Uradni list

Številka 108
Uradni list RS, št. 108/2002 z dne 12. 12. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 108/2002 z dne 12. 12. 2002

Kazalo

5312. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o zagotavljanju sredstev za nekatere nujne programe Republike Slovenije v kulturi (ZSNNPK-A), stran 12905.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o zagotavljanju sredstev za nekatere nujne programe Republike Slovenije v kulturi (ZSNNPK-A)
Razglašam zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o zagotavljanju sredstev za nekatere nujne programe Republike Slovenije v kulturi (ZSNNPK-A), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 27. novembra 2002.
Št. 001-22-145/02
Ljubljana, dne 6. decembra 2002.
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.
Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O ZAGOTAVLJANJU SREDSTEV ZA NEKATERE NUJNE PROGRAME REPUBLIKE SLOVENIJE V KULTURI (ZSNNPK-A)
1. člen
V zakonu o zagotavljanju sredstev za nekatere nujne programe Republike Slovenije v kulturi (Uradni list RS, št. 24/98) se v 2. členu za 4. točko doda nova 5. točka, ki se glasi:
“5. vzpodbujanje kulturniških mrež na področju posredovanja založništva, kinematografije in sodobne informacijske tehnologije.”
2. člen
V 3. členu se za drugim odstavkom doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
“Republika Slovenija bo za uresničevanje programov iz prejšnjega člena z vsakokratnimi letnimi proračuni v obdobju od leta 2004 do 2008 zagotavljala sredstva v skupni višini 29.319,500.000 tolarjev. Sredstva so izračunana po cenah na dan 29. 4. 2002.”
V tretjem odstavku, ki postane četrti odstavek, se besedi “prejšnjega odstavka” nadomestita z besedama “prejšnjih odstavkov”.
Za četrtim odstavkom se doda nov peti odstavek, ki se glasi:
“Posamezni projekti v okviru programov iz prejšnjega člena se v celoti financirajo iz državnega proračuna v primerih, ko gre za lastništvo oziroma ustanoviteljstvo države. Ostali projekti pa se iz državnega proračuna sofinancirajo v višini 50% vrednosti, razen če ni pri posameznem programu oziroma projektu določeno drugače. V primeru spremembe namembnosti ali odtujitve objekta, ki je bil sofinanciran iz državnega proračuna, se vložek države v realni vrednosti vrne v državni proračun, kar se posebej uredi s pogodbo.”
3. člen
V 5. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
“Letni finančni načrt pripravi ministrstvo, pristojno za kulturo, praviloma na osnovi javnega razpisa oziroma javnega poziva, pri čemer imajo prednost nerealizirani projekti iz programov, določenih s tem zakonom za obdobje od leta 1998 do leta 2003 (prvi odstavek 3. člena).”
4. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne s 1. 1. 2004.
Št. 411-07/96-6/8
Ljubljana, dne 27. novembra 2002.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Borut Pahor l. r.

AAA Zlata odličnost