Uradni list

Številka 46
Uradni list RS, št. 46/2003 z dne 21. 5. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 46/2003 z dne 21. 5. 2003

Kazalo

2270. Odlok o lokacijskem načrtu za rekonstrukcijo Šmarješke ceste G2-105/259 v Novem mestu od km 0.000 do km 0.720, stran 5452.

Na podlagi Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02) in 16. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 68/01 in 44/02) je Občinski svet Mestne občine Novo mesto na 3. seji dne 27. 3. 2003 sprejel
O D L O K
o lokacijskem načrtu za rekonstrukcijo Šmarješke ceste G2-105/259 v Novem mestu
od km 0.000 do km 0.720
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se sprejme Lokacijski načrt za Šmarješko cesto v Novem mestu – rekonstrukcija glavne ceste GII-105/0259 Mačkovec – Novo mesto, odsek od km 0.000 do km 0.720 (v nadaljevanju lokacijski načrti, ki ga je izdelalo podjetje GPI, d.o.o., pod številko LN-4/2002; sestavljajo ga tekstualni del in grafične priloge).
2. člen
Območje lokacijskega načrta zajema zemljišča in dele zemljišč v katastrskih občinah Ždinja vas in Bršljin z naslednjimi parcelnimi številkami:
K.O. Ždinja vas:
2464 (cesta), 2522 (cesta), 2205, 2207/1, 2208, 2468/15, 2152/3, 2203/1, 2203/3, STP 184, 2163/2, 2163/1, 2163/8, 2459/2 (cesta), 2162/7, 2162/6, 2162/5, 2162/4, 2162/3, 2162/2, 2162/1, 2150, 2460.
K.O. Bršljin:
1374, 1373, 1352, 1353, 1354/1, 1354/2, 1355, 1365, 1366, 1367, 1368, 1370, 1371, 1372, 943/22, 943/21, 943/20, 943/61, 943/6, 949/1, 950/3, 950/2, 943/1, 1125/1, 964/4, 968/5, 965/1, 965/2, 1121/5, 972/16, 973/2, 972/7, 972/14, 972/13, 972/9, 972/10, 972/11, 972/12, 963/4, 963/3, 963/6, 963/1, 963/5, 961, 951, 1356/2, 1120, 966/1, 970/7.
II. PROMETNOTEHNIČNI POGOJI UREJANJA OBMOČJA
2. člen
Lokacijski načrt obravnava rekonstrukcijo glavne ceste GII-105/0259 Mačkovec – Novo mesto, odsek od km 0.000 do km 0.720 v dolžini 720 m.
Glavna cesta drugega reda G2-105 / 0259 Mačkovec – Novo mesto je ena od vpadnic v Novo mesto in v nadaljevanju za Belo krajino. Tvori povezavo z Metliko ter državno mejo na jugu države.
Šmarješka cesta oziroma glavna cesta II. reda GII-105, odsek 259, se prične na obstoječem priključku izvoza, uvoza na hitro cesto H1 oziroma v km 0.000. Na odseku od
Na odseku od km 0.000 do 0.240 poteka cesta v večjem delu po trasi obstoječe stare Šmarješke ceste s korekcijami horizontalnih in vertikalnih elementov in razširitvami do potrebne širine načrtovanega prečnega profila. V nadaljevanju od km 0.240 do 0.340 trasa deviira v desno, od km 0.460 do 0.520 pa v levo in v km 0.520 do 0.660 spet desno od obstoječe trase.
Na trasi rekonstruirane ceste je predvidena rušitev gospodarskega objekta v km 0,165 in lesene lope v km 0,496.
3. člen
Horizontalni potek trase ceste
Horizontalni potek se, kjer je možno, prilagaja obstoječi trasi. Obravnavani odsek ceste je dolg 720 m (od km 0.000 do km 0.720). Računska hitrost obravnavanega odseka je 50 km/h, kar ustreza dejstvu, da cesta poteka v naselju. Minimalni uporabljeni radij znaša R=180 m, maksimalni pa R=600m. Dolžine uporabljenih prehodnic so skladne z veljavnimi predpisi.
4. člen
Vertikalni potek trase ceste
Vertikalni potek trase je prilagojen trasi obstoječe regionalne ceste in konfiguraciji terena. Maksimalni vzdolžni sklon znaša 3,8322%, minimalni pa 0,3465%. Maksimalni prečni sklon znaša 3,00%, minimalni pa 2,50%.
5. člen
Normalni prečni prerez ceste
Normalni prečni prerez (NPP) ceste je naslednji:
vozni pas        2 x 3,0 m  =  6,00 m
robni pas        2 x 0,3 m  =  0,60 m
kolesarska steza    1 x 2,35 m  =  2,35 m
hodnik za pešce     2 x 1,60 m  =  3,20 m
bankina         1 x 0,50 m  =  0,50 m
varnostni pas      1 x 0,60 m  =  0,60 m
Skupaj NPP              =  13,25 m
NPP se spremeni na delu ceste:
– od km 0,0 do km 0.186, kjer sta samo hodnika za pešce na obeh straneh brez kolesarskih stez,
– od km 0,092 do km 0.186, kjer sta samo hodnika za pešce na obeh straneh brez kolesarskih stez in je hodnik na levi ožji od 1,60 m,
– od km 0.251 do km 0.448 je hodnik za pešce samo na levi strani, na desni pa je dvosmerna kolesarska steza in varovalni pas.
6. člen
Ureditev priključkov
Z obravnavanim posegom bodo tangirani priključki, ki se jih niveletno in situativno naveže na rekonstruirano traso glavne ceste.
Priključki, ki se ukinejo oziroma spremenijo:
– v km 0.245 – desno se dovoz ukine ter se ohrani samo za pešdostop. Na zaprtem dovozu se uredi obračališče za komunalna vozila. Ob zunanjem robu pločnika Šmarješke ceste se predvidi postavitev betonskih korit ali konfinov,
– za hišo Šmarješka cesta 64 v km 0.182 – levo se predvidi obvezna smer – samo desni uvoz s Šmarješke ceste ter desni izvoz. Možnost levega zavijanja s Šmarješke ceste ima med P7 in P8,
– za stanovanjski hiši Šmarješka cesta 55 in sosednjo nad njo Šmarješka cesta 55a, v km 0.215 – desno se dovoz zapre, ker imata možnost priključitve z notranje javne ceste.
7. člen
Križišča
Z nameravanim posegom se uredita dve križišči:
– v km 0,182 se uredi križišče z ulico Pod Trško goro s pasom za leve zavijalce,
– v km 0,504 se nova rekonstruirana Šmarješka cesta naveže na obstoječ priključek ulice Pod Trško goro s pasom za leve zavijalce.
8. člen
Odvodnjavanje
Odvodnjavanje meteornih vod z vozišča in hodnikov za pešce je zagotovljeno s prečnimi in vzdolžnimi nagibi. Vzdolž trase rekonstruirane Šmarješke ceste je predvidena drenaža, in sicer ob desni strani ceste od km 0.00 do km 0.720, na nekaterih odsekih pa tudi na levi strani. Voda se odvodnjava preko vtočnih jaškov in drenažno kanalizacijskih cevi preko prepustov in lovilcev olj po tlakovanem iztoku v reko Krko.
9. člen
Objekti in zidovi
Na delu trase rekonstruirane glavne ceste so predvideni novi oporni zidovi. Višina opornih zidov se spreminja glede na vkop v obstoječi teren in oblikovanje brežin.
– Predviden je oporni zid od km 0.251 do km 0.395 – desno, dolžine L=144,00 m. Oporni zid ima povprečno višino h=2,82 m.
– Predviden je oporni zid od km 0.335 do km 0.410 – levo, dolžine L=75,00m. Oporni zid ima povprečno višino h=2,51 m.
– Predviden je oporni zid od km 0.490 do km 0.525 – levo, dolžine L=35,00m. Oporni zid ima povprečno višino h=2,13 m.
– Predviden je oporni zid od km 0.550 do km 0.605 – desno, dolžine L=55,00m. Oporni zid ima povprečno višino h=2,85 m.
10. člen
Peš in kolesarski promet
Peš in kolesarski promet se spelje po hodnikih za pešce in kolesarskih stezah, tako da se upoštevajo obstoječe dovoljene povezave leve in desne strani nove Šmarješke ceste v stanovanjskim območjih ter da so omogočeni varni pešprehodi preko ceste ter dostopi do obeh avtobusnih postajališč.
11. člen
Avtobusna postajališča
Predvidena je ureditev obstoječih avtobusnih postajališč na levi in desni strani ceste na istih lokacijah, in sicer:
– desno v km 0.165 in
– levo v km 0.222.
III. POGOJI ZA URBANISTIČNO, ARHITEKTURNO
IN KRAJINSKO OBLIKOVANJE
12. člen
Tlaki
Vozne površine in priključki se izvedejo v asfaltni izvedbi, hodniki za pešce pa lahko tudi z betonskimi tlakovci.
Oporni zidovi
Predvidena je horizontalna in vertikalna členitev fasade opornih zidov. Nad opornimi zidovi se zasadijo prevešavne pokrovne rastline. V primeru velike višine opornih zidov (preko 2,00 m), je smiselno, da se zid stopničasto umakne v brežino ter na tem mestu še dodatno ozeleni.
Zasaditev v obcestnem prostoru
Brežine se vegetacijsko utrdijo, zatravijo in mestoma zasadijo z nizkim grmičevjem.
Na območju, kjer rekonstruirana cesta deviira levo oziroma desno, se obstoječe asfaltne površine po rekonstrukciji rekultivirajo in ozelenijo.
Brežine
Vkopne in nasipne brežine se izvedejo v naklonu 2:3, katere se humusirajo in zatravijo ter mestoma zasadijo z nizkim grmičevjem. Nad opornimi zidovi se zasadijo prevešavne pokrovne rastline.
Svetilke
Drog s svetilko predstavlja pomemben urban element, ki oblikuje podobo okolja. Predlagamo svetilke visokega estetskega videza z dobrimi svetlobnimi karakteristikami.
Elementi urbane opreme
Zaradi pomembnosti obravnavane ceste, ki je vpadnica v Novo mesto je potrebno primerno urediti in upoštevati pogoje za oblikovanje objektov in ureditev. Uporabi naj se izbrana urbana oprema (konfini, koši za smeti, klopi ipd.), sodobnih in enostavnih oblik. Vsa oprema naj bo usklajena.
IV. POGOJI ZA UREDITEV KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
13. člen
Vodovodno omrežje
Na nekaterih odsekih vzdolž trase predvidenega posega poteka javni vodovod. Le-tega je zaradi dotrajanosti in neustreznega profila potrebno v celoti obnoviti, zato je predvidena trasa rekonstruiranega vodovoda v pločniku po levi strani ceste. Cevovod se v celoti izvede iz litoželeznih – duktilnih cevi.
Požarna voda se bo zagotavljala iz nadzemnih oziroma podzemnih hidrantov, katerih lokacija bo določena s projektom PGD, PZI.
Pri prečkanju vodovodnega omrežja z energetskim kablom, TK ali KRO kablom je potrebno kabel položiti v zaščitno PVC cev ustreznega profila, ki mora biti položena 1,00 m levo in desno od smeri vodovoda, če je vertikalna razdalja manjša od 0,5 m.
14. člen
Kanalizacijsko omrežje
Na območju rekonstrukcije ceste je kanalizacijsko omrežje za odvajanje komunalnih odpadnih vod, ki ga delno tangiramo. Potrebna je obnova celotnega kanalizacijskega sistema na celotnem območju, ki ga tangira rekonstrukcija ceste.
Predvideva se nov kanal za odvajanje odpadnih vod, katerega potek je predviden po desni strani vozišča.
Za izvedbo kanalizacije se predvidijo visoko kvalitetne cevi iz umetnih mas. Pri izvedbi kanala je potrebno zagotoviti kontinuirano kontrolo nivelete dna kanala.
Na lomih trase se postavijo revizijski jaški premera Ø 100 cm. Jaške se opremi z litoželeznim pokrovom z betonskim polnilom. Uporabi naj se prefabricirane jaške iz umetnih mas (npr poliester, PVC, katerih dokazane karakteristike morajo zagotavljati ustrezno nosilnost in funkcionalnost glede na maksimalno globino jaška in prometno obtežbo).
15. člen
Plinovodno omrežje
Na obravnavanem območju ni evidentiranega srednjetlačnega plinovoda in mestnega plinovoda, vendar je predviden in opredeljen s projektom z naslovom Mestna plinska mreža v coni Ločna – Mačkovec (PGD/PZI) št. 010394, izdelal Proces Ljubljana. Po navedenem projektu poteka predvidena trasa km 0.508 do konca Dolenjskih pekarn, torej še izven območja, ki je predmet tega lokacijskega načrta.
Za izvedbo plinske mreže se predvidi cevi in pripadajoče spojne elemente iz polietilena visoke gostote, nazivnega premera Ø 40 in Ø 32 mm.
16. člen
Telekomunikacijsko omrežje
Predlagana rekonstrukcija bo delno na odseku od km 0.120 do km 0.187 in na odseku od km 0.420 do km 0.475 tangirala obstoječe TK omrežje, ki ga bo potrebno prestaviti. Za bodočo dograditev telekomunikacijskega omrežja je predvidena na območju rekonstrukcije ceste telefonska kabelska kanalizacija s pripadajočimi kabelskimi jaški in prehodi preko ceste.
Kabelska kanalizacija je predvidena iz plastičnih cevi premera Ø 125 mm.
Na mestih odcepov TK kablov in na lomih je potrebno zgraditi betonske kabelske jaške.
17. člen
CATV omrežje
Rekonstrukcija ceste bo skoraj v celoti tangirala obstoječe CATV omrežje, ki ga bo potrebno prestaviti. Na novo se predvidi kabelska kanalizacija od km 0.020 do km 0.720.
Kabelska kanalizacija je predvidena iz plastičnih cevi premera Ø 110 mm.
Na mestih odcepov CATV kablov in na lomih je potrebno zgraditi betonske kabelske jaške.
Ojačevalne omarice, ki so v km 0.197, km 0.453 in v km 0.713, ostanejo na istih mestih, ker so izven območja rekonstrukcije ceste. Ojačevalna omarica v km 0.096 se prestavi iz območja cestišča.
18. člen
Elektroenergetsko omrežje
Predlagana rekonstrukcija bo tangirala obstoječe elektroenergetske nadzemne in podzemne vode. S posegom tangiramo samo vode, ki prečkajo obstoječo glavno cesto. Predvidena je prestavitev nadzemnih elektroenergetskih vodov v zemljo v zaščitne cevi. Na novo pa se predvidi 4-cevna elektrokabelska kanalizacija 4 x Ø 160 mm od TP Mačkovec v km 0.014 do km 0.720.
Kabelsko kanalizacijo je predvidena iz plastičnih cevi premera Ø 160 mm.
Na mestih odcepov energetskih kablov in na lomih trase je potrebno zgraditi betonske kabelske jaške, ki služijo za spajanje kablov v cevi ter eventuelna namestitev kabelskega pribora in opreme.
19. člen
Javna razsvetljava
Vzdolž ceste je predvidena izvedba javne razsvetljave, in sicer cestnih svetilk, višina droga 9 m, na razdaljah od 19 m do 38 m, enostransko na desni strani ceste.
V. DRUGI POGOJI ZA IZVEDBO POSEGOV V PROSTOR
20. člen
Rušitve
Rekonstrukcija nove ceste zahteva rušenje zidanega gospodarskega objekta v km 0.164 in lesene lope v km 0.496.
Varovanje plodne zemlje
Odstranjena plast plodne zemlje naj se začasno deponira in v celoti porabi za humusiranje brežin. Preostanek izkopanega materiala se deponira na zemljišču izven območja lokacijskega načrta v dogovoru z občino.
Varovanje narave
Pri rekonstrukciji ceste, ki jo obravnava lokacijski načrt, je potrebno preprečiti škodljive in nedopustne posege, ki bi lahko povzročili spremembo, škodo ali bi kako drugače kvarno vplivali na stanje in izgled v vodnem toku reke Krke. Nedopustni in škodljivi so tisti posegi, ki imajo za posledico:
– spremembo oblike bregov,
– gradnjo kakršnih koli objektov in naprav, ki onesnažujejo vodo,
– deponiranje odpadnih in drugih materialov,
– odlaganje smeti,
– ogrozitev in poškodovanje vegetacije,
– spuščanje neprečiščenih odplak in škodljivih snovi po nadzemni ali podzemni poti,
– odkopavati, rušiti ali kako drugače spreminjati strugo in brežine reke.
V območju vplivnega pasu reke Krke je potrebno upoštevati:
– zagotovi naj se zasaditev betonskega cevnega prepusta ob reki Krki z značilnimi grmovnimi rastlinami,
– material od izkopa za AB oporne zidove je potrebno deponirati izven vplivnega pasu reke Krke,
– pri izvajanju zemeljskih in gradbenih del je potrebno varovati brežino in reko pred morebitnimi zdrsi gradbenega materiala po brežini v reko.
Varovanje vodotokov in podtalnice
Vzdolž trase ceste so izvedeni vtočni jaški in meteorna kanalizacija. Vsa zbrana meteorna voda se odvodnjava preko vtočnih jaškov in drenažno kanalizacijskih cevi preko prepustov in lovilcev olj po tlakovanem iztoku do reke Krke.
V času gradnje mora investitor zagotoviti vse potrebne varnostne ukrepe in organizirati gradbišče tako, da bo preprečeno onesnaževanje okolja in voda zaradi transporta, skladiščenja in uporabe tekočih goriv ter drugih škodljivih snovi. V primeru nezgode je potrebno zagotoviti takojšnje ukrepanje za to usposobljenih delavcev.
Varstvo zraka
Med gradnjo (zemeljska dela, rušitve) je treba zagotoviti ukrepe za varstvo zraka, predvsem pa ukrepe proti prašenju. Izvajalec gradbenih del mora z ukrepi zagotoviti, da na območjih v okolici gradbišč ne bodo presežene mejne koncentracije prašnih usedlin v zraku (preprečevanje nekontroliranega raznosa prašnih delcev v času rušitve, raznosa gradbenega materiala z območja gradbišča s transportnimi sredstvi).
Po izgradnji posebni ukrepi niso potrebni.
Varstvo pred prekomernim hrupom
S predvidenim posegom se bo hrup zmanjšal zaradi boljših horizontalnih in vertikalnih elementov in z vgradnjo asfalta boljših tornih sposobnosti.
Varstvo prostorskih kvalitet
Z novimi ureditvami se bo dvignila raven urejenosti urbanega območja in intenzivirala njegova izraba z upoštevanjem:
– obcestni svet naj se v čim večji meri opremi z ozelenitvami,
– uporabi naj se izbrana urbana oprema (konfini, koši za smeti, klopi ipd.) sodobnih in enostavnih oblik.
Rešitve za omilitev vplivov na tangirana stanovanjska območja
Zagotoviti je treba varnost prebivalcev v stanovanjskih objektih, ki se jim nova trasa približa in kakovostno urediti dostope do objektov, ki se jim cesta po rekonstrukciji bistveno bolj približa od obstoječe.
Potrebno je informirati prebivalce, predvsem tiste, ki jih poseg neposredno zadeva, o končni rešitvi in ureditvi novo načrtovane trase ceste ter njenih posledicah v prostoru in prometni shemi, o časovnih terminih in cestnih zaporah ter drugih motnjah v času gradnje in hkrati doseči z njimi dogovor.
VI. FAZNOST IZVEDBE
21. člen
Izvedba, predvidena po lokacijskem načrtu, se bo izvajala fazno, in sicer:
– odkup zemljišč,
– preddela,
– zemeljska dela in temeljenje,
– ureditev komunalnih vodov,
– odvodnjavanje,
– gradbena in obrtniška dela,
– oprema cest.
VII. TOLERANCE
22. člen
Odstopanja od določil tega lokacijskega načrta
Dovolijo se manjša odstopanja poteka trase, ki naj ne presegajo ±1,00 m. Dovolijo se odstopanja pri višini opornih zidov, vendar le navzdol in pri oblikovanju brežin, ki so lahko bolj strme ter bolj ozelenjene.
Dovoli se tudi toleranca začetne stacionaže rekonstrukcije ceste, ta se lahko prestavi za ca. 70 m, tako da se ustrezno uredi nov priključek deviacije 1-12 po lokacijskem načrtu “Avtocesta na odseku Hrastje–Lešnica“ na obravnavano rekonstruirano Šmarješko cesto št. G2-105.
Posebne tolerance
Tolerance so dopustne tudi pri spremembi normalnega prečnega profila, kolikor bi se s tem zagotovila prometno-tehnična in prometno-varnostno boljša rešitev. Sprememba se upošteva v PGD projektu. Zaradi sprememb se ne sme posegati izven meja LN.
Spremembe v prečnem profilu morajo zadostovati vsem tovrstnim tehničnim pravilnikom in normativom za nivo ceste in količino prometa, ki ga je imela glavna cesta G2-105/259 v letu 2001.
Kolesarske steze lahko nadomestita najmanj kolesarska pasova na celotnem odseku od 0.000 do 0.500. Od km 0.500 do konca odseka se poleg hodnikov za pešce izvedeta obojestranski kolesarski stezi. Posebne tolerance veljajo le ob revizijsko potrjenem PGD projektu. PGD projekt mora biti usklajen s pogoji komunalnih soglasodajalcev.
Pri realizaciji načrtovane rekonstrukcije so izjemoma dopustna večja odstopanja od zgoraj navedenih, in sicer v primerih, ko se zaradi razmer na terenu (predvsem geološke, geomehanske, hidrološke) ugotovi, da so možne ekonomske, tehnične in prostorske (urbanistično-arhitekturne) boljše rešitve.
Za vsa večja odstopanja je potrebno pri pristojnem upravnem organu za urejanje prostora predložiti kopijo katastrskega načrta za območje sprememb, situacijo nove rešitve s prikazom reševanja vseh posledično tangiranih objektov in naprav, prikaz posega glede na veljavne planske dokumente ter odstopne izjave lastnikov zemljišč. Ta odstopanja morajo biti usklajena s pogoji, ki so jih soglasodajalci podali k temu lokacijskemu načrtu. V primeru odstopanj je potrebno pridobiti ponovno soglasje soglasodajalcev, da so njihovi pogoji upoštevani.
VIlI. PREHODNA DOLOČBA
23. člen
Do izvedbe načrtovanih posegov se v območju urejanja ohranja sedanja raba prostora.
IX. KONČNE DOLOČBE
24. člen
Z dnem veljavnosti tega odloka prenehajo v območju urejanja tega lokacijskega načrta veljati določila Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za Novo mesto (izven mestnega jedra) in submestna središča (Uradni list RS, št. 7/92, 32/93, 22/95, 37/95, 41/95, 35/97, 40/98, 38/99, 60/99, 96/00,41/01 in 69/02).
25. člen
Lokacijski načrt je stalno na vpogled pri Sekretariatu za okolje, prostor in komunalne zadeve Mestne občine Novo mesto.
26. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije
Št. 015-05-10/2003
Novo mesto, dne 27. marca 2003.
Župan
Mestne občine Novo mesto
mag. Boštjan Kovačič l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti