Uradni list

Številka 98
Uradni list RS, št. 98/2002 z dne 20. 11. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 98/2002 z dne 20. 11. 2002

Kazalo

4953. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Grosuplje za leto 2001, stran 10756.

Na podlagi 13. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94 in 56/98), 98. člena o financiranju javne porabe (Uradni list RS, št. 79/99) in 18. člena statuta Občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 42/99) je Občinski svet občine Grosuplje na 41. redni seji dne 25. 9. 2002 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Grosuplje za leto 2001
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Grosuplje za leto 2001.
2. člen
Zaključni račun proračuna Občine Grosuplje za leto 2001 izkazuje:
a) v bilanci prihodkov in odhodkov:            v SIT
prihodke v višini                1.933,582.937,22
odhodke v višini                1.886,723.784,31
presežek prihodkov nad
odhodki v višini                  46,859.152,91
b) v računu finančnih terjatev in naložb:
prejemke v višini                 24,687.679,69
izdatke v višini                  31,333.333,33
prejeta minus dana posojila
in spremembe kapitalskih
deležev v višini                  -6,645.653,64
c) v računu financiranja:
prejemke v višini                       –
izdatke v višini                  30,736.118,85
neto zadolževanje proračuna            -30,736.118,85
d) prenos sredstev na računu
iz leta 2000                    51,986.131,45
e) povečanje sredstev na računu          61,463.511,87
Pregled realizacije prihodkov in odhodkov je zajet v bilanci prihodkov in odhodkov, računu finančnih terjatev in naložb in računu financiranja, ki so sestavni del zaključnega računa.
3. člen
Sredstva na postavki povečanje sredstev na računu, ugotovljena v prejšnjem členu, se prenesejo v proračun Občine Grosuplje za leto 2002, in sicer na postavko sredstva na računih.
Presežek prihodkov in odhodkov rezerv, ugotovljen v prejšnjem členu, se prenese v rezerve proračuna Občine Grosuplje za leto 2002.
4. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 40302-0001/01
Grosuplje, dne 29. septembra 2002.
Župan
Občine Grosuplje
Janez Lesjak l. r.

AAA Zlata odličnost