Uradni list

Številka 87
Uradni list RS, št. 87/2002 z dne 17. 10. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 87/2002 z dne 17. 10. 2002

Kazalo

4390. Akt o razpisu referenduma za uvedbo samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Draža vas, stran 9681.

Na podlagi 8. člena zakona o samoprispevku (Uradni list RS, št. 78/01) ter 16. člena statuta Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 31/99 in 19/01), je Občinski svet občine Slovenske Konjice na 2. korespondenčni seji dne 14. 10. 2002 sprejel
A K T
o razpisu referenduma za uvedbo samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Draža vas
I. VRSTA REFERENDUMA
1. člen
Razpiše se predhodni referendum za uvedbo samoprispevka v denarju za območje Krajevne skupnosti Draža vas za obdobje 5 let, in sicer od 1. 1. 2003 do 31. 12. 2007.
2. člen
Na referendumu se bo odločalo o sprejemu predloga odloka o uvedbi samoprispevka, ki je priloga tega akta.
II. BESEDILO VPRAŠANJA
3. člen
Na referendumu glasujejo glasovalni upravičenci neposredno in tajno z glasovnico, ki je opremljena z originalnim pečatom Občinske volilne komisije občine Slovenske Konjice in z naslednjim besedilom:
Občinska volilna komisija občine Slovenske Konjice
REFERENDUM ZA UVEDBO SAMOPRISPEVKA ZA OBMOČJE
Krajevne skupnosti Draža vas
GLASOVNICA
Za glasovanje na referendumu dne, 10. 11. 2002, o uvedbi samoprispevka v denarju za območje Krajevne skupnosti Draža vas, ki se uporabi za:
– izgradnja pločnika,
– ureditev Doma krajanov,
– izgradnja ceste do čistilne naprave,
– vzdrževanje športnih objektov,
po investicijskem programu, ki ga je izdelala ORA Pohorje-Dravinja, Slovenske Konjice v septembru 2002 in načinu plačevanja in drugimi pogoji, ki so določeni v predlogu odloka o uvedbi samoprispevka,
               GLASUJEM
 ZA                            PROTI
Navodilo za glasovanje: glasuje se tako, da se obkroži beseda »ZA«, če se glasovalni upravičenec strinja z uvedbo samoprispevka oziroma »PROTI«, če se z uvedbo samoprispevka ne strinja.
4. člen
Pravico glasovati na referendumu imajo občani, ki so vpisani v volilni imenik glasovalnih upravičencev za območje Krajevne skupnosti Draža vas, in sicer so to:
– fizične osebe, ki imajo stalno bivališče na območju Krajevne skupnosti Draža vas,
– fizične osebe, ki so lastniki/ce oziroma uporabniki/ce stavbnega zemljišča na območju Krajevne skupnosti Draža vas, pa na tem območju nimajo stalnega prebivališča.
5. člen
Samoprispevek je izglasovan, če je za uvedbo samoprispevka glasovala večina glasovalnih upravičencev, na območju Krajevne skupnosti Draža vas, ki so glasovali, pod pogojem, da se jih je glasovanja udeležila večina.
III. DAN RAZPISA REFERENDUMA
6. člen
Kot dan razpisa referenduma se šteje naslednji dan po objavi tega akta v Uradnem listu RS. Od tega dne začnejo teči roki za opravila, ki so potrebna za izvedbo referenduma.
IV. DAN GLASOVANJA
7. člen
Z referendumom se bodo volilni upravičenci izrekli o uvedbi samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Draža vas, v nedeljo dne, 10. 11. 2002.
Volišče bo odprto od 7. do 19. ure. Volišče je v Domu krajanov Draža vas.
V. KONČNE DOLOČBE
8. člen
Postopek za izvedbo referenduma vodi Občinska volilna komisija občine Slovenske Konjice, pri čemer se smiselno uporabljajo določbe zakona, ki urejajo lokalno samoupravo, po postopku, ki ga določa zakon o referendumu in o ljudski iniciativi, kolikor ni z zakonom o samoprispevku in zakonom, ki ureja lokalno samoupravo drugače določeno.
Finančna sredstva za izvedbo referenduma zagotovi Občina Slovenske Konjice.
9. člen
Priloga tega akta je predlog odloka o uvedbi samoprispevka.
10. člen
Akt o razpisu referenduma brez priloge se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Akt o razpisu referenduma s prilogo se objavi tudi na krajevno običajen način najkasneje 15 dni pred izvedbo referenduma.
Št. 006-03-0001/2002-600-1
Slovenske Konjice, dne 14. oktobra 2002.
Župan
Občine Slovenske Konjice
Janez Jazbec l. r.

AAA Zlata odličnost