Uradni list

Številka 86
Uradni list RS, št. 86/2002 z dne 11. 10. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 86/2002 z dne 11. 10. 2002

Kazalo

4324. Odlok o vračanju vlaganj upravičencev v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Občine Prebold, stran 9512.

Na podlagi 6. člena zakona o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje (Uradni list RS, št. 58/02) je Občinski svet občine Prebold na 35. redni seji dne 26. 9. 2002 sprejel
O D L O K
o vračanju vlaganj upravičencev v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Občine Prebold
1. člen
S tem odlokom se določajo upravičenci do vračila vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje, način sestave seznama upravičencev za vračilo vlaganj, način ugotavljanja sorazmernih deležev vračila ter pogoji in roki vračanja teh deležev.
2. člen
Upravičenci do vračila sorazmernih deležev so fizične in pravne osebe, ki so preko krajevnih skupnosti od leta 1974 do konca leta 1994 združevali sredstva in delo za izgradnjo telekomunikacijskega omrežja.
3. člen
Za sestavo seznama upravičencev do vračila vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje imenuje župan v roku enega meseca od uveljavitve tega odloka posebno komisijo.
4. člen
Komisija skupaj s predstavniki krajevnih odborov pripravi seznam upravičencev do vračila vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na osnovi evidenc in podatkov iz arhivov, s katerimi razpolagajo krajevne skupnosti ali druge pravne in fizične osebe in ki se dopolnijo na osnovi javno objavljenega poziva k dopolnitvi podatkov.
5. člen
Višina vložka posameznega upravičenca se določi glede na dejansko izvedena vplačila po pogodbi ali upravičenca iz seznamu upravičenca in za opravljena gradbena dela v lastni režiji, če je to delo opredeljeno v pogodbi. Vrednost lastnega dela, ki ga predvidi pogodba ali upravičenca po seznamu, se obračuna po takratnih normativih PTT organizacij, kolikor obstajajo, sicer pa po sedanjih normativih Telekoma Slovenije d.d. Kot dokazilo za število opravljenih ur dela, lahko služi takratno zaključno finančno poročilo ali kak drug dokument izstavljen ob končanju izgradnje telefonskega omrežja, ki vsebuje podatke o številu opravljenih ur dela in je podpisan s strani ustrezne odgovorne osebe.
Sorazmerni deleži se ugotavljajo v razmerju, med dejanskim vložkom upravičenca in vsoto vseh vplačil, iz katerega izračunamo procent vlaganj posameznega upravičenca. Višina vračila upravičencu se določi v višini izračunanega procenta vlaganja od višine vseh sredstev, ki jih v ta namen prejme Občina Prebold s strani sklada za vračanje vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje.
6. člen
Seznam fizičnih in pravnih oseb, ki nastopajo kot dejanski končni upravičenci se objavi na krajevno običajen način v rokih, ki jih določa zakon o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje (v nadaljevanju: zakon).
7. člen
Sorazmerni delež vlaganj, ki pripada upravičencu se ugotavlja na podlagi podatkov iz sklenjenih pogodb, ob upoštevanju določb 4. člena zakona.
8. člen
Pogoj za dokazovanje pravice do vračila vlaganj v telekomunikacijsko omrežje je le sklenjena pogodba upravičenca. Prejeto plačilo občina v celoti vrne upravičencem v deležih, sorazmernim vlaganjem oseb pod pogoji in v rokih, ki jih določa zakon.
9. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Prebold, dne 26. septembra 2002.
Župan
Občine Prebold
Vinko Debelak, univ. dipl. inž. grad. l. r.