Uradni list

Številka 100
Uradni list RS, št. 100/2002 z dne 22. 11. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 100/2002 z dne 22. 11. 2002

Kazalo

5041. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o meroslovnih zahtevah za pretočna merila in merilne sisteme za zvezno in dinamično merjenje količin tekočin razen vode, stran 10945.

Na podlagi prvega odstavka 9. člena in petega odstavka 11. člena zakona o meroslovju (Uradni list RS, št. 22/00) izdaja ministrica za šolstvo, znanost in šport
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah pravilnika o meroslovnih zahtevah za pretočna merila in merilne sisteme za zvezno in dinamično merjenje količin tekočin razen vode
1. člen
V pravilniku o meroslovnih zahtevah za pretočna merila in merilne sisteme za zvezno in dinamično merjenje količin tekočin razen vode (Uradni list RS, št. 62/01) se besedilo 2. člena spremeni tako, da se glasi:
»Šteje se, da pretočno merilo ali merilni sistem, ki izpolnjuje vse zahteve mednarodnega priporočila OIML R 117, izpolnjuje tudi zahteve tega pravilnika.«.
2. člen
V 3. členu se v prvem odstavku črta 14. točka.
3. člen
V 6. členu se v prvem odstavku črtajo četrta, peta in šesta alinea, besedilo tretje alinee pa se spremeni tako, da se glasi
»– alkoholov in drugih tekočin razen vode in kriogenih tekočin.«
4. člen
7. člen se črta.
5. člen
V 12. členu se v prvem odstavku:
– v 2. točki črtata oklepaj in besedilo v oklepaju,
– v 3. točki črta celotna tretja vrstica tabele, ki velja za merilne sisteme za kriogene tekočine.
6. člen
V 15. členu se v tabeli črtata zadnja dva stolpca, ki veljata za razreda točnosti 2.5 in 7.5. Črta se tudi opomba pod tabelo.
7. člen
V 21. členu se v tabeli črta zadnji stolpec, ki velja za razreda točnosti 2.5 in 7.5.
8. člen
V 32. členu se v tabeli črtata zadnji dve vrstici tabele, ki veljata za vrste merilnih instrumentov, za katere sta najnižja razreda točnosti 2.5 in 7.5. Črta se tudi opomba pod tabelo.
9. člen
V 53. členu se v drugem odstavku besedilo druge alinee spremeni tako, da se glasi:
»– meroslovni pregled merilnega sistema, s katerim se ugotavlja, ali merilni sistem skupaj z dodatnimi in pomožnimi napravami ustreza zahtevam tega pravilnika. Pri tem se lahko izvedejo vsi preskusi iz 43., 44., 45., 46., 47. in 48. člena tega pravilnika, najmanj pa preskus točnosti, s katerim se ugotavlja, ali merilni sistem izpolnjuje zahteve iz 15., 16. in 17. člena tega pravilnika, priprave za merjenje tekočih goriv pa tudi zahtevo iz tretjega odstavka 30. člena tega pravilnika. Priporočena metoda za izvedbo preskusa točnosti za priprave za merjenje tekočih goriv je določena v prilogi I, ki je sestavni del tega pravilnika. Za določitev največjega dovoljenega pogreška se uporabi vrsta A tabele iz 15. člena tega pravilnika.«
10. člen
V 55. členu se v drugem odstavku besedilo druge alinee spremeni tako, da se glasi:
»– meroslovni pregled pretočnega merila in dodatnih naprav, s katerim se ugotavlja, ali pretočno merilo in dodatne naprave ustrezajo zahtevam tega pravilnika. Pri tem se lahko izvedejo smiselno vsi preskusi iz 43., 44., 45., 46., 47. in 48. člena tega pravilnika, najmanj pa preskus točnosti, s katerim se ugotavlja, ali pretočno merilo izpolnjuje zahteve iz 15., 16. in 17. člena tega pravilnika.«
11. člen
V 56. členu se besedilo drugega odstavka spremeni tako, da se glasi:
»Redna in izredna overitev merilnega sistema vključujeta meroslovni pregled, s katerim se ugotavlja, ali merilni sistem in njegovi sestavni deli ustrezajo zahtevam tega pravilnika. Pri tem se izvede preskus točnosti iz 53. člena tega pravilnika.«
12. člen
V 57. členu se besedilo drugega odstavka spremeni tako, da se glasi:
»Redna in izredna overitev pretočnega merila vključujeta meroslovni pregled, s katerim se ugotavlja, ali pretočno merilo ustreza zahtevam tega pravilnika. Pri tem se izvede preskus točnosti, s katerim se ugotavlja, ali pretočno merilo izpolnjuje zahteve iz 15., 16. in 17. člena tega pravilnika.«
13. člen
V 58. členu se besedilo tretje alinee spremeni tako, da se glasi:
»– za merilne sisteme za merjenje tekočih goriv pri polnjenju rezervoarjev motornih vozil: 15 mesecev.«.
14. člen
Postopki redne overitve, začeti pred uveljavitvijo tega pravilnika, se dokončajo po dosedanjem postopku za redno overitev.
15. člen
Ta pravilnik začne veljati 1. januarja 2003.
Št. 009-46/02
Ljubljana, dne 12. novembra 2002.
Ministrica
za šolstvo, znanost in šport
dr. Lucija Čok l. r.

AAA Zlata odličnost