Uradni list

Številka 33
Uradni list RS, št. 33/2003 z dne 4. 4. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 33/2003 z dne 4. 4. 2003

Kazalo

1405. Program priprave sprememb in dopolnitev odloka o zazidalnem načrtu Gornja Radgona - Trate, stran 3947.

Na podlagi 27. člena zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02) in 33. člena statuta Občine Gornja Radgona (Uradni list RS, št. 44/99 in 104/00) je župan Občine Gornja Radgona sprejel
P R O G R A M P R I P R A V E
sprememb in dopolnitev odloka o zazidalnem
načrtu Gornja Radgona – Trate
1. člen
Ta program določa postopek priprave sprememb in dopolnitev odloka o zazidalnem načrtu (v nadaljevanju: ZN) Gornja Radgona – Trate (Uradni list RS, št. 22/00 in 69/02).
2. člen
Spremembe in dopolnitve ZN v programski enoti 6 se bodo pripravljale in sprejemale po skrajšanem postopku, saj se spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta nanašajo na posamične objekte, za katere ni predpisana obveznost presoje vplivov na okolje in predlagane spremembe bistveno ne vplivajo na kulturno dediščino in na rabo sosednjih zemljišč ali objektov.
3. člen
Ocena stanja, razlogi in pravna podlaga za pripravo sprememb in dopolnitev ZN:
Zazidalni načrt v enoti 6 (rekreacijska in sejemska dejavnost) predvideva izgradnjo:
– večnamenske dvorane za športne, kulturne in sejemske prireditve in
– začasno postavitev montažnih objektov za sejemske prireditve.
Objekti sejmišča se postopoma umaknejo na drugo lokacijo, ki so v sklopu sejma. Sedanji prostor postane predprostor sejmišča, ki je lahko začasno parkirišče, dolgoročno pa se parkovno uredi.
Do sedaj je zemljišče v enoti 6 bilo v lasti Pomurskega sejma d.d., Lastniška struktura se je po sklenitvi pogodbe med Pomurskim sejmom d.d. in občino spremenila tako, da je občina postala lastnica dela zemljišč. S spremembo lastništva želi občina na svojih zemljiščih omogočiti gradnjo poslovno-trgovskega centra in parkirnih prostorov za ureditev splošnega parkirišča za mesto Gornja Radgona. Na zemljiščih last Pomurskega sejma d.d., bi se zgradili večnamenski objekti za poslovne, sejemske, igralniške ali druge dejavnosti, kar se bo opredelilo v postopku izdelave in revidiranja projektne dokumentacije in pridobivanja gradbenega dovoljenja. Ker so spremembe izven dopustnih toleranc, ki jih predvideva ZN, se v skladu s 27. členom zakona o urejanju prostora želi sprejeti spremembe in dopolnitve odloka, da bo na ta način pridobljena pravna podlaga za projektiranje in izdajo gradbenih dovoljenj.
4. člen
Predmet in programska izhodišča sprememb in dopolnitev ZN:
Predmet sprememb in dopolnitev je zazidalni načrt in sicer v programski enoti 6. Ob pripravi sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta bo potrebno posebno pozornost posvetiti dejstvu, da s spremembami ne bo prišlo do poslabšanja bivalnih pogojev na sosednjih parcelah in da bo vpliv na sosednja zemljišča zanemarljiv.
5. člen
Območje sprememb in dopolnitev odloka o ZN in poseg priprave:
Območje sprememb in dopolnitev zajema programsko enoto 6 s parc. št. 789//1, 791, 790/1, in 789/3 k.o. Gornja Radgona.
Spremembe in dopolnitve ZN se pripravijo v vsebini, kot je predpisana z zakonom o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 v nadaljevanju: ZUreP-1) in podzakonskim navodilom o vsebini potrebnih strokovnih podlag in o vsebini izvedbenih aktov (Uradni list SRS, št. 14/85).
6. člen
Nosilci urejanja prostora ter drugi udeleženci, ki dajejo smernice in mnenja za pripravo osnutka sprememb in dopolnitev ZN so:
– Ministrstvo za zdravje, Zdravstveni inšpektorat RS, izpostava Gornja Radgona, Partizanska 16, 9250 Gornja Radgona,
– Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, izpostava Murska Sobota, Cankarjeva 75, 9000 Murska Sobota,
– Elektro Maribor, Vetrinska ul. 2, 2000 Maribor,
– Telekom Slovenije, PE Murska Sobota, Trg zmage 6, 9000 Murska Sobota,
– Občina Gornja Radgona, Režijski obrat, Partizanska 13, 9250 Gornja Radgona,
– Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Agencija RS za okolje, izpostava Murska Sobota, Grajska cesta 1, 9000 Murska Sobota,
– Slovenske železnice, Kolodvorska 11, 1506 Ljubljana.
Pred pričetkom priprave sprememb in dopolnitev ZN morajo organi in organizacije iz tega člena na zahtevo pripravljalca podati smernice za načrtovanje predvidene prostorske ureditve, ki jih izdelovalec upošteva pri pripravi sprememb in dopolnitev ZN.
Organi in organizacije morajo v skladu z 2. točko tretjega odstavka 34. člena ZUreP-1 podati svoje pogoje in usmeritve v zvezi s pripravo sprememb in dopolnitev ZN v petnajstih dneh od zahteve, kakor tudi morajo v roku 15 dni po predložitvi spremenjenega in dopolnjenega prostorskega akta z mnenjem ugotoviti upoštevanje danih pogojev za pripravo sprememb in dopolnitev prostorskega akta, sicer se šteje, da se z njimi strinjajo.
7. člen
Uporabijo se geodetske podlage iz veljavnega ZN.
8. člen
Geodetske podlage, stroške izdelave sprememb in dopolnitev ZN vključno s stroški za pridobitev predhodnih pogojev in soglasij stroške, ki nastajajo v zvezi z obveščanjem, javno razgrnitvijo in objavo spremembe in dopolnitve odloka nosi pripravljalec.
9. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
10. člen
Ta program priprave se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati z dnem objave v Uradnem listu RS.
Št. 350-05-2/99-3
Gornja Radgona, dne 26. marca 2003.
Župan
Občine Gornja Radgona
Anton Kampuš l. r.

AAA Zlata odličnost