Uradni list

Številka 43
Uradni list RS, št. 43/2003 z dne 9. 5. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/2003 z dne 9. 5. 2003

Kazalo

2104. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave ter o delavcih v upravi Občine Kočevje, stran 5031.

Na podlagi 49. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odl. US, 45/94 – odl. US, 57/94, 14/95, 20/95 – odl. US, 63/95 – obvezna razlaga, 73/95 – odl. US, 9/96 – odl. US, 39/96 – odl. US, 44/96 – odl. US, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 – odl. US, 74/98, 12/99 – sklep US, 16/99 – pop. sklepa US, 59/99 – odl. US, 70/00 in 100/00 – sklep US, 28/01 sklep US, 16/02 – sklep US in 51/02) in 27. člena statuta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 23/99, 53/99 – pop., 73/02 in 117/02) je na predlog župana Občine Kočevje Občinski svet občine Kočevje na 4. redni seji dne 17. 4. 2003 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave ter o delavcih v upravi Občine Kočevje
1. člen
V odloku o organizaciji in delovnem področju občinske uprave ter o delavcih v upravi Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 48/95 in 36/02) se v 2. členu besedi »tajnik občine« nadomestita z besedilom »direktor občinske uprave«.
2. člen
4. člen se spremeni, tako da se glasi:
Občinska uprava ima naslednje organizacijske enote:
– oddelek za upravne in družbene dejavnosti,
– oddelek za proračun, finance in upravljanje premoženja,
– oddelek za okolje, infrastrukturo in gospodarstvo.
Oddelek vodi vodja notranje organizacijske enote.«
3. člen
5. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Oddelek za upravne in družbene dejavnosti opravlja naloge:
– opravlja pravne, upravne, strokovne in razvojne naloge,
– opravlja naloge strokovnega, organizacijskega in servisnega značaja, pomembne za delovanje občinske uprave: kadrovske zadeve, sistema plač zaposlenih v upravi, informatika, pisarniškega opravila, tehnične naloge – vzdrževanje in podobne naloge,
– opravlja strokovne, organizacijske in druge administrativno tehnične naloge za delovanje občinskega sveta, njegovih delovnih teles, nadzornega odbora ter druge občinske organe,
– opravlja strokovne in organizacijske naloge za župana, podžupane in direktorja občinske uprave,
– opravlja strokovne naloge v zvezi z volitvami, referendumi in ljudsko iniciativo,
– rešuje vloge in pritožbe v zvezi z delom občinske uprave,
– vodi vložišče, skrbi za organizacijo delovanja arhiva,
– izvaja protokolarne zadeve za organe občine,
– opravlja strokovne naloge v zadevah vodenja in izvajanja priprav za organiziranje in delovanje zaščite, reševanja in požarnega varstva,
– izvaja in nudi pomoč ter opravlja koordinacijo s krajevnimi skupnostmi,
– opravlja strokovne in organizacijske naloge na področju stikov z javnostjo,
– inšpekcijski nadzor nad izvajanjem občinskih predpisov,
– opravlja upravne, strokovne in druge naloge iz pristojnosti občine na področju družbenih dejavnosti, in sicer: na področju vzgoje in izobraževanja, kulture in športa, zdravstvenega in socialnega varstva,
– pripravlja plane in razporeja sredstva namenjena družbenim dejavnostim,
– usklajuje in spremlja programe ter določa kriterije in merila za vrednotenje programov na področju družbenih dejavnosti,
– vodi postopke podeljevanja koncesij na področju družbenih dejavnosti,
– koordinira delovanje subjektov na področju družbenih dejavnosti in opravlja nadzor nad izvajanjem programov.
Oddelek za upravne in družbene dejavnosti opravlja tudi druge naloge s področja upravnih in družbenih, ki sodijo v pristojnost občinske uprave.«
4. člen
6. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Oddelek za proračun, finance in upravljanje premoženja opravlja naloge na naslednjih področjih:
– opravlja strokovne naloge pri pripravi in izvajanju proračuna (proračun, rebalans, zaključni račun, zadolževanje, gospodarjenje z likvidnimi sredstvi itd.),
– pripravlja premoženjsko bilanco občine,
– opravlja naloge v zvezi s financiranjem proračunskih porabnikov,
– opravlja naloge v zvezi z dolgoročnim razvojnim in operativnim planiranjem,
– določa enotno metodologijo proračunskega planiranja in izvaja koordinacijo pri pripravi planskih aktov,
– opravlja analize planskih aktov in ugotavlja odstopanja ter predlaga ukrepe,
– predlaga ukrepe za zagotavljanje sredstev za izvrševanje proračuna in financiranje projektov,
– opravlja vsa finančna in računovodska opravila za finančno in stvarno premoženje občine in krajevnih skupnosti,
– daje obvezno strokovno mnenje k finančnim elementom pri sklepanju pogodb in skladnosti investicijskih programov s finančnimi viri,
– spremlja poslovanje in realizacijo letnih programov in finančnih načrtov gospodarskih družb s kapitalskim vložkom občine,
– izvaja računovodski nadzor in nadzor nad izpolnjevanjem terjatev in plačilnih, obveznosti,
– izvaja strokovni nadzor nad finančnim poslovanjem proračunskih porabnikov
– sodeluje pri oblikovanju cen iz pristojnosti občine,
– vodi centralno evidenco pravnih oseb in premoženja v lasti občine,
– opravlja strokovne naloge v zvezi z upravljanjem in gospodarjenjem s poslovnimi zgradbami, ki so v lasti občine,
– izvaja naloge v zvezi z oddajo poslovnih, stanovanjskih in drugih prostorov, ki so v lasti občine,
– skrbi za vzdrževanje poslovnih, stanovanjskih in drugih prostorov,
– vodi zbirne evidence občinskih nepremičnin,
– vodi register stanovanjskih enot,
– spremlja predpise s področja javnih in drugih financ.
Oddelek za proračun, finance in upravljanje premoženja opravlja tudi druge naloge s področja proračuna, financ in upravljanjem premoženja, ki sodijo v pristojnost občinske uprave.«
5. člen
7. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Oddelek za okolje, infrastrukturo in gospodarstvo opravlja naloge z naslednjih področij:
– opravlja strokovne naloge pri pripravi in spremljanju prostorskih sestavin planov in prostorskih izvedbenih aktov,
– pridobiva soglasja organov, organizacij in skupnosti k prostorskim izvedbenim aktom,
– ugotavlja skladnost prostorskih izvedbenih aktov s prostorskimi sestavinami planov,
– pripravlja lokacijske in gradbene zadeve v pristojnosti občine,
– daje informacije občanom v zvezi z urejanjem prostora, predvsem o možnosti gradnje,
– varstvo okolja (razen nalog na področju javnih služb varstva okolja),
– pripravlja pogoje in strokovne podlage za razpis urbanistično arhitektonskih natečajev,
– pripravlja in vodi postopke pospeševanja podjetništva, turizma, gostinstva in trgovine, kmetijstva in razvoja podeželja,
– izvaja naloge upravljanja kmetijskih zemljišč in gozdov,
– naloge upravljanja stavbnih zemljišč,
– opravlja strokovne in organizacijske naloge na področju medmestnega, medobčinskega in mednarodnega sodelovanja,
– usklajuje razvojne programe gospodarskih javnih služb,
– predlaga način opravljanja obveznih in izbirnih gospodarskih javnih služb,
– vodi postopke podeljevanja koncesij in izbire koncesionarjev,
– vodi nadzor nad izvajanjem nalog in poslovanjem gospodarskih javnih služb,
– vodi nadzor nad izvajanjem nalog koncesionarjev,
– predlaga pogoje za zagotavljanje in uporabo javnih dobrin in storitev,
– opravlja naloge vodenja postopkov s področja cestne in prometne infrastrukture,
– zagotavlja neprofitno stanovanjsko gradnjo in gradnjo socialnih stanovanj,
– opravlja naloge premoženjsko pravne službe,
– opravlja strokovne, tehnične in organizacijske naloge v zvezi z investicijami.
Oddelek za okolje, infrastrukturo in gospodarstvo opravlja tudi druge naloge s področja okolja, infrastrukture in gospodarstva, ki sodijo v pristojnost občinske uprave.«
6. člen
Črta se 8. in 9. člen.
7. člen
V drugem odstavku 10. člena se besedi »županov urad« nadomestita z besedilom »oddelek za upravne in družbene dejavnosti«.
8. člen
V drugem stavku 11. člena se besedi »tajnik občine« nadomestita z besedilom »direktor občinske uprave«.
9. člen
V prvem stavku 12. člena se besedi »tajnik občine« nadomestita z besedilom »direktor občinske uprave«.
V drugem stavku se besedi »tajnika občine« nadomestita z besedilom »direktorja občinske uprave«.
10. člen
V prvem odstavku 13. člena se besedi »tajnika občine« nadomestita z besedilom »direktorja občinske uprave«.
11. člen
Prvi odstavek 14. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Za delavce v občinski upravi se primerno uporabljajo določbe zakona o lokalni samoupravi, zakona o delavcih v državnih organih, zakona o javnih uslužbencih, zakona o temeljnih pravicah iz delovnega razmerja, zakona o delovnih razmerjih, zakona o razmerju plač v javnih zavodih, državnih organih in organih lokalnih skupnosti, zakona o pripravništvu, strokovnih izpitih in izpolnjevanju strokovne izobrazbe delavcev v državni upravi in pravosodju, zakon o upravnem sporu, pravilnika o napredovanju zaposlenih v državni upravi, pravilnika o programu in organizaciji pripravništva v državni upravi, pravilnika o opravljanju strokovnih izpitov in preizkusov znanja, kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti, kakor tudi določbe uredbe o skupnih osnovah in kriterijih za notranjo organizacijo in sistematizacijo delovnih mest v organih državne uprave.
V drugem odstavku 14. člena se črta beseda »(načelnik)«.
12. člen
Te spremembe in dopolnitve odloka začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 013-1/02-0112
Kočevje, dne 18. aprila 2003.
Župan
Občine Kočevje
Janko Veber, univ. dipl. inž. grad. l. r.

AAA Zlata odličnost