Uradni list

Številka 51
Uradni list RS, št. 51/2003 z dne 30. 5. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 51/2003 z dne 30. 5. 2003

Kazalo

2466. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Brda za leto 2002, stran 5949.

Na podlagi 13. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, 80/94, 56/98) in 98. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99) je Občinski svet občine Brda na seji dne 6. 5. 2003 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Brda
za leto 2002
I
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Brda za leto 2002. Za obdobje od 1.1. do 31. 12. 2002 izkazuje proračun Občine Brda naslednje podatke:
  Bilanca prihodkov in odhodkov:
  Prihodki                654,232.126 SIT
  Odhodki                 649,606.691 SIT
  Razlika – presežek            4,625.435 SIT
  Račun finančnih terjatev in naložb:
  Prejeta sredstva vrnjenih ustanovit-
venih deležev                 100.000 SIT
  Povečanje kapitalskih deležev       7,810.000 SIT
  Razlika – primanjkljaj         - 7,710.000 SIT
  Račun financiranja:
  Zadolževanje               37,000.000 SIT
  Odplačila                32,997.500 SIT
  Razlika - neto zadolževanje        4,002.500 SIT
  Prenesena sredstva na računih
iz leta 2001                12,128.073 SIT
  Presežek v letu 2002           13,046.008 SIT
II
Sredstva na računih na dan 31. 12. 2002 v višini 13,046.008 SIT se prenašajo v leto 2003.
III
Sklad proračunske rezerve Občine Brda izkazuje od 1. 1. do 31. 12. 2002 naslednja gibanja:
Prihodki                   1,200.000 SIT
Odhodki                         –
Razlika                   1,200.000 SIT
Prenos sredstev na račun iz leta 2001    9,279.532 SIT
Razlika na računu v letu 2002        1,200.000 SIT
Prenos v leto 2003             10,479.532 SIT
IV
Sestavni del tega odloka so bilanca prihodkov in odhodkov proračuna, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja.
V
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu RS.
Št. 403-03/2003
Brda, dne 6. maja 2003.
Župan
Občine Brda
Franc Mužič l. r.

AAA Zlata odličnost