Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2003 z dne 16. 4. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2003 z dne 16. 4. 2003

Kazalo

1690. Navodilo za izračun kazalnikov, stran 4233.

Na podlagi tretjega odstavka 17. člena sklepa o letnem poročilu zavarovalnic – SKL 2002 (Uradni list RS, št. 111/02) izdaja Agencija za zavarovalni nadzor
N A V O D I L O
za izračun kazalnikov
1. člen
S tem navodilom Agencija za zavarovalni nadzor predpisuje enotno metodologijo za izračun kazalnikov oseb iz 1. člena sklepa o letnem poročilu zavarovalnic – SKL 2002 (Uradni list RS, št. 111/02; v nadaljevanju: sklep o letnem poročilu).
Posamezne kazalnike je potrebno izračunati oziroma prikazati ločeno za zavarovalne skupine oziroma zavarovalne vrste, kot je določeno v prilogi 2: Izračun kazalnikov sklepa o letnem poročilu in v skladu z metodologijo, ki jo določa to navodilo.
2. člen
1. Rast kosmate obračunane premije se izračuna kot:
 Kosmata obračunana premija v tekočem letu
------------------------------------------- × 100
Kosmata obračunana premija v preteklem letu
 
 
 Konto 750 tekoče leto 
----------------------- × 100
Konto 750 preteklo leto
2. Čista obračunana zavarovalna premija v % od kosmate obračunane zavarovalne premije se izračuna kot:
 Čista obračunana zavarovalna premija 
-------------------------------------- × 100
Kosmata obračunana zavarovalna premija
– za zavarovalnice
Konto 750+752-754-755
--------------------- × 100
   Konto 750
– za pozavarovalnice
Konto 750+753-755 
----------------- × 100
  Konto 750
3. Gibanje kosmatih obračunanih odškodnin se izračuna kot:
 Kosmata obračunana odškodnina v tekočem letu 
---------------------------------------------- × 100
Kosmata obračunana odškodnina v preteklem letu
 
 
 Konto 400 tekoče leto 
----------------------- × 100
Konto 400 preteklo leto
4. Povprečna odškodnina se izračuna kot:
Kosmate obračunane odškodnine
-----------------------------
    Število škod
 
 
  Konto 400
--------------
St 22 kolona 4
5. Škodni rezultat se izračuna kot:
Kosmate obračunane odškodnine
-----------------------------
 Kosmate obračunane premije
 
 
Konto 400
---------
Konto 750
6. Stroški poslovanja v % od kosmate obračunane zavarovalne premije se izračunajo kot:
      Stroški poslovanja
-------------------------------------- × 100
Kosmate obračunane zavarovalne premije
 
 
Konto 43 + 44 + 45 + 46 + 47+ 48
-------------------------------- × 100
       Konto 750
7. Stroški pridobivanja zavarovanj v % od kosmate obračunane zavarovalne premije se izračunajo kot:
  Stroški pridobivanja zavarovanj
-------------------------------------- × 100
Kosmate obračunane zavarovalne premije
 
 
Konto 440
---------- × 100
Konto 750
8. Učinke naložb v % od povprečnega stanja naložb (iz stanja na začetku in koncu leta) se izračuna kot:
              Donos naložb
--------------------------------------------------------------- × 100
(Stanje naložb na začetku leta + stanje naložb na koncu leta)/2
8.1. Za naložbe kritnih skladov življenjskih zavarovanj:
                  Konto 77*–73*
-----------------------------------------------------------------------------
((Konto 03 + del 08)(na začetku leta) + (konto 03+ del 08)(na koncu leta)))/2
* prihodki in odhodki od naložb, ki predstavljajo kritni sklad življenjskih zavarovanj
8.2. Za naložbe kritnih skladov življenjskih zavarovanj, pri katerih zavarovanec prevzema naložbeno tveganje:
                 Konto 77*–73*
------------------------------------------------------------------------------
((Konto 04 + del 08)(na začetku leta) + (konto 04 + del 08)(na koncu leta)))/2
* prihodki in odhodki od naložb, ki predstavljajo kritni sklad življenjskih zavarovanj, pri katerih zavarovanec prevzema naložbeno tveganje
8.3. Za naložbe kritnih skladov zdravstvenih zavarovanj:
                Konto 77*–73*
----------------------------------------------------------------------------- 
((Konto 05 +del 08)(na začetku leta) + (konto 05 + del 08)(na koncu leta)))/2
* prihodki in odhodki od naložb, ki predstavljajo kritni sklad zdravstvenih zavarovanj
8.4. Za naložbe kritnih skladov drugih vrst zavarovanj, za katere je potrebno oblikovati matematične rezervacije:
                  Konto 77*–73*
------------------------------------------------------------------------------
((Konto 06 + del 08)(na začetku leta) + (konto 05 + del 08)(na koncu leta)))/2
* prihodki in odhodki od naložb, ki predstavljajo kritni sklad drugih vrst zavarovanj, za katere je potrebno oblikovati matematične rezervacije
8.5. Za naložbe kritnega premoženja razen kritnih skladov:
                Konto 77*–73*
-----------------------------------------------------------------------------
((Konto 07 + del 08)(na začetku leta) + (konto 07 +del 08)(na koncu leta)))/2
* prihodki in odhodki od naložb, ki predstavljajo kritno premoženje razen kritnih skladov
8.6. Za naložbe, ki niso financirane iz zavarovalno-tehničnih rezervacij:
                 Konto 77*–73*
------------------------------------------------------------------------------
((Konto 02 + del 08)(na začetku leta) + (konto 02 + del 08)(na koncu leta)))/2
* prihodki in odhodki od naložb, ki niso financirani iz zavarovalno-tehničnih rezervacij
9. Čiste škodne rezervacije v % od čistih prihodkov od zavarovalnih premij se izračuna kot:
     Čiste škodne rezervacije
-------------------------------------- × 100
 Čisti prihodki od zavarovalnih premij
– za zavarovalnice
         Konto 982
--------------------------------------- × 100
Konto 750+752-754-755+/-756+/-757+/-758
– za pozavarovalnice
      Konto 982
----------------------------- × 100
Konto 750+753-755+/-756+/-758
10. Dobiček oziroma izguba tekočega leta v % od čiste obračunane premije se izračuna kot:
Dobiček oziroma izguba tekočega leta
------------------------------------
   Čista obračunana premija
– za zavarovalnice
   Konto 810+811
---------------------
Konto 750+752-754-755
– za pozavarovalnice
  Konto 810+811
-----------------
Konto 750+753-755
11. Dobiček oziroma izguba tekočega leta v % od povprečnega kapitala se izračuna kot:
        Dobiček oziroma izguba tekočega leta
-------------------------------------------------------------------- × 100
(Stanje kapitala na začetku leta + stanje kapitala na koncu leta )/2
 
 
                 Konto 810+811
------------------------------------------------------------------------------
((Konto90+91+92+93+94)(na zač. leta)+(konto90+91+92+93+94)(na koncu leta))) /2
12. Dobiček oziroma izguba tekočega leta v % od povprečne aktive se izračuna kot:
               Dobiček
--------------------------------------------------------------- × 100
(Stanje aktive na začetku leta + stanje aktive na koncu leta)/2
 
 
            Konto 810+811
--------------------------------------------------------------- × 100
(Stanje aktive na začetku leta + stanje aktive na koncu leta)/2
13. Dobiček oziroma izguba tekočega leta na delnico se izračuna kot:
   Dobiček
-------------- × 100
Število delnic
 
 
      Konto 810+811
---------------------------------------- × 100
Vpisano število delnic v sodnem registru
14. Čisti dobiček oziroma izguba v % od povprečnega kapitala se izračuna kot:
               Čisti dobiček
-------------------------------------------------------------------- × 100
(Stanje kapitala na začetku leta + stanje kapitala na koncu leta )/2
 
 
               Konto 825
------------------------------------------------------------------------ × 100
((Konto90+91+92+93+94)na zač. leta+(konto90+91+92+93+94)na kon. leta))/2
15. Razpoložljivi kapital zavarovalnice predstavlja kapital zavarovalnice izračunan na osnovi 105., 106., 107. in 108. člena zakona o zavarovalništvu (Uradni list RS, št. 13/00, 91/00 in 21/02; v nadaljevanju: ZZavar) in sklepa o načinu in obsegu upoštevanja posameznih postavk, podrobnih lastnostih in vrstah postavk ter lastnostih podrejenih dolžniških instrumentov, ki se upoštevajo pri izračunu kapitala in kapitalske ustreznosti in izkaz kapitalske ustreznosti zavarovalnice (Uradni list RS, št. 3/01, 68/01, 22/02, 69/02 in 117/02).
Razpoložljivi kapital glede na čisto zavarovalno premijo se izračuna kot:
Razpoložljivi kapital zavarovalnice
----------------------------------- × 100
  Čista zavarovalna premija
– za zavarovalnice
KUS stran 2 kolona 38
--------------------- × 100
Konto 750+752-754-755
– za pozavarovalnice
KUS stran 2 kolona 38
--------------------- ×100
 Konto 750+753-755
16. Minimalni kapital zavarovalnice je minimalni kapital iz 110. in 111. člena ZZavar in sklepa o podrobnejših pravilih za izračun minimalnega kapitala zavarovalnice (Uradni list RS, št. 3/01, 68/01 in 69/02).
Razpoložljivi kapital zavarovalnice v % od minimalnega kapitala zavarovalnice se izračuna kot:
Razpoložljivi kapital zavarovalnice
----------------------------------- ×100
Minimalni kapital zavarovalnice
 
 
    KUS stran 2 kolona 38
----------------------------------------- ×100
Obrazec MK kolona 6 oziroma 10 oziroma 12
17. Zavarovalno-tehnične rezervacije so rezervacije določene s 113. členom ZZavar.
Razpoložljivi kapital zavarovalnice v % od zavarovalno-tehničnih rezervacij se izračuna kot:
Razpoložljivi kapital zavarovalnice
----------------------------------- × 100
 Zavarovalno-tehnične rezervacije
 
 
KUS stran 2 kolona 38
---------------------
  Konto 97 + 98
18. Razpoložljivi kapital zavarovalnice v % od terjatev iz pozavarovanja in zavarovalno-tehničnih rezervacij, ki odpadejo na pozavarovatelje se izračuna kot:
              Razpoložljivi kapital zavarovalnice
--------------------------------------------------------------------------------------------- ×100
Terjatve iz pozavarovanja in zavarovalno-tehnične rezervacije, ki odpadejo na pozavarovatelje
 
 
            KUS stran 2 kolona 38
--------------------------------------------------------------------------
Konto 132 do135 -138 -139 + konto 97 + konto 980 do 982 + konto 984 do 988
3. člen
To navodilo začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 9. aprila 2003.
Predsednik
Strokovnega sveta
Agencije za zavarovalni nadzor
dr. France Križanič l. r.

AAA Zlata odličnost