček,
– Krpan,
– Naučimo se plavati,
– drugi 80-urni programi.
Iz javnih financ se na ravni lokalne skupnosti sofinancira: propagandno gradivo (priročniki, tekmovalne knjižice, kolajne, diplome), organizacija in izpeljava občinskih šolskih prvenstev (kolajne, medalje, diplome), strokovni kader za izvedbo 20-urnih tečajev plavanja na skupino, v kateri je največ 10 otrok, in 80-urnih programov na skupino, v kateri je največ 20 otrok ter objekt.
Višina sredstev se določi na podlagi točkovanja po tabeli št. 1.
1.2.2. Športna vzgoja otrok, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport
V programe se lahko vključijo otroci od 6. do 11. leta in od 11. do 15. leta starosti, ki imajo interes, sposobnosti, ustrezne osebnostne značilnosti in visoko motivacijo, da bi lahko postali vrhunski športniki. Obseg in vsebina programov se prilagodi posamezni skupini otrok in športni zvrsti.
Izvajalci teh programov morajo izpolnjevati prostorske, kadrovske in druge zahteve za strokovno izpeljavo programov, ki jih določi nacionalna panožna športna zveza, v dogovoru z Ministrstvom za šolstvo, znanost in šport in Olimpijskim komitejem Slovenije – Združenjem športnih zvez.
Programi so razdeljeni v tri stopnje:
– cicibani, cicibanke: 240 ur,
– mlajši dečki in deklice: 400 ur,
– starejši dečki in deklice: 500 ur.
Iz javnih financ lokalne skupnosti se sofinancira: strokovni kader, objekt, materialne stroške programa, meritve in spremljanje treniranosti, nezgodno zavarovanje.
Materialni stroški tekmovanj, specialna tehnična sredstva in oprema se financirajo v celoti iz drugih virov. Sredstva bodo morala zagotoviti nacionalne panožne športne zveze in njeni člani.
Višina sredstev se določi na podlagi točkovanja po tabeli št. 1.
1.2.3. Športna vzgoja otrok s posebnimi potrebami
Na ravni lokalne skupnosti se sofinancira strokovni kader za izvedbo 80-urnega programa na skupino, v kateri je 10 otrok in objekt. Programi se lahko priredijo potrebam otrok.
Višina sredstev se določi na podlagi točkovanja po tabeli št. 1.
1.3. Športna vzgoja mladine
1.3.1. Interesna športna vzgoja mladine
Interesna športna vzgoja mladine je dejavnost mladih od 15. do 20. leta starosti, ki se prostovoljno vključujejo v športne programe.
Občina Ribnica bo sofinancirala strokovni kader za 80-urne programe na skupino, v kateri je največ 20 mladih, objekt.
Višina sredstev se določi na podlagi točkovanja po tabeli št. 1.
1.3.2. Športna vzgoja mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport
Programi športne vzgoje zajemajo načrtno vzgojo mladih športnikov, ki so usmerjeni v doseganje vrhunskih rezultatov, primerljivih z dosežki vrstnikov v mednarodnem merilu. Programi morajo omogočati ob športnih uspehih tudi uspešno izobraževanje skladno s pravilnikom o prilagajanju šolskih obveznosti oziroma v posebnih organizacijskih oblikah.
Obseg treninga se sofinancira za 600 ur. Na ravni lokalne skupnosti se sofinancira: objekt in strokovni kader.
Višina sredstev se določi na podlagi točkovanja po tabeli št. 1.
1.3.3. Športna vzgoja mladine s posebnimi potrebami
V programe se vključujejo mladi od 15. do 20. leta. Na ravni lokalne skupnosti se sofinancira: strokovni kader za 80-urni program na skupino, v kateri je največ 10 mladih in objekt.
Višina sredstev se določi na podlagi točkovanja po tabeli št. 1.
1.4. Športna dejavnost študentov
1.4.1. Interesna športna dejavnost študentov
Programi na lokalni ravni obsegajo 80-urne programe redne vadbe.
Višina sredstev se določi na podlagi točkovanja po tabeli št. 1.
2. Športna rekreacija
Programi na ravni lokalne skupnosti sofinancirajo: 80 ur programa vadbe na skupino, ki šteje 20 članov in članic, v različnih športnih panogah v obsegu najemnine objekta.
Za socialno in zdravstveno ogrožene ter občane, starejše od 65 let, se za program vadbe sofinancira tudi strokovni kader.
Sofinancirajo se tudi aktivnosti v naravi, torej za tiste športe, ki se izvajajo izključno v naravi.
Višina sredstev se določi na podlagi točkovanja po tabeli št. 2.
3. Kakovostni šport
V kakovostni šport sodijo priprave in športna tekmovanja ekip in posameznikov, ki nimajo objektivnih strokovnih, organizacijskih in materialnih možnosti za vključitev v program vrhunskega športa in jih program športne rekreacije ne zadovoljuje, so pa pomemben dejavnik razvoja športa.
V te programe se lahko vključijo registrirani športniki, člani nacionalnih panožnih zvez, ki nastopajo v uradnih tekmovalnih sistemih.
Na ravni lokalne skupnosti se sofinancira najemnino objekta za 320 ur programa ter dodatne točke pridobljene na podlagi uvrstitve.
Višina sredstev se določi na podlagi točkovanja po tabeli št. 3.
4. Vrhunski šport
Vrhunski šport je priprava in tekmovanje športnikov, ki imajo status mednarodnega, svetovnega in perspektivnega razreda.
Na ravni lokalne skupnosti se sofinancira: za vrhunske športnike v individualnih športih največ 600 ur programa, v kolektivnih športnih panogah za ekipe, katerih člani so kategorizirani vrhunski športniki prav tako 600 ur programa. Sofinancira se tudi zavarovanje športnikov. Športniki lahko pridobijo dodatne točke z uvrstitvijo v perspektivni, mednarodni ter svetovni razred.
Višina sredstev se določi na podlagi točkovanja po tabeli št. 4.
5. Šport invalidov
Programi za invalide so namenjeni predvsem ohranjanju gibalnih sposobnostih, zdravju, revitalizaciji, razvedrilu in tekmovanju invalidov, ki se prostovoljno ukvarjajo s športom.
Na ravni lokalne skupnosti se sofinancira: 80 ur programa letno, v kateri je največ 10 invalidov. V okviru tega programa se sofinancira uporaba objekta ter strokovni kader.
Višina sredstev se določi na podlagi točkovanja po tabeli št. 5.
6. Izobraževanje, usposabljanje in spopolnjevanje strokovnih kadrov v športu
Na ravni lokalne skupnosti se sofinancira kotizacija za programe izobraževanja, usposabljanja in spopolnjevanja strokovnih delavcev v športu.
Višina sredstev se določi na podlagi točkovanja po tabeli št. 6.
7. Znanstvenoraziskovalna dejavnost
Namen znanstvenoraziskovalne dejavnosti v športu je izvajati temeljne, predvsem pa uporabne in razvojne raziskave s področja športa ter prenašati izsledke v prakso. Projekte, ki jih sofinancira Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport se lahko sofinancira iz javnih financ lokalne skupnosti in države, če te raziskave zagotavljajo ustrezen prenos znanstvenih spoznanj v prakso, oziroma če so izbrane raziskave, pri katerih je zagotovljen sorazmerni delež drugih financerjev in prenos znanstvenih izsledkov v prakso.
8. Založniška dejavnost
Lokalna skupnost sofinancira dejavnost izdajanja strokovne literature in drugih periodičnih in občasnih športnih publikacij ter propagandno gradivo na temo športnih dejavnosti.
9. Spremljanje pripravljenosti športnikov in svetovanje treninga
Ugotavljanje in spremljanje ravni pripravljenosti športnikov ter svetovanje pri pripravi treninga pomeni humanizacijo pri delu s športniki, pa tudi temelj uspešnosti v športu. Lokalna skupnost sofinancira izvedbo storitev.
10. Velike mednarodne, državne, medobčinske in občinske športne prireditve
Program prireditev sprejme župan na predlog komisije za šport.
Lokalna skupnost sofinancira materialne stroške športnih prireditev, ki jih opredeljuje 52. člen zakona o športu ter sofinanciranje medobčinskih in občinskih prireditev, ki imajo namen pospeševati motivacijo za šport, športno aktivnost in imajo promocijski učinek za šport, gospodarstvo in turizem, razen športnih šolskih športnih tekmovanj.
Izjemne ali stalne vrhunske športne prireditve se sofinancirajo, če izpolnjujejo naslednje pogoje:
– prireditev je navedena v mednarodnem koledarju tekmovanj,
– udeležijo se je uveljavljeni mednarodni športniki,
– je odmevna v širšem prostoru,
– se delno ali v celoti odvija na območju Občine Ribnica;
– športno rekreativne prireditve se sofinancirajo, če izpolnjujejo naslednje pogoje:
Na državni ravni:
– se delno ali v celoti odvija na območju občine Ribnica,
– so na programu nacionalne panožne zveze,
– na njih nastopajo športniki Občine Ribnica.
Na občinski ravni:
– se delno ali v celoti odvija na območju Občine Ribnica,
– tradicionalna prireditev,
– je odmevna pri prebivalcih Občine Ribnica,
– je dostopna vsem,
– je množična.
IV. MERILA ZA FINANČNO OVREDNOTENJE NACIONALNEGA PROGRAMA
6. člen
Izhodišča za pripravo meril so opredeljena z razvrstitvijo športnih panog oziroma programov v naslednje skupine:
1. skupina
V tej skupini so izvajalci, ki izpeljujejo programe v individualnih športih, in v katerih športniki tekmujejo v uradnih tekmovalnih sistemih nacionalne panožne zveze za naslov državnega prvaka.
2. skupina
V tej skupini so športne organizacije oziroma izvajalci, ki izpeljujejo programe v kolektivnih športih, in v katerih športniki tekmujejo v uradnih tekmovalnih sistemih nacionalnih panožnih športnih zvez le za naslov ekipnega državnega prvaka.
3. skupina
V tej skupini so športne organizacije oziroma izvajalci, ki izpeljujejo različne športno-rekreativne programe.
4. skupina
V tej skupini so športne organizacije oziroma izvajalci miselnih iger.
V zgoraj navedenih skupinah so izvajalci športnih panog oziroma programov razvrščeni glede na razširjenost in kakovost dosežkov športnikov. Pri tem se upošteva razvitost, tradicija in pomembnost za Občino Ribnica.
Vsak posamezen izvajalec dobi dodatne točke glede na razširjenost in kakovost športnih dosežkov.
Elementi za opredelitev sofinanciranja letnega programa športa so:
– obseg programa,
– velikost vadbene skupine,
– vrednost ure strokovnega kadra,
– vrednost ure najema športnega objekta,
– materialni stroški za izpeljavo programov,
– ter drugi elementi v skladu z nacionalnim programom športa.
V. OPREDELITEV SREDSTEV ZA ŠPORT IN NAČIN FINANCIRANJA
7. člen
Na podlagi vsakoletnega razpisa, ki ga objavi župan Občine Ribnica, postopek javnega razpisa vodi komisija, ki jo imenuje župan.
Sredstva za izvajanje programov vsebin iz 5. člena tega pravilnika so določena na osnovi točkovanja, ki je priloga temu pravilniku.
Sredstva za sofinanciranje pod točkami 6., 7., 8., 9. in 10. iz 5. člena se izvajalcem nakazujejo na osnovi predloženih knjigovodskih listin, ki izkazujejo nastanek obveznosti izvajalca programa do odobrene višine.
V letni program športa se uvrsti tiste programe, ki so pomembne za lokalno skupnost. Pri tem se upošteva tradicijo in posebnost športa v lokalni skupnosti. Izbor programov se izpelje na podlagi javnega razpisa, ki ga objavi lokalna skupnost za lokalno raven na podlagi meril. Te sprejme občinski svet.
Pri dodeljevanju sredstev se upošteva točkovanje, ki je priloga temu pravilniku.
Izvajalec lahko pridobi sredstva le za namen znotraj vsebine programa, za katerega v razpisu izkaže dejansko stanje in ta pravilnik zanj predvideva sofinanciranje.
Vrednost točke se določi v sorazmernem deležu glede na skupno število točk in glede na s strani Občinskega sveta občine Ribnica potrjeno višino namenskih sredstev proračuna za izvajanje nacionalnega programa športa v Občini Ribnica za vsako proračunsko obdobje posebej.
8. člen
Športni programi se sofinancirajo na osnovi pogodb z izvajalci programov. Pogodbe med Občino Ribnica in izvajalci športnih programov vsebujejo: podatke obeh skleniteljev pogodbe, vsebino in obseg programa, čas realizacije programa, obseg sredstev, ki se zagotovijo iz občinskega proračuna Občine Ribnica, način nadzora nad porabo sredstev, rok za oddajo rednih letnih poročil ter druge medsebojne pravice in obveznosti.
9. člen
Izvajalci programov morajo občinski upravi najkasneje do 31. januarja naslednjega leta oddati letno poročilo o izvedbi programov z dokazili o izpolnitvi prevzetih obveznosti. V primeru, da se ugotovi neupravičenost pogodbeno določenih sredstev, mora izvajalec programov vsa sredstva vključno z zakonitimi zamudnimi obrestmi vrniti Občini Ribnica.
Če izvajalec do roka, navedenega v prejšnjem odstavku, ne odda letnega poročila, se smatra, da programov ni izvajal in je dolžan vsa sredstva, vključno z zakonitimi zamudnimi obrestmi, vrniti Občini Ribnica.
10. člen
Nadzor nad delitvijo in smotrnostjo dodeljenih sredstev ter izvajanjem samega pravilnika za vrednotenje športnih programov v Občini Ribnica izvaja komisija za šport, občinska uprava in župan.
11. člen
Merila za vrednotenje športnih programov so opredeljena v prilogi – v točkovniku in so sestavni del tega pravilnika.
VI. KONČNI DOLOČBI
12. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v uradnem občinskem glasilu Občine Ribnica.
13. člen
Z uveljavitvijo tega pravilnika prenehata veljati pravilnik za vrednotenje športnih programov v Občini Ribnica (Uradni list RS, št. 28/99) in pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika za vrednotenje športnih programov v Občini Ribnica (Uradni list RS, št. 111/01).
Št. 65-1/2003
Ribnica, dne 29. maja 2003.
Župan
Občine Ribnica
Alojz Marn l. r.

AAA Zlata odličnost