Uradni list

Številka 33
Uradni list RS, št. 33/2003 z dne 4. 4. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 33/2003 z dne 4. 4. 2003

Kazalo

1397. Odlok o ustanovitvi Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v Občini Cerkvenjak, stran 3941.

Na podlagi 3. člena zakona o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, št. 30/98), 21. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odl. US, 57/94, 14/95, 20/95 – odl. US, 70/00 in 51/02) in
15. člena statuta Občine Cerkvenjak (Uradni list RS, št. 26/99, 28/01) je Občinski svet občine Cerkvenjak na
3. redni seji dne 13. 3. 2003 sprejel
O D L O K
o ustanovitvi Sveta za preventivo in vzgojo
v cestnem prometu v Občini Cerkvenjak
1. člen
S tem odlokom se ustanovi, določi sestava in delovno področje Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v Občini Cerkvenjak (v nadaljnjem besedilu: svet).
2. člen
Svet šteje sedem članov, ki jih imenuje Občinski svet občine Cerkvenjak na predlog organa zavoda oziroma sveta, ki bodo sestavljali svet.
Svet sestavljajo:
– dva predstavnika osnovne šole,
– predstavnik vrtca,
– predstavnik sveta staršev,
– predstavnik policijske postaje Lenart,
– predstavnik občinskega sveta,
– predstavnik občinske uprave.
Svet se imenuje za dobo štirih let, člani sveta pa so lahko ponovno imenovani. Na prvi seji sveta, ki jo skliče župan, člani sveta, na predlog župana, imenujejo predsednika sveta.
3. člen
Svet deluje na področju varnosti, vzgoje in preventive v cestnem prometu, skrbi za razvijanje in izvajanje ukrepov za večjo varnost, za dvig varnostne prometne kulture udeležencev v cestnem prometu ter razvijanje humanih in solidarnih odnosov med udeleženci v cestnem prometu.
4. člen
Svet opravlja zlasti naslednje naloge:
– preučuje in obravnava varnost v cestnem prometu ter predlaga pristojnim organom ukrepe za izboljšanje varnosti v cestnem prometu;
– sodeluje z organi in organizacijami, ki se ukvarjajo s prometno vzgojo, izobraževanjem in drugimi področji pomembnimi za varnost v cestnem prometu;
– pospešuje in vzpodbuja aktivnosti šolske prometne službe;
– izdaja in razširja prometno-vzgojne publikacije in druga gradiva ter sodeluje s sredstvi obveščanja;
– sodeluje s sveti drugih občin in s svetom za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Republike Slovenije;
– ugotavlja in preučuje stanje prometne varnosti na območju občine na državnih, občinskih in gozdnih cestah ter drugih javnih prometnih površinah in predlaga ukrepe za ureditev in izboljšanje prometne varnosti občinskemu svetu, županu in občinski upravi.
5. člen
Način dela sveta ureja poslovnik, ki ga sprejme svet. Administrativo-tehnična opravila za svet zagotovi občinska uprava.
6. člen
Svet je dolžan vsako leto pripraviti poročilo o svojih aktivnostih v preteklem letu in pripraviti program za prihodnje leto.
7. člen
Finančna sredstva za izvajanje nalog sveta se, na podlagi vsakoletnega programa dela sveta, zagotovijo v občinskem proračunu. Svet lahko za opravljanje svojega dela in nalog pridobi sredstva tudi iz drugih virov.
8. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 03204-01/2003
Cerkvenjak, dne 13. marca 2003.
Župan
Občine Cerkvenjak
Jože Kraner l. r.

AAA Zlata odličnost