Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/2003 z dne 13. 6. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/2003 z dne 13. 6. 2003

Kazalo

2829. Odlok o nadzorstvu izvajanja občinskih predpisov, stran 6665.

Na podlagi 21. in 50.a člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odl. US, 45/94 – odl. US, 57/94, 14/95, 20/95 – odločba US, 63/95 – obvezna razlaga, 9/96 – odl. US, 44/96 – odl. US, 26/97, 70/97, 10/98, 69/98 – odl. US in 74/98), 19. člena odloka o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave občine Kidričevo (Uradni list RS, št. 102/98) in 21. člena statuta Občine Kidričevo (Uradni list RS, št. 52/99, 98/99 in 91/01) je Občinski svet občine Kidričevo na 5. redni seji dne 29. 5. 2003 sprejel
O D L O K
o nadzorstvu izvajanja občinskih predpisov
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta odlok ureja opravljanje inšpekcijskega nadzora v Občini Kidričevo, izvajanje občinskih predpisov in drugih aktov, s katerimi občina ureja zadeve iz svoje pristojnosti (v nadaljevanju: občinski predpisi), opravljanje komunalnega nadzorstva v zvezi z izvajanjem občinskih predpisov, nadzorstvo mirujočega prometa ter pristojnosti, naloge in organiziranost za izvajanje inšpekcijskega nadzora na območju Občine Kidričevo.
2. člen
Inšpekcijsko nadzorstvo opravljajo občinski inšpektorji, komunalno nadzorstvo opravljajo komunalni nadzorniki, nadzor mirujočega prometa pa občinski redarji. Občinski inšpektor lahko opravlja tudi naloge iz pristojnosti komunalnih nadzornikov in občinskih redarjev. Naloge nadzorstva iz tega člena se opravljajo v okviru občinske uprave.
3. člen
Osebe iz 2. člena tega odloka opravljajo nadzorstvo nad izvajanjem odlokov in drugih splošnih aktov, sprejetih v Občini Kidričevo, ki urejajo naslednja področja:
1. javni red in mir,
2. mirujoči promet in zapuščena vozila,
3. varstvo okolja,
4. oskrbo s pitno vodo,
5. občinske ceste,
6. odvajanje in čiščenje odpadnih in padavinskih voda,
7. ravnanje s komunalnimi odpadki in odlaganje ostankov komunalnih odpadkov,
8. javno snago in čiščenje javnih površin,
9. urejanje in vzdrževanje javnih poti, površin za pešce in zelenih površin, pešpoti in drugih javnih površin,
10. varstvo zraka,
11. pokopališki red in opravljanje pogrebnih svečanosti,
12. javno razsvetljavo,
13. javne tržnice,
14. zimsko službo,
15. nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča,
16. komunalne takse,
17. reklamiranje, plakatiranje, obešanje transparentov in zastav,
18. obvezno odlaganje odpadnega, gradbenega in drugega materiala,
19. ravnanja s plodno zemljo,
20. turistične takse,
21. obratovanje gostinskih obratov in kmetij v podaljšanem obratovalnem času,
22. druga področja po sprejetih predpisih občine, če je v njih tako določeno.
Osebe iz 2. člena tega odloka opravljajo tudi nadzorstvo nad izvajanjem republiških predpisov, če je v njih tako določeno, v skladu s svojimi pooblastili, opravljajo pa tudi nadzor nad upravičenostjo do pridobitve pravic, ki se financirajo ali sofinancirajo iz občinskega proračuna.
4. člen
Občinski inšpektorji, komunalni nadzorniki in občinski redarji so uradne osebe in imajo pooblastilo na podlagi tega odloka. Občinski inšpektorji, komunalni nadzorniki in občinski redarji izkazujejo pooblastilo za opravljanje svojega nadzorstva s službeno izkaznico, ki jo izda župan Občine Kidričevo. Obrazec službene izkaznice, postopek za njeno izdajo in uporabo predpiše župan Občine Kidričevo.
5. člen
Občinski redarji nosijo predpisano uniformo, označbe in ustrezno opremo, ki jo predpiše minister, pristojen za lokalno samoupravo v soglasju z ministrom za notranje zadeve. Pravilnik o načinu nošenja uniforme, številu in času uporabe posameznih delov uniforme in dopolnilnih delov izda župan občine.
II. INŠPEKCIJSKO NADZORSTVO
6. člen
Inšpekcijsko nadzorstvo izvajanja predpisov neposredno opravljajo občinski inšpektorji kot delavci s posebnimi pooblastili.
Občinski inšpektorji imajo enaka pooblastila, dolžnosti in odgovornosti, kot jih imajo inšpektorji po zakonu o inšpekcijskem nadzoru.
7. člen
Občinski inšpektor mora imeti univerzitetno ali visoko strokovno izobrazbo, najmanj pet let delovnih izkušenj in strokovni izpit iz upravnega postopka, ali drug strokovni izpit za inšpektorja, ki vsebuje poznavanje upravnega postopka.
Občinski inšpektor mora opraviti strokovni izpit v roku enega leta od dneva imenovanja za inšpektorja.
Občinski inšpektor, ki nima strokovnega izpita, ne sme izdajati odločb, lahko pa opravlja dejanja v postopku pred izdajo odločbe.
8. člen
Občinski inšpektor samostojno opravlja zadeve inšpekcijskega nadzorstva, izdaja odločbe in sklepe v upravnem postopku in odreja druge ukrepe, za katere je pooblaščen. Pri opravljanju inšpekcijskega nadzorstva ima občinski inšpektor pravico pregledati prostore, objekte, naprave, predmete, blago ter poslovanje in dokumentacijo, zaslišati stranke in priče v upravnem postopku, pregledati listine, s katerimi lahko ugotovi istovetnost oseb, vzeti vzorce blaga ter opraviti druga dejanja, ki so v skladu z namenom inšpekcijskega nadzorstva.
Inšpektor ima pravico brez predhodnega obvestila ter brez dovoljenja pravne osebe ali posameznika, katerega poslovanje oziroma prostori so predmet inšpekcijskega nadzorstva oziroma njegove odgovorne osebe, ne glede na delovni čas, vstopiti v prostore in objekte ter k napravam, če z zakonom ni drugače določeno. Če mora občinski inšpektor pri opravljanju inšpekcijskega nadzorstva pregledati posamezne prostore v stanovanju, v katerih stranka v postopku opravlja obrtno ali drugo dovoljeno dejavnost, pa temu stranka v postopku nasprotuje, si mora za pregled teh prostorov pridobiti odločbo pristojnega sodišča.
9. člen
Občinski inšpektor ne sme sprejemati daril oziroma pridobivati ugodnosti, ki bi lahko vplivale na njegova uradna dejanja.
10. člen
Če pri opravljanju inšpekcijskega nadzorstva občinski inšpektor ugotovi, da je kršen občinski predpis, ima pravico in dolžnost:
– odrediti ukrepe za odpravo nepravilnosti in pomanjkljivosti v roku, ki ga sam določi,
– predlagati uvedbo postopka zaradi prekrška oziroma v skladu z zakonom ali odlokom izreči mandatno kazen,
– prijaviti kazniva dejanja,
– predlagati pristojnemu organu sprejem ukrepov,
– odrediti določene začasne ukrepe, potrebne za zagotovitev varnosti ljudi in premoženja,
– odrediti druge ukrepe in dejanja, za katera je pooblaščen.
11. člen
Če stranka v postopku v roku, ki ga določi občinski inšpektor, ne odpravi ugotovljenih nepravilnosti in pomanjkljivosti, lahko inšpektor z odločbo prepove opravljanje dejavnosti do odločitve pristojnega organa.
Občinski inšpektor začasno prepove opravljanje dejavnosti tudi, če je to potrebno, da bi se odvrnila neposredna nevarnost za življenje ali zdravje ljudi ali za nastanek škode v naravnem oziroma življenjskem okolju in na premoženju.
Če občinski inšpektor ugotovi, da kljub izdanim odločbam stranka v postopku ponavlja kršitve, lahko z odločbo začasno odvzame predmete ali dokumentacijo, ki jih stranka v postopku uporablja za kršitve ali so s kršitvami nastali.
V primerih iz prvega, drugega in tretjega odstavka tega člena mora inšpektor izdati odločbo v mandatnem postopku.
Pritožba zoper odločbo ne zadrži izvršitve odločbe.
12. člen
Občinski inšpektor sestavi zapisnik o opravljenem inšpekcijskem nadzorstvu, ki mora vsebovati zlasti podatke o:
– dnevu in času inšpekcijskega nadzorstva,
– pravni oziroma fizični osebi, pri kateri je bilo opravljeno inšpekcijsko nadzorstvo,
– ugotovljenem stanju,
– ukrepih ter upravni podlagi za izrečene ukrepe.
Zapisnik se vroči pravni oziroma fizični osebi, pri kateri je bilo opravljeno inšpekcijsko nadzorstvo.
13. člen
Po opravljenem inšpekcijskem nadzorstvu ima občinski inšpektor pravico in dolžnost z odločbo odrediti, da se z dejanjem, opustitvijo dejanja, oziroma z aktom, v roku, ki ga določi občinski inšpektor, zagotovi izvajanje občinskih predpisov. Odločba iz prejšnjega odstavka je lahko, kadar gre za izjemno nujne ukrepe, tudi ustna. Občinski inšpektor, ki je ustno odločil, mora pravni oziroma fizični osebni izdati pisno odločbo, in sicer najpozneje v osmih dneh po opravljenem inšpekcijskem nadzorstvu.
Zoper odločbo iz prvega in drugega odstavka tega člena je dovoljena pritožba v osmih dneh od dneva njene vročitve.
O pritožbi odloča župan.
Pritožba zoper odločbo iz drugega odstavka tega člena ne zadrži izvršitve odločbe.
14. člen
Pravne in fizične osebe, pri katerih se opravlja inšpekcijsko nadzorstvo (v nadaljevanju: zavezanci), so dolžni občinskemu inšpektorju:
– omogočiti nemoteno opravljanje nadzorstva,
– omogočiti vstop v objekte, prostore oziroma dostop do naprav, ki jih nadzira,
– posredovati vse potrebne podatke in pojasnila v zvezi z opravljanjem nadzorstva.
15. člen
V primeru, da zavezanec ne izvrši naloženega ukrepa, oziroma ga ne izvrši popolnoma ali v določenem roku, lahko občinski inšpektor odloči, da to opravi druga pravna ali fizična oseba na stroške zavezanca.
16. člen
Občinski inšpektor lahko zaprosi pomoč pristojne organe za notranje zadeve in druge institucije, kadar je to potrebno zaradi opravljanja njegovega dela oziroma zaradi lastne varnosti.
17. člen
Občinski inšpektor mora obravnavati prijave, pritožbe, sporočila in druge vloge v zadevah iz svoje pristojnosti in vlagatelje na njihovo zahtevo pisno obvestiti o svojih ukrepih.
III. KOMUNALNO NADZORSTVO
18. člen
Komunalni nadzorniki opravljajo nadzorstvo nad izvajanjem občinskih predpisov v skladu s svojimi pooblastili, v zvezi z rednim vzdrževanjem objektov, okolice zgradb, zelenih površin in podobno, kar se nanaša na zunanji videz občine.
Izpolnjevati morajo pogoje, določene s tem odlokom.
19. člen
Komunalni nadzornik mora imeti izobrazbo V. stopnje, najmanj dve leti delovnih izkušenj in opravljen preizkus strokovne usposobljenosti za dejanja v upravnem postopku.
Komunalni nadzornik mora opraviti preizkus strokovne usposobljenosti za dejanja v upravnem postopku v roku 6 mesecev od razporeditve na delovno mesto komunalnega nadzornika.
20. člen
Če komunalni nadzornik pri opravljanju nadzorstva ugotovi, da je kršen občinski predpis, ima pravico in dolžnost:
– opozoriti na lažje kršitve predpisa,
– ugotoviti istovetnost osebe v zvezi z opravljanjem nadzorstva,
– dati ustni ali pisni nalog za odpravo nepravilnosti in pomanjkljivosti,
– izreči mandatno kazen in jo izterjati takoj na kraju samem,
– predlagati uvedbo postopka o prekršku,
– obvestiti pristojne organe, če meni, da so potrebni ukrepi, za katere sam ni pristojen,
– opraviti druga dejanja in strokovne naloge, za katere je pooblaščen ali za katera dobi nalog nadrejenih.
21. člen
Pravne in fizične osebe so dolžne komunalnemu nadzorniku omogočiti nemoteno opravljanje komunalnega nadzora in mu dati vsa potrebna pojasnila v zvezi z opravljanjem nadzora.
Pravne in fizične osebe so dolžne izpolniti odrejen nalog komunalnega nadzornika, ki jim nalaga odpravo nepravilnosti in pomanjkljivosti, ki jih je ugotovil komunalni nadzornik.
Komunalni nadzornik lahko v primeru, da stranka v postopku ne izvrši naloženega ukrepa, ali ga ne izvrši popolnoma ali v določenem roku, odloči, da to opravi druga pravna ali fizična oseba na stroške stranke v postopku.
IV. OSTALO NADZORSTVO
22. člen
Občinski redar opravlja nadzor nad ustavljenimi in parkiranimi vozili (mirujoči promet), v zvezi s tem izvaja ukrepe, določene z zakonom in občinskimi predpisi.
23. člen
Občinski redar mora imeti izobrazbo V. stopnje, najmanj dve leti delovnih izkušenj, opravljen preizkus strokovne usposobljenosti za dejanja v upravnem postopku ter vozniški izpit B kategorije. Občinski redar mora opraviti preizkus strokovne usposobljenosti za dejanja v upravnem postopku v roku 6 mesecev od razporeditve na delovno mesto občinskega redarja.
24. člen
Občinski redar ne sme sprejemati daril oziroma pridobivati ugodnosti, ki bi lahko vplivale na njegova uradna ravnanja.
25. člen
Če pri opravljanju nadzorstva mirujočega prometa občinski redar ugotovi, da je kršen predpis, ima pravico in dolžnost:
– na vozilo namestiti obvestilo o prekršku,
– izreči mandatno kazen na kraju samem,
– izdati obvestilo o prekršku in plačilni nalog,
– ugotoviti istovetnost osebe v zvezi z opravljanjem nadzora,
– obveščati pristojne organe, če meni, da so potrebni ukrepi, za katere sam ni pristojen,
– odrediti druge ukrepe v skladu z zakoni in občinskimi predpisi,
– opravljati druga dejanja in strokovne naloge, za katere je pooblaščen in za katera je dobil nalog nadrejenih.
V. KAZENSKA DOLOČBA
26. člen
Z denarno kaznijo od 100.000 do 300.000 SIT se kaznuje takoj na kraju prekrška pravna oseba, ki:
– ne odpravi ugotovljenih nepravilnosti v roku, ki je določen z odločbo občinskega inšpektorja (prva alinea 9. člena),
– ne omogoči občinskemu inšpektorju nemoteno opravljanje inšpekcijskega nadzorstva (13. člen).
Z denarno kaznijo od 70.000 do 200.000 SIT se kaznuje takoj na kraju prekrška posameznik, ki stori prekršek v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti (samostojni podjetnik), ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka tega člena.
Z denarno kaznijo od 40.000 do 100.000 SIT se kaznuje takoj na kraju prekrška odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
Z denarno kaznijo 20.000 do 100.000 SIT se kaznuje takoj na kraju prekrška posameznik, ki stori prekršek iz druge alinee prvega odstavka tega člena.
Z denarno kaznijo 100.000 SIT se kaznuje fizična oseba, ki poda inšpekciji lažno prijavo.
Kazen iz prvega odstavka tega člena se lahko izreče večkrat zapored.
VI. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI
27. člen
Z aktom o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v občinski upravi se določi število delovnih mest občinskih inšpektorjev, komunalnih nadzornikov in občinskih redarjev ter drugi posebni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati delavci za opravljanje inšpekcijskega nadzorstva, komunalnega nadzorstva in nadzorstva mirujočega prometa.
Akt iz prejšnjega odstavka tega člena je treba uskladiti z določbami tega odloka v tridesetih dneh od uveljavitve tega odloka.
28. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 015-03-18/03
Kidričevo, dne 2. junija 2003.
Župan
Občine Kidričevo
Zvonimir Holc l. r.

AAA Zlata odličnost